ANBI Informatie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Nederlands Israëlitische Gemeente Groningen

Telefoonnummer

-

RSIN/Fiscaal nummer:

825589848

Website adres:

www.nig-groningen.nl

E-mail:


info@nig-groningen.nl

Adres:

-

Postcode:

-

Plaats:

Groningen

Postadres:

Postbus 4187

Postcode:

9701 ED

Plaats:

Groningen 

De Nederlands Israëlitische Gemeente Groningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”
“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (art 5 Reglement NIK)


Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Israëlitische Gemeente Groningen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door leden van deze gemeente. In onze gemeente telt het bestuur 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.


D. Beleidsplan

Beleidsplan 2018 – 2020

De NIG Groningen is een kerkgenootschap (vallende onder het NIK).

Het heeft tot doel de religieuze waarden uit te dragen conform de orthodox joodse religie.
Het houden van sjabbat diensten elke 14 dagen.
Het vieren van de joodse feestdagen met diensten en bijeenkomsten.
Onderwijs voor kinderen en volwassenen.
Organiseren van Lernavonden.
Jaarlijks een uitstapje organiseren en een zomer barbecue.
Het ledenaantal constant te houden en zo mogelijk te vergroten.
Het bezoeken en contact houden met zieke leden.
Minstens eens per jaar een oversjabbat  in aanwezigheid van de rabbijn of opperrabbijn.
Verder het onderhouden van onze begraafplaatsen.

Doelgroepen:
Joodse inwoners van Groningen te betrekken bij onze diensten en zo mogelijk een lid te maken van onze gemeente.
Joodse studenten te benaderen via IJAR en aan ons te binden. 
Tot onze doelgroep behoren ook joodse bezoekers, die tijdelijk in Groningen zijn zoals buitenlandse studenten, expats en toeristen.
We willen proberen meer contacten met de RUG te organiseren. We proberen met IJAR meer contact te krijgen

E. Beloningsbeleid

Onze gemeente heeft geen personeel in dienst.

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform het reglement van onze gemeente of opgedragen door de Ledenvergadering gedelegeerd naar afzonderlijke commissies of groepen, waaronder de culturele commissie.

Tot de reguliere activiteiten behoren:

Eredienst
Onderwijs
Sociale activiteiten
Outreach
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving
Onderhoud van begraafplaatsen
Representatie

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de rabbijn en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, synagogediensten worden gehouden en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Nederlands Israëlitische Gemeente Groningen:

Baten en Lasten

 

 begroting

rekening

rekening

 

2019

2018

2017

 

 

 

 

baten

 

 

 

 

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 € 3.500  -

 € 3.490  -

 € 4.550     -

 Bijdragen gemeenteleden

 € 14.000   -

 € 11.500    -

 € 13.224   -

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 € 1.000   -

 € 736   -

 € 5.164  -

Totaal baten

 € 18.500   -

 € 15.726    -

 € 22.938  -

 

 

 

 

lasten

 

 

 

  

  

  

  

 Bestedingen Pastoraat (rabbijn en/of religieuze functionaris)

 € 7.000  -

 € 6.000  -

 € 6.184   -

 Bestedingen Synagogediensten, onderwijs en vorming, activiteiten

 € 7.700  -

 € 7.260  -

 € 7.329  -

 Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap

 € 1.600  -

 € 1.125  -

 € 3.270  -

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 € 10.000  -

 € 5.200  -

 € 6.725 -

 Salarissen (niet-relig. functionarissen)

 €                               -

 €                            -

 €                             -

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 € 5.000  -

 € 6.540 -

 € 6.787  -

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 € 2.000  -

 € 2.000 -

 € 1.876 -

Totaal lasten

 € 33.000 -

 € 28.125 -

 € 32.171 -

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 € -14.800  -

 € -12.399 -

 € -9.233 -


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.

NIG Groningen ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, huisvesting (huur van de synagoge), zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Comments