Projekt Filosofie lidského, příliš lidského

Předkládaný projekt má za cíl zformovat pracovní skupinu doktorandů, studentů a pedagogů z České a Slovenské republiky, zabývajících se textem F. Nietzscheho „Lidské, příliš lidské“ v jeho širším kontextu, u příležitosti vydání jeho prvního českého překladu od Věry Koubové. Základem pracovní skupiny jsou účastníci večerního čtení této knihy, pořádaného během školního roku 2008/2009 na ÚFaRu FF UK, tj. akademičtí pracovníci, doktorandi a studenti různých kateder a ústavů FF i různých fakult UK. Při kolokviích a publikačním výstupu projektu se počítá s účastí doktorandů a studentů z jiných českých a slovenských univerzit, a  se zahraničními hosty, kteří mají těžiště svého zájmu v díle F. Nietzscheho.

Proč právě filosofie „lidského, příliš lidského“? Program, který Nietzscheho kniha předkládá, není programem antropologie, coby vědy, která ze svého titulu neutrálně shromažďuje kánon positivních poznatků o člověku. Autor sice poukazuje na nejrůznější lidské charakteristiky, ty ale vždy nesou navíc jisté znaménko: nejsou jen lidské, jsou příliš lidské. Lze dokonce říci, že důraz je vždy kladen právě na toto příliš. Jsou popisovány souřadnice, ve kterých se člověk pohybuje, zároveň je však co nejzřetelněji podtržena jejich vzniklost, a tedy také dějinná relativnost.

Na druhé straně však tomuto příliš neodpovídá žádné jinak, za nebo nad. Tento popis lidské situace jako příliš lidské nemá za úběžník žádný positivní nadlidský program, jak jej známe z podějšího díla. Filosofická pozice, kterou zde Nietzsche nabízí, je obtížnou pozicí, kdy ke každé charakteristice člověka, kterou nalézáme, musíme zároveň vykázat její nelidský (tedy sám o sobě nijak smysluplný) původ.

Právě na tuto obtížnou pozici se chceme zaměřit, ať už ji budeme chápat samostatně, tj. zkoumat její udržitelnost a obhajitelnost, nebo v kontextu předchozího a následujícího vývoje Nietzschova myšlení.

Význam projektu spočívá v rozvíjení meziuniverzitní a mezinárodní spolupráce studentů a pedagogů nad důležitou, leč dosud v odborné literatuře opomíjenou částí Nietzscheho korpusu.

Realizace projektu spočívá v uspořádání dvou kolokvií, pozvání zahraničních hostů a vydání sbírky studií. První kolokvium je naplánováno na červen 2009 jako intenzivní pracovní setkání kompletní skupiny o cca 20 lidech mimo Prahu. Na programu tohoto setkání je první prezentace a kritická reflexe tezí jednotlivých účastníků. Druhé kolokvium je zamýšleno jako veřejná konference příspěvků dopracovaných do finální podoby po prvním setkání doplněná o přednášky zahraničních hostů. Bude se odehrávat v Praze začátkem listopadu 2009 na půdě CTS.

Výstupem projektu bude sbírka vybraných studií členů a hostů pracovní skupiny, která by vyšla na jaře 2010, ve stejné době jako český překlad Nietzscheho knihy. Do konce roku 2009 se počítá s výběrem a redakcí textů a překladem cizojazyčných příspěvků.

Finanční podpora ze strany fakulty umožní navázat na projekty spolupráce doktorandů, studentů a pedagogů, realizované v předešlých letech (Ohlednutí za Patočkovými „Kacířskými esejemi po třiceti letech“ – 2006; Výzkumy subjektivity – 2007), které se dočkaly od účastníků i širší odborné veřejnosti pozitivního přijetí.

Comments