ประเภทของงานธุรกิจ

คือกิจการลำพังหรือโยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะทั้งนี้รูปเเบของธุกิจแบ่งเป็น [ 2]ประเภทคือ ธุรกิรนิติบุคคล แบบธุรกิรกิจไม่เป็นนิติบุคคล
ธุรกิจนิติบุคคลแบ่งออกเป็น[ 4]ประเภทคือ1].บริษัทจำกัด2].ห้างหุ้นส่วน3].บริษัทมหาชน4].องค์กรธุรกิจตั้งหรือจดทะเบียน
ธุรกิจไม่เป็นนิติบุคคลแบ่งออกเป็น [2]ประเภท1].การประกอบธุรกิจการค้า 2].การบริการดำเนินการค้าค้ได้ทั่วไป
หน้าเว็บย่อย (1): อ้างอิง
Comments