Thông tin doanh nghiệp, tỷ giá

1. Tra thông tin người, doanh nghiệp nộp thuế:
Cách 1: http://tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx
Cách 2: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

2. Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng (USD-VND):
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Comments