2018

הכנס ייערך באוניברסיטת תל אביב ב-16.12.18.מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; אוניברסיטת תל אביב.

ועדה אקדמית: יואל מוקיר (יו"ר), רון חריס, מיכאל בירנהק, אלי קוק, דרור גולדברג (מרכז).