Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại
Thân ái chào các bạn. Trang web này dùng để lưu trữ 4 hồi ký, Ngàn Lời Ca, và các bài viết khác của nhạc sĩ Phạm Duy
 
Mời các bạn xem các bài viết sau bằng cách ấn vào một trong 3 mirror sites. Bạn có thể download Adobe Reader ở đây: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
 • Hồi Ký 1

  1. Chương Mở Đầu: 1, 2, 3
  2. Chương 1: 1, 2, 3
  3. Chương 2: 1, 2, 3
  4. Chương 3: 1, 2, 3
  5. Chương 4: 1, 2, 3
  6. Chương 5: 1, 2, 3
  7. Chương 6: 1, 2, 3
  8. Chương 7: 1, 2, 3
  9. Chương 8: 1, 2, 3
  10. Chương 9: 1, 2, 3
  11. Chương 10: 1, 2, 3
  12. Chương 11: 1, 2, 3
  13. Chương 12: 1, 2, 3
  14. Chương 13: 1, 2, 3
  15. Chương 14: 1, 2, 3
  16. Chương 15: 1, 2, 3
  17. Chương 16: 1, 2, 3
  18. Chương 17: 1, 2, 3
  19. Chương 18: 1, 2, 3
  20. Chương 19: 1, 2, 3
  21. Chương 20: 1, 2, 3
  22. Chương 21: 1, 2, 3
  23. Chương 22: 1, 2, 3
  24. Chương 23: 1, 2, 3
  25. Chương 24: 1, 2, 3
  26. Chương 25: 1, 2, 3
  27. Chương 26: 1, 2, 3
  28. Chương 27: 1, 2, 3
  29. Chương 28: 1, 2, 3
  1. Hồi Ký 2

   1. Chương Mở Đầu: 1, 2, 3
   2. Chương 1: 1, 2, 3
   3. Chương 2: 1, 2, 3
   4. Chương 3: 1, 2, 3
   5. Chương 4: 1, 2, 3
   6. Chương 5: 1, 2, 3
   7. Chương 6: 1, 2, 3
   8. Chương 7: 1, 2, 3
   9. Chương 8: 1, 2, 3
   10. Chương 9: 1, 2, 3
   11. Chương 10: 1, 2, 3
   12. Chương 11: 1, 2, 3
   13. Chương 12: 1, 2, 3
   14. Chương 13: 1, 2, 3
   15. Chương 14: 1, 2, 3
   16. Chương 15: 1, 2, 3
   17. Chương 16: 1, 2, 3
   18. Chương 17: 1, 2, 3
   19. Chương 18: 1, 2, 3
   20. Chương 19: 1, 2, 3
   21. Chương 20: 1, 2, 3
   22. Chương 21: 1, 2, 3
   23. Chương 22: 1, 2, 3
   24. Chương 23: 1, 2, 3
   25. Chương 24: 1, 2, 3
   26. Chương 25: 1, 2, 3
   27. Chương 26: 1, 2, 3
   28. Chương 27: 1, 2, 3
   29. Chương 28: 1, 2, 3
   30. Chương 29: 1, 2, 3
   31. Chương 30: 1, 2, 3
   32. Chương 31: 1, 2, 3
   33. Chương 32: 1, 2, 3
   34. Chương 33: 1, 2, 3
   35. Chương 34: 1, 2, 3
   36. Chương 35: 1, 2, 3
   1. Hồi Ký 3

    1. Chương Mở Đầu: 1, 2, 3
    2. Chương 1: 1, 2, 3
    3. Chương 2: 1, 2, 3
    4. Chương 3: 1, 2, 3
    5. Chương 4: 1, 2, 3
    6. Chương 5: 1, 2, 3
    7. Chương 6: 1, 2, 3
    8. Chương 7: 1, 2, 3
    9. Chương 8: 1, 2, 3
    10. Chương 9: 1, 2, 3
    11. Chương 10: 1, 2, 3
    12. Chương 11: 1, 2, 3
    13. Chương 12: 1, 2, 3
    14. Chương 13: 1, 2, 3
    15. Chương 14: 1, 2, 3
    16. Chương 15: 1, 2, 3
    17. Chương 16: 1, 2, 3
    18. Chương 17: 1, 2, 3
    19. Chương 18: 1, 2, 3
    20. Chương 19: 1, 2, 3
    21. Chương 20: 1, 2, 3
    22. Chương 21: 1, 2, 3
    23. Chương 22: 1, 2, 3
    24. Chương 23: 1, 2, 3
    25. Chương 24: 1, 2, 3
    26. Chương 25: 1, 2, 3
    27. Chương 26: 1, 2, 3
    1. Hồi Ký 4

     1. Chương Mở Đầu: 1, 2, 3
     2. Chương 1: 1, 2, 3
     3. Chương 2: 1, 2, 3
     4. Chương 3: 1, 2, 3
     5. Chương 4: 1, 2, 3
     6. Chương 5: 1, 2, 3
     7. Chương 6: 1, 2, 3
     8. Chương 7: 1, 2, 3
     9. Chương 8: 1, 2, 3
     10. Chương 9: 1, 2, 3
     11. Chương 10: 1, 2, 3
     12. Chương 11: 1, 2, 3
     13. Chương 12: 1, 2, 3
     14. Chương 13: 1, 2, 3
     15. Chương 14: 1, 2, 3
     16. Chương 15: 1, 2, 3
     17. Chương 16: 1, 2, 3
     18. Chương 17: 1, 2, 3
     19. Chương 18: 1, 2, 3
     20. Chương 19: 1, 2, 3
     21. Chương 20: 1, 2, 3
     22. Chương 21: 1, 2, 3
     23. Chương 22: 1, 2, 3
     24. Chương 23: 1, 2, 3
     25. Chương 24: 1, 2, 3
     26. Chương 25: 1, 2, 3
     27. Chương 26: 1, 2, 3
     28. Chương 27: 1, 2, 3
     29. Chương 28: 1, 2, 3
     30. Chương 29: 1, 2, 3
     Ngàn Lời Ca (Đang upload ...)
     1. Bước Ðầu 1, 2, 3
     2. Toàn Quốc Kháng Chiến 1, 2, 3
     3. Dân Ca Mới - Phần 1 1, 2, 3
     4. Dân Ca Mới - Phần 2 1, 2, 3
     5. Tình Tự Với Quê Hương/Dân Tộc 1, 2, 3
     6. Cuộc Lữ 1, 2, 3
     7. Phát Triển Dân Ca 1, 2, 3
     8. Tiếp Tục Nhạc Tình 1, 2, 3
     9. Tình Yêu -- Sự Ðau Khổ -- Cái Chết 1, 2, 3
     10. Bổn Phận Công Dân 1, 2, 3
     11. Ca Hát Bốn Mùa 1, 2, 3
     12. Tiếp Tục Ði -- Tiếp Tục Yêu 1, 2, 3
     13. Trường Ca Con Ðường Cái Quan 1, 2, 3
     14. Trường Ca Mẹ Việt Nam 1, 2, 3
     15. Phục Hồi Dân Ca 1, 2, 3
     16. Tâm Ca - Viết Về Tâm Ca 1, 2, 3
     17. Cho Người Trong Cuộc Chiến 1, 2, 3
     18. Tâm Phẫn Ca 1, 2, 3
     19. Cho Cuộc Ðời 1, 2, 3
     20. Cho Cuộc Tình 1, 2, 3
     21. Cho Quê Hương Tồi Tệ 1, 2, 3
     22. Ðạo Ca 1, 2, 3
     23. Cho Xã Hội 1965 1, 2, 3Cho Tuổi Thơ 1, 2, 3
     24. Cho Tuổi Ô Mai 1, 2, 3
     25. Cho Hoà Bình Trong Lòng Người 1, 2, 3
     26. Mùa Xuân 1975 1, 2, 3
     27. Tị Nạn Ca -- Phần 1 1, 2, 3
     28. Tị Nạn Ca -- Phần 2 1, 2, 3
     29. Tị Nạn Ca -- Phần 3 1, 2, 3
     30. Ngục Ca -- Hoàng Cầm Ca 1, 2, 3
     31. Bầy Chim Bỏ Xứ 1, 2, 3
     32. Rong Ca 1, 2, 3
     33. Thiền Ca - Viết Về Thiền Ca 1, 2, 3
     34. Trường Ca Hàn Mặc Tử 1, 2, 3
     35. Nói Về Thơ Phổ Nhạc 1, 2, 3
     Ngàn Lời Ca Khác (Đang upload ...)