Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

 

Hồi 1 : Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa

Hồi 2 : Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm Sai

Hồi 3 : Bàn phế lập Ðổng Trác mắng Ðinh Nguyên

Hồi 4 : Phế Hán Ðế Trần Lưu lên ngôi Lừa Ðổng tặc Mạnh Ðức dâng kiếm

Hồi 5 : Tiếp Hịch Văn, Các Trấn Ứng Tào Công Phá Quan Ải, Tam Anh Chiến Lữ Bố

Hồi 6 : Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác Làm Càn. Giấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước

Hồi 7 : Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn Toản Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu Cảnh Thăng

Hồi 8 : Vương Tư Ðồ Khéo Dụng Liên Hoàn Kế. Ðổng Thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình

Hồi 9 : Trừ Hung Bạo, Lữ Bố Giúp Tư Ðồ Chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe Giả Hủ

Hồi 10 : Giúp Nhà Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa. Báo Thù Cha, Tào Tháo Cất Quân

Hồi 11 : Lưu Hoàng Thúc Cứu Khổng Dung ở Bắc Hải Lã Ôn Hầu Phá Tào Tháo Tại Bộc Dương

Hồi 12 : Cung Tổ Ba Lần Nhượng Từ Châu Mạnh Ðức Một Phen Ðánh Lữ Bố

Hồi 13 : Lý Thôi, Quách Dĩ Một Trận Giao Tranh Dương Phụng, Ðổng Thừa Hai Lần Cứu Giá

Hồi 14 : Tào Mạnh Ðức Rời Giá Đến Hứa Ðô Lữ Phụng Tiên Đang Đêm Cướp Từ Quận

Hồi 15 : Thái Sử Từ Ham Đả Tiểu Bá Vương Tôn Bá Phù Hăng Đánh Nghiêm Bạch Hổ

Hồi 16 : Cửa Nha Môn, Phụng Tiên Bắn Kích Sông Vị Thủy, Mạnh Ðức Thua Quân

Hồi 17 : Viên Công Lộ Hưng Binh Bảy Đạo Tào Mạnh Ðức Hội Tướng Ba Miền

Hồi 18 : Giả Văn Hòa Liệu Mưu Quyết Thắng Giặc Hạ Hầu Ðôn Rút Tên Nuốt Con Ngươi

Hồi 19 : Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo dùng kế, Lầu Bạch Môn, Lữ Bố vong thân

Hồi 20 : Tào Tháo Ra Săn Ruộng Hứa Ðiền Ðổng Thừa Vâng Chiếu Trong Nội Các

Hồi 21 : Tào Tháo Uống Rượu Luận Anh Hùng Vân Trường Lừa Mưu Giết Xa Trụ

Hồi 22 : Viên, Tào Khởi Ba Quân Mã Bộ Quan, Trương Bắt Hai Tướng Vương, Lưu

Hồi 23 : Nễ Danh Sĩ Lõa Thân Mắng Quốc Tặc Cát Thái Y Đầu Độc Chịu Thảm Hình

Hồi 24 : Quốc Tặc Hành Hung Giết Quý Phi Hoàng Thúc Thua Chạy Ðầu Viên Thiệu

Hồi 25 : Núi Thổ San, Quan Công Giao Ba Việc Thành Bạch Mã, Tào Tháo Mở Trùng Vây

Hồi 26 : Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng Quan Vân Trường treo ấn tìm anh

Hồi 27 : Qua ải, Quan Công chém sáu tướng Ðưa chủ, Xích Thố lướt ngàn trùng

Hồi 28 : Chém Thái Dương, anh em đoàn tụ, Ðến Cổ Thành, tôi chúa an vui

Hồi 29 : Tôn Sách bất bình giết Vu Kiết Tôn Quyền nối nghiệp trấn Giang Ðông

Hồi 30 : Viên Thiệu Thất Trận Tại Quan Ðộ Tào Tháo Thiếu Lương Cướp Ô Sào

Hồi 31 : Tào Tháo Ðại Phá Viên Bổn Sơ Huyền Ðức Tạm Lánh Bên Lưu Biểu

Hồi 32 : Viên Thượng Tranh Dành Ðất Ký Châu Hứa Nhu Ðịnh Kế Khơi Chương Hà

Hồi 33 : Tào Phi ham sắc nạp Danh Thị QuáchGia tính kế định Liêu Ðông

Hồi 34 : Thái Phu nhơn lén nghe chuyện mật Lưu Huyền Ðức qua vực Ðàn Khê

Hồi 35 : Huyền Ðức vui mừng gặp ẩn sĩ Ðơn Phước có dịp hầu anh quân

Hồi 36 : Lưu Bị định kế đoạt Phàn Thành Từ Thứ tiến cử Gia Cát Lượng

Hồi 37 : Tư Mã hai lần cử danh sĩ Lưu Bị ba Phen tới thảo lư

Hồi 38 : Chia Thiên Hạ, Long Trung Vạch Kế Ðánh Trường Giang, Tôn Thị Báo Thù

Hồi 39 : Thành Kinh Châu, Lưu Phong Cầu Kế Ðồi Bác Vọng, Gia Cát Dụng Binh

Hồi 40 : Thành Kinh Châu, phu nhơn muốn hiến Nơi Tân Giả, Gia Cát lửa thiêu

Hồi 41 : Huyền Ðức đưa bá tánh sang sông Triệu Vân liều chết cứu minh chúa

Hồi 42 : Trương Dực Ðức Đại Náo Cầu Trường Bản Lưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán Tân

Hồi 43 : Gia Cát Lượng Trổ Tài Hùng Biện Lỗ Tử Kính Ra Sức Luận Bàn

Hồi 44 : Khổng Minh Dùng Trí Khích Châu Du Tôn Quyền Quyết Chí Đánh Tào Tháo

Hồi 45 : Cửa Tam Giang, Tào Tháo thất trận Quần Anh Hội, Tương Cán mắc mưu

Hồi 46 : Dùng Chước Lạ, Khổng Minh Mượn Tiễn Dâng Kế Mật, Hoàng Cái Chịu Đòn

Hồi 47 : Hám Trạch vì bạn dâng hàng thư Bàng Thống khéo lập kế Liên Hoàn

Hồi 48 : Trên Trường Giang, Tào Tháo ngâm thơ Tỏa chiến thuyền, Bắc quân diệu võ

Hồi 49 : Ðàn Thất tinh cầu gió phương Nam Cửa Tam Giang lửa thiêu quân Bắc

Hồi 50 : Gia Cát Lượng khéo tính Huê Dung Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo

Hồi 51 : Tào Nhơn hỗn chiến binh Giang Ðông Khổng Minh chọc tức Châu Công Cẩn

Hồi 52 : Khổng Minh từ chối khéo Tử Kính Triệu Vân kế giỏi đoạt Quế Dương

Hồi 53 : Vân Trường thả lão tướng Huỳnh Trung Tôn Quyền đại chiến với Vă n Viễn

Hồi 54 : Trước cửa Phật , Quốc Thái được rễ Em Tôn Quyền , HoàngThúc nên duyên

Hồi 55 : Lưu Huyền Ðức nói khích phu nhơn Gia Cát Lượng chọc giận Công Cẩn

Hồi 56 : Tào Tháo mở hội đền Ðồng Tước Khổng Minh chọc chết Châu Công Cẩn

Hồi 57 : Gia Cát Lượng khóc viếng Châu Du Bàng Sĩ Nguyên chung lo việc nước

Hồi 58 : Báo phụ thù, Mã Siêu khởi binh Tào Mạnh Ðức cắt râu bỏ áo

Hồi 59 : Cẩm Mã Siêu đại chiến Hứa Chữ Thắng Tây Lương, Tào Tháo dương danh

Hồi 60 : Trương Tòng đi sứ gặp Dương Tu Bàng Thống nghị kế lấy Tây Thục

Hồi 61 : Giữa sông, Tử Long đoạt A Ðẩu Tôn Quyền hòa hoãn với Tào Man

Hồi 62 : Ải Phù Quan, Cao Dương táng mạng Ðánh Lạc Thành , Hoàng Ngụy đua tranh

Hồi 63 : Ngọa Long thương khóc Bàng Phượng Sồ Dực Ðức vì nghĩa tha Nghiên Nhan

Hồi 64 : Dùng kế Khổng Minh bắt Trương Nhiệm Mượn binh Dương Phụ đánh Mã Siêu

Hồi 65 : Mã Siêu vây khổn Hà Mạnh Quan Lưu Bị lãnh chức Ích Châu Mục

Hồi 66 : Quan Vân Trường một đao phó hội Phục Hoàng Hậu vì nưóc bỏ mình

Hồi 67 : Tào Tháo dẹp yên đất Hán Trung Trương Liêu một trận oai vang dậy

Hồi 68 : Với trăm quân, Cam Ninh cướp trại Quăng chén rượu, Tả Từ bỡn chơi

Hồi 69 : Bói Kinh Dịch, Quản Lộ tiên tri Ðánh gian hùng, trung thần tuẫn tiết

Hồi 70 : Trương Phi lấy Ngọa Khẩu ải Huỳnh Trung đoạt Thiên Ðản san

Hồi 71 : Huỳnh Trung lấy Ðối San Triệu Vân lấy Hán Thủy

Hồi 72 : Gia Cát Lượng dụng mưu lấy Hán Trung Tào A Man rút quân về Tà Cốc

Hồi 73 : Huyền Ðức lên ngôiHán Trung Vương Quan Vân Trường đánh chiếm Tương Dương quận

Hồi 74 : Bàng Ðức khiêng hòm tử chiến Vân Trường xổ nước thắng quân

Hồi 75 : Vân Trường nạo xươngtrị độc Lữ Mông áo trắng qua sông

Hồi 76 : Từ Quáng đại chiến Miên Thủy Vân Trường bại tẩu Mạch Thành

Hồi 77 : Núi Ngọc Tuyền , QuanCông hiển thánh Lạc Dương thành , Tào Tháo cảm thần

Hồi 78 : Chữa chứng đầu nhức, Hoa Ðà uổng đời Trăn trối việc sau, Tào Tháo hết kiếp

Hồi 79 : Anh chẹt em , Tào Thực phải làm thơ Cháu bỏ chú, Lưu Phong đành thọ tội

Hồi 80 : Phế Hán chúa, Tào tặc đoạt ngôi cao Kế nghiệp Lưu, Hán Vương lên Ðế vị

Hồi 81 : Nóng thù anh , Trương Phi bị ám hại Rửa hờn em, Tiên chúa khởi binh hùng

Hồi 82 : Tôn Quyền hàng Ngụy , chịu nhục xin Cửu Tích Tiên chúa đánh Ngô , vui vẻ thưởng ba quân

Hồi 83 : Ðánh Hào Ðình, Tiên Chúa diệt quân thù Giử Giang Khẩu, thư sinh làm đại tướng

Hồi 84 : Lục Tốn đốt bảy trăm dậm trại Khổng Minh bày "Tám cửa trận đồ"

Hồi 85 : Tiên Chúa di chiếu gửi Cô nhi Khổng Minh án binh cự Man Quốc

Hồi 86 : Thử Trương Ôn, Tần Bật khẩu tranh Phá Tào Phi, Từ Thạnh đốt lửa

Hồi 87 : Dẹp giặc Rợ, Hán Thừa Tướng thân chinh Chống binh Trời, Nam Man Vương bị bắt

Hồi 88 : Vượt Lư Thủy, Khổng Minh bắt Man vương Biết trá hàng, ba phen trói Mạnh Hoạch

Hồi 89 : Hán Thừa Tướng bốn lên dụng mưu Nam Man Vương năm phen bị bắt

Hồi 90 : Dùng thú máy, sáu bận phá quân Man Ðốt giáp mây, bẩy lần bắt Mạnh Hoạch

Hồi 91 : Tế Lư Thủy , Hán Thừa Tướng rút lui Ðánh Trung Nguyên, Võ Hầu dâng biểu

Hồi 92 : Triệu Vân sức già chém ba tướng Khổng Minh dùng trí lấy ba thành

Hồi 93 : Khương Duy về đầu Thục chúa Khổng Minh múa lưỡi giết gian thần

Hồi 94 : Mã Tắc trái lời khuyên, Nhai Ðình thất thủ Khổng Minh ôm đàn gảy, Tư Mã chạy dài

Hồi 95 : Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tắc Châu Phương cắt tóc dụ Tào Hưu

Hồi 96 : Khổng Minh dâng biểu xuất Kỳ Sơn Khương Duy tráo thư giết binh Ngụy

Hồi 97 : Theo Hớn binh , Vương Song bị chém Lấy Trần Thương , Gia Cát đề binh

Hồi 98 : Gia Cát Lượng tấn binh đến Kỳ Sơn Tư Mã Ý đem quân vào đất Thục

Hồi 99 : Không hiểu kế Tào Chơn thất trận Ra trận tiền tai mắt gặp nhau

Hồi 100 : Khổng Minh ngũ xuất Kỳ Sơn Trương Hấp lâm nơi Kiếm Các

Hồi 101 : Khổng Minh sáu lần ra Kỳ Sơn Tư Mã Ý đại chiến nơi Vị Kiều

Hồi 102 : Tư Mã Ý bị khốn Hồ Lô Cốc Khổng Minh cầu sao Ngũ Thượng Nguyên

Hồi 103 : Tướng tinh rơi , Khổng Minh chầu trời Nhìn tượng gỗ, Tư Mã Ý vỡ mật

Hồi 104 : Khổng Minh chết, còn trừ Ngụy Diên Ngụy Chúa đày dân cất đền đài

Hồi 105 : Tào Tuấn hết số qui thiên Tư Mã Ý giả bịnh gạt Tào Sảng

Hồi 106 : Tư Mã Ý vấn tội Tào Sảng Khương Duy bại trận núi Ngưu Ðầu

Hồi 107 : Tôn Quyền hết số qui Thiên Tôn Tuấn giữa tiệc bày kế

Hồi 108 : Vây Tư Mã, Khương Duy dùng mưu cao Phế Tào Phương, Ngụy gia mang quả báo

Hồi 109 : Văn Anh đơn kỵ lui binh Khương Duy bối thủy phá giặc

Hồi 110 : Ðặng Ngãi dụng mưu địch Khương Duy Gia Cát Ðản nghĩa thảo Tư Mã Chiêu

Hồi 111 : Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên liều thác Lấy Trường Thành, Bá Uớc án binh

Hồi 112 : Mắc kế Ðinh Phụng, Tôn Lâm thác Khương Duy so tài cùng Ðặng Ngãi

Hồi 113 : Trừ Tư Mã, Ngụy Chúa bị hại Bỏ lương thảo, Khương Duy cả thắng

Hồi 114 : Triệu Khương Duy , Hậu Chúa cả tin Xin khẩn điền , Tướng Quân tránh họa

Hồi 115 : Chung Hội tiến binh vào Tây Xuyên Võ Hầu hiển thánh, núi Ðịnh Quân

Hồi 116 : Qua âm Bình, Ðặng Ngãi tiến binh Nơi Miêng Trước tận trung Thục tướng

Hồi 117 : Trước Tổ Miếu, Lưu Thầm tự vận Lấy Tây Xuyên, Ngụy Tướng thành công

Hồi 118 : Mưu sự bại, Khương Duy tuẫn tiết Trời quả báo, Ngụy Chúa mất ngôi

Hồi 119(hết) : Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự thành công Hết phân cách tới hồi thống nhứt

 

ĉ
Nguyễn Hưng,
22:00, 13 thg 2, 2012
ĉ
Nguyễn Hưng,
22:00, 13 thg 2, 2012
Comments