Kích thước chuẩn : Card Visit

Kích thước chuẩn của:
Card visit: 55mm x 90mm
Bìa thư A4: 210mmx297mm
Phong bì A4: 230mmx340mm
Phong bì A5: 185mmx260mm
Phong bì nhỏ: 120mmx220mm
Comments