2. Tài chính công

Giáo trình chính: SV liên hệ VP khoa để mua
Download giới thiệu và đề cương môn học bên dưới
Slide bài giảng + 100 câu hỏi và Bài tập: Liên hệ GV để photo

Download File nén Quy định lớp học và Hướng dẫn làm tiểu luận (dùng chung cho tất cả các môn học) bên dưới
- Số lượng thành viên trong một nhóm: Tối đa 5 sinh viên
- Nhóm có thể ít hơn, hoặc muốn làm riêng cá nhân thì phải báo và được sự đồng ý của GV (nếu trên 5 SV phải được sự đồng ý của GV)
- SV tự chọn nhóm và đăng ký với GV 
- Nội dung tiểu luận: Thông báo và hướng dẫn tại các buổi học trên lớp
Địa chỉ Email GV: nlhongvy@yahoo.com

Thang điểm môn học:

Thường kỳ: 

- Chuyên cần

- Phát biểu/ Thảo luận, Bài tập và kiểm tra trên lớp

- Tiểu luận nhóm

Thi giữa kỳ:

- Thi tự luận

- Nội dung: Chương 1 - 4

- Gồm 3 hoặc 4  câu: Có cả Lý thuyết và Bài tập

Thi cuối kỳ: 50%

- Thi tự luận

- Nội dung: Chương 1 - 10

- Gồm 3 hoặc 4  câu: Có cả Lý thuyết và Bài tập

ċ
Huong dan tieu luan.rar
(511k)
Hồng Vỹ Nguyễn Lê,
Jan 3, 2016, 9:07 AM
Ċ
Hồng Vỹ Nguyễn Lê,
Mar 17, 2015, 2:44 AM
Comments