Mẫu giấy xác nhận độc thân (tình trạng hôn nhân)

Mẫu STP/HT-2006-XNHN.1

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

(DÙNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ Ở TRONG NƯỚC)

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân……………………………………………

 

Họ và tên người khai:..............................................................................

Dân tộc:..................................................... Quốc tịch:...............................

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:.............

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:........................................................... Giới tính:......................

Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................

Nơi sinh:………………………..................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:..................................................... Quốc tịch:...............................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:.........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Tình trạng hôn nhân hiện tại (1):...............................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (2)    

.............................................................................................................

để (3)....................................................................................................

 

Làm tại…………ngày……tháng……năm……

                           Người khai

…………………..

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ: Đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết;

(2) Cho bản thân hay cho người khác; nếu đề nghị cho người khác, thì phải ghi rõ;

(3) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

 

Comments