Webside Nguyễn Khắc Nam

ChatBox Phan Văn Ngôn

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Ngôn Ngữ C#

 • Từ Khóa Các Từ Khóa mà thay đổi 1 lớp, 1 hàm, 1 thuộc tính hay 1 trường:        * abstract        * const        * extern        * internal        * new        * override        * private        * protected        * public        * readonly        * sealed        * static        * virtual        * volatile ...
  Được đăng 20:11, 17 thg 9, 2011 bởi KhacNam Nguyễn
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »
 

YouTube Video

Thủ Thuật ASP.NET

 • Tạo Menu ASP.NET 1.Đoạn chèn siteMap vào  Web.config<siteMap defaultProvider="Default.aspx">      <providers>        <add name="MenuNgang" type="System.Web.XmlSiteMapProvider" siteMapFile="~/MenuNgang.sitemaps"/>      </providers>          </siteMap>
  Được đăng 20:11, 17 thg 9, 2011 bởi KhacNam Nguyễn
 • 8 đoạn script hay dùng trên web Chúng ta sử dụng javascript để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Các đoạn mã Javascript làm cho trang Web của bạn trở nên sống động, duy trì khách ...
  Được đăng 20:11, 17 thg 9, 2011 bởi KhacNam Nguyễn
 • Chèn nhạc vào C# using System.Media; // gõ thêm vào dòng này // chạy file .wav public static void PlayMusic(string filename) { SoundPlayer sound = new SoundPlayer(filename); sound.LoadAsync(); sound.Play(); }
  Được đăng 20:11, 17 thg 9, 2011 bởi KhacNam Nguyễn
 • Upload ảnh ASP.NET Public ButtonClick (......){        HttpPostedFile file = UploadAnh.PostedFile;        if (UploadAnh.HasFile == false && file.ContentLength > 500000)        {            lblKetQua.Text = "Vui lòng chọn hình có dung lượng nhỏ hơn 500kb";        }        else        {            try            {                string StrPath = Server ...
  Được đăng 20:11, 17 thg 9, 2011 bởi KhacNam Nguyễn
Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 4. Xem nội dung khác »