Bach Ma (29/07/07)
Bạch Mã tuyệt vời nhưng vẫn chưa chuyên nghiệp!