Phiếu chấm điểm cơ quan văn hóa

BAN CHÆ ÑAÏO CVÑ TDÑK XDÑSVH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Huyeän: Cö Juùt                                                                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

Ñôn vò; Tröôøng Thcs Nguyeãn Chí Thanh                     Cö juùt, ngaøy 16. thaùng 10 nm 2009

 

PHIEÁU CHAÁM ÑIEÅM

ÑÔN VÒ VN HOÙA NM 2008

 

STT

NOÄI DUNG TIEÂU CHUAÅN

ÑÔN VÒ VAÊN HOÙA

ÑIEÅM TOÁI ÑA

ÑIEÅM ÑÔN VÒ ÑAÏT ÑÖÔÏC

GHI CHUÙ

TIEÂU CHUAÅN I:

ÑOAØN KEÁT XAÂY DÖÏNG ÑÔN VÒ VÖÕNG MAÏNH

25

25

 

1.1

Hoaøn thaønh caùc nhieäm vuï chính trò, kinh teá - xaõ hoäi, saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû

5

5

 

1.2

Baûo ñaûm ñuû vieäc laøm, naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho coâng nhaân vieân chöùc, lao ñoäng(CNVC,LÑ)

5

5

 

1.3

Noäi boä ñoaøn keát, thöïc hieän toát quy cheá daân chuû vaø caùc nghóa vuï, chính saùch phaùp luaät cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø cuûa ñòa phöông.

5

5

 

1.4

Caùc toå chöùc ñoaøn theå trong ñôn vò ñaït töø khaù trôû leân.

5

5

 

1.5

Thaønh laäp vaø xaây döïng löïc löôïng töï veä, toå chöùc baûo veä cô quan, chaáp haønh cheá ñoä baûo maät quoác gia.

5

5

 

TIEÂU CHUAÅN II:

XAÂY DÖÏNG MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC

COÙ VAÊN HOÙA

25

24

 

2.1

Moâi tröôøng nôi laøm vieäc baûo ñaûm Xanh – Saïch - Ñeïp.

5

4

 

2.2

Thöïc hieän toát coâng taùc ATVSLÑ vaø phoøng choáng chaùy noå.

5

5

 

2.3

Thöïc hieän toát quy cheá, noäi quy, kyû luaät lao ñoäng nôi laøm vieäc.

5

5

 

2.4

CNVC,LÑ coù taùc phong laøm vieäc khoa hoïc, vaên minh, hieäu quaû.

5

5

 

2.5

Coù thieát cheá vaên hoùa, theå thao phuø hôïp.

5

5

 

TIEÂU CHUAÅN III:

HOAÏT ÑOÄNG TUYEÂN TRUYEÀN GIAÙO DUÏC

25

25

 

3.1

Phoå bieán kòp thôøi caùc chuû tröông, chính saùch, phaùp luaät cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø cuûa toå chöùc coâng ñoaøn ñeán CNVC,LÑ

5

5

 

3.2

Vaän ñoäng, toå chöùc cho CNVC,LÑ tham gia hoïc taäp naâng cao trình ñoä vaên hoùa, ngheà nghieäp, chính trò, ngoaïi ngöõ, tin hoïc …

5

5

 

3.3

Vaân ñoäng CNVC,LLÑ tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò, vaên hoùa, xaõ hoäi, coâng taùc töø thieän, nhaân ñaïo …

5

5

 

3.4

Ñaûm baûo trang bò caàn thieát cho hoaït ñoäng thoâng tin tuyeân truyeàn giaùo duïc ( taøi lieäu saùch, baùo, ti vi …)

5

5

 

3.5

CNVC,LÑ trong ñôn vò khoâng coù tröôøng hôïp vi phaïm phaùp luaät, kyû luaät hoaëc sai phaïm nghieâm trong trong coâng taùc hoaëc trong sinh hoaït.

5

5

 

TIEÂU CHUAÅN IV:

COÂNG TAÙC XAÂY DÖÏNG ÑÔØI SOÁNG VAÊN HOÙA

25

25

 

4.1

Thaønh laäp ban chæ ñaïo xaây döïng ÑSVH vaø coù chöông trình hoaït ñoäng cuï theå cuûa ñôn vò.

5

5

 

4.2

Toå chöùc vaø vaän ñoäng ñoâng ñaûo CNVC,LÑ tham gia caùc hoïat ñoäng vaên hoùa – vaên ngheä, TDTT thöôøng xuyeân taïi ñôn vò.

5

5

 

4.3

Tuyeân truyeàn phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi, ñôn vò khoâng coù CNVC,LÑ vaø con em hoï maéc TNXH (ma tuùy, maïi daâm, côø baïc).

5

5

 

4.4

100% CNVC,LÑ thöïc hieän neáp soáng vaên minh trong vieäc cöôùi, vieäc tang …

5

5

 

4.5

100% CNVC,LÑ ñaêng kyù xaây döïng gia ñình vaên hoùa vaø haøng naêm coù 80% CNVC,LÑ ñöôïc chính quyeàn coâng nhaän gia ñình vaên hoùa.

5

5

 

Toång soá ñieåm cuûa 04 tieâu chuaån laø: 100 ñieåm.

Toång soá ñieåm ñôn vò ñaït ñöôïc laø: …99.. ñieåm.

(Baèng chöõ: chín mươi chín .ñieåm)

Nhöõng vaán ñeà caàn quan taâm khi chaám ñieåm:

- Ñôn vò ñaït töø 90 ñieåm trôû leân môùi ñöôïc coâng nhaän ñôn vò vaên hoùa.

- Thaønh phaàn tham gia chaám ñieåm goàm: Ñaïi dieän caáp uûy Ñaûng, Thuû tröôïng ñôn vò, BCH coâng ñoaøn, caùc toå chöùc chính trò xaõ hoäi ôû ñôn vò ( Thanh nieân, Hoäi CCB …).

- Xaùc nhaän, kyù teân, ñoùng daáu vaøo cuoái phieáu chaám ñieåm ( Goàm 03 ñaïi dieän cuûa caáp uûy, thuû tröôûng ñôn vò, BCH coâng ñoaøn).

 

T/M CAÁP UÛY ÑAÛNG                  T/M LAÕNH ÑAÏO ÑÔN VÒ     T/M BCH COÂNG ÑOAØN

  (Kyù teân, ñoùng daáu)                            (Kyù teân, ñoùng daáu)                       (Kyù teân, ñoùng daáu)

 

 

ċ
phieu_cham_diem_co_quan_van_hoa.rar
(8k)
thuthuatso .com,
05:38, 3 thg 2, 2010
Comments