Phần mềm Tin học- THCS 6, 7, 8

Nhấn vào tên tương ứng để tải về

Phần mềm dạy học môn Tin học quyển 1 -Lớp 6 THCS

Để tải những phần mềm phục vụ cho việc dạy và học chương trình Tin học dành cho THCS-Quyển 1, bạn có thể sử dụng các đường link sau:

solarsystem.zip                                                Solar System 3D Simulator

Mouse.zip                                                        Mouse

Mario.zip                                                          Mario

Phần mềm dạy học môn Tin học quyển 2 -Lớp 7 THCS

Để tải những phần mềm phục vụ cho việc dạy và học chương trình Tin học dành cho THCS-Quyển 2, bạn có thể sử dụng các đường link sau:

Phần mềm địa lí thế giới                                   Earth Explorer

Phần mềm Typing Test                                     Typing Test

Phần mềm học toán ToolkitMath                        ToolkitMath

Phần mềm vẽ hình hình học động GeoGebra       Geogebra

Phần mềm Java ảo hỗ trợ GeoGebra                  Java ảo

Tin học dành cho THCS quyển 3

Phần 2: Phần mềm học tập

Bài 1: Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out

 Phần mềm Finger Break Out

Bài 2: Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times

 Phần mềm Sun Times

Bài 3: Học vẽ hình với phần mềm Geogebra Tiếng Việt

 Phần mềm Geogebra

Bài 4: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka

           Phần mềm Yenka

Comments