Thông báo

CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN THEO GIÁ MỚI

TỪ NGÀY 01/06/2014

 Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

STT

Nhóm đối tượng khách hàng

Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền

1

  Cho kWh từ 0 - 50

92%

2

  Cho kWh từ 51 – 100 (50)

95%

3

  Cho kWh từ 101 – 200 (100)

110%

4

  Cho kWh từ 201 – 300 (100)

138%

5

  Cho kWh từ 301 – 400 (100)

154%

6

  Cho kWh từ 401 trở lên

159%

 

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

132%

 * Cách tính tiền điện theo giá mới từ mgày 01/06/2014, chưa tính 10% thuế như sau :

Bậc

Số điện bình quân

Đơn giá

Số tiền

50

50 × số ngày : 31  

1 388 đ/kWh

(1)

50

50 × số ngày : 31

1 433 đ/kWh

(2)

100

100 × số ngày : 31

1 660 đ/kWh

(3)

100

100 × số ngày : 31

2 082 đ/kWh

(4)

100

100 × số ngày : 31

2 324 đ/kWh

(5)

Còn lại

Còn lại × số ngày : 31

2 399 đ/kWh

(6)

Tổng cộng

((1)+ (2) + (3) + (4) + (5) + (6)) + 10 %

Số tiền đóng

Thông báo gần đây

đăng 03:48, 22 thg 7, 2011 bởi Ag Nguyễn Đức Thuần   [ đã cập nhật 00:48, 30 thg 7, 2012 ]

Thông báo gần đây


Thông báo mới

đăng 03:47, 22 thg 7, 2011 bởi Ag Nguyễn Đức Thuần   [ đã cập nhật 02:54, 22 thg 2, 2013 ]

Thông báo mới

1-2 of 2