Webskakels

Ander webtuistes waarin u dalk sal belangstel:
Nederduitse Gereformeerde Moedergemeente, George. "Ons bring Jesus na almal toe."

http://www.grootbrakrivier.ng.org.za
Nederduitse Gereformeerde Kerk Groot Brakrivier.
"Om as begenadigdes van God 'n dienende gemeente in Sy wêreld te wees."
Nederduitse Gereformeerde Kerk George Suid. "Grenslose Geur van Christus."

http://www.blancogemeente.co.za
'n Gestuurde familie, meer en meer soos Jesus

http://www.tuinedal.co.za
...lede van die huisgesin van God (Efesiërs 2:19)

http://dievleie.co.za
Hier kuier ons saam oor alles wat ons na aan die hart lê…

http://www.wellingtonoos.co.za


http://www.communitas.co.za


http://www.kruiskerk.co.za
Gespreksgemeente verby grense

Voortgesette Ontwikkeling van Nuwe Klassieke Kerkmusiek

http://www.flam.co.za
Lirieke, bladmusiek, drukke, chords van Afrikaanse praise & worship geestelike musiek

http://kerkbode.co.za
Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense

http://www.bybel.co.za
(Die amptelike tuiste van die 1933/53-, die 1983-vertaling en Bybel vir almal op die Internet. Die Bybelgenootskap wil graag mense aanmoedig om die Bybel te lees en te bestudeer - dit sluit jou in. Ons gebed is dat mense wat hierdie webwerf besoek in die geloof sal groei. Mag hierdie vertalings van die Bybel vir jou tot seën wees.)

http://www.bybelgenootskap.co.za
Ons visie: 'n Bybel vir elkeen.
Sedert 1820 is dit die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om bekostigbare Bybels vir elkeen in hulle eie taal en in geskikte formate beskikbaar te stel sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar.
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is 'n volle lid van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe, 'n familie van 146 Bybelgenootskappe wat in meer as 200 lande werksaam is.

http://www.bybelmedia.co.za
Bybel-Media dra die boodskap van die Bybel uit deur van soveel as moontlik beskikbare media gebruik te maak. Dit vervaardig produkte van hoë kwaliteit om gelowiges geestelik toe te rus en mense met die evangelie van Christus te bereik. Verder voorsien dit in die mediabehoeftes van die kerk in die breë en die NG Kerk in die besonder.

http://www.bybeldirektevertaling.co.za
Die doel van hierdie Afrikaanse Bybelvertalingsprojek is om 'n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik te skep.

http://www.nuwehart.com
Nuwe Hart Stigting

http://www.gideons.org
Dedicated to Bible distribution and evangelism.

http://www.opendoors.org
The world's largest outreach to persecuted Christians in the most high-risk places.

http://www.missiejapan.co.za
God se liefde dring ons om in Shikoku dissipels van Jesus Christus te wees

http://wcrc.ch
World Communion of Reformed Churches
Called to Communion, Committed to Justice

http://www.om.org
Operation Mobilisation - transforming lives and communities

Verenigende Christen-Studentevereniging van Suid Afrika

http://www.atletevirchristus.co.za
Ons hardloop, sing en gesels Christus...

http://www.myhuwelik.co.za
Ons onderhou dat Huweliksweek (wat deel is van Internasionale Huweliksweek) van hoofstroom Christelike figure en organisasies gebore word, so dit sal altyd ‘n Christelike kenmerk dra – terwyl ons die teenwoordiging en aktiewe deelname van ander verwelkom.

http://www.imaginemovement.co.za
#imagine focuses on everything that is important in a teenager’s spiritual life.

http://www.arbeidsbediening.co.za
Ons kerklike Arbeidsbediening word in die Wes-Kaap, Suid-Kaap en ʼn deel van die Noord-Wes Kaap onderneem, vanaf die Kaapse metropool tot by Springbok aan die Weskus oor Beaufort-Wes tot by Plettenbergbaai aan die Suidkus. Die fokusareas is: Bediening binne die Handel en Nywerheid; Transnetbediening; Visserbediening en Bediening aan die Seelui(Biblia). Ons Arbeidsbediening aksies bereik jaarliks meer as 400 000 werkende mense.

http://www.call42.co.za
Revealing Vocational Truth
Call42 is a South African initiative that serves as: national collaboration & support platform for believers, businesses and ministries that partake in God's call for the 8-5 working population.
Call42 aims to reveal more of Jesus in context of "work as vocation".

http://www.cad.org.za
Christelike Afhanklikheidsdiens (CAD)
Organisasie in Suider-Afrika ter ondersteuning en motivering van substansafhanklikes en hul geliefdes ten einde blywende soberheid en lewensvreugde te verseker.

http://www.vroueweskaap.co.za
1. ‘n Verskeidenheid dienste word aan alle gemeentes gebied tov die spesifieke behoeftes van vroue en bystand aan gemeentes met ‘n georganiseerde vrouebediening.
2. Ons bied ‘n wye verskeidenheid toerustingsgeleenthede om vroue te bemagtig vir hulle verskillende rolle en die ontsluiting van hulle gawes. Dit sluit in: opleiding, werkswinkels, konferensies, vrouekampe en leierskapsoriëntering. Kundigheid van buite en binne gemeentes word gebruik.
3. ‘n Begeleidingsdiens vir gemeentes en vrouebedieninge word voorsien deur fasilitering.
4. Produkte relevant vir vroue en vrouebedieninge word identifiseer, ontwikkel waar nodig(in samewerking met kundiges) en bekend gestel (bv. Bybelstudiemateriaal wat die behoeftes van vroue aanspreek).
5. ‘n Tydskrif (Interaksie) word kwartaalliks uitgegee. Dit fokus op aktuele sake vir christenvroue, inligting oor werksaamhede van die kerk waarby vroue belang het en gee ook vir vrouebedieninge ruimte om hulle bedieninge aan mekaar bekend te stel.
6. Daar word gepoog om vrouebedieninge ingelig te hou oor wat op die diensterreine van die kerk plaasvind – inligting en behoeftes word gekommunikeer.

http://www.maghouse.org
A Place To Begin Again

http://www.badisa.org.za
Badisa is a social services organisation that provides professional services in the areas of child protection and youth development, family care and adoption, elderly care and health care, early childhood development, substance dependency, community development, poverty relief and HIV as well as disability care and support.

The organisation has a holistic approach in providing professional services to those in need from the cradle to the grave, regardless of their race or religion.

Badisa is committed to caring for those in need in a practical and sustainable way.

http://www.blind-institute.org.za
Building a future for the visually impaired

http://www.nid.org.za
National Institute for the Deaf

http://www.emmausgeorge.co.za
Emmaüs is a protected workshop with hostel fascilities and is partly state subsidised and affiliated with the National Council for Mental Health. Emmaüs offers accommodation and therapeutic work to self supportive disabled people over the age of 18 years who are unable to work in the open labour market. Day workers from the local community are also accommodated by us.

http://www.jankriel.org.za
Jan Krielskool bied spesialis-onderwys aan kinders met leerhindernisse soos epilepsie, disleksie, gehoor- of sigprobleme om hul potensiaal met waardigheid te ontsluit.

http://www.herberg.co.za
Ons Bou Lewens

http://www.altadutoit.com
Alta du Toitskool bied gespesialiseerde, professionele onderrig aan intellektueel gestremde leerders van verskillende kulturele agtergronde wat nie kan baat by hoofstroomonderrig nie. Elke kind word hier die beste geleentheid gebied om teen sy/haar eie tempo en volgens sy/haar eie vermoë te ontwikkel om sover moontnlik selfversorgende volwassenes te word wat gemaklik kan inskakel in die gemeenskap waaraan hulle behoort.

http://www.carpediemskool.co.za
Carpe Diem streef daarna om die unieke potensiaal van elke leerder met spesiale onderwysbehoeftes optimaal te ontwikkel deur gepaste opvoedkundige en terapeutiese programme te bied.

http://www.sccchoir.co.za
Come and share the musical experience!

http://www.bygracealone.co.za
Bygracealone | Wedding Venue & Conference Center | George, Garden Route

http://www.oppieplaasvenue.co.za
It's all about the view...

http://www.georgeherald.com
George Herald | First for breaking news, latest news from George | Garden Route | South Africa

Comments