Afkondigings‎ > ‎

PRE-ADVIES KOMITEE - TERUGVOERING

posted Jun 24, 2018, 11:23 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand   [ updated Jun 26, 2018, 6:38 AM ]
Tydens die mees onlangse kerkraadsvergadering is drie belangrike dokumente goedgekeur wat die Pre-Advies saamgestel het en hier volg kortliks 'n oorsig daarvan:

  1. Die advertensie vir 'n voltydse leraar word hier weergee en is aangestuur aan die Sinodale kantoor. Die dokument sal aangepas word deur personeel in die Sinodale kantoor om te voldoen aan uitleg asook ander voldoeningsstandaarde. Daar word beoog om die advertensie in twee uitgawes van die Kerkbode te laat verskyn en wel op 20 Julie en 3 Augustus 2018 onderskeidelik. Dit is miskien die ideale geleentheid vir lidmate wie 'n potensiële kandidaat in gedagte het om hierdie persoon/e in te lig om die advertensieruimte van die Kerkbode dop te hou en volgens voorskrifte aansoek te doen indien hulle belangstel.
  2. Verder word daar van aansoekers verlang om 'n "Aansoekvorm vir Leraarspos" in elektroniese formaat te voltooi en aan te stuur. Hierdie elektroniese formaat is hier beskikbaar.
  3. 'n Bedieningsmodel vir Outeniqualand Gemeente is ook saamgestel in samewerking met buite fasiliteerdes en verder verfyn deur die Beplanningskommissie. Hierdie model is hier beskikbaar en gemeentelede kan hulle vergewis van die inhoud daarvan.

Verdere kommunikasie sal volg soos tyd verloop en afsnydatums bereik word.
Comments