Afkondigings‎ > ‎

Nominasies: Gemeenteleiers

posted Sep 15, 2019, 11:47 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Ons het eersdaags weer verkiesing van gemeenteleiers. Daarom wil ons graag lidmate uitnooi om nominasies in te dien vir die vakatures soos hieronder uiteengesit. Binne ons Gereformeerde tradisie is ons oortuig dat God self manne en vroue kies om in Sy diens te staan. Hoewel ons langs hierdie weg vir lidmate die geleentheid wil gee om persone te nomineer, vertrou ons dat u saam met ons biddend by die Here geluister het voordat u die nominasie maak. Die nominasievorms is by die kerkkantoor beskikbaar.

Die volgende diensterreine op die kerkraad is vakant en nuwe nominasies word ingewag:
 • Ouderling vir Diensverhoudinge
 • 2 Gemeenteouderlinge

Daar is ook 'n paar diensterreine waar die persone herkiesbaar is maar ook nominasies deur die kerkraad ingewag word:
 • Gemeentebediening
 • Eiendom
 • Getuienis
 • Finansies
 • Gemeenteouderling
 • Sekretaris Kerkraad
 • Diens van Barmhartigheid
 • Jeugverteenwoordiger

Die volgende wyke is vakant en ons benodig nominasies vir dienswerkers:
 • Wyk 4
 • Wyk 20
Comments