คณะกรรมการวิจัย คณะบริหารศาสตร์

                                                                                             
                                                                                                                 
                                                                                                        รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ
                                                                                                               คณบดีคณะบริหารศาสตร์
                                                                                                                ที่ปรึกษาคณะกรรมการ


                                                                                                                   
                                                                                                                     ดร.สุมาลี  เงยวิจิตร
                                                                                                                    ประธานคณะกรรมการ

                                                                                                                            
                                                                   
      รศ.ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว                                             ดร.ธวมินทร์  เครือโสม                                            ดร.นรา  หัตถสิน                                     ดร.ปวีณา  คำพุกกะ
              คณะกรรมการ                                                          คณะกรรมการ                                                   คณะกรรมการ                                           คณะกรรมการ

                                                                                                                                              
            อ.ดุสิต  จักรศิลป์                                                  อ.ภัทราจิตร  แสงสว่าง                                        อ.สิริรัตน์  ชอบขาย                                     อ.ใจแก้ว  แถมเงิน
              คณะกรรมการ                                                        คณะกรรมการ                                                   คณะกรรมการ                                            คณะกรรมการ 
                      


                                                                                                                      
                                                                                                                        อลิสา  เลขะวัฒนะ
                                                                                                                   เลขานุการคณะกรรมการ