หน้าแรก

ผังงานวัดผลและประเมินผล
นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวิทยา  โยนยิ่ง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวสุจิตรา  นารีรักษ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอพิวรรณ  สินทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล