ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มสถานศึกษาภาคเหนือ    วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
  
  


ประชุมงานประกันคุณภาพฯ เตรียมเอกสารการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
เมื่อวันพุธที่  22  พฤศจิกายน  2560  ณ  หอปัญญาปรีชาทำ
อบรมการทำแฟ้มสะสมผลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับสาขาวิชา
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2560  ณ  อาคารวิทยบริการ

   
        
    
    

ประชุมงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อเตรียมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SSR และ SAR 
ประจำปีการศึกษา  2560
ณ  ห้อง  1223  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์