หน้าแรก


            
                
       นางทัศนาพร บุญยรัตนพันธ์
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
         
                         
          นางจิราพร  ศรีบุญเจริญชัย                                        นายสุนทร  ก้องสินธุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน        
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
     
                         
              นายเอกวิทย์  โสวัต                                           นางกาญจนา  มะหะหมัดยูซบ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
๒) จัดทำตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
๓) จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
๕) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
๗) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
๘) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
๑๐) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการ ศึกษา
๑๑) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๒) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๓) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประชุมกลุ่มสารสนเทศ
 
นร-นศ-ผู้ปกครอง
ต้องการรู้ ดูตารางเรียน
ขาด ลา มา สาย 
ผลการเรียน
 ง่ายๆ แค่ คลิก
ระบบบริหารงานวิทยาลัยRMS2016
การเข้าใช้งานระบบ
นักเรียน - ศิษย์เก่า
USER:รหัสประจำตัวนักเรียน
P/W:
วัน/เดือน/ปีเกิด
 เช่น 30/12/2540
ผู้ปกครอง
USER:บัตรประชาชนของนักเรียน
P/W:วัน/เดือน/ปีเกิดของนักเรียน
http://182.93.148.179/?p=login
คนหางาน งานหาคน
ต้องที่
การเข้าใช้งานระบบ
USER:บัตรประชาชน
P/W:วัน/เดือน/ปีเกิด
เช่น 22/02/2551

http://www.v-cop.net
http://www.v-cop.net/v-cop/