หน้าแรก

โครงสร้างกลุ่มงานนโยบายและแผน

นายพงษ์ธวัช  ศรีชำนาญ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน


                                                                               
                 นางอุไรวรรณ  ศรีธิวงค์                                                       นางรัชนีกร  วานิชสมบัติ                                                   นางสาวละมัย  รอนยุทธ
                                                                             
                     
นางสาวณัฐธิดา    พลเดช
                                                   
นางสุจารี เชื่อมไพบูลย์
                                                     นายพีรพงศ์     โพธิ์จิ๋ว                                   
                                                งานแผนงานสถานศึกษา 
                                               งานสารสนเทศสถานศึกษา