หน้าแรก

โครงสร้างกลุ่มงานนโยบายและแผน

นายพงษ์ธวัช  ศรีชำนาญ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน


                                                                               
                 นางอุไรวรรณ  ศรีธิวงค์                                                       นางรัชนีกร  วานิชสมบัติ                                                   นางสาวละมัย  รอนยุทธ

                                                                                
                     
นายสันติ   สุ่มนิ่ม 
                                                               
นางสุจารี เชื่อมไพบูลย์
                                                     นายพีรพงศ์     โพธิ์จิ๋ว                                 
                                                งานแผนงานสถานศึกษา 
                                               งานสารสนเทศสถานศึกษา