แบบฝึกหัดเสริมความรู้อาเซียน

คลิกขวาที่ภาพ..แล้วเลือกบันทึกภาพเป็น...เพื่อเก็บไปใว้ใช้..และพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษประกอบการสอนเรื่อง อาเซียนได้ค่ะ.....Comments