หน้าแรก

แผนผังงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย


รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 นายเริงศักดิ์  พรายระหาร 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

                                                                                                                                                                     
                                         

                                                           ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงษ์                                                        นายดุสิต  พรมภักดิ์        
                                                 ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษาแผนกวิชาเครื่องกล                           ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง