หน่วยแผนการเรียน

แผนหน่วยการเรียน

สัปดาห์ที่

หน่วยการเรียน

สาระการเรียนรู้/หัวข้อย่อย

เวลา (ชั่วโมง)

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

1. เครื่องเลื่อย

1.1  ชนิดของเครื่องเลื่อย

1

3

    1.1.1  เครื่องเลื่อยชัก

 

 

    1.1.2  เครื่องเลื่อยสายพาน

 

 

    1.1.3  เครื่องเลื่อยวงเดือน

 

 

1.2  ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยและหลักการทำงาน

 

 

1.3  ชนิดและลักษณะของใบเลื่อย

 

 

1.4  ขั้นตอนการใส่ใบเลื่อยและการจับยึดชิ้นงาน

 

 

1.5  การหล่อเย็นและการบำรุงรักษา

 

 

1.6  ความปลอดภัย

 

 

2 - 7

2. เครื่องเจียระไนลับคมตัด

2.1  ชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัด

4

20

    2.1.1 เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ

 

 

    2.1.2 เครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้น

 

 

2.2  ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไน

 

 

2.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเจียระไนลับคมตัด

 

 

2.4  ขั้นตอนในการทำงาน

 

 

2.5  ประโยชน์ของเครื่องเจียระไนลับคมตัด

 

 

2.6  การบำรุงรักษา

2.7  ความปลอดภัย

 

 

8 – 10

 

 

 

 

 

 

3. เครื่องเจาะ

และงานรีมเมอร์

 

 

 

 

 

3.1  เครื่องเจาะ

3

9

    3.1.1 ชนิดของเครื่องเจาะ 

 

 

    3.1.2  ส่วนประกอบที่สำคัญและหลักการทำงานของเครื่องเจาะ 

 

 

    3.1.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะ

 

 

    3.1.4  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเจาะ
 

 

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยการเรียน

สาระการเรียนรู้/หัวข้อย่อย

เวลา (ชั่วโมง)

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

 

 

    3.1.5   การคำนวณความเร็วในการเจาะ

 

 

    3.1.6   ความลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ

 

 

    3.1.7   การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ

 

 

3.2  งานรีมเมอร์

 

 

    3.2.1  ชนิดของดอกรีมเมอร์

 

 

    3.2.2  ส่วนประกอบของดอกรีมเมอร์

 

 

 3.2.3  หลักการทำงานของดอกรีมเมอร์

 

 

    3.2.4  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานรีมเมอร์ด้วยดอก  Hand Reamers

 

 

    3.2.5 การเก็บรักษาดอกรีมเมอร์

 

 

3.3  งานเจาะผายปากรูเรียบและ                       งานเจาะฝังหัวสกรูบ่าฉาก

 

 

    3.3.1  ดอกเจาะผายปากรูเรียว

 

 

    3.3.4  ดอกเจาะฝังหัวสกรูบ่าฉาก

 

 

11-16

 

4. เครื่องกลึง

4.1  ชนิดของเครื่องกลึง

4

20

    4.1.1  เครื่องกลึงยันศูนย์

 

 

    4.1.2   เครื่องกลึงเทอร์เรท

 

 

    4.1.3   เครื่องกลึงตั้ง

 

 

    4.1.4  เครื่องกลึงหน้าจาน

 

 

 4.2  ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกลึง     ยันศูนย์

 

 

    4.2.1  ชุดหัวเครื่องกลึง

 

 

    4.2.2  ชุดแท่นเลื่อน

 

 

    4.2.3  ชุดท้ายแท่น 

 

 

 4.2.4  สะพานแท่นเครื่อง

 

 

 4.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึง

 

 

    4.3.1  หัวจับ

 4.3.2  กันสะท้าน

 

 

    4.3.3  ยันศูนย์

 

 

    4.3.4  ห่วงพา

 

 

    4.3.5  ด้ามจับมีดกลึง

 

 

    4.3.6  ล้อพิมพ์ลาย

 

 

4.4  ความเร็วรอบ ความเร็วตัดและอัตราป้อน

 

 

    4.4.1  การหาความเร็วรอบ  ความเร็วตัด และอัตราป้อน

 

 

    4.4.2  การใช้ตารางหาค่าความเร็วรอบ  ความเร็วตัดและอัตราป้อน               

 

 

4.5  เจนคติที่ดีในการปฏิบัติงานกลึง

 

 

    4.5.1  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 

 

    4.5.2  การบำรุงรักษาเครื่องกลึง

 

 

 4.6  หลักการปฏิบัติงานกลึงและเทคนิคการ

 

 

       ทำงาน

 

 

    4.6.1  หลักการทำงานของเครื่องกลึง  

 

 

    4.6.2  การกลึงปาดหน้า

 

 

    4.6.3  การเจาะรูยันศูนย์

 

 

    4.6.4  การกลึงปอก

 

 

    4.6.5  การกลึงเรียว

 

 

    4.6.6 การกลึงตกร่อง

 

 

    4.6.7  การพิมพ์ลาย

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยการเรียน

สาระการเรียนรู้/หัวข้อย่อย

เวลา (ชั่วโมง)

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

17-18

5. เครื่องไส

5.1 ชนิดของเครื่องไส

2

6

    5.1.1 เครื่องไสนอน

 

 

    5.1.2  เครื่องไสตั้ง

 

 

    5.1.3  เครื่องไส Planer

 

 

5.2  ส่วนประกอบของเครื่องไสนอน

 

 

5.3  หลักการทำงานของเครื่องไสนอน

 

 

5.4  อัตราป้อนและการคำนวณคู่จังหวะชักงานไส

 

 

5.5  ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องไส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมตลอดภาคเรียน

14

66

 

 

Comments