หน้าแรก

ผังงานบริหารงานทั่วไป
นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
                                 
            นายวิทยา  โยนยิ่ง                                นางสาววันทนา  หุ้นส่วน            นางสาวจันทร์เพ็ญ  พรนรินทร์ทิพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร              หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป            รองหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป