หน้าแรก


#ประกาศ... !
  ห้องเรียนเปิดแล้ว (1 พ.ย. 61)
กิจกรรมการเรียนรู้...!
-----------------------------------------------------------1
1. ทดสอบก่อนเรียน : ปิด
2. แนะนำตัว/ข้อมูลพื้นฐานขอเข้าเรียน เปิด
3. ทดสอบ E-Mail และเรียนรู้การใช้ @samuischool.ac.th เปิด
4. ประเมินพฤติกรรมตนเอง เปิด
-----------------------------------------------------------2
5. ประเมินเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพฯ เปิด
6. กิจกรรมกระดาษของฉัน เปิด
7. กิจกรรมทดลองเรียนรู้แบบ google Classroom.. เปิด
-----------------------------------------------------------3
8. แบบฝึก Online ม.6/1 : ปิด
9. แบบฝึก Online ม.6/2 : ปิด
10. แบบฝึก Online ม.6/3 : ปิด
11. แบบฝึก Online ม.6/4 : ปิด
-----------------------------------------------------------4
12. ทดสอบหลังเรียน ปิด
13. ประเมินความพึงพอใจ ปิด
14. สรุปผลการจัดการเรียนรู้
-----------------------------------------------------------
  ...ขอให้ทุกคนโชคดี^-^..
:: QR Code Classroom