ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์                                       
             ครูเด่นชัย ไวยวรรณ์