ยินดีต้อนรับเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์               
                     ครูเด่นชัย ไวยวรรณ์