บทนำ วัตถุประสงค์ เกณฑ์พิจารณา ข้อปฏิบัติ ขั้นตอน การจัดกิจกรรม กพช.

โพสต์14 ก.ค. 2554 04:18โดยกศน.เขตทวีวัฒนา ส่งเสริมการศึกษา

หลักการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้อ  5   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

 1. ให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาคเรียนแรก เพื่อทำความเข้าใจ    ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเขียนโครงการและดำเนินการตามโครงการได้ตลอดเวลาในทุกภาคเรียน
 2. ให้ผู้เรียนเสนอโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับครู และทำกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง โดยให้ผู้เรียนเสนอโครงการได้ตลอดเวลาในทุกภาคเรียน
 3. ไม่อนุญาตให้มีการเทียบโอน

 หมวด 2 
ประเภทของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

          ข้อ  6  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแบ่งเป็น 2 ประเภท  ดังนี้

 1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง และครอบครัว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน   และสังคม   โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

หมวด 3
การดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          ข้อ  7            การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

 1. ผู้เรียนลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. ผู้เรียนเขียนและเสนอโครงการตามแบบที่กำหนดโดยมีครูที่รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา
 3. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 4. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด
 5. ผู้เรียนปฏิบัติตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยอยู่ในการกำกับ ดูแลของครูที่ปรึกษาโครงการ
 6. คณะกรรมการประเมินโครงการ ติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด
 7. ผู้เรียนจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งสถานศึกษาเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว

          ข้อ  8   การกำหนดจำนวนชั่วโมงและการพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำกิจกรรมพัฒนา                คุณภาพชีวิต
การกำหนดจำนวนชั่วโมงและการพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พิจารณาจำนวนชั่วโมงตั้งแต่การเตรียมการการดำเนินงาน และการสรุปผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมินกิจกรรมเป็นผู้พิจารณา 
                                                          หมวด 
การประเมินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)

          ข้อ  9   การประเมินผลการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 
การประเมินผลการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 2 ประเภท  ดังนี้

 1.  การประเมินตนเอง เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ และการเข้าร่วมทำกิจกรรม ตามแบบที่กำหนด
 2.  การประเมินผลโครงการ ให้คณะกรรมการประเมินกิจกรรมเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติตามแบบประเมินที่กำหนด

          ข้อ  10  เกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)

 1. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และปฏิบัติโครงการรวมไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
 2. โครงการต้องบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีชิ้นงาน ร่องรอยและ/หรือเอกสารรายงานมาแสดง

               (3) เกณฑ์การพิจารณาการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เรียนต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่าน

                   ประกาศ  ณ  วันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2553

( นายสุรพล  วงศ์หวัน ) 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สรวย

 

 

บทนำ

           การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการให้การศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความแตกต่างกันตามสภาพปัญหา ข้อจำกัด และความต้องการที่จะศึกษาเนื้อหาสาระ วิชาต่างๆ เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของ ความเป็นไทย กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตถือเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่ง ที่ได้จัดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดการ ศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ฝึกทักษะในการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ความมีเหตุมีผล มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และส่วนรวม รวมถึงเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และ ความรับผิดชอบ ส่งผลให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข และเพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความหลากหลาย มีคุณค่า สามารถปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ   จึงได้จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแนวทาง ในการ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสืบต่อไป

 

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคืออะไร

           กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ กพช. หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้รู้จักคิด รู้จักทำ เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยนักศึกษาสามารถเลือกทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความสนใจ หรือความถนัด เน้นการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น การเป็นผู้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การมีวินัย การมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถประพฤติ ปฏิบัติตน หรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสมดุล และมีความสุข ในแต่ละระดับการศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมแล้วไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง โดยมีขอบข่ายเนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 


:: ทำไมต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
           การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะด้านการคิด ให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น รวมถึงสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในชีวิตประจำวัน และวิชาชีพ ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และผู้อื่น สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไปยังบุคคล หรือองค์กรอื่นๆได้ มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกผูกพันต่อชุมชน ท้องถิ่น และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รวมถึงต้องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

          1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสใช้กระบวนการกลุ่ม 
               1.1  มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน 
               1.2  เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน 
               1.3  ฝึกทักษะการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น
           2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกิจกรรมที่ต้องระดมความคิด เน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน แต่ละขั้นตอนนักศึกษาจะต้องลงมือปฏิบัติเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อ
ให้เกิดองค์ความรู้ หรือนวตกรรมใหม่ๆ เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปในทิศทางที่ดีขึ้น นักศึกษาสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปพัฒนาตนเอง รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับบุคคล หรือหน่วยงานอื่นได้ด้วย
           3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา 
               3.1  รู้จักการทำงานเป็นทีม 
               3.2  มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ 
               3.3  มีระเบียบวินัย มีความอดทน และรับผิดชอบ
               3.4  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตนเอง 


เกณฑ์พิจารณาในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

            เกณฑ์พิจารณาในการจัดทำกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา รวมถึงการกำหนดจำนวนชั่วโมง กพช. ในแต่ละกิจกรรม มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
           1. ประโยชน์ที่ตนเอง และครอบครัวได้รับ ให้พิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่ตนเองและครอบครัวได้รับประโยชน์จาการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
           2. ประโยชน์ที่ชุมชน/สังคมได้รับ ให้พิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์ หรือได้รับบริการที่ช่วยเสริมสร้างมาตรฐาน หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และอื่นๆ หรือไม่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างไร
           3. การมีส่วนร่วมขององค์กร/ชุมชน ให้พิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่จัดแล้วชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือทั้งทางด้านความคิด แรงงาน วัสดุ/อุปกรณ์ และอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร และมากน้อยเพียงใด 
           4. ความยากง่ายในการดำเนินงาน ให้พิจารณาที่ขนาดของกิจกรรม เงื่อนไข และขั้นตอน/วิธีการในการดำเนินงานว่ามีความซับซ้อน ยากง่ายมากน้อยเพียงใด
           5. ความร่วมมือของสมาชิก ให้พิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน หรือมีส่วนร่วมในการช่วยคิด ช่วยทำมากน้อยเพียงใด การแบ่งงานมีความเหมาะสม เป็นธรรมหรือไม่ และสมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด การทำงานร่วมกันมีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ และจากทำกิจกรรม ส่งผลทำให้เกิดความสามัคคี รักใคร่ปรองดอง และเอื้ออาทรกันในหมู่คณะมากน้อยเพียงใด 
           6. ความเหมาะสมในการใช้เวลาปฏิบัติงาน ให้พิจารณาถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           7. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ให้พิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วจะทำให้เกิดการพัฒนาต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           8. มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ให้พิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีการแบ่งงานให้สมาชิกได้รับผิดชอบอย่างทั่วถึง และเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
           9. การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
 ให้พิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมหรือไม่ อย่างไร รวมถึงได้สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยได้มากน้อยเพียงใด 
        10. ผลสำเร็จของกิจกรรม ให้พิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร

ข้อควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

          1. ควรเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของนักศึกษาเอง 
           2. ควรเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
           3. ควรเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้น
           4. ควรเป็นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เช่น กับเครือข่าย บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
           5. ขนาดของกิจกรรมควรมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าร่วม และควรเป็นกิจกรรมภายในพื้นที่จังหวัดหรือบริเวณใกล้เคียง
           6. ระยะเวลา/ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมควรมีความเหมาะสม โดยพิจารณาตามขนาดและความยากง่ายของกิจกรรม
           7. ไม่ควรเป็นกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใด
กลุ่มบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีเหตุและผลอันควร
           8. ไม่ควรเป็นกิจกรรมที่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

      หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีความจำเป็นที่จะต้องออกปฏิบัติโครงการนอกพื้นที่ (ต่างจังหวัด) ควรศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยการปรึกษาครู และสถานศึกษา 

ตารางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

           การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกำหนดเกณฑ์การจัดให้ผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ ได้ถือปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนต้องพบกลุ่มเพื่อศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฏี และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในภาคปฏิบัติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภาคทฤษฏี
ภาคปฏิบัติ
    1. นักศึกษาจัดประชุม ร่วมกันเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรม 
        -  เลือกประธาน และคณะกรรมการ
        -  ร่วมกันเสนอกิจกรรม คัดเลือกและออกแบบกิจกรรม
        -  วางแผนการปฏิบัติงาน ิ
     2. เขียนโครงการเสนอสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ
โครงการ
     3. มอบหมายหน้าที่ งานที่ต้องรับผิดชอบให้แก่
คณะกรรมการ และผู้ร่วมโครงการแต่ละคน
     4. จัดประชุมทำความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง ถึง
กำหนดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และ
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการจัดกิจกรรม
ภาคปฏิบัติ   ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยนักศึกษาแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท ความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย เช่น
     -  ติดต่อประสานงานบุคลากร เครือข่าย หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
     -  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่เพื่อ
ดำเนินกิจกรรม
     -  ปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดในโครงการ
     -  ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระหว่าง และ
หลังการจัดกิจกรรม

  รายงานผลการจัดกิจกรรม และส่งแบบ
รายงานผลการจัดกิจกรรมแก่สถานศึกษา

  คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา ดำเนินการประเมินเพื่อพิจารณาให้จำนวนชั่วโมง ตามเกณฑ์ที่กำหนดขั้นตอนการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

       1. ให้นักศึกษา หรือตัวแทนนักศึกษายื่นคำร้อง แสดงความจำนงขอทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในใบคำร้องขอทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ผ่านการพิจารณาจากครูที่ปรึกษาโครงการก่อนเป็นลำดับแรก เกณฑ์การพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดตามแบบ กพช.1
       2. จากนั้นให้นักศึกษา หรือตัวแทนนักศึกษาแนบโครงการที่เขียนแล้วตามแบบ กพช.2 
ยื่นพร้อมแบบคำร้อง กพช.1 แสดงความจำนงขอทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขออนุมัติโครงการต่อสถานศึกษา 

   วิธีการเขียนโครงการ ตามแบบ กพช.2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

         ชื่อโครงการ : ให้เขียนชื่อโครงการ
         หลักการและเหตุผล : ให้บอกถึงความจำเป็น หรือความสำคัญที่ต้องทำโครงการนั้น ๆ 
         วัตถุประสงค์ : ให้ระบุว่าโครงการนี้ทำเพื่ออะไร เกิดประโยชน์อย่างไร ตอบมาเป็นข้อๆ 
         แผนการปฏิบัติโครงการ : ให้บอกวิธีการทำงานว่ามีขั้นตอนอย่างไร ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ
         สถานที่ปฏิบัติโครงการ : ให้ระบุสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรม
         ระยะเวลาที่ปฏิบัติโครงการ : ให้ระบุวัน เวลาเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวัน เวลาสิ้นสุด
         ปัจจัยในการดำเนินโครงการ :
          -  วัสดุ (อะไร มากน้อยเพียงใด)
          -  จำนวนแรงงาน/ผู้ช่วยทำงาน รวมถึงทั้งที่ไม่ใช่ผู้เรียน (จำนวนเท่าใด)
          -  งบประมาณ (จำนวนเท่าใด) 
          -  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้ระบุว่าจากการทำโครงการ จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง)
          -  ที่ปรึกษาโครงการ (ให้ระบุว่าโครงการนี้มีใครเป็นที่ปรึกษาบ้าง)
          -  ผู้รับผิดชอบโครงการ (ให้ระบุว่าผู้รับผิดชอบโครงการว่ามีใครบ้าง จำนวนเท่าใด) 
       3. เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำโครงการจากสถานศึกษาแล้ว ให้นักศึกษานำโครงการดังกล่าวมาดำเนินการโดยอยู่ในการดูแลของครูที่ปรึกษา
       4. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้นักศึกษาร่วมกันทำรายงาน สรุปผลเป็นภาพรวมของการดำเนินงานโครงการนั้นๆต่อสถานศึกษาตามแบบ กพช.3 โดยเสนอกับครูที่ปรึกษา
       5. ให้นักศึกษาทำรายงานผลที่ได้รับจากการทำโครงการ เป็นรายบุคคล ตามแบบ กพช.4 โดยให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้รวบรวมส่งสถานศึกษา
       6. คณะกรรมการพิจารณาผล จากแบบรายงานผลของโครงการ รวมถึงจากที่ได้ติดตามดูการปฏิบัติงาน แล้วกำหนดจำนวนชั่วโมงตามตารางการประเมินผลการทำโครงการกิจกรรมพัฒนาชีวิต(ตามแบบ กพช.5)
       7. สถานศึกษาบันทึกผลที่ได้ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และจำนวนชั่วโมงที่ได้(เป็นรายบุคคล)เข้าสู่โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำประกาศผลให้นักศึกษาทราบทุกครั้งที่มีการประเมิน 

Comments