รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปี 6 รุ่นที่ 3

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาแพทย์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

1

4911600031

นายสุรเชษฐ์          ตั้งธีระบัณฑิตกุล

อ.นพ.เชิดชัย  ภัทรอธิคม

2

4911600056

นายสิทธิโชค         ฟังมงคล

อ.นพ.วิจิตร  ผลงาม

3

4911600072

นายชวาทิพย์          ลีรัตนากร

อ.นพ.ฉัตรชัย  พิริยะประกอบ

4

4911600080

นายศุภกานต์          ปันทา   

.นพ.กฤษดา   สุนทรภาส

5

4911600106

นายปเนต               เลิศศุภานนท์

อ.นพ.ธงชัย

6

4911600148

น.ส.ตรีชฎา            พรหมดี

อ.พญ.อาภาภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์

7

4911600155

น.ส.พิมพาภรณ์      ปันวารี

อ.พญ.รวงพร  บุญย่อย

8

4911600049

นายสุรชัย                ชาวหนองหิน

อ.นพ.บุญเลิศ  มิตรเมือง

9

4911600068

น.ส.ดรุณี                 เอ็มรัตน์

อ.พญ.พัชราภรณ์     ทองนวล

10

4911600098

น.ส.อรุณี                แสงสานนท์

อ.พญ.ตฤษนันต์  แซ่แต้

11

4911600114

 

น.ส.สมฤดี              ศรีวับ    

อ.พญ.อมรรัตน์  วัชรานานนท์

12

4911600122

 

นายยิ่งตะวัน           ตันวิสุทธิ์           

อ.นพ.ปืนไทย   เทพมณฑา

13

4911600130

 

น.ส.สุกัญญา           ศิริไพศาล

อ.พญ.กฤตยา    เลิศนาคร 

14

4911600163

 

นายทัศพงษ์            บุญล้น   

อ.นพ.สัญชัย  นาคะพันธ์

 

 

นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 3 (ปี 5)

 

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

1

5011600086

นศพ.กัญญารัตน์    จรูญผล                 

 

อ.พญ.พัชราภรณ์   ทองนวล

2

5011600110

นศพ.กรานต์       เจียรคุปต์               

 

อ.นพ.นริทธิ์         สังข์สม

3

5011600136

นศพ.วุทธิกรณ์     พันธุ์ประสิทธิ์            

 

อ.นพ.กานต์        ธีระสัมพันธ์

4

5011600177

นศพ.ธวัชชัย       ลีลาวิทยานนท์         

 

อ.นพ.วิบูลย์        ทองด้วง

5

5011600078

นศพ.ธวัชชัย       ทองเมฆ     

 

อ.นพ.ฉัตรชัย      พิริยประกอบ

6

5011600102

นศพ.ณพล         ขำสุข                 

 

อ.นพ.อาทิตย์      อินทร์น้อย

7

5011600052

นศพ.จันทนี        ทวีโชติภัทร์  

 

อ.พญ.กนกรัตน์    เพชรศรีจันทร์

8

5011600144

นศพ.ณัฐพล        นุ่มอ่อน                 

 

อ.นพ.อธิคม        บัวเลิศ

9

5011600094

นศพ.จุฑารัตน์      พิมพะนิตย์             

 

อ.พญ.เพ็ชรฟ้า     อัครวรมาศ

10

5011600060

นศพ.ธนากร        รีวิชัย        

 

อ.นพ.พิภพ         อุไพศิลป์สถาพร

11

5011600037

นศพ.ศิริพร          ยะยอง                

 

อ.พญ.ศิริวรรณ    ฮุ่นตระกูล

12

5011600045

นศพ.อิสเรน         นันต๊ะเสน            

 

อ.นพ.สัญชัย       นาคะพันธุ์

13

5011600029

นศพ.อัญวีณ์         เกียรติอภิพงษ์          

 

อ.พญ.รวงพร      บุญย่อย

14

5011600011

นศพ.ทรงศรี          เกล็ดเครือมาศ        

 

อ.พญ.ศิริวรรณ    ฮุ่นตระกูล

15

5011600151

นศพ.พรรณรัตน์      สายสิริเวชกุล            

 

อ.พญ.ปาริชาติ    บุญมี

16

4911600023

นศพ.ทรงพล        บุญยิ่งยงกุล 

 

อ.นพ.บุญเลิศ      มิตรเมือง

 

นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 2 (ปี 6)

 

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

1

4811600016

นางสาวตรีวรรณ

ตัณฑดิลก

อ.พญ.พัชราภรณ์   ทองนวล

2

4811600032

นายทรงวุฒิ

วิริยะศิริวัฒนะ

อ.นพ.บุญเลิศ       มิตรเมือง

3

4811600065

นายอรรณพ

ดอกไม้

อ.นพ.ยุทธดนัย     มีชัย

4

4811600073

นายกุลธัช

ชอบใช้

อ.นพ.นริทธิ์         สังข์สม

5

4811600099

นางสาวเบญจรินทร์

ลิ้นจี่

อ.นพ.เชิดชัย       ภัทรอธิคม

6

4811600115

นายพงษ์พันธ์

เอกถาวร

อ.นพ.วิบูลย์        ทองด้วง

7

4811600123

นายรัฐพันธ์

ละมูล

อ.นพ.ฉัตรชัย      พิริยประกอบ

8

4811600131

นายตุลย์

สุนาถวนิชย์กุล

อ.นพ.กานต์        ธีระสัมพันธ์

9

4811600149

นางสาวมณวิภา

ภูมิสถิตย์พงษ์

อ.พญ.กนกรัตน์  เพชรศรีจันทร์

10

4811600156

นายเจษฎาภรณ์

วันดี

อ.นพ.อธิคม        บัวเลิศ

11

4811600164

นางสาวอมรรัตน์

วงศ์ณรัตน์

อ.พญ.เพ็ชรฟ้า     อัครวรมาศ

12

4811600180

นางสาวเพ็ญพักตร์

เจนสารศาสตร์

อ.นพ.พิภพ     อุไพศิลป์สถาพร

13

4811600206

นางสาวศุภลักษณ์

จันสมดี

อ.พญ.ศิริวรรณ    ฮุ่นตระกูล

14

4811600222

นายวิทวัส

กำแพงเศรษฐ

อ.นพ.สัญชัย       นาคะพันธุ์

15

4811600248

นางสาวพิชชุดา

เจริญศิริสุนทร

อ.พญ.รวงพร      บุญย่อย

16

4711600116

นางสาวสุพัตรา

นุชศิลา

อ.พญ.ศิริวรรณ    ฮุ่นตระกูล

17

4711600140

นายเด่นพล

มาแสง

อ.นพ.บุญเลิศ      มิตรเมือง