บทที่ 3 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี        ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

       1.เครือข่ายส่วนบุคคล  

         

                  เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพน (Personal area network : PAN)  เป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้งานแทนที่
        ใช้ในปัจจุบัน คือ แพนไร้สาย มีการใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งการเชื่อม ต่อแบบนี้จะใช้ระยะไม่เกิน  10 เมตร เช่น ใช้เทคโนโลยีบลูทูท หรือ
        ใช้เทคโนโลยีเอ็นเอฟซี
 เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับหูฟัง และไมโครโฟนไร้สายใช้คลื่นวิทยุ เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับเมาส์
        หรือคีย์บอร์ดแบบไร้สายใช้อินฟราเรด หรือบลูทูทเชื่อมต่อพีดีเอกับ
เครื่องพิมพ์เข้าด้วยกัน

       2. เครือข่ายเฉพาะที่

    

                     เครือข่ายเฉพาะที่หรือแลน  (Local Area Network : LAN) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในบริการใกล้
        เคียงกัน หรือพื้นที่เดียวกัน เช่นภายในบ้าน  ภายในอาคาร  หรือภายในองค์กร ที่มีระยะทางไม่ไกลมาก  นักเรียนเป็นเครือข่ายที่แต่ละ
        องค์กรดูแลและบริหารจัดการด้วยตนเองขอบเขตของแลนมีตั้งแต่
เครือข่ายขนาดเล็กที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ภายในห้องเดียวกันไปจน
        ถึงเครือข่ายขนาดกลางที่เชื่อมโยงคอมพิว
เตอร์ระหว่างห้อง  หรือระหว่างอาคาร  เช่น  ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนหรือบริษัทเทคโน
        โลยีแลนที่
นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความสามารถในการรองรับการสื่อสารด้วยความเร็วสูงมากโดยทั่วไปมีความเร็วตั้งแต่
        10 เมกะบิตต่อวินาทีขึ้นไป  
และมีความผิดพลาดในการสื่อสาร ทำให้สามารถรับ ส่งข้อมูลปริมาณมากแดนมีความสำคัญในการเชื่อมโยง
        ระบบคอมพิวเตอร์
ในองค์กรและมีแนวโน้มที่จะทำให้ทรัพยากรและการประมวลผลในองค์กรเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน

            นอกจากแลนแบบที่ต้องใช้สายนำสัญญาณแล้ว  ปัจจุบันแลนแบบไร้สายได้รับความนิยมในการใช้งานมากขึ้น   เนื่องจากความ
        สะดวกในการจัดวางระบบที่ไม่ต้องอาศัยสายนำสัญญาณ  ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานใน
อาคารที่การเดินสายสัญญาณทำได้ยากหรือไม่
        สามารถเดินสายสัญญาณได้  เช่น  การนำเทคโนโลยีไวไฟ ไปใช้
ในอาคารเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ซึ่งใช้แลน ไร้สายจะสะดวกมากกว่าแลน
       ไร้สายที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น ไวไฟ
 ซึ่งรองรับความเร็วในการสื่อสารได้สูงกว่า 10 เมกะบิตต่อวินาที และครอบคลุมบริเวณภายในรัศมี 100
        เมตร ในอาคาร
หรือรัศมี 500 เมตร ภายนอกอาคารขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณและสิ่งกีดขวาง

     3.เครือข่ายนครหลวง

        


                     เครือข่ายนครหลวงหรือแมน  (Metropolitan Area Network : MAN) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรือแลนหลายเครือข่ายที่
        ตั้งอยู่ในบริเวณไม่ไกลกัน  นับถือภายในอาณาเขตของเมืองเดียวกันเข้าด้วย
 กัน  เช่น แลนของหน่วยงานเดียวกันที่ตั้งอยู่บริเวณต่างๆ
        ของเมืองแมนสามารถสร้างขึ้นจากเครือข่าย
เฉพาะขององค์กรหรือใช้บริการสายวงจรสื่อสาร ที่เช่าจากผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารก็ได้
        โดยที่เทค
โนโลยีที่ใช้ในแมนอาจใช้สายนำสัญญาณ เช่น ไฟเบอร์ออบติก หรือแบบไร้สาย เช่น การใช้คลื่นไมโครเวฟในปัจจุบันมีการใช้
        เทคโนโลยีไวแมกซ์ 
 ในแมน ตัวอย่างของแมน เช่น การเชื่อมโยงแรมระหว่างหลายหลายวิทยาเขตของสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกันเข้า
        ด้วยกัน

     4.  เครือข่ายบริเวณกว้าง

    


                  เครือข่ายบริเวณกว้างหรือแวน (Wide Area Network : WAN) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์  ในระยะ
        ห่างไกล เส้นเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดระหว่างประเทศหรือระหว่างทวีปการสร้างเวร จึงต้อง
พึ่งพาระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ  เช่น 
        วงจรเช่าจากผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารข้ามทวีปวงจรสื่อสารผ่านดาวเทียม
เดือนจึงเป็นเครือข่ายที่ใช้กับองค์กรที่มีสาขาห่างไกล  และ
        ต้องการเชื่อมสาขาเหล่านั้นเข้าด้วยกัน  เช่น  ธนาคารที่มี
สาขาทั่วประเทศใช้งานเวรเชื่อมโยงบริการต่างต่างระหว่างสาขาเทคโนโลยีที่ใช้
        กับแวนมีความหลากหลาย ทั้งแบบไร้
สายและแบบใช้สัญญาณนำสัญญาณ  เช่น การเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างประเทศด้วยช่องสัญญาณ
        ดาวเทียมคลื่น
ไมโครเวฟคลื่นวิทยุสายเคเบิลทั้งที่วางไปตามถนนและวางใต้ท้องทะเลเทคโนโลยีแหวนได้รับการพัฒนาไปมากเพื่อให้ทัน
        กับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกและเป็นตัวอย่างของ
แหวนที่เกิดจากการเชื่อม
        โยงแวนในเครือข่ายเข้าด้วยกัน
        ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
        1.เครือข่ายแบบรับให้บริการ
        

                    เครือข่ายแบบรับให้บริการเป็นเครือข่ายที่มีเครื่องบริการที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูงรองรับ การขอใช้บริการจากเครื่องรับ
        บริการสามารถให้บริการเครื่องรับบริการหลายเครื่องในเวลาเดียวกันทำให้สะดวกในการบริหารจัดการบำรุงรักษาทรัพยากรของระบบตัว
        อย่างเช่นเครื่องบริการไฟล์เครื่องบริการงานพิมพ์เครื่องบริการเมล์
        2.เครือข่ายระดับเดียวกัน
        

                    เครือข่ายระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นเครื่องรับและให้บริการได้ในขณะ
        เดียวกันและสามารถใช้งานทรัพยากรของเครื่องอื่นได้อย่างเท่าเทียมกันโดยที่ไม่มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องบริการโดย
        เฉพาะจึงทำให้เปรียบเสมือนกับว่า เครือข่ายเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรจากทุกเครื่องเล่น ฮาร์ดดิสก์ 
ซีดีไดรซ์ เครื่องพิมพ์ทรัพยากร
        เหล่านี้สามารถแบ่งกันใช้ได้

Comments