15e Expertmeeting: 1 februari 2019


Oproep voor bijdragen/ Call for Papers (English below)

Deadline 20 oktober


Diversiteit: uitdaging voor het academische communicatieonderwijs?De studentenpopulatie in het hoger onderwijs anno 2018 kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. Door de toenemende populariteit van interdisciplinaire studies zitten alfa’s en beta’s steeds vaker bij elkaar. Internationalisering leidt tot mixed classrooms waar niet alleen verschillende niveaus van Engelse taalvaardigheid, maar ook culturele kwesties een rol spelen in de communicatie. Daarnaast wordt de groep Nederlandstalige studenten meer en meer divers: moedertaalsprekers, tweedetaalsprekers en vreemdetaalsprekers volgen samen colleges.  De verscheidenheid leidt er verder toe dat universiteitsbrede ondersteunende diensten, zoals schrijfcentra, meer en meer te maken krijgen met een gevarieerde doelgroep.

Tijdens de NACV Expertmeeting 2019 willen we verkennen wat deze verscheidenheid concreet betekent voor het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden en hoe wij als docenten met deze ontwikkelingen om willen en kunnen gaan. Wat zijn de behoeftes van deze verschillende doelgroepen in verschillende onderwijssituaties? Hoe zorgen we ervoor dat we iedereen binnen deze doelgroepen effectief bereiken? Hoe gaan we om met een gevarieerde samenstelling van groepen in ons onderwijs? Welke rol spelen culturele verschillen?

We nodigen u van harte uit om een voorstel te doen voor een bijdrage aan de Expertmeeting. Dit kan een lezing, workshop of discussie zijn. In deze aankondiging volgt meer informatie over het thema en de wijze van aanmelding.


Thema: Wat betekent grotere verscheidenheid (diversiteit) van de studentpopulatie voor het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden?


Voorbeelden van onderwerpen die binnen het thema passen zijn:

  • interculturele communicatie

  • verengelsing van BA/MA programma’s: valkuilen en kansen

  • academische vaardigheden across the disciplines

  • mixed classroom

  • mogelijkheden van online ondersteunend materiaal (blended learning)

  • communicatieve vaardigheden van studenten met een migratie- of NT2-achtergrond

  • best practices in remediëring en verrijking


Naast de gesuggereerde themaonderwerpen is er uiteraard ook ruimte voor de meer ‘klassieke’ onderwerpen op het gebied van academische communicatieve vaardigheden.


.Bijdragen

Wij nodigen u uit een abstract in te dienen voor een:

• lezing (30 minuten inclusief minimaal 10 minuten voor vragen en discussie);

• workshop (40 minuten);

• discussie (intro van 5 minuten, daarna 35 minuten discussie).


Het abstract omvat maximaal 300 woorden en bevat in ieder geval de titel, het type bijdrage, het onderwerp, het doel van uw bijdrage en voor wie uw bijdrage interessant kan zijn. Geef bij een workshop aan hoe de interactieve component vorm zal krijgen. Geef bij een discussie aan hoe de discussie georganiseerd zal worden (bijv. met een panel). Vergeet ook niet de naam, instelling en contactgegevens van de auteur(s) in het document te zetten. Afhankelijk van de taal van het abstract zullen wij uitgaan van een Engelse of Nederlandse bijdrage.


Graag ontvangen wij uw abstract uiterlijk 20 oktober 2018. U kunt uw abstract opsturen naar expertmeeting@nacv.nl.  


Halverwege november laten wij u weten of uw abstract wordt geaccepteerd. Meerdere bijdragen van eenzelfde instelling zijn toegestaan, maar bij de selectie zullen wij streven naar een zo adequaat mogelijke spreiding.


Inschrijving

U ontvangt de officiële uitnodiging voor de Expertmeeting 2019 met het programma en informatie over de inschrijving rond december. Wij willen u erop attenderen dat voor alle niet-leden van het NACV het inschrijftarief geldt. Dit geldt voor zowel sprekers als reguliere deelnemers. Per 2018 is dit tarief 75 euro. Leden van het NACV kunnen gratis deelnemen aan de expertmeeting.  In de officiële uitnodiging die volgt kunt u lezen hoe u lid kunt worden van de vereniging.


Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen in Amsterdam. Noteer vrijdag 1 februari 2019 alvast in uw agenda!


Met hartelijke groet,


Het organisatiecomité van de 15e Expertmeeting:


Margreet Onrust

Ivet van der Eerden

Gea Dreschler

Abby Gambrel

Nel de Jong

Wilma Elsing

Mike Hannay

Luuk Lagerwerf


U kunt het comité bereiken via expertmeeting@nacv.nl.


Diversity: a challenge for education in academic communication skills?

 

 

The current student population in higher education in the Netherlands is characterized by diversity. The increasing popularity of interdisciplinary programmes put alfa and beta students together in one group. Internationalisation leads to mixed classrooms, where it’s not only different levels of English language skills that play a role in communication, but also cultural aspects. In addition, the group of Dutch-language students also becomes more diverse: native speakers, second-language speakers and foreign-language speakers all meet in the classroom. The diversity of the student population also means that services aimed at supporting students across the campus, such as writing centres, are increasingly dealing with varied groups.

At the NACV Expertmeeting 2019, we want to explore what this diversity precisely means for the education in academic communicative skills and how we, as teachers, can and want to respond to these developments. What are the needs of the different target groups in different educational settings? How do we ensure that we can reach everyone within these groups effectively? How do we deal with a heterogeneous composition of the groups in our teaching? What role do cultural differences play?

We invite you to submit your proposal for a contribution at the Expert meeting, either a talk, a workshop or a discussion session. This call provides more information about the theme and about the submission procedure.

 

Theme: What does the increasing heterogeneity (diversity) of the student population mean for the education of academic communicative skills?

 

Examples of topics within this theme:

·       Intercultural communication

·       Increase in English-taught BA and MA programmes: pitfalls and opportunities

·       Academic skills across the disciplines

·       mixed classroom

·       possibilities of online supporting materials (blended learning)

·       communicative skills of students with a migration or Dutch as a second language background

·       best practices in remedial and enrichment activities

 

In addition to these suggestions, there is of course also space for the more ‘traditional’ topics related to academic communicative skills.

 


Contributions  

We invite you to submit an abstract for one of the following formats:

• talk (30 minutes plus 10 minutes for questions and discussion);

• workshop (40 minutes);

• discussion (intro van 5 minutes, followed by 35 minutes discussion).

 

The abstract should not exceed the limit of 300 words, and should contain in any case the title, the type of contribution, the aim of your contribution and an indication of the target audience. If you submit a proposal for a workshop, please also indicate how you will make it interactive. If you submit a proposal for a discussion, please indicate how you will organize the discussion (for instance with a panel). Remember to put in the name, affiliation and contact details of the author(s). Depending on the language of the abstract, we will assume an English or Dutch contribution.

 

The deadline for submitting your abstract is 20 October 2018. You can submit by sending your abstract to expertmeeting@nacv.nl.

 

We will let you know by the middle of November whether your abstract has been accepted. Multiple contributions from the same institute are allowed, but we will strive for a spread across the institutes for the final programme.

 

Registration

The official invitation for the Expert Meeting 2018 will be sent out in December. This invitation contains the programme and information about registration. We would like to point out that the regular registration fee applies to all non-NACV members attending the Expert meeting, both speakers and regular participants. In 2019 this registration fee will be 75 euros. Members of the NACV do not need to pay a conference fee.

 

We are looking forward to receiving your proposals and to welcoming you in Amsterdam on 1 February 2018! Save the date!

 

Kind regards,

 

The organisation committee of the 15th Expert meeting

Margreet Onrust

Ivet van der Eerden

Gea Dreschler

Abby Gambrel

Nel de Jong

Wilma Elsing

Mike Hannay

Luuk Lagerwerf

 

If you have any questions, you can reach the committee at expertmeeting@nacv.nl