Alapszabály

 

A Naményi Ernő Társaság – Virtuális Zsidó Múzeumi Egyesület Alapszabálya

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A Naményi Ernő Társaság – Virtuális Zsidó Múzeumi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a magyarországi zsidó közösségek materiális és vizuális örökségének felkutatását célul kitűző, önkormányzati elv alapján működő szervezet, amely jogi személy és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján alakul meg és fejti ki tevékenységét.

 

Az Egyesület névadója, Dr. Naményi Ernő (Nagykanizsa, 1888 – Párizs, 1957) neves rabbicsaládból származó közgazdász, művészettörténész, a Budapesti Zsidó Múzeum Egyesületnek 1931-től tagja, majd 1945-től emigrálásáig igazgatója volt. Magyarországon Naményi Ernő volt az első, aki felismerte és tudományos alapossággal kutatta a zsidó művészet történetét. Kísérletet tett a zsidó műemlékek összeírására, publikálására, és kezdeményezte több zsinagóga műemléki védelmét. Az Egyesület nevében őrzi Naményi Ernő emlékét.

 

Az Egyesület neve:                              Naményi Ernő Társaság – Virtuális Zsidó Múzeumi Egyesület

                    

Az Egyesület székhelye:                       1054 Budapest, Báthory u. 5. IV/12.

                      

Az Egyesület alapításának időpontja:      2008. december 12.

 

Pecsétje:                                             körbélyegző NET 2008 felirattal

 

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

 

Az Egyesület célja:

Az Egyesület célja a magyarországi zsidó közösségek materiális és vizuális örökségének felkutatása, dokumentálása, virtuális gyűjtése, megörökítése, megőrzése, tudományos feltárása és publikálása a tudományos kutatás, valamint a széles körű ismeretterjesztés szolgálatában.

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, azoknak támogatását nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

 

Az Egyesület feladatai:

        Virtuális múzeumot épít, amelyben mindenki számára elérhetővé és hozzáférhetővé teszi a materiális és vizuális zsidó örökséget;

        Internetes oldalt tart fenn, melyen közzéteszi a működése során keletkezett tartalmakat;

        Folyamatos kapcsolatot tart a zsidó materiális javak forrásközösségeivel, támogatja őket vizuális és tárgyi örökségük feltárásában, megóvásában és értékelésében;

        Elősegíti a magyarországi zsidó tárgyi örökség kulturális örökségi normáknak és a zsidó hagyományoknak (halakha) megfelelő védelmét;

        Elősegíti a köz-, és magángyűjteményekben őrzött zsidó örökség feltárását;

        Együttműködik más, hasonló célokat kitűző, bel- és külföldi szakai szervezetekkel, társaságokkal, intézményekkel, elősegíti a szakemberek kapcsolatfelvételét és együttműködését;

        Törekszik a magyar zsidó örökség nemzetközi megismertetésére, segíti a személyes és szervezett tapasztalatcseréket;

        Állandó szakmai fórumot biztosít a zsidó tárgyi örökséggel foglalkozó szakemberek és érdeklődő laikusok, gyűjtők számára;

        Oktatási tevékenységet folytat, melynek során különböző szinteken tanítja a zsidó tárgyi örökséget és a zsidó múlt megőrzésének tudománytörténetét;

        Kiemelten foglalkozik a magyar zsidó múzeumügy történetének és a muzeológia elvi és gyakorlati kérdéseinek kutatásával, ezek eredményeit nyilvánosságra hozza;

        Ápolja a magyarországi zsidó múzeumi gondolat megteremtőinek emlékét;

        Működése során tagjai számára biztosítja a demokratikus jogok gyakorlását, tájékoztatja őket az Egyesület programjairól és tevékenységéről, szabályozza a választott tisztségviselők jogosítványait;

        Megteremti a működéséhez szükséges anyagi alapokat és működteti a lehetséges és szükséges apparátust;

        Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az interneten közzéteszi;

        Kiadói tevékenységet folytat.

 

III.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

Az Egyesület tagjai:

Az Egyesület tagja lehet minden olyan magánszemély, jogi személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki, illetve amely egyetért az Egyesület programjával, az Egyesület alapszabályát elfogadja és vállalja az Egyesület céljainak szolgálatát. Az Egyesületnek nem magyar magánszemély, jogi személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is tagja lehet. Az Egyesületnek egyéni, intézményi, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak.

 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.

Az Egyesületi tagság a tagfelvétellel keletkezik.

A tagság kilépéssel, kizárással vagy törléssel szűnik meg.

 

Tagfelvétel kérdésében az Elnökhöz benyújtott kérelem alapján az Egyesület Közgyűlése határoz. Az Egyesület tagjairól az Egyesület nyilvántartást vezet.

Az Egyesületből történő kilépést írásban kell közölni az Elnökkel. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagság idején keletkező kötelezettségei alól, ugyanakkor a tagsága idején keletkezett, a tagsági viszonyából eredő jogosítványok is megilletik őt.

Törléssel szűnik meg a tagság kettő évi tagdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén. A tagot 15 napos határidő kitűzésével előzetesen fel kell hívni tagdíjfizetési kötelezettsége teljesítésre, ennek eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés határozata alapján kerülhet sor a törlésre.

Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála esetén.

Tag kizárására csak a Közgyűlés határozata alapján elindított kizárási eljárás következményeképpen kerülhet sor. A Közgyűlés határozatot hoz a kizárási eljárás elindításáról, amelyben meghatározza az eljárás megindításának indokát, felhívja az érintett figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre, és arra a lehetőségre, hogy nyilatkozattétellel élhet a kizárási eljárás bármely szakaszában. A kizárási eljárás elindításáról szóló határozatot kézbesítéssel igazolható módon közölni kell az érintettel. A kizárási eljárást harminc nap alatt le kell folytatni, amelynek eredményeképpen a Közgyűlés határozatot hoz a kizárásról, vagy a kizárás mellőzéséről. Kizárható az a tag, aki tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljának megvalósulását veszélyezteti. A Közgyűlés jelen pontban körülírt határozataival szembeni jogorvoslati lehetőségek megegyeznek a Közgyűlés egyéb tárgyban meghozott határozataival szembeni jogorvoslati lehetőségekkel (XIV. pont).

 

IV.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

Az Egyesület rendes tagjai az egyéni tagok és az intézményi tagok.

 

Az Egyesület egyéni tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy közösség, amennyiben az Egyesület céljaival egyet ért és közreműködik az Alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításában.

Az intézményi tagot az intézmény vezetője vagy meghatalmazott munkatársa képviseli.

 

Az Egyesület rendes tagjának jogai:

-                     részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,

-                     szavazati joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,

-                     részt vehet az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásában, és tisztségviselővé választható,

-                     észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület, valamint annak tisztségviselői működésével kapcsolatban,

-                     ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,

-                     a közgyűlés döntése alapján részesülhet az Egyesület rendelkezésére álló pénzeszközökből,

-                     az Egyesület természetes személy rendes tagjai jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják, illetve teljesíthetik,

-                     a tag tevékenységét egyénileg, tagozatokban és munkacsoportokban fejtheti ki,

-                     joga van részt venni az Egyesület által szervezett konferenciákon, vitákon, előadásokon és egyéb rendezvényeken,

-                     ingyenesen vagy kedvezményesen részesül a Társaság kiadványaiból.

 

Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:

-           az Egyesület céljának elősegítése,

-           az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak betartása és betartatása,

-           az Alapszabályban megállapított módon fizetendő, és szabályozott mértékű tagdíjnak a megfizetése. A rendes tagok évente 3.000,- Ft, azaz Háromezer forint összegű tagdíjat fizetnek minden év január 31. napjáig az Egyesület házipénztárába.

-           mindaz, amit az Egyesület egyéni tagja kötelezettségként magára vállalt.

 

Az egyesület pártoló tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy közösség, amennyiben az Egyesület céljaival egyetért és azt támogatni kívánja.

 

Az Egyesület pártoló tagjának jogai:

-                     részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,

-           észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban,

-           ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,

-                     az Egyesület természetes személy pártoló tagjai jogaikat és kötelezettségeiket személyesen gyakorolhatják, illetve teljesíthetik,

-                     az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező pártoló tagjai jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján is gyakorolhatják és teljesíthetik,

-                     tájékoztatást kap az Egyesület tevékenységéről, ingyenesen vagy kedvezményesen részesül a kiadványaiból.

 

Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:

-                     az Egyesület céljának elősegítése,

-                     az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak betartása és betartatása,

-                     vállalt tagdíj kötelezettségeinek teljesítése,

-                     mindaz, amit az Egyesület pártoló tagja kötelezettségként magára vállalt,

-                     a külön szerződésben vállalt kötelezettségek betartása.

 

Az Egyesület tiszteletbeli tagja

-                     tagdíjat nem fizet,

-                     választói és választhatósági joggal nem rendelkezik,

-                     jogai egyébként megegyeznek az egyéni tagéval,

-                     kötelezettsége az Egyesület jó hírnevének erősítése, és az Egyesület szakmai rangjának emelése.

 

V.

AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETI RENDJE

 

Az Egyesület önálló jogi személy.

 

Az Egyesület szervei:

-           az Egyesület Közgyűlése,

-           az Egyesület tisztségviselői: az Egyesület Tiszteletbeli Elnöke, Elnöke, Elnökhelyettese és az Egyesület titkára (együttesen: az Elnökség).

 

 

 

 

VI.

A KÖZGYŰLÉS

 

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagság egészét magában foglalja. Az Egyesület rendes Közgyűlését évenként legalább egyszer az Egyesület Elnöke hívja össze a tagok nyilvántartott címére postázott meghívóval és a napirend közlésével. A Közgyűlés időpontját az Egyesület Elnökének kell megállapítania. A Közgyűlés helyéről, időpontjáról és tervezett napirendjéről, valamint a beterjesztett javaslatokról az Egyesület tagjait - legalább nyolc nappal a tervezett időpont előtt - az Egyesület Elnökének kell értesítenie. A Közgyűlésen mind az egyéni, intézményt képviselő és pártoló tag szavazati, tiszteletbeli tag tanácskozási joggal vehet részt.

 

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha:

-           azt a tagok legalább egyharmada az ok megjelölésével írásban indítványozza,

-           az Elnök és az Elnök-helyettesek lemondanak,

-           azt a bíróság elrendeli.

 

A Közgyűlésen az Egyesület minden rendes tagja egy szavazattal rendelkezik.

 

A Közgyűlés határozatképessége:

-           a Közgyűlést határozatképesnek kell tekinteni, amennyiben azon a szavazásra jogosult tagok több, mint fele megjelent;

-                     ha eredeti időpontjában a Közgyűlés nem határozatképes, azt el kell halasztani és 15 napon belül ismét össze kell hívni az eredeti napirenddel. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, a megismétlendő Közgyűlés eredeti napirendi pontjainak tekintetében, ha erről a tagokat a meghívóban tájékoztatták, és amennyiben az eredeti meghívóban a megismételt közgyűlés időpontját is feltüntették.

 

A Közgyűlés napirendjét az Elnök állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé.

 

A rendes Közgyűlés napirendjének az alábbi pontokat kötelezően tartalmaznia kell:

-                     az Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,

-           az Egyesület éves költségvetésének magállapítása,

-           az Egyesület tagjainak legalább 8 nappal a tervezett időpont előtt beterjesztett javaslatait,

-           a tagdíjak megállapítása.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-                     az Alapszabály megállapítása és módosítása,

-                     az Egyesület éves költségvetésének megállapítása,

-                     az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,

-                     az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,

-                     az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása,

-                     a tisztségviselők megválasztása,

-                     a tagfelvétel, –kizárás és –törlés,

-                     mindazon kérdések, amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von, illetve amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

 

A Közgyűlés határozathozatala és a nyilvánosság:

-                     a Közgyűlés – az Alapszabályban foglalt kivételekkel - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait, szavazategyenlőség esetén nyílt szavazás alkalmával a levezető elnök szavazatát kell döntőnek tekinteni,

-                     az Elnökség éves beszámolója jóváhagyásához 2/3-os többséggel hozott határozat szükséges;

-                     bármely szavazati joggal rendelkező tag kérésére titkos szavazást kell tartani, a titkos szavazás során felmerülő szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell dönteni,

-                     a szavazás során – az Alapszabályban foglalt kivételekkel - képviseletnek nincs helye, valamennyi tag személyesen köteles szavazatával hozzájárulni a Közgyűlés határozataihoz,

-                     a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Közgyűlésen résztvevő rendes tagok számát, a Közgyűlésen elhangzottak lényegét, a javaslatokat és a határozatokat, és amelyet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá, továbbá két a közgyűlés elején megválasztott tag hitelesíti.

 

Az Egyesület Közgyűlésének ülése nyilvános. A Közgyűlésen elfogadott határozatokat az erre kijelölt Elnökhelyettes nyilvántartja a határozatok tárában, melyben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogató és ellenszavazatok számarányát.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a következő tisztségviselők megválasztása:

-                     Tiszteletbeli Elnök,

-                     Elnök,

-                     Elnök-helyettes,

-                     Titkár.

 

A közgyűlés által megválasztott tisztségviselők megbízatása a megválasztásuktól számított öt évre szól és munkájukat díjmentesen végzik.

A tisztségviselők megválasztása céljából jelölőbizottságot kell alakítani a Közgyűlés előtt, amelynek feladata a tagok javaslatainak összegyűjtése, összegzése. Az ennek alapján elkészített személyre szóló javaslatot a jelölőbizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé.

A jelölőbizottságot az előző közgyűlés bízza meg.

A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. A tisztségviselők akkor tekinthetők megválasztottnak, ha az érvényes szavazatok abszolút többségét megszerezték. Ha több jelölt közül az első fordulóban senki sem kapta meg a szükséges szavazatot, új fordulót kell tartani. Ezen a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vehet részt. A második fordulóban több szavazatot kapó jelölt az Egyesület megválasztott tisztségviselője.

 

VII.

AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI

 

Az Egyesület tisztségviselői:

-                     Tiszteletbeli Elnök,

-                     Elnök,

-                     Elnök-helyettes,

-                     Titkár.

 

Az Egyesület tisztségviselőjévé kizárólag magánszemély választható.

 

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

 

Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve. Az Elnökség tagjai:

-                     Tiszteletbeli Elnök,

-                     Elnök,

-                     Elnök-helyettes,

-                     Titkár

 

Az Elnökség ülését az Egyesület Elnöke félévente egy alkalommal az Elnökség tagjainak a tervezett napirendről történő értesítéssel egyidejűleg, - legalább nyolc nappal a tervezett időpont előtt - köteles összehívni. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség határozatait titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az Elnökség ülésén résztvevő Elnökségi tagok nevét, az ülés napirendjét és az elhangzott javaslatok lényegét. Az Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet az Elnökség tagjai valamennyien aláírásukkal hitelesítik.

Az Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet az Elnökhelyettes az Egyesület soron következő közgyűlésén ismerteti.

Az Elnökség tagjai nem állhatnak egymással hivatali alá- vagy fölérendeltségi viszonyban.

Az Elnökség határozatképessége: az Elnökséget határozatképesnek kell tekinteni, amennyiben legalább három tagja az Elnökség ülésén jelen van.

 

a.

AZ EGYESÜLET TISZTELETBELI ELNÖKE

 

A Tiszteletbeli Elnök feladata és hatásköre kizárólag az Egyesület reprezentatív képviseletére terjed ki, amely nem jogosítja fel az Egyesület cégszerű jegyzésére.

 

b.

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

Az Elnök hatásköre:

Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület Elnöke. Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés között az Elnök irányítja. Az Elnök valamennyi az Egyesületet érintő kérdésben jogosult határozni, kivéve azokat, amelyeket törvény vagy az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe von.

 

Az Elnök feladatai és hatásköre:

-                     az Egyesület képviselete,

-                     az utalványozási jog gyakorlása az Egyesület Titkárával együttesen,

-                     az Egyesület Titkárának lemondása vagy egyéb tartós akadályoztatása esetén ideiglenes Titkár megbízása, de ebben az esetben harminc napon belül rendkívüli Közgyűlést kell összehívni új Titkár választására,

-                     munkáltatói jogkör gyakorlása az Egyesület alkalmazottaival szemben,

-                     az Egyesület rendes és rendkívüli Közgyűlésének összehívása,

-                     az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,

-                     a közgyűlési határozatok végrehajtása és végrehajtatása,

-                     kapcsolattartás más szervezetekkel,

-                     döntés mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 

Az Egyesület Elnöke az Egyesületet akként jegyzi, hogy az Egyesület nevéhez saját névaláírását korlátozás, értékhatár nélkül önállóan írja.

Az Elnök a képviseleti jogkörét nem ruházhatja át, de képviseleti joga alapján meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve valamelyik elnökhelyettesnek meghatalmazást adhat.

 

c.

AZ ELNÖK-HELYETTES

 

Az Elnök-helyettes hatásköre:

Az Elnök távollétében vagy egyéb akadályoztatása esetén a Közgyűlés által megválasztott Elnök-helyettes gyakorolja az Elnök jogait, teljesíti a kötelezettségeit.

 

d.

AZ EGYESÜLET TITKÁRA

 

Az Egyesület Titkára gondoskodik az Egyesület gazdálkodásának a törvényeknek és az Egyesület Alapszabályának megfelelő viteléről.

 

A Titkár feladata:

-                     az Egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásával az Egyesület gazdasági ügyeinek vitele,

-                     az Elnökkel együttesen az utalványozási jogkör gyakorlása,

-                     az Egyesület gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése,

-                     az Egyesület gazdálkodására vonatkozó Közgyűlési határozatok végrehajtása,

-                     egyéb, a Közgyűlés vagy az Elnök által rábízott feladatok ellátása.

 

Az Egyesület Titkára gondoskodik az Egyesület gazdálkodásának - a törvényeknek és az Egyesület alapszabályának megfelelő - viteléről.

 

VIII.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

 

Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek adományaiból, felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagos jelleggel folytathat.

 

 

IX.

HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG

 

A testületi szervek döntéseit a szervezet ügyintéző szerve tartja nyilván a határozatok tárában. A határozatok tárában fel kell tűntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, nyílt szavazás esetén a döntést támogatók és ellenzők személyét és számarányát.

Az Egyesület Elnöke gondoskodik arról, hogy az Egyesület szerveinek döntéseit írásban, igazolható módon jussanak az érintettek tudomására. A testületi szervek döntései az Egyesület a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.

Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Egyesület székhelyén, előre egyeztetett időpontban bárki betekinthet. Működése módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint a beszámolói közléséről az Egyesület időszaki kiadványaiban és Internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

X.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

Az Egyesület megszűnik:

  1. a feloszlásnak, illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülésnek a Közgyűlés által történő kimondásával, továbbá
  2. a bíróság által történő feloszlatással, vagy megszűnés megállapításával

 

Az Egyesület a fenti bekezdés 1. pontja szerinti megszűnése esetén vagyonának felhasználásról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a Közgyűlés a vagyonról nem rendelkezett, továbbá, ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, illetőleg megszűnését megállapították és vagyonáról nem történt rendelkezés, - a hitelezők kielégítése után - a vagyon az Egyesület céljával megegyező célokra fordítható. A felszámolási eljárásra az 1991. évi XLIX. törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

 

 

XIV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az Egyesület bármely testülete által hozott határozatot – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – bármelyik tag a bíróság előtt megtámadhatja.

Ezen Alapszabály a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedése napján lép hatályba.

Az alapszabályban nem említett minden egyéb kérdés vonatkozásában az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései az irányadók.

 

 

Budapest, 2008. december 17.

 

 

 

 

Klein Rudolf

Az Egyesület Elnöke

 

Aloldalak (1): Englishflyer
Comments