Žalmy

Žalmy.

                Kniha žalmů... V hebrejštině to znamená "Kniha chvály."  Řecká forma dává indikaci instrumentálního doprovodu. Je to kniha  uctívání - chrámový zpěvník, chceš li. Tyto verše psalo mnoho lidí.  Davidovi se jich přičítá 73. Další: Mojžíš,  synové Koraha, Asaph, Chizkiáš, Ethan. Celkový počet žalmů je 150.    Žalmy jsou vertikální, což znamená: Člověk a jeho spojení s Bohem, na rozdíl od Přísloví,  která jsou horizontální: Člověk a jeho vztah k lidem....

              Žalmy registrují hlubokou úctu - intensivní emoce. Hrají na  klávesnici lidské duše - plnou silou, bez zábran a tlumičů. Každý,  kdo alespoň jednou - tuto knihu přečetl, nalezne - bez pochyb,  nějaký svůj oblíbený verš. Většina lidí zná nejlépe žalm 23. Dokonce i na pohřbech se často přednáší. Jak už jsem se, kdesi zmínil: Každý z nás má, svou individuální "chemii," která se bude "vázat" na ten či onen žalm - nebo alespoň verš! Na příklad: Žalm  22 mne - mimo jiných důkazů - přesvědčil že je vyloučeno, aby autorem Bible byl  člověk - ať už, jakkoliv moudrý....  David zde popisuje  popravu ukřižováním (Žalm 22). Tento způsob - jedné z nekrutějších  poprav, které kdy člověk vynalezl se objevil - asi tak 400 let  později!  Král David popisuje ukřižování Ježíše z Nazareta téměř  1000 let  před tím, než se to stalo! Někdo kdysi napsal: Bible je taková kniha, kterou by člověk  nebyl schopen napsat - i kdyby chtěl  -- a kterou by, nikdy nenapsal,  kdyby toho schopen byl!  Zamysli se nad tím!  Můj  oblíbený žalm - či spíše verše, jsou v  žalmu 119..

              Nemělo by význam komentovat žalm za žalmem.... Až se jednou rozhodneš si je přečíst - najdeš si své vlastní... Zmíním se jenom o tom, co by jsi mohl přehlédnout. Pokud někde jsou nesprávné  překlady, mám na mysli povětšině jedno, nebo dvě slova - moje žena Zdenka, tam kde to bylo nutné vpisovala poznámky nebo opravy,  přímo do Bible. A tak si můžeš udělat vlastní představu - co chtěl  Bůh, tam či jinde říci. Někde jsou ty rozdíly malé, někde ohromné! Účel toho všeho co se snažím udělat je - abys měl komentář od  někoho, kdo ještě věří, že tato kniha - od  začátku až do konce - je absolutní  pravdou - a že nemá jediný omyl! A to  bude - asi tak ten největší rozdíl mezi tím, co čteš zde - a mezi  pohledem těch, kteří pracovali na tomto ekumenickém vydání...

              Žalm 22.... Ta poznámka "snad pod dojmem ukřižování"... a vůbec celý ten postoj překladatelů, byl jedním z důvodů, pro  které jsem se do toho pustil! Ten chlapík, či kolektiv to překládá  a vysvětluje jako historickou knihu - ne  jako nadpřirozenou zprávu od  nadpřirozené Bytosti, která může  všechno a ví - všechno - od počátku  Času, až po konec Času! Pakliže z této knihy  vytrhneš nadpřirozeno = všechno to, co je - sice - za hranicemi  našeho chápání, ale ne za hranicemi - zcela uvážené - dobrovolné víry v Toho, který jediný dává smysl celé té realitě kolem nás. Pakliže prohlásíš jako David Hume že: "jelikož všeobecná  zkušenost je, že se zázraky nestávají - zázraky se, tudíž  nestávají!" Potom  nejenom celá tato kniha  ale i veškerá Existence  kolem nás - ztrácí smysl svého "bytí!" A - tudíž  všechno vzniklo  jen  náhodou - a nemá cenu  vysvětlovat cokoliv!

          Všem těm mudrcům nepřišlo vůbec na mysl - že kdyby byl  David tyto verše tak nějak "vybásnil" sám ze sebe a od sebe - tak  by byl plácal nesmysly! Toto je zcela jasný příklad předpovědi,  která se vyplnila asi tak 980 let později! Ovšem, když  z toho celého "obrazu" vyloučíš Boha  - pak jediné co stojí za to žít - je  ta chata u vody, hodně peněz a pěkná  děvčata  (či  chlapci) ! Co jiného, potom cenu  má?

               Prosím, zkontroluj si následující, jinak prorocká část Žalmů  Ti uteče. Toto je správný překlad z hebrejštiny:

            Opravy, které nejsou vyznačeny: 22:17: "Probodali moje ruce  a nohy.." .32:1: "Jehož přestupky jsou odpuštěny." 39:8:"Na koho bych měl čekat, moje naděje je jenom v Tobě - vysvoboď mně od mých přestupků, nedovol, aby se mi smáli hlupáci!" 46:11:"Ztichni, a věz, že já jsem Bůh!"  51:12: "Stvoř ve mně čisté srdce!" 61:3.:"Doveď mně ke Skále, která je vyšší než já!"  73:28: "U Tebe je mi  dobře!"   110:1: "Pán řekl mému Pánu" = Bůh-Otec, řekl Bohu-Synu!" 116:15: "Drahá je, v očích Boha, smrt jeho věrných." (myslí tím že je rád, že jdou k Němu domů). 119:19:"Jsme zde  cizinci..."(Jan 17:16, Filipským 3:20). 119:89: "Na věky je Tvé Slovo ustanoveno na nebesích!" 119:144: "Dej mi porozumění, a já  budu žít!"  127:1-2: A tento si vyryj do srdce:

             "Bez Boha je  zbytečné podnikat cokoliv!"

                                                                   Žalmy  

                                                                     konec....

Comments