Titovi

Titovi.

Úvod.

        Pokud se týče mladého muže Tita - nevíme o něm víc, než co  najdeme v Pavlových dopisech. Nenalezneme žádnou zmínku o něm ani ve Skutcích ani ve zbytku Nového Zákona. Pavel nám píše, že Titus  byl rodem Pohan. V Galackých 2:3 se o něm píše že byl Řekem. Pakliže  Titus nejprve konvertoval na Judaismus, byl by automaticky obřezaný podle Zákona. Ale Titus 1:4  ukazuje, že Titus přijal Krista skrze  Pavla.  Ale kde a kdy, to se už asi zde nedovíme.

           Jednu dedukci můžeme udělat - a to že se stal Křesťanem před  čtrnáctým rokem Pavlova Křesťanství, protože v tu dobu byl s Pavlem v Jerusalémě. (Galackým 2:1)   Porovnej Skutky kapitolu 15,  s Galackými 2:1!   Nevíme proč ho Pavel sebou vzal - možná že chtěl ukázat, že Bůh je ochoten spasit Pohany právě tak jako Židy.  Po Jerusalémském sněmu se pravděpodobně Titus vrátil s Pavlem  a  Barnabášem. Lze se domnívat, že později s Pavlem cestoval - podle poznámky ve 2Korint. 8:23. Další poukazy na Tita jsou opět ve 2 Korint. 2:13, 7:6, 7:13, 12:18 a 2 Timoteovi 4:10. Titus byl s Pavlem v Římě, během Pavlova druhého (?) uvěznění  i když nezůstal až do Pavlova konce (2Tim. 4:10). Co se s ním stalo dále, to už nám Písmo neříká. Pavel pravděpodobně napsal tento dopis v Nikopolisu. Jestliže tomu tak bylo, napsal tento dopis po svém prvním (?)  věznění v Římě kolem r. 63 nebo 64. Odborníci se zde neshodují - ale to už není vůbec důležité...... 

                  Je velmi nápadná podobnost mezi tímto dopisem a 1Timoteovi. Oba dopisy byly adresované mladým pastorům - oba Křesťané skrze  Pavla, oba vedli své kongregace v Pavlově nepřítomnosti.  Oba jsou varováni Pavlem ohledně nebezpečí míchat Zákon a milost dohromady.  Misionář k Pohanům - apoštol Pavel - již velmi starým člověkem - klade důrazně na srdce těchto mladých mužů tu obrovskou zodpovědnost, která spočívala na jejich ramenech. Je nádherné a slavné - být pastorem křesťanského shromáždění - ale je to těžký úkol nedopustit nákazu která je všude kolem, ať už v jakémkoliv balení!

        

                                                                      Konec...

                                   Titovi.

Comments