Ozeáš

Ozeáš

  

Chronologicky by Ozeáš patřil před Jeremiáše. V hebrejské Bibli nebyli tito proroci rozděleni mezi "malé" a "velké" podle toho kolik toho napsali! Eliáš nenapsal nic - a jaký to byl prorok! A co Jan Křtitel? Musí se brát také v úvahu, že Starý Zákon byl víc jak tisíc let "v tisku." (byl psán od Mojžíše - až po babylonské zajetí!). Ozeáše lze v mnoha pohledech srovnávat s Jeremiášem. Tento byl posledním prorokem před tím, než Jižní Království odešlo do zajetí. Ale více než sto let dříve, byl Ozeáš prorokem v Severním Království s hlavní městem Samaria. Oba dva varovali před přicházející katastrofou. Jeremiáš miloval svůj národ - a to mu nakonec zlomilo srdce. Hosea miloval svou ženu - a její nevěra mu zlomila srdce také. Jméno Ozeáš - "Hôwshěä’" má stejný obsah jako jména Jozue (Joshua) a Ježíš. Znamenají "spása.". Vidím knihu Ozeáš hlavně jako ukázku Boží lásky k Israeli (primárně) - přes všechnu tu nevěru jeho lidu. Jako druhý obraz vidím odmrštěnou Boží lásku celým lidstvem, které dává přednost "smilstvu se světem" - lépe řečeno s jeho vládcem Satanem, před upřímně milujícím Bohem. 1:1..Toto jsou králové Jižního království. V Severním byl Jarobeám, jeden z nejhorších v historii.

1:2..Přiznejme si to: Tento verš dává dojem, že Bůh zde nařizuje Ozeáši, aby porušil Mojžíšův zákon (Leviticus 21:7). Ne! V té době, kdy Bůh mu dává tento příkaz, Gomer byla normální dívkou! Bůh ale věděl dopředu co se z ní stane, a proto jí tak nazývá.. Nakonec Bůh přece věděl, že Jeho "Vyvolený Národ" selže a půjde za jinými bohy a přesto jej miloval! Verše 3-5. Jizreel, znamená v hebrejštině "Bůh rozežene, rozpráší." Jizreel je také město na velmi známé pláni, (jednou bude světoznámá) pláni Armageddon, jinak také údolí Jezreel (Apokalypsa 16:16, 19:19-21). Verš 6.. To jméno je "Lo-ruhamah a neznamená to "neomilostněná" ale "nikdy nepoznala otcovu lítost." Ne že by byla sirotkem, ale že nevěděla, kdo jejím otcem je! To poukazuje na nemalý skandál v rodině! Bůh, skrze tento případ ukazuje, jak Severní Království odchází za jinými bohy..."Nepoznáš moje milosrdenství, protože já nejsem tvůj otec", zní zpráva......

Občas se zamyslím: Je možné, pro člověka, překročit tu pomyslnou hranici, to znamená zapadnout tak hluboko do hříchu, že Boží Milost se už k němu nemůže dostat? Nevěřím, že se člověk může dostat na takové místo, kde by ho Bůh spasit nemohl - ale věřím, že - pakliže člověk vědomě a vzdorně odmítá Boha, že jednou tu "čáru" překročí! To neznamená, že by Bůh nebyl ochotný či schopný spasit i tam, ale že Boží Milost už nemá, čeho by se v takovém srdci zachytila! Tak to vidím já. Ano, můžeš si pohrávat s Bohem po jistý čas. Israel tak činil - až přišel ten den. Svět tak činí - až jednou přijde Armageddon...

Verš 7 : Bůh vlastně říká " Nejsem ještě připraven soudit i Judeu". To už řekl několikrát před tím, že "kvůli Davidovi" ušetří Judeu, "kvůli Davidovi" nedovolí rozdělení země za krále Šalamouna atd. Někdo namítnul, že to "není fair". Nemohu to posoudit ale jsem rád, že měl trpělivost se mnou! Také mohl někdo v té době říci že to "není fair!" Bůh zde říká, že je nezachrání pomocí zbraní. Když se podíváš do 2Královské 19, a Izaiáše 37 uvidíš, jak Bůh zázračně zachránil lidi Jižního Království v té době. Severní však nezachránil! 1:8-9. Jméno dalšího dítěte je Lo-ammi, což znamená "není mé dítě." Jestliže byl kdy otazník nad původem druhého dítěte - v tomto případě je to zcela jasné. A Bůh říká Israeli: "Vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh." Ovšem, jak víme z dalších knih Bible, Bůh je jednou vezme zpět. Nakonec to slibuje už v příštím verši. Ve verši 11 dokonce předpovídá situaci, kdy Israel už nebude rozdělen na Israel a Judeu. "A ustanoví si jedinou hlavu." To ovšem znamená Mesiáše - a to ještě není.........

Je - a bylo - mnoho lidí, kteří tvrdí, že Bůh již s Israelem skoncoval, že dnešní "Israel", v tom smyslu "Vyvoleného Národa" je Evropa, a USA s Kanadou! Tohoto přesvědčení lze dosáhnout pouze, pakliže vytrhnete tu a tam nějaký ten biblický verš a "prošpikujete" to vlastními závěry! Dám vám příklad, aby jste poznali, jak se dá Bible "kroutit", aby se dosáhlo žádaného výsledku.

Vezměme jednu skupinu lidí, nazvanou "Britský Israelismus.“ Říkám skupinu. Na jejím vrcholu v r. 1900, jich bylo víc jak dva miliony - dnes už jen pár tisíc starých lidiček. O co zde běží? Nápad vzniknul již v r 1649, podle knihy "The Rights of the Kingdom," od Johna Sadlera. Celý ten nápad se "zmodernizoval" knihou Johna Wilsona "Our Israelitish Origin," z roku 1814. Tedy je to asi takto: Bůh slíbil Abrahámovi, že pokud bude existovat slunce a měsíc, Israel bude existovat také. Podle nich: Národ Israel proto, někde existovat musí! (1814 ) Skutečnost státu Israel po roce 1948 není popřením této myšlenky! Tento Israel je židovský stát, a proto nemá nic společného s historickým státem Israel, Starého Zákona. (Tento pohled jde zcela mimo mou schopnost chápání!) A teď sleduj tu logiku: Po zničení Davidova království, dcery krále Sidkiáše (Jeremiáš 41:10), ušly smrti v Egyptě (Jeremiáš 44:12-14). Potom našly útočiště (Izaiáš 37:31-32) v některém z těch "ostrovů v moři" (Jeremiáš 31:10), ke kterému se plavily na lodi s Jeremiášem! Tyto "ostrovy" byly Irsko, ze kterého se potomci těchto, dostali do Anglie, kde založili královskou dynastii. A tak britská královská rodina je přímo spojena s rodem Davidovým!

Obyčejní lidé z národa Israel, dosáhli Anglii po vandrování Evropou skrze mnoho národů (Amos 9:9). Někteří "praví" Israelité zůstali také v Evropě, čímž se stalo, že Britští Israelité, mohli přijímat členy z Německa, Holandska - a i jiných částí Evropy. Amerika byla "připojena" na základě aplikace Genese 49:22, kde se podle nich předpovídají Pilgrim Fathers z r. 1620 (!), kteří jeli založit nový národ! A důkazy k tomuto tvrzení, jsou pečlivě uschovány ve Velké Egyptské Pyramidě! (A takových lidí, bylo v roce 1900 dva miliony!) Napsal jsem těch pár řádků abys viděl(a), kam se až dá "zaběhnout," vytrhneš li verše Bible z kontextu! Proč se ti lidé nepodívají na Pavlův výrok k Římanům 11:1? Ale takový případů je! Počkej, až se dostaneme do Nového Zákona! Víš, kolik je křesťanských denominací na světě? Nikdy bys to neuhodnul! Podle "World Christan Encyclopedia" (David B. Barrett), je jich - podrž se: Dvacet tisíc osm set! A tato "džungle" nás čeká v Novém Zákoně!

Zpět k Ozeáši. Celá ta druhá kapitola vlastně říká: Největší hřích na světě není vražda, krádež, lež a podobné. Ten nestrašnější hřích ze všech hříchů (už jsme to měli jednou), je nevěra vůči tomu, kdo Tě miluje! Zapomeň na Boha - vezmi do tvého srdce něco, nebo někoho jiného na první místo - a spáchal jsi to nejhorší, co jsi spáchat mohl! Kdysi jsem slyšel takové přirovnání: Největší tragedií v tomto vesmíru je jít životem, projít kolem Boha a ani to nezpozorovat!

Verš 15.. To údolí Akór je vlastně "Údolí Nesnází". Poukazuje to k události z Jozue 7. Bůh říká: "Budu sice soudit tvůj hřích, (viz Jozue 7:10: "Co tu ležíš na tváři? Jdi a zbav se hříchu! (V tvém táboře je hřích!"), ale až se ho zbavíš, dám ti opět vítězství!" Splnění tohoto verše 15, je ještě v budoucnosti. Ještě se tam nezpívá "jako ve dnech mládí," dnes ještě po ulicích měst Israele patrolují vojáci se samopaly a používají slzné granáty. Pravda, ne už tak intensivně jako před měsíci - dnes dokonce otevřeli první hraniční přechod Jordán-Israel, lidé na televizi tleskali, a vypadalo to tak dojemně! Ale nezapomeň:

Mír na světě nebude, dokud se nevrátí Princ Míru - Bůh-Syn! Nemůžeš dosáhnout míru mezi lidmi, pokud jsi nedosáhnul míru s Bohem!

Lidé na této planetě nemají mír mezi sebou, protože nemají mír se svým Stvořitelem! Izaiáš to dobře říká v 48:22 "zlí nemají mír"..

Verš 16.. Ano, jednoho dne bude Israel nazývat svého Boha Isha = manžel, místo "Baal," což je spojeno s pohanským bohem Baal. Vztah manžel - manželka, založený na opravdové lásce, je ten nejvyšší, kterého my lidé, jsme zde na zemi schopni! My nejsme tak vysoko, abychom dovedli říci "agapé" právě tak, jako to nebyl schopen říci Petr Kristovi ve dvacáté první kapitole Jana! Tam se, i přes opětovnou otázku Ježíše, zmůže pouze na "fileo," ne "agapéo." Druhá kapitola končí slibem, že "v ten Den," což je Boží "terminus technikus" pro konec systémů tohoto světa. V ten den opět začne nazývat Israel svým národem a jeho obyvatele svými dětmi.. Kapitola třetí, obraz první: Ozeáš jde a vyplácí svou vlastní ženu z nějakého bordelu, kam se zřejmě zaprodala! Dovedeš si představit, jak mu muselo být? Jak trapně se asi musel cítit okolo těch všech mužů, kteří spali s jeho ženou! Ty "koláče z hroznů" byly část obětních pokrmů, které se nabízely Baalovi. Obraz druhý: Uplynulo asi tak 750 let od první události. Je kolem půl deváté ráno. Úzkými uličkami Jerusaléma jde podivný průvod. Malý oddíl římských ozbrojenců vede někoho, kdo se spíše podobá zvířeti, nežli lidskému tvoru! Oteklá, zakrvácená hlava, obličej plný tekoucí krve od vytrhaných vousů, ze zad mu visí kusy kůže roztrhané římskými karabáči. Na těch zádech nese těžký trám. Tam na tom kopečku ho k tomu trámu přibijí a vyzdvihnou nad zem.. Zvědavý dav se rozsedne kolem a pozoruje celou tu scénu. Jenom pár lidí má slzy v očích.. Ten ukřižovaný tam visí na třech rezavých hřebech po šest dlouhých hodin!

V bolesti, potupě, hanbě tam visí na dvou kusech dřeva Ten, který promluvil - a bylo dřevo! Visí tam a prosí o svlažení rtů Ten, který promluvil - a byla voda! Promluvil - a byl prostor, čas, vesmír, hvězdy, život! Ten, který stvořil člověka vlastníma rukama - a stvořil ho proto, aby s ním mohl sdílet tu veškerou krásu a taje, které vyslovil do existence - ten tu visí jako dobrovolná oběť! A za koho?

Vykupuje zpět toho člověka, který mu od počátku Času patřil. Kupuje ho zpět, protože ho miluje! Umírá tam na tom kříži za lidstvo - a ještě mu po tváři stékají sliny opovržení a nenávisti od těch, které zde svou smrtí vykupuje! Je Bůh krutý, když na věky vykáže ze své blízkosti ty, kteří i takovouto láskou pohrdnou? Pověz, máš-li odpověď! A je to opět věc svobodné volby. Před lety "letěly" v USA takové nálepky na auta. Bylo tam napsáno: Life is Hell - and Then You Die. (Život je Peklo - a potom zemřeš). Dobrá, to je jedna volba. Udělal jsem si jinou nálepku: Life is Christ - and Then You Go Home. (Život je Kristus - a potom jdeš domů). Ano, volby existují.. Ještě k verši 4. "Po mnoho dní.." Kolik dní? Zde se probouzí má zvědavost - kdybych znal odpověď, věděl bych, kdy se vrátí Kristus! Ano, po světě chodí lidé kteří tvrdí, že se vrátí v roce 2000. Rád bych věděl, kde to v Bibli našli! Je spousta vykladačů Bible kteří tvrdí, že my jsme "ta generace." Lidičky - zní to senzačně - srdce se mi nad tou možností "tetelí,“ ale ukažte mi to v Písmu! V roce 1987 a na počátku roku 88, jsem viděl na americké televizi (křesťanský kanál) chlapíka, který vedl diskuzi o své nové knize, která se jmenovala v překladu "88 důvodů, proč Rapture bude v roce 1988." Jmenoval se Edgar C.Wisenant a nebyl to nějaký prosťáček! V době letů Apolla na měsíc, byl inženýrem NASA a vypočítával dráhy letů! Byl také věřícím Křesťanem, alespoň jsem neviděl důvod o tom pochybovat! Teď, jak to zde píší, mám tu jeho malou knížku před sebou na stole. Nikdy jsem ji vlastně celou nečetl. Neměl jsem čas - a po roce 1988 už ani zvědavost. Ten chlapík, zcela logicky - používá matematiku a vkládá jí do Bible. Nemám pochyb, že to myslel upřímně - z té knihy neměl ani cent! Nakonec proč by se honil za dolarem, když za šest měsíců bude konec světa, že?

Viděl jsem ho na televizi ještě později - v létě 1989. V tu dobu tvrdil, že se spletl o jeden rok. Pak už jsem ho nikdy nespatřil.... Ne - nejsem ironický - byl to příjemný chlapík a jistě i "bráška Křesťan," ale my musíme být tak hrozně opatrní, když vyslovujeme vlastní názory na to "co Bůh řekl!" A hlavně "co tím Bůh myslel!" A tak jenom jedno je jisté: Od roku AD 70, až do chvíle svého návratu, si Kristus staví svou Církev ze všech těch, Mu uvěřili. Jednou se vrátí aby Jeho věrní šli žít tam, kde žije On.. A to je „na beton!" Téma kapitoly čtvrté: Israel vinen před Bohem! Tato kapitola by se dala přirovnat k první kapitole Izaiáše, kde tento obviňuje Jižní Království. Bůh jim říká, že "není znalost Boha" v zemi Israel. Kromě toho že tam není ani milosrdenství ani pravda! (ovšem to jde zcela logicky ruku v ruce!) V druhém verši jim ukazuje, že lid Israele překračuje každé z Jeho Deseti Přikázání. Chtěl bych k tomu něco poznamenat: Bůh dal Israeli Desatero (jako malou část Mojžíšova Zákona), ve kterém vyjádřil svou svatou vůli. ..

Křesťanství, (stále mám potíže se slovem "Církev" protože to ihned, kterákoliv denominace vztáhne na sebe!) není pod Desaterem jako cestě ku spáse - ale to neznamená, že si můžeme dovolit tyto zákony beztrestně porušovat! Znamená to, že nás Bůh staví na vyšší "platformu," a umožňuje nám žít skrze sílu Svatého Ducha! Přesto však, jelikož Boží Desatero vyjadřuje Jeho vůli - je vzorem pro zákony každé země této planety! Národ Israel který si Bůh vybral, "funguje jako vzor" pro ostatní národy světa! Žijeme v tak zvané "křesťanské civilizaci," která věřte mi, nebyla ve skutečnosti nikdy křesťanská - jenom tak vypadala, protože se zákony země řídily podle Desatera! Zde v naší vlasti, jsme vinní tím stejným: "Není znalost Boha v této zemi!" Jistě - kostel je za každým rohem a i zvony občas vyzvánějí - ale velmi malá část populace je skutečně křesťanská a obávám se, že nikdy v historii větší nebyla! Kolik lidí zná skutečně Boží Slovo - Bibli dnes v Čechách a na Moravě ? A jak jinak můžete znát Boží vůli ?

Máme dnes něco, čemu se říká "Nová Moralita," ale ta není nová! Ta už existovala v Israeli 700 let před Kristem! A ani tam to nebylo nic nového! Kolem tak dvou tisíc let před Kristem, Sodoma a Gomora se v té "nové“ morálce vyžívaly" víc než dost! Dnes je homosexualita jen "odlišný sexuální styl!" Bůh říká že je to hřích (Levitikus 18:22, 20:13). Verš 4:6 je jednoznačný: "Ve svém dopise jsem Ti napsal vše, co potřebuješ k životu. Odmítnul jsi to - a proto zemřeš! Zahyneš pro nedostatek vědomostí" Příteli, pakliže jsi Křesťan: V okamžiku kdy se vzdálíš od Božího Slova, je vyloučené, abys měl úspěch, ať už v čemkoliv! Tato kniha nám ukazuje, že my nežijeme naše křesťanské životy našimi vlastními lidskými "filosofickými zlepšováky" - ale osobním poznáním Božího Slova! "Zapomněl jsi na mne - zapomenu já na Tebe!" říká ve skutečnosti verš 4:6.

Ve verši 14 Bůh praví,, že nevědomost zákona neomlouvá. Přesto je nebude soudit pro hříchy, které právě páchají, ale proto, že se obrátili zády k Bohu! Právě tak jednou hříšník nepůjde do pekla pro to, že hřešil - ale proto, že odmítnul Kristův dar! Kapitola 5. Měj stále na mysli osobní život Ozeáše. Jako mladý muž se zamiloval do velmi hezké dívky, ze které se stala prostitutka. Je možné, že si tak chtěla přivydělat na luxus, který jí Ozeáš nemohl dát. Po tom, co mu dala tři děti - a to velmi pochybného původu - odešla opět "za lepším". Zase šel za ní a vykoupil jí... v tom smyslu mluví Ozeáš k Severnímu Království: Hráli jste si na prostitutky a byli jste Bohu nevěrní. Já, Ozeáš, vím přesně jak Bůh cítí! Miluje vás, a nikdy vás neopustí. Ale přesto vás bude soudit! Bude vás soudit pro váš hřích. Bůh v této kapitole říká: "Vy jste se obrátili ode mne - já se odvrátím od vás!" Israel odmítl poznání Boha a odumírá. Ježíš to jasně připomíná v Janu 17:3 že "věčný život je v poznání Boha." Nemám nejmenší potuchy o tom jak to funguje, ale řekl to můj Bůh - a tak to beru smrtelně vážně! To jméno "Efrajím" se vyskytuje 36x v této knize. Bůh zvolil jméno jednoho z těch kmenů Israele a aplikoval jej na všech deset (deset severních). Proč, nevím. Těch deset rebelovalo, odtrhlo se a vlastně nikdy jako národ nebyly! Judea na jihu byla ve skutečnosti tím národem! V 4:17 říká Bůh: „Efrajím se spojil falešnými bohy - nech ho být!“ (volný překlad)... Tak dlouho se obracíš od Boha - až se On odvrátí od tebe..........

Kapitola 6 je taková poslední Boží výzva: "Vraťte se zpět - zahojím vás i vaší zemi!" Verš 3 dal vznik jedné z křesťanských sekt v tomto století. Tento překlad zde je neslaný nemastný... V angličtině je to "latter rains and former rains", něco jako "pozdní"(pozdější) deště a "dřívější" deště). Někdo vzal ty "pozdní" deště jako obnovení víry na Zemi v pozdějších dnech! A zase, pakliže mi Bible říká: "V posledních dnech nastanou zlé časy, lidé dají přednosti rozkoši před Bohem." (2 Timoteovi kapit.3) Dále: "Naleznu víru na Zemi, až se vrátím?" Podle toho, jak je ta věta v řečtině, lze pouze odpovědět ne! (Lukáš 18:8). Co tím chci říci? Že musíš vzít ducha celé Bible - ne vytrhnout zde něco, tam něco! Právě tak vznikají sekty a kulty, jako houby po dešti!. Verš čtyři vypadá, jako by Bohu docházela trpělivost, že? Ovšem že tomu tak není!

Kdyby Bůh nebyl trpělivý, tak už by na Zemi Člověk neexistoval! Celé tvorstvo - kromě Člověka - dodržuje Jeho Zákon! Kdyby nebyl Bůh trpělivý - tak by mi nikdy nedal příležitost psát to, co píši! Ano, u mně byl "trpělivý" padesát let! Bůh je trpělivý! Verš 6, je to "jádro věci":

Náboženství versus Křesťanství! Ano, příteli - můžeš chodit do kostela kdykoliv mají otevřeno, můžeš nosit křížky nejenom v uších ale i v nose, můžeš rozdávat "svaté obrázky" po městě padesát let a můžeš zapalovat svíčky u každého oltáře, který znáš! Nemáš-li toho Krista v srdci, necítíš-li vděčnost za to co pro Tebe udělal - je-li Ti jedno, že miliony lidí kolem Tebe jdou přímo do Pekla a Ty nehneš ani prstem - pak nemáš ve svém srdci to, co Bůh žádá! Potom jsi pouhý "nábožník," který se drží "formy," a ne "obsahu!" Pakliže jsi schopen (a znáš-li Bibli, pak schopen jsi!) říci svému bližnímu o té jediné cestě a neuděláš to, (nemluvím o výsledku, ten nezávisí na Tobě!) potom jsi vlastně jako někdo, kdo vidí dům v plamenech a nevzbudí ty, kteří tam spí!

Kapitola 7. Severní Království nemělo jednoho jediného dobrého vládce. Mnoho z nich bylo zavražděno. V jejich krátké historii měli devět různých dynastií! Ano, Bůh slíbil posloupnost trůnu Davidovi - žádný takový slib nedal Království Severnímu ....

Kapitola 8. Israel zapadá hlouběji do hříchu.. Chtěl bych vysvětlit verš 5 historicky. Samarie se stala hlavním městem Severního Království za Omriho, Ahabova otce. Ahab se oženil s Jezebel. Její otec byl knězem ve Fénickém Sidónu, uctívatelů Baala. Jezebel si pozvala několik set "proroků" Baalových a mnoho Israelitů se stalo uctívačemi Baala. Verš 8. "Israel je pohlcen." Nikdo, kromě Boha neví, kde je těch "deset kmenů" dnes! Jistě, smíchali se také s kmenem Judea, když se vraceli ze zajetí - ale Bůh je i dnes je schopen rozlišit! Jenom v New Yorku je více Židů než v celé Israeli!

Kapitoly 9 - 14... Bůh zde pronáší - nerad - soud nad Israelem. Po všech stranách většina národa překračovala, bez jakých koliv výčitek Boží zákon. Kdyby bylo možné, aby se Bůh dostal do dilemma - bylo by to zde! Na jedné straně miluje Israel jako své dítě. Na druhé Jeho Spravedlnost - která je od Boha neoddělitelná - žádá soud nad hříchem a zradou! Jednou příjde den, kdy ti kteří se nevrátí zpět k tomu jedinému který je miluje - budou volat a uslyší jen ozvěnu vlastního hlasu....

Celá tato kniha poukazuje na agónii Boží lásky. Ten, kterého Bůh tak miloval, kterého stvořil aby měl - nakonec - milujícího přítele, ten Ho zradil právě tak, jako Jidáš Krista! (Toho "milujícího přítele" používám v omezeném smyslu slova - Bůh je Bůh, já jsem jen tvor, ale odvažuji se toho na základě Jana 15:14-15). Když se, poctivě podíváš na historii lidstva - a jestli chceš, tedy jen vlastního národa, poznáš, že v nás lidech není nic - ale zhola nic dobrého! Uslyšíš li někdy nějaké takové žvásty jako: „Člověk je v jádru dobrý!" „Jiskra dobra je v každém z nás!" "Neexistuje zcela zlý člověk!" a podobné moudrosti, vzpomeň si na tuto krátkou knihu! A ještě lepší: Podívej se, co říká Ježíš v Matouši 19:17, v Markovi 10:18 a Pavel v Římským 3:12 !!

Konec kapitoly 14 má popletený překlad. Verš 8 správně říká: Efrajím jednou řekne (budoucnost): "K čemu jsou mi, bůžkové?" „Slyšel jsem Ho, pozoroval jsem Ho“ „Cesty Boží jsou správné - budu po nich kráčet... nespravedlní upadnou." Je to píseň vítězství. Bůh nakonec prosadí to, co naplánoval. Kdo by mu v tom zabránil?

Ozeáš - konec.

Comments