Nahum

Nahum.

               

O osobě Nahuma toho víme velmi málo. On sám má ve své knize pouze jedno téma - soud nad Ninive, které bylo hlavním městem Assyrského Impéria. Nahum je identifikován v prvním verši. Proroctví o Ninive.... To hebrejské "massä" znamená "proroctví," "břemeno," "výrok." Nahum Elkošský. Kde je "Elkoš?" Je několik možných "stop": A). V Assyrii bylo město Elkoš, několik mil od rozvalin Ninive. B). V Galileji bylo městečko Elkoš; Jerome se o něm zmiňuje. C) V Judeji bylo městečko Elkoš také. Zdá se, že to bylo něco velmi běžného a rozšířeného, jako naše "Lhota" či „Brod“.

Chlapík který psal toto proroctví, musel mít vědomosti o Sennacheribovi, králi Asyrském a jeho útoku na Jerusalém. Když tento král v době Chizkijáše udělal invazi do Judeje, Nahum byl pravděpodobně očitým svědkem. To by ho řadilo jako současníka Izajáše a Micheáše. Jedna věc se zdá být velmi možná: Nahum působil asi tak sto let po Jonáši. Nahum zvoní hranu pro Ninive. Předpovídá totální zničení města.

Krátkou poznámku: V roce 1990 jsem namluvil 5 kazet na téma Apokalypsy. Komentuji tam verš 2:4, jako předpověď Armageddonu. Nevím - dnes už si nejsem tak jistý, jako kdysi! Je velmi užitečné studovat Jonáše a Nahuma společně! Proč, vysvětlím: Tak sto let před Nahumem, se Jonáš - jak se jistě pamatuješ - vydal, volky-nevolky do Ninive. Jak to dopadlo víš. Celé město od krále, až po posledního pohůnka, se obrátilo k Bohu a Bůh město ušetřil.

Nabízí se otázka: Jak to dopadlo? Vydrželo to? Stala se, Assyrie Božím národem? Ano, na chvíli! Potom se vrátili zpět k Pohanství. Otázka: Pakliže Bůh poslal Jonáše do Ninive tenkrát, proč neposlal nyní Nahuma? Odpověď je jednoduchá: Ninive, v době Jonáše, bylo zkažené, nemorální město - ale tenkrát neměli ani ponětí o tom pravém Bohu! Když dostali zprávu, všichni poslechli. Po těch 100 - 150 letech už byli zpět, tam kde byli před tím!.......

Proč tam Nahum nešel? Protože už jednou to Světlo obdrželi a později ho odmítli! Ježíš mluví o odmítnutém světle: "Jestliže i světlo v Tobě je temné - jak veliká bude potom tma!" (Matouš 6:23). Světlo se stane tmou, když odmítneš Boží Slovo! Dnes si může Bibli přečíst každý! Jaká bude Tvá výmluva? Assyrie to světlo po čas měla! Obrátila se, a sloužila Bohu. Bylo to duchovní oživení v tom pravém smyslu slova! Bohužel, dlouho to netrvalo. Není to ve skutečnosti, historie všech takových duchovních obratů? .... V době, kdy Francie měla Revoluci, v Anglii bylo duchovní oživení za vedení Wesley-ho a Whitfielda. Bylo to velké obrácení k Bohu - ale jak to dopadlo? Jak dopadla Anglie? Podívej se na ní dnes! V tom čase byla Anglie světovou mocí "Number One!" Dnes už není ani "Number Two"- ani three! Co se stalo? Anglie opustila Boha!

Časový pohled: Je tomu tak dva týdny, co jsem poslouchal na CNN takové "drby," odevšad. To dávají, když nemají o čem mluvit! Poslouchal jsem reportáž o anglikánském biskupovi, který prohlásil před svými "ovečkami," že: "Pakliže tam někde někdo je, nevíme o něm zhola nic! A je nepravděpodobné, že kdy vědět budeme!" Křesťanský pastýř" si není ani jistý, zda Bůh vůbec existuje! A jelikož se ovečky za biskupa postavily, nebylo možno jej odstranit! Ninive 20tého století! Anglie zapomněla na Johna Wesley-ho, Anglie zapomněla na Boha. Nakonec - proč dávat za příklad Anglii? Podívejme se po celé Evropě a - nakonec - na celý dnešní svět! Toto je už po-křesťanská éra," začátek konce!

Průměrný věk velkých civilizací světa byl, asi tak 200 let. Tyto civilizace procházely následujícími fázemi:

Od poroby k duchovní víře...

Od duchovní víry k odvaze

Od odvahy ke svobodě

Od svobody k blahobytu.

Od blahobytu k sobectví

Od sobectví ke slabosti

Od slabosti k lhostejnosti

Od lhostejnosti zpět k porobě.....

-------- * --------To je obraz, který nám představuje město Ninive. Tato velmoc dostala zprávu od Boha. Příjmuli ji a na čas se k Němu obrátili. Nyní jsou tam, kde byli dříve. Naskýtá se otázka: Je Bůh v právu, když je soudí? Nahum odpovídá že nejenom je v právu, ale je také dobrý a proto je soudí! Bůh byl Bohem lásky i v době, když zničil Ninive!

Hlavní téma Nahumova dopisu jsem vypsal. Dotknu se pouze některých veršů. 1:3.."Bůh neponechá viníka bez trestu." Víš, Boží odpuštění je něco zcela jiného, nežli to naše! Když nám někdo ublíží, řekneme jednoduše - chceme li - "já Ti odpouštím," a je to! Ale pokuta nebyla zaplacena! Když odpouští Bůh, pokuta již zaplacena byla! Bůh je Soudcem vesmíru: Je nejenom Stvořitelem a ten tento vesmír udržuje v chodu - ale je také morálním vládcem vesmíru! .....

Tento Bůh není soudcem, kterého bys mohl uplatit, aby ses z toho lehko dostal! Něco mu "strčit pod pultem". Nemůžeš Mu ani povědět, že Tvůj otec je velmi důležitá osobnost a že Bůh by se mohl dostat do maléru, pakliže tě neosvobodí! Ne, takto s Ním jednat nelze! Bůh musí soudit hříšníky - a je nám řečeno, že lidské srdce je zoufale zkažené - kdo je zná? (Jeremiáš 17:9) Ani já, ani Ty - neznáme hloubku špatnosti, do které jsme schopni zapadnout! Neznáme! A pakliže Bůh nemůže odpustit, prominout, někdo musí tu pokutu zaplatit! Jiná cesta není.

1:6.. "Kdo obstojí před Jeho hněvem?".. Člověk poznal, že se proti přírodě není schopen postavit. Viktor Hugo napsal tři známé novely. "Bídníky", aby ukázal, že společnost je nepřítelem člověka. Napsal knihu "Hrbáč od Matky Boží" aby ukázal, že náboženství je nepřítelem člověka a "Dělníky Moře", aby ukázal, že příroda je nepřítelem člověka. Hm, záleží na úhlu pohledu. Náboženství nepřítelem člověka je! Ukolébává ho ve falešné jistotě když učí: Buď hodný, dělej dobré skutky, choď do kostela - tím přijdeš do nebe!

Ale co když člověk není schopen být dobrým? Dělat to nejlepší, jak umíš? Jaké je to "minimum," které musíš dosáhnout, aby Tě Bůh přijal? Poučuje nás o tom Bible? Já jsem to nikde nenašel! Že by to Bůh tajil?

Dostaneme se k tomu v Novém Zákonu... Jenom ještě jednu otázku:

Jsi si jist(a), že budeš moci jednou stát před spravedlivým, čistým Bohem, který nesnese ve své přítomnosti sebemenší hřích - a obhájit se před Ním sám - sama ?

Skutečně si to myslíš?

Známý křesťanský autor C.S.Lewis, napsal kdysi povídku o jednom autobusovém výletu. Výlet z pekla do nebe. Autobus byl zcela zaplněný. Když dorazili do nebe, řidič zaparkoval a ohlásil: "Ve čtyři odpoledne jedeme domů!" Tím "domů" se myslí, pochopitelně - peklo. Ve čtyři byl autobus opět zcela naplněn. Řidič je informuje: "Kdo chce zůstat, může tak učinit. Nikdo se nepohnul! Proč tam nikdo nezůstal? Shledali totiž, že tam pro ně není místo! Jeden Křesťan v minulosti prohlásil: "Raději půjdu do pekla bez hříchu, nežli do nebe s hříchem".. Zamysli se nad tím! Kdo by mohl stát před Tvým hněvem, Bože - kdo by vydržel plamen Tvého rozhořčení?

A přesto Ti tvrdím : Bůh je dobrý, laskavý, trpělivý, odpouštějící!

Paradox? Ale kdepak! Zavři oči, řekni Mu že jsi ztracený hříšník, a že přijímáš Ježíše Krista za svého Spasitele.

A pakliže s tím bude souhlasit tvé srdce,

uvidíš v okamžiku tu láskyplnou tvář Boha, který celou tu dobu čekal. Čekal, jako otec marnotratného syna - tam na té prašné silnici.

Čekal až se podíváš!.

Nahum - konec

Comments