Koloským

Tento dopis se podobá epištole Efezským tím, že byl napsán  z pohledu na doktrinální omyly a chyby...

Koloským.

Úvod.

 Píše se (asi tak) rok AD 62. Čtyři poslové opouštějí Řím, aniž by je kdo zpozoroval. Každý nese dokument nesmírné ceny. Tychikus do Efezu, Epafroditus do Filipi, Epafras mířil do Kolosu. Onesimus, nesl dopis od Pavla svému pánu Filomenovi. Začíná to jako román, že? Ale takhle to mám od Vernona McGee, starého, dobrého učitele, od kterého jsem se hodně naučil. Historici učí, že Kolosy bylo velmi známé město Frygie v Malé Asii. Plinius píše, že Kolosy, Laodicea a Hierapolis byly, ve stejnou dobu, zničeny velkým zemětřesením, v pozdních letech  Neronovy vlády. Stalo se to nedlouho po tom, co tento dopis byl napsán. Kolosy byly znovu postaveny. To staré město dnes již neexistuje,  na jeho místě stojí vesnice Chonas, či Khonas.

 Ve Skutcích 15:40-41, a 16:1-6, se dozvídáme, že Kristovo evangelium, bylo ve Frygii poprvé prohlášeno Pavlem. Ten měl s sebou Silase a Timotea. Ve Skutcích 18:23 čteme, že Pavel  navštívil tuto oblast ještě jednou, po tom co kázal ve Filipi, Aténách a v Jerusalémě. Bible nám sice neříká, že Pavel navštívil Kolosy, ale bylo to významné město, tak není důvodu předpokládat,  že by Pavel Kolosy nenavštívil. Nakonec verše 1:21-25 to naznačují.  Pavel, když odcházel z Efezu, varoval  místní Křesťany: "Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo!" (Skutky 20:29-30)   Pavel sice nepíše, co ti „vlci" přinesou, ale jedním z hlavních nebezpečných trendů bylo míchání Zákona a Milosti. Pavel také píše o těch, kteří trvali na dodržování rituálů, zvyků, tradicí, a oslav. "Ať vás nikdo nesoudí, podle toho co jíte,  pijete,  jaké svátky slavíte!" (zkrácený 2:16) Není pochyb o tom, že se v Kolose opět zakořenili "nábožníci," kteří nutili Křesťany zachovávat židovské rituály a svátky. A Pavel se rozhodl s tímto směrem tvrdě a nesmlouvavě bojovat. A toto trvání na čisté milosti, a spáse skrze víru a jen víru, plus nic - vytvořilo Pavlovi smrtelné nepřátele mezi Židy, až jednoho dne začali křičet: "To je ten muž, který učí všude lidi proti vyvolenému lidu, proti Zákonu a proti Chrámu!" (Skutky 21:27-31) A tak nepřátelství přívrženců Judaismu ho pronásledovalo do konce  života..

Úvod - Konec.
Koloským.
             1:1-29... Už v prvních verších vidíme, že tato kongregace si  stála velmi dobře, pokud se týkalo fundamentálních článků víry.  Byly tam sice, malé odchylky, jako na příklad legalita  Alexandriánské formy asketismu: "nedotýkej se, neochutnávej," potom malá stopa po judaismu (svátky, dodržování určitých dnů, nové měsíce, a pod.) a nakonec jemná forma falešného mysticismu. (2:18) Pavel měl dobrý důvod, proč zahrnul Timotea do dopisu  Koloským. Timoteus byl rodák z oblasti, kde žila koloská kongregace. (Skutky 16:1-3) Byl s Pavlem, když ten tam kázal poprvé Kristovo evangelium. Pavel byl apoštolem Ježíše Krista,  ve všem vyhledával  Jeho schválení.  Byl velmi vděčný Bohu za kongregaci v Kolose. Bylo to dobré shromáždění věrných Křesťanů, kteří prokazovali lásku jeden k druhému. Jsou církve, kde se lidé zaměstnávají každou chvíli  miniaturními  rozdíly v pohledu na okrajové věci víry, že nemají čas na lásku mezi sebou. A Ježíš přece nabádá, před svým odchodem:"Každý bude vědět, že jste mými učedníky, budete-li se  mezi sebou milovat!"  Fráze: "tak jak po celém světě," má znamenat "po celém  známém světě" v době Pavla. Pavel toto rčení používá vícekrát, a má na mysli Judeu a okolní oblasti - které pro ně tenkrát  představovaly svět...
       
         Kristova zpráva, která byla v Kolose přijatá, skutečně nesla ovoce - jako bude všude, kde je skutečná, nefalšovaná víra, protože Víra bez skutků je mrtvá! Strom, který nemá pupence, je stromem mrtvým. „Nábožník,“ který nenese ovoce, není Křesťanem! Pravý, znovu-zrozený Křesťan ponese ovoce! Možná že ne ve velkém množství - ale: Kde je život, tam je ovoce!    Pavel jim píše: "Od chvíle, kdy jste poznali Boží milost, viděli jste že je pravdivá ve své čisté formě - bez přidávání falešné filosofie, dogmat, a lidských tradicí." (Pavla by ve Vatikánu příliš nepřivítali!) Epafras byl zřejmě vynikající  Křesťan a učitel.  A Kolosští? Byla to jejich vzájemná láska, ALE, A TO HLAVNĚ: BYLA TO HLUBOKÁ LÁSKA PRO KRISTA, A JEHO  EVANGELIUM!! Přátelé, taková láska nese ovoce! A Pavel za ně intervenoval u Boha, aby byli "naplněni poznáním Jeho vůle v moudrosti a porozumění!" (Porovnej Efezským 1:17) Když se Křesťan kompletně podřídí Boží vůli a dovolí, aby On ho naplnil moudrostí a spirituálním porozuměním, pak Bůh odstraní tu "mlhu," která zastírá vnitřní poznání.  Křesťan porozumí  všechny duchovní pravdy, a dostane tu hořící touhu sloužit Bohu jak nejlépe dovede. Každý z nás by si měl uvědomit, že je to Kristus, který "nás učinil způsobilými," (2 Korint. 3:6) a že bez Něho "neuděláme nic!" (Jan 15:5)  "Dědictví ve světle...." Nebe je místo, kde Světlo je! Janova  Apokalypsa, kap. 21 nás učí, že tam není potřeba ani slunečního, ani hvězdného světla. Bůh je Světlem tohoto města. Bydlí tam pouze Boží děti. Čisté, dokonalé. Lidská těla nejsou tohoto stavu schopná. Žádná taková bytost na této zemi nežije! Kdyby nevěřící člověk vstoupil do nebe - nebe by se mu stalo peklem! Nebe je připravené místo pro připravené lidi! Podívej se na Adama, Evu,  Noeho, Abraháma, Davida. Nebylo ještě člověka, který by byl schopen Boha v tomto těle dokonale poslechnout. Až se jednou Kristus vrátí, budeme přeměněni, a dostaneme nesmrtelná, dokonalá těla, která nebudou schopna hříchu. Jednoho dne, náhle - v okamžiku - budeme vytrženi z bolesti  a tmy, do světa radosti, štěstí, světla. V našem nynějším stavu, v tomto starém těle, jsme schopní prožívat Jeho Světlo pouze částečně. Pozor na to! Nebe začíná zde, na zemi! Pakliže jsi Boží dítě a neochutnal(a) jsi alespoň trochu jak nebe chutná, potom se šidíš, nebo jsi šizen(a)!   To největší slovo, které kdy bylo na této zemi vyřčeno, bylo slovo, které pronesl Ježíš, když zvolal: "Tetelestai!" "Dokonáno jest!" Krev byla prolita, dluh hříchu zaplacen, člověk byl vykoupen. Lidská vina byla tak obrovská, jeho hříchy tak strašné, že si to vyžádalo bolest, agonii a krev Boha-Syna! Lidé napsali tisíce knih o Ježíši a Jeho zázracích, o Jeho učení, o Jeho vlastnostech. Lukáš to shrnul do jedné věty:"Syn člověka přišel,  aby vyhledal a zachránil, co bylo ztracené." (19:10)   Ti, kteří Ho znali, věděli, že On je víc, než člověk! Jeho čistota, Jeho moudrost, Jeho laskavost! Když promluvil, mrtví slyšeli. Když přikázal, bouře přestala. Jeho ruce se dotkly malomocných, proti všem lékařským a společenským zvykům doby - a ti se okamžitě uzdravili!  I Jeho nepřátelé museli přiznat: "Nikdy nikdo nemluvil, jako tento člověk!" Mám na mysli jediného Syna Božího - viditelný obraz  neviditelného Boha. "Prvorozený všeho stvoření" neznamená, že se narodil první!   Víme, že to Slovo bylo s Bohem, a to Slovo bylo Bůh od věčnosti. Znamená to "prvorozený" ve vztahu k celému stvoření, které počalo skrze Něho. Musíš si uvědomit, co Písmo učí výrazem "prvorozený." Nikde, v celé Bibli nenajdeš ideu, že Kristus počal v Betlémě! Tato fráze "prvorozený" není ten známý obraz  jesliček a oslíka! Ano, "dítě se narodilo", ale "SYN BYL DÁN...."  (Izaiáš 9:6).
          Kristus přišel z bezčasové věčnosti, a vzal na sebe lidské tělo. Když se tak zahledíš na noční hvězdnou oblohu - už jsi se někdy zamyslel(a), proč ta hvězda je támhle a ne tuhle, proč jsou  souhvězdí tam, kde jsou? JSOU TAM, KDE JSOU, PROTOŽE BŮH-SYN JE TAK  CHTĚL !! "Na počátku Bůh." Jeden Bůh, existující ve třech osobách. Kdyby byl zůstal sám, Jeho Sláva by zůstala nepoznaná, Jeho Lásku by nikdo nepocítil! Bůh toužil po tom, aby mohl sdílet svou moc,  moudrost a nádheru, s někým, kdo by Ho za to miloval! Víš, byli  jsme se Zdenou na některých z nejkrásnějších míst této planety: Grand Canyon, Černé Písky na Velkém ostrově Hawaii, kde jsme se neúspěšně - snažili chytit žraloka. Tichá zákoutí malého ostrova Kauaí, se zapomenutým, starým čínským hřbitůvkem na malém pahorku. Malebná velrybářská vesnice Lahaina na ostrově Mauí, večerní  procházky po Fisherman’s Wharf v San Francisku, Yosemite a Sequoia  národní parky - kouzelné večeře s hawaiskou hudbou na Kona Coast, Ocho Rios na Jamaice, Karibské moře na lodi za noci, staří, ošuntělí, pelikáni - opeření filozofové - na Floridském Treasure  Island- a spousta dalších....
           Ale co kdybych to byl viděl a prožil sám - aniž bych měl  možnost to všechno prožít s někým blízkým?   STOKRÁT NE!   Rozumíš mi,  příteli, přítelkyně?
K čemu krása, prožitky, nádherné pocity - když nemáš nikoho s kým je sdílet?  K čemu?
          A zde chápu ve svém  srdci, proč Bůh stvořil Vesmír, Galaxie, Mlhoviny, proč stvořil  Barvy, Teplo, Světlo, Krásu - a proč také stvořil rozumné bytosti, se kterými se by mohl o to všechno podělit! Tohle je jeden z rysů mé povahy, mé vnitřní "bytnosti," který jsem po Něm "zdědil!" Je to něco, v čem Ho plně chápu i já, nečistý, slabý tvor, který potřebuje každou minutu svého života, aby ho ten Bůh držel za ruku, a vedl skrze smetiště, kterému říkáme "krásná modrá planeta!" Ptám se: Je vůbec možné, takového Boha nemilovat ???
    A "skrze Něj všechno drží pohromadě." To řecké "sunistćmi" znamená "držet pohromadě." Člověk rozbil atom, a zjistil, že uvnitř je nějaká síla, která "drží" pohromadě negativně nabité protony - které by se měly, podle známého fyzického zákona odpuzovat. Můžeš se mi vysmát, když Ti řeknu, že je drží to Slovo. Můžeš se mi  vysmát - a svět Ti bude tleskat! Ale bude to smích i potlesk jen dočasný!   2:1-23. Závěrečné verše první kapitoly odhalují Pavlovu lásku pro Církev. Jeho hlubokou, hořící touhu, ukázat všem lidem tu spásu, která je zadarmo pro každého, kdo chce. Duch tohoto velikého apoštola si dobře uvědomoval cenu lidských duší - každá jeho myšlenka směřovala k získání těchto duší pro Krista! Další  Pavlovo hluboké přesvědčení bylo, že ZPRÁVA TÉTO SPÁSY, MUSÍ ZŮSTAT ABSOLUTNĚ ČISTÁ, nesmíchaná s falešnou filosofií, nebo s Judaismem. Bylo mu jasné, že falešná učení okradou lidi o spásu!  Pavel věděl, že Boží Slovo přivodí víru, skrze kterou přijde Boží milost a spása - a že náboženství bez Kristovy krve a kříže, nikdy nikoho nespasilo a také nespasí. Pavel nedělal rozdíl mezi lidmi. Kázal a učil všude stejně: Žid, Pohan, bohatý, otrok, vzdělaný, prostý. Nikdy nežárlil na druhé kazatele, učitele. VĚDĚL, CO JE ZDE V SÁZCE!! Když mu jeho nepřátelé nakazili nějakou kongregaci falešným učením, přišel  nebo alespoň napsal, aby odstranil to, co přinášelo jeho žákům smrtelné nebezpečí. Nebyl to hlad a zima římského vězení, co Pavlovi lámalo srdce - byly to právě takové drobné roztržky - hádky a boje o čisté  evangelium. Ty působily bolest    Naději najdeš pouze v pravdě! Pravda přináší útěchu a jistotu, zatím co omyl, lež vytvářejí nedůvěru. Situace Církve byla velmi odlišná od dnešní. Byla to doba transformace, a Křesťanství bylo něco nového. Chtěl jsem napsat "nové náboženství," ale nemohu! Jde mi to "proti srsti!" Křesťanství je přece Kristus a ne příkazy, zákony, nařízení! Judaismus byl tím uznávaným náboženstvím té doby. Hlavním a nejčastějším omylem v ranné Církvi bylo právě míchání Zákona a Milosti. A Pavel to jasně viděl. Proto ty boje, proto ten srdcebol! Neznalost, nebo malá znalost Bible je hlavní příčinou zmatků  mezi dnešními Křesťany! Věřící, jehož mysl je převážně zaměřena na spirituální věci, jak učí Slovo, nebude lehkou kořistí každého "izmu," který mu přijde do cesty! Osoba, která je snadno ovládnutelná patří většinou mezi ty, kteří "sedí na plotě" a snaží  se být "neutrální!" Stačí jen malý postrk - a jsou buď na jedné, nebo druhé straně. Když znáš pravdu - a zkontroloval jsi si jí skrze  Bibli - pak s tebou nikdo nehne! Nikdy nezapomeň: KRISTUS V SRDCI, JE TA JEDINÁ NADĚJE  VĚČNÉHO ŽIVOTA! Právě tak, jako kdysi chtěl Pavel, aby si to uvědomili Křesťané v Kolosu, tak i já bych si přál, aby sis to uvědomil(a) i Ty. NIC JINÉHO NEEXISTUJE! Ježíš Kristus je Bůh, a když Vám bude chtít někdo namluvit něco jiného - nevěřte tomu! Už tenkrát to byl druh spiritualismu, a dnes máme ten stejný omyl. Po celé této planetě běhají tisíce učitelů, kazatelů, profesorů, vědců a učenců, kteří jsou ochotní připustit Ježíšův historický charakter. Přiznají, že byl velikým mužem, jakých je, a bylo málo, ale nikdy nepřipustí - ani jeden  z nich - že Ježíš Kristus je Bohem v lidském těle! Až přijdeme k těm třem krátkým dopisům Jana, uvidíš, že on učí, že každý, kdo popírá, že Kristus je Bůh - a že přišel v lidském těle - ten člověk  nemá Boha v sobě....
              První, co si Satan přeje, je abys odmítnul Krista, a on měl  dalšího "společníka" v pekle. Když potom, uslyšíš tu zprávu, a  přijmeš Krista za svého Spasitele - Satan ví, že Tě ztratil - ale  ještě se nevzdává! Vyhlásí Ti válku skrze falešné učitele,  kazatele, a tak,  když už Tě nemůže okrást o spásu, vezme Ti alespoň  radost ze  spásy,  zničí sílu Tvého svědectví a porazí Tě ve Tvém spirituálním životě. Jedna věc je být spaseným Křesťanem - druhá  být Křesťanem, který nese ovoce!
           Miliony lidí na tomto světě, nebyli nikdy vystaveny čisté pravdě Kristova evangelia. Narodili se v domovech a rodinách, kde kulty a falešná náboženství byly praktikovány po generace. Je pravda, že někteří z nich jsou vystaveni Světlu  skutečného evangelia, a jsou spasení. Ale většina z nich zůstane v temnotě, a do temnoty odejde. Pavel říká Koloským, aby byli vděční, že pravdu poznali a přijali. Jeden z těch subtilních, těžko odhalitelných omylů naší doby bych ukázal asi takto: Velké  množství lidí, kteří se prohlašují za náboženské vůdce, odmítají dát Písmu to poslední slovo! Stále přidávají a přidávají vlastní interpretace. Jednou přidají, podruhé uberou od jednoduchého plánu evangelia spásy Boží milostí skrze víru v zakončené dílo Ježíše  Krista. Prohlásí milost - a učí skutky. Prohlásí evangelium - a učí  lidské tradice.
            Každý kdo přijme Boží Slovo, aniž by se snažil prokázat  nějaké náboženství, učení, či doktrínu podle lidí, jasně vidí, že verš 9 učí:  Ježíš Kristus představoval - zde na zemi - "plnost  Božství." On byl tou viditelnou formou, ve které se "Božská plnost"  manifestovala. A "lidé uzřeli Jeho slávu - slávu, jakou má  jednorozený Syn." Božství bylo zhmotněno v Ježíši. Uvědomuji si, že tato pravda je příliš závratná pro naše mozky - ale věřím tomu!  Bůh dal Slovu tělo, a v tomto těle Ježíš zakusil smrt za každého z nás! On sám, se modlil za druhé i celé noci - ale nikdy nepožádal, aby se někdo modlil za Něj! Když hříšníci klesali u Jeho nohou, nikdy neodmítl jejich poctu (jako to udělal ten anděl v Apokalypse 19:10, a 22:9)...... Neodmítnul ženu, která v upřímné lítosti omyla Jeho nohy svými slzami a osušila svými vlasy. Nikdy nenaznačil, že by to bylo modloslužebnictví, když před Ním někdo kleknul. Proč? Protože On je  Bůh v lidském těle! Pavel popisuje Jeho druhý příchod jako "Příchod  slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista." (Titus 2:11-13) Ten Muž, ve kterém, jak Pavel prohlásil "dlí plnost božství," byl věrným obrazem neviditelného Boha. Ta podoba byla tak věrná, že mohl prohlásit:"Kdo viděl mně, viděl Otce!"  Doktrína spirituální obřízky, jak ji prohlašuje Pavel, není nic nového. Objevuje se už ve Starém Zákonu v mnoha formách. Když byl Israel ještě v poušti, dostal příkaz od Všemohoucího  Boha: "Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte už tvrdošíjní!"  (Deuteronomy 10:16) "Hospodin, Tvůj Bůh, obřeže Tvé srdce i srdce  Tvého potomka ..." (Deuteronomy 30:6 část)
                  Mnoho lidí odpoví: "Já tomu vůbec nerozumím!" Moje odpověď je: "Já také ne! Já nerozumím Boží plnosti, já nerozumím Boží lásce, ale věřím jí, protože věřím, že Kristus za mně zemřel!" MY  NEJSME SPASENI TÍM, ŽE POROZUMÍME - MY JSME SPASENI SKRZE VÍRU V TO, CO JEŽÍŠ KRISTUS VYKONAL SVOU OBĚTÍ! Kdybych byl schopen  porozumět "vykoupení," byl bych moudrý jako Bůh - a to nejsem! Ve verši 10. apoštol připomíná, že k tomu, co Ježíš udělal  na tom kříži, už nic přidat nemůžeš! K milosti se nedá nic přidat!  .......... BUĎ JE SPÁSA Z MILOSTI - TO ZNAMENÁ ZADARMO - A NEBO JE TO MZDA ZA  VYKONANÉ "DOBRÉ SKUTKY." CO JE TO? VYBER SI!! Porovnejme to znovu  se Starým Zákonem: Židovská obřízka byla spojena nerozlučně  s Mojžíšovým Zákonem. Dítě, mužského pohlaví, ve věku osmi dnů, bylo obřezáno - a tím identifikováno s národem Israel - Bohem vyvoleným lidem. Kristova "obřízka," je privilegium VŠECH!  Každý pod  to spadá - nikdo není vyloučen - jen uvěř! Kristus uspokojil Boží  Zákon, a tím se stal "koncem" Zákona pro všechny, kteří uvěří. Když  potom taková nesmírná "sbírka" svobod a spirituálních "bonusů" je "k mání" tím, že uvěříš Kristu - proč, řekněte mi - by se někdo chtěl vracet k legálním ceremoniím,  rituálům,  předepsaným svátkům,  a - hlavně - k Zákonu?
           Jedna z nejobtížnějších věcí pro nového (a často i starého) Křesťana je: "Pusť se všeho - a nech Bohu volnou ruku!" Člověk  stále chce "něco dělat," "něco dávat," "něco žít," "něco být!"  Prostě není ochotný přiznat svou totální neschopnost být dobrým v očích Boha, a položit se k nohám Krista v úplné kapitulaci! Půda kolem kříže je zcela rovná - nikdo nestojí výš, nebo níž!        Co říká Pavel Koloským ve verši 12, je toto: "Křest vodou je vnější, viditelná demonstrace neviditelného zázraku uvnitř. Když jste byli pokřtěni, podali jste svědectví, že "to staré" jste  odhodili." My víme z vlastního pozorování, že jen někteří lidé, kteří pokřtěni byli, jsou znovu-zrození,  skuteční  Křesťané. "Podle jejich ovoce je poznáte," řekl kdysi Ježíš - a platí to dodnes! Víš, řekl bych to dnes takto: Ten symbol smrti, pohřbení a vzkříšení, jsou spirituální pravdy křtem zobrazené - ale ta skutečná smrt, skutečný pohřeb a skutečné  vzkříšení se stane v srdci! Bůh vzkřísil svého Syna a tím nám ukázal mimo jakoukoliv pochybu, že Jeho oběť je dostačující, že ji přijímá, jako výkupné za hříchy lidstva - jako dar pro ty "kteří žízní." A pochop: DAR JE NĚCO, CO NEMÁ NA SOBĚ NAVĚŠENÉ PODMÍNKY!
           Slavní expositoři Bible se neshodují na tom, co vlastně "vymazal."  Já se domnívám, jako většina mých křesťanských učitelů, že zrušil moc Mojžíšova Zákona, protože ten představoval (pro nás) a představuje (pro svět) rozsudek nad lidskou rasou, "Aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny!" (Říman. 3:19)   Boží pravda je takováto: Když hříšný, ztracený člověk uvěří v Ježíše Krista, Bůh ho osvobodí, omilostní z rozsudku, který na nás všech ležel, nebo ještě leží. Uvědomte si, že osud každého jednotlivce, je už od kolébky totožný: Sedí v cele smrti, rozsudek byl již vynesen - nikdo s ním nebude diskutovat! Jenom jedna relevantní otázka je mu položena: CHCEŠ MILOST?  Nemluv mi o tom, že jsi někde někdy převedl slepou babičku přes ulici, nebo dal nažrat hladovému čoklu! To nikoho nezajímá! Jenom se Tě zeptá: CHCEŠ MILOST ?           Verš 15 odpovídá Efezským 6:12. Pamatuj si: Bez ohledu na to, že žiješ na konci dvacátého století, a myslíš si o sobě že jsi poměrně vzdělaný(á): Satan má své království - je vládcem nad  miliony démonů a zlých duchů, a je nazvaný "princem tohoto světa.“  SATAN NENÍ "ZLÝ VLIV" - SATAN JE ZLÝ DUCH! Vím, že jsi četl(a) slavné sociology, psychology, filosofy a různé autory moudrých  knížek a knih o tom, jak se člověk vyhrabal z  prvopočátečního bahna praoceánu, a že se "vlastní pílí," dostal až tam kam se dostal, a že on sám je měřítkem všech hodnot. Pro něj neexistuje božstvo, na které by se mohl spolehnout! Nechce sice věřit že je v tomto vesmíru sám - proto hrozně rád čte science-fictions, Denikina, Clarka, Izáka Asimova, a další, kteří píší o malých zelených mužíčcích z Marsu a o jiných podobných bytostech, které nás, možná, v daleké minulosti zde na Zemi "zaseli!" Ovšem otázat se, kdo zasel  ty mužíčky - je společenské "faux pas," tak se ptát je neslušné! A jsme u stejného myšlenkového principu jako reinkarnace: ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ ČINY VŮČI NIKOMU!!! Proč také? Vždyť my jednou ten vesmír ovládneme!   Přátelé - Dovolte mi, abych opakoval tu stejnou radu, kterou dává Pavel Koloským: Nesnažte se vypátrat věci, které jsou Božím tajemstvím! (Deuteronomy 29:29) Co Bůh chce abychom věděli,  naučí nás skrze Velkého Učitele - svého Ducha. Podle historiků, falešní učitelé v Kolosu se nazývali "Gnostikové." Považovali se za lidi s velikými znalostmi, kteří byli schopní odhalovat Boží tajemství.  Tito učili, že  Kristus byl buď Bůh v nemateriálním těle, (něco jako přízrak) a tak Ho okrádali o lidství  - nebo  byl  z "vyššího řádu" vesmírných  bytostí, a tak Ho okrádali o Jeho Božství. Také vyzdvihovali některé anděly, kterým připisovali podíl na spáse.  Domníval jsem se, že už vymřeli, ale ještě v USA jsem se setkal  s jedním (pouze v korespondenci), kterému někdo nabídnul k poslechu mé první kazety. A tento chlapík mi okamžitě napsal (nejenom jednou), že "musím v Bibli čísti mezi řádky," a že - budu-li mít  zájem, on mi tato tajemství objasní. O spáse lidské duše toho moc nevěděl - ani se po tom nijak nepídil - ale „znal mnohá tajemství vesmíru a přilehlých oblastí,“ a byl ochoten se o ně se mnou rozdělit! Ještě mám ty dopisy schované!
      Víra se neptá: Proč? Víra nepotřebuje vidět, cítit, dotýkat se! Křesťanství je  víra v dokončené dílo Ježíše Krista! Abych se ještě vrátil k verši 16 : Křesťanství  a spiritualita nespočívají na bázi  externích ceremoniálů, nebo na  tom, co jíš, nebo piješ!
            Hlavní omyl v tomto učení je v tom, že se  člověk nedívá na vnitřní čistotu, upřímnost a - řekněme si to "svatost," ale na vnější okázalosti, které může provádět i ateista, když se mu zachce!  Takovýto omyl je stále velmi rozšířený i dnes! Lidé se snaží být "svatější" tím, že si odpírají ať už cokoliv. Ale  ČISTOTA SE RODÍ V SRDCI KŘESŤANA - NE VE VNĚJŠÍCH PROJEVECH NĚJAKÉHO ASKETIZMU, KTERÝ NA TOBĚ BŮH ANI NEŽÁDÁ! Když Bůh odcházel, neříkal: "Jděte do klášterů a modlete se od rána do noci - nejezte maso, staňte se poustevníky a jezte jen kořínky!" Co řekl? "Jděte do celého světa, a prohlašujte mé  evangelium!  Řekněte všem lidem, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna - aby všichni ti, kteří v Něj uvěří nezahynuli,  ale měli věčný život s Ním." Ano, tohle byla Jeho poslední slova!
            3:1- 25.   Přátelé - dobře si uvědomuji, že komentovat tyto Pavlovy dopisy - až na nějaké vyjímky - znamená opakovat   známé  pravdy - i když úžasné pravdy. Vím že všechno, co by bylo třeba napsat je řekněme Genesi včetně třetí kapitoly, Matouše 28:19, Jana 3:16 a Jana 14:1-3. Ale Bůh je moudrý - ví že to musíme číst a slyšet stokrát, než to dostaneme do srdce, a proto se vracíme  opět a opět  k podobným obrazům a ke stejnému učení. V Efezských  čteme, že Bůh nás spasil NE KVŮLI NÁM - PRO NAŠE HEZKÉ OČI - ALE PROTO, ŽE JEHO SYN SE OBĚTOVAL NA TOM KŘÍŽI!
         Podle Pavlova dopisu do Efezu, jeho dopisu do Kolosu a podle dopisu Židům, znovu-narozený Křesťan je již TEĎ V BOHU!  A protože máme tak nádherné postavení, měli bychom při nejmenším, ocenit Jeho lásku k nám.  Křesťané mají svůj poklad v nebi - je možné, aby našli něco lepšího zde, na zemi? Jakou čest a slávu Ti může tento svět nabídnout v porovnání s věčným, nádherně bohatým životem v Jeho vesmíru, kde můžeš vidět a vychutnat všechno, co pro tebe Bůh připravil? Jaká moc na této zemi, by se dala porovnat s mocí znovu-narozeného Křesťana, který má v sobě Boží přirozenost skrze Božího Ducha? Všechny poklady tohoto světa nejsou nic v porovnání pokladů našeho Boha, který je naším Otcem? Až se Kristus vrátí v tom prvním vzkříšení,  a "změní naše těla, do podoby Jeho, slavného těla - co podobného bys dostal(a) od světa? A dovol, abych  k tomu dodal, že ta milost, která spasí, nás v našich srdcích "posadí do školních lavic," kde nás učí. Osoba, která má Krista, má v sobě prameny vody - životodárné vody, kterou může rozdávat, aniž  by něco ztrácela!          Jeden z význačných rysů "času konce" je stav, který bude právě takový, jaký byl za dnů před Potopou, nebo za časů Sodomy a Gomorry. Kdybys mohl studovat chování a morálku lidí z těch dob, poznal bys  že jeden z převažujících hříchů doby byl "chtíč," touha po rozkoši. Dnes se tomu  v USA říká "fun - legrace." Kdybys mohl pročíst FBI a policejní záznamy o lidech, které možná obdivuješ, možná, že bys byl(a) šokovaný(á). Opravdu se zdá, že žijeme v posledních letech věku milosti.  Věř mi, že nemusíš cestovat do temné Afriky či k břehům Amazonky, abys naleznul(a) modlářství! Ježíš to říká velmi jasně: "Kde je váš poklad, (to, čeho si ceníš nejvíce) tam bude i vaše srdce. Většina lidí tohoto světa touží po "věcech." Myslí na ně, sní o nich. Přátelé, jaká je vaše poslední myšlenka, než zavřete oči a usnete? Jaká je vaše první myšlenka, když se ráno vzbudíte? Co je hlavním tématem vaší mysli během dne? Jestliže Tvá chuť po  "věcech" není nikdy nasycená - pak provozuješ modlářství! MYŠLENKY TVÉHO DUCHA JSOU TAKOVÉ, JAKÉ VYPRODUKUJE TVÉ SRDCE!!
           Co říká náš Spasitel? "Copak nerozumíte? Nechápete, že cokoliv zvenčí vejde do člověka, nemůže ho znečistit - protože nevchází do jeho srdce, ale žaludku, a potom vyjde ven. Ale to, co  z člověka vychází to jej znečisťuje. Protože z uvnitř, ze srdcí lidí, vycházejí zlé myšlenky, smilstvo, podvod, vraždy, pýcha, podvod, krádeže." ... Není to ani jídlo, ani pití, co nás odsuzuje:  Jsou to naše tvrdá, nevěřící srdce! Nové stvoření, ten nový člověk s novou přirozeností - není  produktem sebe-zlepšení. Ten nový člověk je z Boha - ne změnou  názorů či náboženství, ne z vlastního přesvědčení, že "musím se stát lepším." Podle Genese Bůh udělal člověka ku své podobě. Když  ale Adam zhřešil, z té podoby se stala karikatura.
             Většina lidí  žije jako zpotvořená podoba Boha a nemá o tom ani potuchy! Myslí si, jak jsou krásní a dokonalí! Jenom Bůh jim může tu pravdu  ukázat! Ale i tak, je člověk schopen s Bohem komunikovat skrze Jeho Syna. Ať už jsme jakkoliv hluboko, Bůh nás uslyší, obrátíme-li se k Němu ve jménu Jeho milovaného Syna. "Všechno a vše je Kristus". Pavel nechce říci, že ztratíš svou národnost, přijmeš-li Krista. Židovská krev se nezmění v pohanskou a naopak, když se staneme jedním tělem. Barbar může být  zprvu hrubý a drsný - ale když se stane Křesťanem, pomalu se změní. Bez ohledu na to zda jsi otrok, svobodný, cikán, či universitní  profesor, vandrák či bohatý podnikatel - všichni mohou přijít na jedno a pouze na jedno pozvání: Uvěř v Ježíše Krista, a budeš  spasený... 
           Podívejte se přátelé, znovu na čtvrtou kapitolu Jana! Ta  žena byla vyložená - jak bych to řekl - "šmudla". A Bůh Vesmíru si  tam s ní sedne na roubení u studně - a ukáže jí spásu!! Ano,  Křesťanství nemá různé třídy a hodnosti. My všichni jsme části  jednoho Těla. V tom je ten rozdíl! Jsem rád, že Ježíš mluví k vagabundům, alkoholikům, drogařům. Ale mám hrozně příjemný pocit když vidím, že mluví také  k profesorům, lékařům, spisovatelům, presidentům jak bank, tak  i národů. Víš, jistě je správné a užitečné budovat  mise a polévkové  kuchyně pro chudé, kde je také slyšet Boží Slovo... Ale mám pocit, že bychom měli udělat totéž v presidiích mamutích podniků, na Hradě, na vysokých školách, ve vědeckých kruzích, ve spisovatelských klubech. Všude tam, kde se lidé domnívají, že jsou buď dostatečně dobří - nebo dostatečně vzdělaní,  než aby potřebovali Krista! Nezapomeň Ty který(á) se domníváš,  že jsi dostatečně vzdělaný(á):  BEZ BOŽÍ LÁSKY  JE ZNALOST BEZCENNÁ!  Vědomost bez lásky je sobecká a vede pouze k lidské pýše a marnivosti! LÁSKA JE VŽDY NESOBECKÁ!!
            Verš 16... Ježíš řekl v Janu 6:53: "Pokud nebudete jíst tělo Syna člověka, a pít jeho krev..." Co tím chce říci je prostě toto:  Pokud nepřijmete mé slovo DOSLOVA, a DOSLOVA jej nestrávíte ve svém  srdci - nemáte život - protože je to to Slovo, které přináší život!"  Petr to vysvětluje dále:"Být znovu-zrozený, ne z pomíjitelného semene, ale z nepomíjitelného - skrze živé Slovo Boží.." (1Petr 1:23)    Verš 18. "podřizujte se svým mužům!"  Pavel zde mluví o zcela jiném vztahu, než "pána a otroka!" Pavel žil ve dnech otroctví, v čase, kdy žena byla považována za legální konkubínu -  muži se neženili z lásky!  Někteří měli i více žen, které byly ve skutečnosti pouhé nástroje v rukou bezbožných mužů. Tak to bývalo - a vlastně ještě existuje hlavně v zemích Islámu. Žena Křesťana je vyzvána k dobrovolnému se podřízení Z LÁSKY! Bůh stvořil ženu jako  pomocníka muže - toto spojení je čistá láska a přirozená tendence očekávat podporu od manžela. Musím přiznat, že význam hebrejského "‘ězer," "pomocník," pociťuji velmi živě nyní, kdy je Zdena na tři měsíce ve Státech! Jak pravdivá je Genese 2:18! .... Pavel chce ilustrovat pravý obraz Novozákonní Církve: Kristus je hlavou, my části těla. Manžel je hlavou manželky  - a když jsou oba dva "v Kristu," nejsou už vlastně dva - ale jedno tělo. Křesťanská žena neshledává za těžké, být podřízená svému křesťanskému muži, a považuje za zcela přirozené, že on drží  kormidlo společného života. Verš 19 okamžitě navazuje: "Manželé, buďte hlavou, ale hlavou laskavou a rozumnou".
          Víš, manželství  není fifty-fifty, neboli "každý to svoje". Ne! Manželství má být  hundred-hundred neboli "každý všechno!" Potom to většinou funguje.  Není dostatek přídavných jmen k vyjádření štěstí a spokojenosti v manželství, které je "v Kristu ," podle Jeho Slova. Když se dostanou takoví dva dohromady, jednotní v jistotě budoucnosti,  jednotní ve službě Bohu, jednotní v mysli (v zásadních otázkách). Jeden netají nic před druhým, jeden se nestraní toho druhého - ani si nejsou navzájem přítěží... Když je jeden nemocný, oba jsou nemocní. Jeden by se obětoval pro druhého. Mohl bych to shrnout do čtyřech prostých slov: Jeden žije pro druhého! .A z takového svazku vyrůstají děti, které mají šanci, mít jednou něco podobného. Je velmi nepravděpodobné, že budou mít problémy jako drogy, špatná společnost, sex. Když jsi vyrostl(a) mezi ovcemi - u prasat se ti  nebude líbit!....
            Verš 22, jistě není příliš populární - dnes by se to dalo  spíše aplikovat na zaměstnání - ale: Když si uvědomíš, že Tvůj  život, po tom, co Tě Kristus spasil, patří Jemu - a že vlastně  žiješ jako svědek Jeho moci a lásky - nezapomeň, ať už jsi kdekoliv  - všude se najdou lidé, pro které budeš Ty tím jediným Kristem,  kterého ve svých životech potkají! Je to strašné, ale pro takové  lidi máš klíče od věčného života, možná pouze Ty!! Chápeš tu  neuvěřitelnou odpovědnost? Pamatuješ?: "A vám dávám klíče od  Království nebeského." Některým povíš, oni uvěří, a máš přátele  na "kvintiliony" věků. Když nepovíš, nebo nemáš úspěch, protože jsi  svým životem špatným svědkem - budou, možná - ztraceni na věky.  A to je ten důvod, proč máme být vždy svědky dobrými, nedělat  Kristovi ostudu!
        
          Veršem 23 bych zakončil tuto kapitolu, do které jsem  "zamíchal" více sebe, než Pavla - ale věřím, že on by se mnou  souhlasil....
 "A COKOLIV DĚLÁŠ - DĚLEJ TO - V PRVNÍ ŘADĚ -                      Z LÁSKY  PRO KRISTA!!!
        I kdyby všichni lidé se k tobě otočili zády  - vzpomeň si na Jeho slova:
                       "A Já budu s vámi - až do konce času!"
             4:1-18... Začátek je vlastně dodatek ke kapitole minulé. Každý, kdo má pod svou autoritou lidi, ať už jednoho, či tisíce - by si měl uvědomit, že ve "finále" svého života se bude odpovídat  za všechny činy udělané zde. Pakliže jsi je vložil na bedra Spasitele, čeká tě radost - pakliže tam s nimi budeš před Bohem stát jako vlastní obhájce - věř mi, nemáš šanci!
              Pavel nabádá Koloské - a to stejné platí dnes (jestli ne víc) aby měli vždy vděčné srdce. Mám pocit, že nevděčné srdce, je  jeden z nejodpornějších rysů dnešního člověka po celém světě!  Nevděčné srdce nemá nic - ani nitku nějaké "látky," které by se mohl Všemohoucí Bůh zachytit a to srdce zachránit! "A co pro mně udělal ten Tvůj Bůh?" odvětil mladý muž před léty v Chicagu, když  jsem mu chtěl vysvětlit jeho "ztracenost." Co pro Tebe udělal?  ZEMŘEL ZA TEBE! OBĚTOVAL SVŮJ ŽIVOT - ABY TY JSI MOHL ŽÍT! To je  asi málo pro srdce, které nezná pojem "vděk!"  Ale to píše  Pavel už v Římanech 1:21..
         S pozdravy od jeho spolupracovníků, končí Pavel tento dopis  z vězení. A já bych nakonec dodal jeho nádherné prohlášení ze  začátku této epištoly:
       "Kristus ve vás = jistota ( „elpô“) Boží slávy!“
                                ----------- Koloským - Konec ---------
Comments