Juda

Juda

Úvod.

  

Pisatel tohoto dopisu se prohlašuje za Jakubova bratra. V novém Zákoně je několik Jakubů a Judů. Matouš 13:55, se zdá být nejpravděpodobnější možností toho, že tento Juda je synem Josefa a Marie - rodiny, do které se narodil Ježíš z Nazareta.... Juda je vlastně stejné jméno jako Jidáš - viz Jana 14:22, kde se jedná o jiného Judu či Jidáše. Tvar "Jidáš," jsme ponechali výhradně pro Jidáše Iškariotského - jako symbol zrady.

Vernon McGee se ptá: "A proč tito dva - Jakub a Juda - se neohlašují jako nevlastní bratři Ježíše? Odpovídá vlastní spekulací že tito dva v Něj nevěřili až do Jeho vzkříšení! Na to bych ovšem namítl, že vlastně nikdo nevěřil až do toho dne, kdy Ježíš vyšel z hrobu! viz na příklad Jan 20:8: "Viděl a uvěřil..." V čem souhlasím je, že Ježíš se musel cítit velmi osaměle po dobu těch let, co chodil a učil... Pravdou je, že po tom co všichni apoštolové odešli "domů," začala taková éra pověrčivého uctívání všech apoštolů a těch druhých kolem Krista - římský Katolicismus a Pravoslavná církev to mají dodnes. Tito apoštolové byli právě tak hříšní lidé, jako Ty a já - a jediná cesta spásy pro ně byla stejná, jako pro nás - přijmout Ježíše Krista za Spasitele...

Jako námět si Juda vybral pohled na události, které přijdou v posledních dnech před Druhým Příchodem Krista, a dává pocit jistoty i v dobách hluboké apostázie, do které se - už dnes - jasně dostáváme. Nepřátelé nezředěného evangelia Ježíše Krista začali své útoky již v dobách Judy! Dnes je jich ovšem zdaleka víc, jsou lépe vyzbrojeni a mají mnohem naivnější posluchače!

Tito nepřátelé se dostali do Církve "zadními dveřmi," když se nikdo nedíval. A, jak poznamenal McGee:

První atomová bomba nepadla na Hirošimu, ta první explodovala - někdy, kolem konce šedesátých let prvního století AD - když Juda napsal tento krátký dopis....

Úvod - konec.

Juda.

1-25... "Služebník Ježíše Krista". Jak už jsem se zmínil, Juda neuvádí rodinný vztah, ať už z jakýchkoliv důvodů. "Zachováni v Kristu" je správný překlad - ne "pro Ježíše Krista!" My dnes už žijeme v apostázii. Kolik času zbývá do Rapture bych si nedovolil ani spekulovat. Jenom jednu poznámku: V 24 kapit. Matouše jsem uvedl malý přehled hlavních zemětřesení, za posledních pár set let do roku 1992. Dnes bych mohl přidat Armenii, San Francisco, Kobé v Japonsku, Los Angeles, Kolumbii, minulý měsíc Turecko, minulý týden Indonésii, 2X Mexico, tento týden Itálii (La Spazia) Je to ten začátek? ...... "Zachováni..." Ježíš kdysi řekl: "Dobrý pastýř položí za své ovce život!" "Moje ovce nikdy nezahynou, nikdo mi je z ruky nevyrve!"

Tato jistota nezávisí na ovci! Ovce je hloupá, snadno zabloudí, neumí se bránit. Když "ovce" prohlásí, že je v bezpečí, zachráněná pro vždy, tato ovce se nevytahuje něčím, co by mohlo být její zásluhou! Ona ví že je to ten Pastýř, který zaručuje její zachování! Když ovce prohlásí že je zabezpečená, "vytahuje" se svým Pastýřem, ne sebou! Pakliže jiná ovce prohlásí, že si není jistá spásou, že se necítí bezpečná, vrhá podezření na kvalitu, nebo schopnost Pastýře!

"Aby jste zápasili o víru..." O kterou víru? Víru, kterou nám zanechali ti, které Bůh pověřil, aby napsali pod Jeho vedením a inspirací to, čemu říkáme "apoštolská doktrína." A znovu to opakuji: Každý, kdo s otevřeným srdcem bude studovat Písmo a požádá Boha, aby mu osvětlil to, čemu nerozumí - dojde na stejné "místo" jako ostatní! Jakmile si přidáš - byť i v dobrém úmyslu - jedno jediné slovo, nebo provedeš dobře míněný "vlastní překlad," začínáš novou denominaci!!

Apostázie je odpadnutí od té cesty, kterou nám ukázali ti první. Na příklad si řekneš:

"Spása přece nemůže být zadarmo! Něco jsem pro ní povinen vykonat!" A tak bez ohledu na to, co píše Pavel v Efez. 2:8, uděláš "malou změnu." Nebo: "Přece si nikdo nemůže být jistý s tím, že už má věčný život! A říkáš to přes to, že jsi četl(a) První Janův dopis! Takových příkladů by bylo víc. A proto jsme tak roztříštění! Přátelé, ta skutečná apostázie není něco, co bude příští týden, příští rok! My ji máme všude kolem sebe! Dám Ti příklad z vlastní zkušenosti. Byli jsme na pár týdnů ve Švýcarsku, kde jsme se setkali s několika místními protestantskými pastory. To slovo jsme zdůraznil, protože jsem v té době stále ještě považoval Protestanty za zachovatele Biblických pravd. Ten jeden, který s námi přijel z Prahy, mne vesele představil těm druhým: "Tady máte někoho, kdo ještě věří celé Bibli!" Zasmáli jsme se - já trochu nejistě. Potom mně v té "křesťanské" společnosti napadlo: A co Matouš 24:35? A co 2 Timot. 3:16? Ano, apostázie je zde, a má velikou legraci!

Verš 4 vlastně říká, že o těchto lidech bylo už psáno dříve. Už jiní před Judem varovali. Víte, ta Boží pravda je všude kolem. Jistě, můžete si vzít deštník aby na vás nesvítilo slunce, můžete si zacpat uši, "vatou" modernismu a nikdy neuslyšíte, co vám Bůh chtěl říci! Právě tak jako varoval Pavel v 1Timot.4:1-5 a Juda v tomto dopise, ty stejné hlasy se ozývají dnes (Dave Hunt, Peter LeLonde, Francis A. Schaeffer, Josh Mc Dowell, Henry M. Morris a jiní).

Občas si je pár lidí poslechne, nebo přečte. Ale když přijede do Prahy (či kamkoliv jinam) indický guru, který prohlásí, že se hodlá modlit (ke komu?) za mír světa, naplní stadión! Právě tak zaplní pořádně veliký sál někdo, kdo slíbí odbornou přednášku o mimozemských inteligencích, se kterými je on, pochopitelně, dvakrát denně v důvěrném styku! A co takhle člověk, který pozoroval operaci malých, sedminosých, růžově-kostkovaných trpaslíků, ze souhvězdí Andromedy? 2 Petr 2:12 popisuje tento typ lidí dokonale! .... Jaká je "zkouška" těch, před kterými varuje Juda, Pavel, Petr a jiní? Na co bychom se měli zaměřit primárně? Na to nikdy nezapomeň: V jakékoliv diskusi, s tak zvaným "Křesťanem" musí být - bezpodmínečně - všechny otázky zaměřené na osobu Ježíše Krista!!

"Za koho mně pokládáte vy?" (Matouš 16:15).

Už v úvodu do Nového Zákona jsem se o tom zmínil. Kdo je - pro Tebe - Ježíš Kristus? Proč přišel na tento svět? Jak se narodil? Kdo je Jeho Otcem? Je Jeho oběť na Golgotě dostatečná pro všechny, kteří přijdou, nebo je ještě něco jiného zapotřebí, jako vzorný život, křest, dobré skutky a podobně? Je On schopný "ty své" udržet od záhuby po dobu jejich života ve světě, který je ovládaný Satanem? Musíš si dávat dobrý pozor! Je mnoho odpovědí na tyto otázky které jakoby uznávaly Kristovo božství, ale vlastně je mistrně, a velmi subtilně, popírají! Nejde mi o ty, kteří si vybírají z Bible co chtějí, a zbytek popírají! Jde mi o Tebe, abys nenaletěl(a) na nějakou "novou pravdu!“ Znovu: Buď je celá Bible Božím Slovem a tím, pochopitelně absolutní pravdou, a nebo nemá cenu "koumat" co tou pravdou je, a co tou pravdou není! Zamysli se nad tím, proč Pavel tak důrazně - a řekl bych, až tvrdě, odmítl cokoliv, co vybočovalo z toho, co ho Kristus naučil: Skutky 20:29-31, Galackým, celá první kapitola.

V čase, kdy Juda psal tento dopis, byl hlavní částí apostazie Gnosticismus. Už jsme to probírali dříve - ale podívejme se na to ještě jednou: Primární učení gnostiků bylo (a je), že hmota je zákonitě spojená se zlem, duch s dobrem! Z toho vyšel závěr, že je úplně jedno, co děláme s našimi těly - jsme zcela svobodní provádět jakoukoliv nemorálnost - s tělem se nic jiného dělat nedá! Nakonec to"letí" i dnes! Druhý pohled Gnosticismu bylo popření Ježíše Krista jako dokonalého člověka a zároveň dokonalého Boha. Jan ve svém dopise nazývá takové lidi, antikristy... V šestém verši se dozvídáme něco nového - i když to nemá nic společného se spásou duše. Bůh stvořil bytosti, kterým říkáme andělé a dal jim svobodnou vůli. Jelikož andělé se nemnoží jako lidé, nedědí hříšnou povahu jako my. Tím, že znali Boha osobně, jejich vina byla mnohonásobně větší, než hříšného člověka. A snad proto ti, kteří se vzbouřili, nemají a vlastně nikdy neměli šanci jako mají lidské bytosti! Ježíš nikdy neřekl, že zemřel také za anděly! Juda je zde rozděluje na dvě skupiny padlých andělů. Jedni jsou v jakémsi vězení, druzí se pohybují volně po zemi. Proč, to nevím, a nikdo jiný z lidí, také ne. Ještě je potkáme v Apokalypse.Křesťanství, je dnes ošemetný a choulostivý předmět debaty. V prvé řadě: Drtivá většina lidí o tom moc neví a mají strach že by se to poznalo. To jsou ti chytřejší! Ti hloupější začnou okamžitě plácat nesmysly! Lidé většinou vlastně nemají ani tušení, jak a co vlastně oni sami cítí, neví co říci, třebas na otázku o jejich vztahu k osobě Boha. Rozdíl mezi skutečným Křesťanstvím a náboženstvím, které jako Křesťanství vypadé, je pro ně záhadnější než původ UFO! Ale i kdyby chtěli snad o Bohu diskutovat, neuvědomují si, že pojem "Bůh" nedává smysl bez Krista! Dále nechtějí vypadat anti-křesťansky (těžko by hledali ospravedlnění), a tak se raději každé debatě na toto tema vyhnou! Tím ovšem, zůstávají tak "informovaní," jako byli před tím!

Juda vlastně popisuje různá období apostazie: Andělé, Israel v poušti, Sodoma a Gomora, falešní učitelé až po dnes. Nazývá je "blouznivci," a ve verši 10 se podobá Petrovi. Tito "odporují Boží autoritě" přesně tak, jak vidíme ty dnešní moderní učitele! "Mraky bez deště" jsou "křesťanští" učitelé bez Krista! Jen to někdy zkuste se jim podívat do očí a dát jim nějakou tu základní otázku! Uvidíte, jak se budou kroutit!

Ta poznámka o Michalovi a Satanovi naznačuje, že vlastně i archanděl nenapadl Satanovo postavení, ať už bylo jakékoliv. Nechal, ať ten spor rozhodne sám Bůh..... Satan, dříve Lucifer (česky "Světlonoš") byl, jak se zdá, 0tím nejdokonalejším tvorem Božího stvoření až do chvíle, kdy se v něm objevila pýcha. Ale to už známe, že?

Henochovo proroctví ve Starém Zákoně není. Je vybráno z apokryfické knihy která se ztratila, a byla nalezena po stoletích v jedné kopii Habešské (Etiopické) Bible. Je vidět, že Bůh si nepřál tuto celou knihu do kanonu Bible zařadit, pouze nechal Judu, aby nám oznámil tuto předpověď.... Verš 22: Je mnoho poctivých lidí, kteří pochybují. Takovým je třeba pomoci! A to můžeme udělat pouze, budeme-li znát Boží dopis opravdu dobře! Pravda, apostazie je všude kolem nás - ale "my přece víme, komu jsme uvěřili a jsme přesvědčení, že On je zcela schopen - nás - skrze tuto dobu bezpečně provést!"

Juda - konec.

Comments