Joél

Joél.

           Celá kniha Jóel obsahuje tři krátké kapitoly (v hebrejském textu verše 2:28-32, tvoří samostatnou kapitolu 3.) V této Bibli se podle toho řídili. Je to krátká kniha a přesto tak silná! O Jóelovi toho moc nevíme. Všechno co lze vědět, je ve verši 1:1. Jméno "Jóel" znamená "Yahweh je Bůh" a bylo to v těch časech, tak běžné jméno, jako dnes třebas Vašek. Byli lidé, kteří dospěli k názoru, že Jóel byl syn Samuelův - podle 1Samuel 8:1-2 říká: "A stalo se, když Samuel zestárnul, jeho synové se stali soudci nad Israelem. Jméno jeho prvorozeného bylo Jóel".. Čteš li však dále (8:3),uvidíš že tento nemohl být Božím prorokem. Jóel byl zřejmě současníkem jak Elijáše, tak i Eliši......
Hlavní téma jeho knihy je "Den Hospodinův." Toto je technický výraz Bible, který má velmi bohatý obsah. Zahrnuje království v Mileniu, které počne Druhým příchodem Krista, ale Jóel zcela jasně zahrnuje do tohoto výrazu i Dobu Strastí (The Great Tribulation). "Den Hospodina" je také výraz, který je typický pro starozákonní proroky. A teď pozor: Nezahrnuje v sobě tu dobu, ve které si Bůh vybírá pro sebe své děti pro Nový Jerusalém, to znamená období od AD 70 do AD ? kdy se uskuteční "Rapture" jinak "Uchvácení!"
Proroci nikdy o křesťanské éře nepsali - neměli o ní ani tušení!
Toto období dosud ještě probíhá, i když se domnívám, že jsme již v éře po-křesťanské! Jakub to krásně naznačuje v knize Skutků 15-14-16 když mluví: "A potom se vrátím (mluví Bůh) a znovu postavím..." Tento překlad to "potom" nemá........... Ale jaké "potom" měl Bůh na mysli? To "potom" znamená ten okamžik, kdy v Rapture vezme k sobě všechny ty, kteří přijali Krista! Potom se znovu obrátí k lidu Israel! Nakonec ani Ježíš, když se Ho ptají v Matouši 24 kapitola: "A jaké budou znamení konce?" jim nemluví opět o kříži, nemluví o Duchu Svatém, nemluví o 2000 letech Křesťanství či o Rapture! Místo toho jde přímo ku "Dni Hospodina!" On to sice datuje - ale na svém kalendáři - ne na našem! Podle něho, všechny ty události a skutečnosti které předpověděl, mají být důkazným znamením pro ty, kteří v té době budou žít! A tak začne Den Hospodina. Nakonec ještě Jóelova proroctví obsahují také velmi kontroversální část o Svatém Duchu, kterou použil Petr při jeho prvním "kázání" v den Letnic (Pentecostu). Na výklad této části Joéla je rozpor mezi Křesťany - budu se snažit vyložit můj pohled až k tomu dojdeme...
První kapitola. Zřejmě byl Israel v té době napaden kobylkovou invazí. Jóel říká lidu: "Toto si pamatujte - taková záplava už nikdy nebude!" To připomíná Ježíšova slova ve 24 kapitole Matouše. Během "Doby Strastí" se nestane, aby někdo mohl tu dobu porovnávat s dobou předešlou.... Ježíš říká, že taková doba nikdy nebyla - a také už nikdy nebude!
Nic, co se stalo za dobu existence Země v minulosti, nebude možné přirovnat k "Době Strastí!"
To co jsme měli v minulosti, se jistě dalo porovnat s jinou dobou ještě dále v minulosti - byly mory, války, výboje, hlad a podobné - "Doba Strastí" bude bez konkurence! ...... Dokonce i ty "kobylky" z Apokalypsy jsou mnohem hrůznější nežli tyto! Kdysi Bůh řekl lidu (Deuteronomy 14:23-26) aby přišli jednou za rok před svého Boha a radovali se... Dnes jim říká, aby naříkali. Veršem 15 začíná "Běda v ten Den!" Dnes žijeme ve "Dni Člověka".. Ježíš to (Lukáš 21:24) nazval "Čas Národů, Čas Pohanů"..
Toto období počalo Nebúkadnesarem - a bude končit okamžikem, kdy si Kristus jedním zavoláním, vezme k sobě ty své.
Ano, žijeme v "Čase Člověka." Humanismus všude kolem nás. Domníváme se, že jsme schopni vyřešit všechny naše problémy - ale co jsme, vlastně, za tu dobu vykonali? Podívej se kolem sebe! Války a nemoce. Rasová a ethnická nenávist vystřídala nenávist třídní. Každý nový politik má "řešení".
Příteli, my nemáme řešení, my nemáme odpovědi! My nejsme schopni vyřešit, jeden jediný problém tohoto světa - a jsou jich stovky! Tvrdíme, že jsme měřítkem všech hodnot - my ani nevíme, které hodnoty skutečně hodnotami jsou!
Bible se zmiňuje ještě o jednom dni: "Den našeho Pána Ježíše Krista" Pavel o tom píše v 1 Korint. 1:7-8. Podruhé se zmiňuje ve Filipským 1:6. To je ten den, kdy nás vezme domů. Tam se potom rozhodne zda dostaneme odměnu, nebo ne. Spaseni? Jistě. Skrze víru v Něho. Ale odměny? O tom se rozhodne tam! Ten Jóelův "Den Hospodina," je něco zcela jiného! Zatím co "Den Ježíše Krista" je dnem radosti, "Den Hospodina," je dnem hrůzy, bolesti, strachu - a nakonec i - soudu!
Právě tak, jako den v Israeli počínal západem slunce (nocí, tmou), právě tak bude začínat "Den Hospodina" nocí, tmou! Ta Tma je Doba Strastí.. Až teprve, když ti "Čtyři Jezdci Apokalypsy" skončí své jízdy, potom nastane ten "Den". Den počátku vlády Ježíše Krista po dobu tisíce let - osobně - na této Zemi. Potom je ještě "den Páně" (Apokalypsa 1:10). Jsou lidé, kteří se tento den snaží ztotožňovat s předešlým. To je asi tak stejné, jako míchat dohromady "kaštanové koně" a "koňské kaštany!“ Den Páně je pro nás neděle, den kdy Ježíš vyšel z hrobu..... V kapitole druhé, hledí prorok do daleké budoucnosti a opět jeho hlavním námětem je ten strašný "Den Boha.." Zase: Ta trubka nemá nic společného s Křesťany! Ten "zvuk trubky" v 1Tesalon. 4:16, je hlasem Krista, který nás volá domů!.. A těch sedm trubek z Apokalypsy také nemá co dělat s námi... Po čtvrté kapitole už není z těch původních Křesťanů ani jeden na této planetě!
Verš 2 říká to co za 800 let později, bude říkat Ježíš. Den Hospodinův, válka, hlad, nemoce. V jednom "zátahu" těch jezdců zahyne jedna čtvrtina obyvatel Země! Po druhém nájezdu jedna třetina ze zbytku! Bude to tak strašná doba, že lidé budou hledat smrt a nebudou moci ani spáchat sebevraždu! Smrt od nich uteče! (Apokalypsa 9:5-6). Ve verších 8-10 má Jóel stejný popis, jako Jan v Apokalypse..... 2:13. Lítost vůči Bohu není nějaké slzavé "představení"! Lítost - kolikrát to opakuji? - je souhlas s Bohem, že pouze On je dobrý a čistý a že můj život bez Něho - je odsouzen k nezdaru už na počátku! Lítost znamená říci Bohu:
„Ty máš pravdu! Budu se snažit žít podle Tvé rady ale - protože nejsem dobrý - a ani nikdy v tomto těle dobrý být nemohu - počítám s Tvou pomocí. Ježíš řekl, že pakliže požádáme v Jeho jménu Otce - že On to udělá. A proto, na základě tohoto slibu, věřím že mi pomůžeš!“
A to je lítost! Ubrečených "konvertů" jsem viděl za svůj život dost! Málokdy to tak "funguje!" Lítost je rozhodnutí! A k tomuto nepotřebuješ kostel, kněze, či projít nějakým obřadem, nebo něco Bohu slíbit! Prostě se obrátíš jako ztracený hříšník ke Kristu - a On tě spasí..... 2:20... Ta severní armáda.... Je zcela možné, že je tu i sekundární význam - výboje Assyrie a i Babylónu. Ale hlavní vidím, jako předpověď Ezechiela v kapit. 38 a 39. Pouze se domnívám, na rozdíl od mého učitele Písma Vernona McGee-ho, že tato invaze proběhne před Dobou Strastí - ne jak se on domnívá že proběhne v té době. Své důvody jsem již uvedl dříve...... 2:24-25. "Tak vám nahradím, co po léta..." To stejné v principu, říká Apokalypsa 21:5. Bůh mi říká, že jednou budu moci dělat to, dohonit to, na co jsem zde na Zemi nestačil. Možná, že mi dá čisté papíry a novou tužku abych to, co teď dělám, udělal lépe!..... Jak už jsem se zmínil v úvodu, verše 2:28-32 tvoří v hebrejském textu kapitolu 3 - a kapitola 3 je kapitolou 4. V tomto vydání to tak zachovali. Tak tedy verše 3:1-5 (2:28-32). Nesmíme zapomenout, že jsme uprostřed proroctví Jóela, které počalo invazí žravých kobylek. Jóel potom přirovnává tuto událost k budoucímu "Dni Hospodina," který začíná v Době Strastí. Po této době ustaví Kristus tisíciletou osobní vládu na Zemi.
Ve verši 27 vidíme, že On bude mezi nimi - a nyní tyto následující verše ukazují, co Kristus udělá. Abychom toto proroctví pochopili, je hlavně důležité si uvědomit tu narážku na dobu ve které se to stane! "Stane se potom.." Jóel mluví o "Dnu Hospodina," ano? Zdůrazňuje tu skutečnost, že ta Doba počíná Tmou Doby Strastí, kterou takto pojmenoval Ježíš. Povšimněte si časové souslednosti v Ozeáši: "Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat Boha".. Identifikovali jsme tu dobu "posledních dnů" jako čas Doby Strastí, která uvede na jejím konci tisíciletou vládu Boha-Syna. A potom Bůh vylije svého Ducha na každé tělo. Jóel je sice prvním z proroků, kteří svá proroctví napsali, ale zdaleka není jediným, kdo se zmiňuje o "vylití Ducha." Izaiáš 32:15 píše o přicházejícím Království v Mileniu. Opět zdůrazňuji, aby každý pochopil:
Žádný ze starozákonních proroků nemluvil nikdy o době křesťanské éry. Vždy, když předpovídali události posledních dnů, tak pouze ve vztahu k Israeli!
Ezechiel v 36:27 píše: "Vložím vám do nitra svého Ducha," a ve verši 28 říká kdy: (Až) budete žít (opět) v zemi, kterou jsem dal vaším otcům." Něco podobného píše v 37:14, a 39:29.. To si musíte zkontrolovat, aby jste pochopili o které době prorok mluví! Zachariáš, jeden z posledních "píšících" proroků mluví na stejné téma a má na mysli stejnou dobu (12:10). A Jóel ještě dodává ve zmíněných verších, uvádí lokaci ve verši 5 (32). A teď bych, možná, měl vysvětlit, proč zabíhám do takových, pro Křesťany zdánlivě nedůležitých podrobností. Začnu otázkou: Co měl Petr na mysli, když citoval tyto verše v Den Letnic (Pentecost)? Mínil tím, že toto Jóelovo proroctví se ten den naplnilo? Petr to nikdy neřekl! V Den Letnic, když Duch Boží sestoupil na učedníky, tito počali mluvit k Židům, kteří byli právě v Jerusalémě ze všech koutů římské říše. Každý z těchto lidí slyšel tu zprávu ve vlastním jazyku!
Nebyly to "neznámé jazyky", ve kterých učedníci hovořili! Každý z těch jazyků byl rodnou řečí někoho těch okolo stojících lidí! Ve Skutcích 2:14-15 Petr vysvětluje skeptikům, že tito lidé nejsou opilí a říká, co se stalo. "Ale děje se to, co bylo řečeno ústy proroka Jóela." (Skutky 2:16). Povšimni si, že Petr neříká, že toto bylo naplnění Jóelova proroctví. Všichni pisatelé evangelií - i Pavel jsou velmi přesní, když popisují naplnění proroctví! Dáme si příklady: Matouš 2:17-18 "splnilo," potom verš 23 "splnilo," Skutky 13:33 "splnilo." Bible je velmi specifická, mluví li o "naplnění" proroctví! Petr ve skutečnosti říká: "Nevysmívejte se - podívejte se co říká prorok Jóel." Všude kolem něj stáli Židé, kteří znali Starý Zákon, a bylo jim jasné, o jaké době Joél mluvil! Petr cituje Jóela: "A stane se v posledních dnech, vyleji svého Ducha na každé tělo na všechno lidstvo." Stalo se tak v době Petra? Sotva. V ten den bylo spaseno tři tisíce duší!. Ale i kdyby jich bylo tři miliony - stále to není "na všechna těla!" Den Letnic, byl velikým dnem - ale ne ten "hrůzný Den!" A teď vlastně, o co běží? Ve Spojených Státech bych o tomto vůbec nemusel psát. Tam každý Křesťan, který se trochu zajímá, o této "kontroverzi" ví..........
Letnici-smus či Pentecostalismus. (Omlouvám se za ten český název - nikde jsem to ještě neviděl napsané). Toto je charismatické reformní hnutí, které má své kořeny v moderních počátcích jevu "glossolalia," či "mluvení v jazycích." Vzniklo ve městě Topeka, Kansas v r.1901, pod vedením Charlese Fox Parhama, bývalého methodistického kazatele, který formuloval základní Letnicovou doktrinu o "primární evidenci" po tom, kdy jedna studentka z jeho "Bethel Bible School" měla "zážitek glossolalia," v lednu 1901.... "Letnicoví" Křesťané v zásadě vycházejí z přesvědčení, že to, co se stalo těm 120 na Den Letnic, známé pod názvem "křest ve Svatém Duchu", by mělo být normou pro všechny Křesťany. Většina z nich se dále domnívá, že první znak (či důkaz) "druhého křtu" je schopnost mluviti v jazyku který je neznámý tomu, kdo mluví... Přesto že se glossolalia objevila již v devatenáctém století jak v Anglii tak i v Americe - nikdy tento jev nezaujmul takové důležitosti, jakou mu přikládají dnešní "Letnicoví" Křesťané! Na příklad "mluvení v jazycích" se vyskytlo v Londýně v roce 1830 v kostele Presbyteriána Edwarda Irwinga a mezi příslušníky Josefa Smithe (Mormoni!), v New Yorku, Missouri a Utahu. Teprve v "Letnicovém" hnutí, se tomu dostalo takové důležitosti.
Hlavní "podhoubí," ze kterého Penecostalism vyrazil do světa bylo v té době t.zv. hnutí "Svatosti"- Holiness. (Armáda Spásy a jiní) Mohl bych psát a psát - ale nechci popisovat historii Letnicového hnutí, chci poukázat na to, co všechno z toho nakonec vzniklo. Později hnutí "Svatosti" (Holines) Pentecostalismus odmítlo. Až dojdeme do Nového Zákona, ledacos si vysvětlíme.. Po něm přišli další, jako Armáda Spásy, Church of the Nazarene, Wesleyova Methodistická církev, a Church of God.. Nemám v některých případech ani český název.

Nezapomeň, že v Čechách se Křesťanství (nemám na mysli římsko-katolickou církev) "rozjelo" tak před 3 1/2 roky. Kdo měl čas - a i možnost studovat různé odnože moderního Křesťanství? Pentecostalismus se rychle rozšířil kolem světa už po roce 1906. Norsko, Švédsko, Anglie, Německo, Itálie. Potom Rusko, Polsko a Bulharsko....... Tyto poslední tři byly založeny americkým emigrantem ruského původu, Voronaevem, kterého nakonec komunisté v 1929 zavřeli a on ve vězení zemřel. Potom Chile, Brazílie, Čína, Afrika. Nebudu rozebírat na kolik sekt se nakonec toto hnutí rozdělilo - bylo to nevyhnutelné při tak bouřlivém růstu! Začal spor o "posvěcení," o jeho důležitost a pod. Z toho všeho vyšla jako nejsilnější větev "Assembly of God." Potom "Foursquare Gospel," "International Church," „Open Bible Standard Church.“ V roce 1966 se Pentecostals dostali i do Katolické církve!
Ovšem, mnohem vážnější roztržka vznikla hnutím "Jesus Only," v roce 1911 v Los Angeles. Toto hnutí odmítlo doktrinu Trojice a jeho vedoucí, Glen Cook a Frank Ewart začali učit, že Ježíš byl - v tom stejném okamžiku, jak Otcem, tak i Synem a i Duchem Svatým a tudíž ten jediný správný způsob křtu je ve jménu Ježíše Krista, pouze! Jak to vzniklo? V knize Skutků 2:38, Petr praví mimo jiné: "A buďte pokřtěni ve jménu Ježíše Krista". Ačkoliv Ježíš sám, v Matouši 28:19 nám dává zcela zřetelně vzor křtu, tito lidé to úplně přehlédnou a vytvoří něco zcela jiného! Nakonec jim nevyhnutelně po čase "vyjde" zcela jiný Bůh Otec, Syn a Duch Svatý!! A to je také důvod, proč nepíši pouze komentář k Bibli, ale také poukazuji na nebezpečí vytržení několika slov z textu - bez ohledu na ducha celé této knihy! Už jenom to, že se lidé snaží dávat zvláštní důraz na jednu část Bible - a tím - nevyhnutelně (i když tvrdí, že tomu tak není) snižují důležitost části druhé, jako na příklad důkladnou znalost celé Bible! Nestačí pouze znát pár veršů ze Skutků Apoštolských a čtrnáctou kapitolu prvního dopisu do Korintu!! Teď pochopitelně nemluvím o spáse lidské duše! Každý, kdo uvěří, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy - Ho tím, automaticky přijímá za Spasitele a je spasený! Mně jde o to, že Bible je dopis od Boha k nám - abychom mohli dobře plnit náš účel na této Zemi : "Jděte do světa a učte mé slovo"... Jak bych o Něm mohl učit, kdybych Ho neznal? Zpět k Jóelovi. Nezapomeň, že hlavním námětem Petrovy prvního kázání nebylo "mluvení v jazycích", ale vzkříšení Ježíše Krista! A to je ta naše zpráva také pro dnes!
"Jdi do všech konců světa, a pověz lidem, že jsem zvítězil nad smrtí. Že Bůh je milosrdný, a tomu, kdo ve mně uvěří, dá to stejné vítězství!“
Kapitola 4 (3). Jóel dokončuje svou zprávu opět v budoucnosti, ve Dni Hospodina". "A přivedu národy do údolí Jóšafatu", (které leží u Jerusaléma). Nežli se Kristus vrátí na Zem, všichni Křesťané už "projdou" před Jeho soudnou stolicí, kde se rozhoduje o odměnách - ne spáse. Až se vrátí, bude soudit, aby se rozhodlo, kdo vejde do Království. Toto je nádherné proroctví - ale Joél, i když první z proroků, kteří psali, není zdaleka jediný, kdo se o tom zmiňuje. Vezměme jednoho z posledních proroků, Zacharijáše. V jeho 2:10-12 říká: "Přijdu, a budu žít mezi vámi, a Ty poznáš, že Bůh armád mne poslal." (volný překlad) To je to stejné, co říká Joél na počátku... 3:3 (4:3). Zde říká Joél něco ohavného. Víš, lidé zneužívají všechno. Využívají jiné lidi i zvířata. Ale to nejhorší je - když zneužívají děti! A nakonec vidíš, se lidé rozčílíí mnohem více nad týraným psem, než nad týraným ditětem!
Viděl jsem na televizi, jak v Thajsku rodiče prodávají do nevěstinců své malé dcerky za cenu dvou kartonů cigaret! A Bůh tohle všechno jednou bude soudit spravedlivým soudem!
"Překovejte radlice v meče" volá verš 3:10... Izeáš v 2:4 sice říká opak - ale to je hudba budoucnosti - Milenia. Zde se tluče na válečné bubny - zde se připravují na tu poslední bitvu - bitvu proti Bohu - Armageddon.. Bůh-Syn, když sedí na Olivetské hoře, učí o tom že až se jednou vrátí, bude soudit národy podle toho, jak se chovaly k Israeli. Někdo by se mohl otázat: "Copak jsou lepší, než my? Jistě že ne! A proč tedy bude takto soudit? Protože 144 tisíc židovských svědků budou ti jediní, kteří po odchodu Křesťanů svědčí! Ježíš říká, že kdokoliv dá i jen sklenici studené vody jednomu z těchto - On, Kristus ho odmění. Nezapomeňte ale, že vás to může stát život, pakliže dáte i jen sklenku vody jednomu z nich!! (To platí pro ty, kteří neodejdou v "Uchvácení“, to jest nevěřící!)
3:13-14... Z těchto veršů čiší Smrt! Zopakujme si ještě jednou tu sequenci těch událostí: "Den Hospodinův" počíná po Rapture (Uchvácení). Jak brzy po tom, nemám tušení! Pak začne období, které Ježíš nazývá "Dobou Strastí.“ Ta pokračuje až do dne té poslední bitvy - Armageddonu... Potom začne tisíciletá vláda Krista na Zemi. Pak nastane krátké období vzpoury proti Bohu, když je Satan"na krátkou chvíli" propuštěný. Dále následuje Soud Velkého Bílého Trůnu a začíná Věčnost. To všechno je zahrnuto v pojmu "Den Hospodina.." 3:15-17. Jerusalém je stále "pošlapáván" cizinci - národy. Pravda, dnes už to jsou, většinou turisté (to je ovšem jen žert - protože po ulicích Jerusaléma pobíhají Pohané, házejí kameny po Židech a říkají tomu Infatáda. Jednou ale přijde den, kdy "zahradní hrob" nebude výletní atrakcí - a na všech ulicích bude klid a mír. Proč? Kristus sám bude ve městě! Veršem 18 jsme se dostali do konce Milenia. "A stane se v ten den..." -"a pramen z Hospodinova domu bude vytékat.." To mi připomíná Apokalypsu 22:1! Bůh bude soudit jak Egypt, tak i Edóm. Tito byli stálí nepřátelé Israele. Hospodin ještě nepřebývá na Siónu - dnes je Jerusalém právě tak bezbožné město jako Chicago, Las Vegas, či Praha! Ale jednou, až tam bude sídlit, očistí všechny ty, které se rozhodne očistit. Jednou všechny tyto události uvidíme a co Bůh řekl že se stane, to se stane.
Nevím, kdy se Kristus vrátí - nevím. Ale je třeba jednat tak, jako by se měl vrátit dnes odpoledne!!!
Nezapomeň na Jeho slova v Lukáši 19:13 :
„Hospodařte, dokud se nevrátím!"
Není třeba nijak hluboce filosofovat nad těmito čtyřmi slovy!
Joél - konec.
Comments