Jeremiáš

Jeremiáš..

                   Jeremiáš - prorok zlomeného srdce, napsal tuto knihu. Jistě, každá kniha Bible je pozoruhodná - ale tato je zvláštní jednou skutečností: Většina proroků se zahalila do pláště anonymity. Nejsou vidět ve světle svých předpovědí. Pouze Jeremijáš. Jeho  kniha je povětšinou autobiografická. Dává nám překvapivě dost  historie z jeho života. Příklad: Narodil se - jako kněz  - v Anatótu, na sever od Jerusaléma (1:1). Byl určený aby se stal prorokem ještě před svým narozením (1:5). Jako velmi mladý, byl  povolán do úřadu proroka (1:6). Nebylo mu dovoleno aby se oženil - protože doba, ve které žil, byla hrozná (16:1-4).

           Za celý svůj život neobrátil jednoho, jediného člověka k Bohu! Byl svými lidmi odmítnut. (11:18-21, 12:6, 18:18) ...  Zpráva, kterou lidem přinesl, zlomila jeho vlastní srdce (9:1). Chtěl se vzdát svého úřadu, ale Bůh to nedovolil (20:9). Byl svědkem zničení Jerusaléma a Babylonského zajetí. Bylo mu povoleno - kapitánem Babylonské armády, zůstat v zemi. Když se později zbytek Judeje rozhodl uprchnout do Egypta, Jeremiáš prorokoval proti tomu  (42:15, 43:3). Byl donucen s nimi odejít  (43:6-7) a tam zemřel... Ústní tradice nám říká, že byl v Egyptě tím zbytkem ukamenován...

        Byl to velký muž od Boha. Počal svou životní dráhu ve  třináctém roce vlády krále Josiáše - asi tak šedesát let po smrti  Izaiáše. Sofoniáš a Abakuk byli současníci počáteční doby jeho veřejné činnosti. Daniel pak jeho konce.. Po smrti Josiáše počala Judea pomalu "sklouzat" do Babylonského zajetí. On který kázal jak před - tak i za Babylonské tragedie - jako by spojoval před-exilní  a po-exilní proroky... Znovu: Jeremiáš je prorok "zlomeného srdce" - za celý svůj  život nepřesvědčil jednoho - jediného človíčka!  Byl totálně odmítnut svým lidem!  Verš 8:23 ti dá nahlédnout do jeho srdce.  Ano,  prorok zlomeného, unaveného srdce! Byl to skutečně pozoruhodný člověk - dalo by se říci: "Boží plačka". Ovšem bez toho ironického  zabarvení! Bůh si  jej  vyvolil - tohoto muže, který proplakal většinu svého života - aby přednesl zprávu od Boha, kterou celý - totálně celý - národ odmítnul! A to nakonec zlomilo srdce tohoto proroka!

             Zamysli se, příteli - přítelkyně: Kdo z nás by měl odvahu, postavit se v roce 1938 na Václavské  náměstí a prohlásit, že jste dostali zprávu od Boha a že do jednoho roka nás celý svět zradí,  Adolf Hitler se bude pohodlně dívat na Prahu z oken Pražského Hradu - a že nemá cenu odporovat, protože nám stejně nikdo nepomůže! A že Bůh vzkazuje, že nemáme odporovat nacistům!!  .... Měl(a) bys tu odvahu? A i kdyby - co myslíš, že by se stalo?  Ano, být populárním - i v nebezpečné době - jako, třebas náš odboj  v roce 1948 - 52 a dále, to lze - s trochou odvahy - dokázat. Ale - nebezpečná doba a ještě k tomu nenávist drtivé většiny - jak k té zprávě - tak i k tomu, kdo tu zprávu přináší??  A to zlomilo srdce  jednoho chlapíka, který se jmenoval Jeremijáš a byl prorokem,  protože ho tam Bůh dosadil...

       Nemysli si čtenáři, že jsme (mám na mysli skutečné Křesťany)  v situaci, která je o mnoho lepší - než byla jeho! Nenech se  oklamat!  Ten Bůh který stořil tento vesmír a člověka - tento Bůh, se pomalu vytrácí z mysli lidstva! Tu a tam  ještě nějaký ostrůvek.  Když už  je někde řeč o Bibli, je to většinou doprovázeno  sarkasmem, ironickým úsměvem..

       Pozor aby mi bylo rozuměno: Svět  není nepřítelem  náboženství! Náboženství světu nevadí! Náboženství, které vidíš kolem sebe, nevrtá do svědomí, neraní srdce tím výkřikem: Podívej se a - žij! Proč se nepodíváš? Náboženství hovoří o "vyšších hodnotách", o světovém míru mezi všemi lidmi tohoto světa - o toleranci vůči druhým  náboženstvím, nebo toleranci třebas, vůči jiné "sexuální preferenci".   Pakliže, podle tohoto názoru - řekneš homosexuálovi, že homosexualita je hřích podle Bible - jsi bigotní, jsi netolerantní  - dokonce rozšiřuješ nesnášenlivost mezi lidmi! Když podle tohoto názoru, řekneš Muslimovi (Mohamedánovi), že Kristus je jedinou cestou  k Bohu - že všechno ostatní je náboženství falešné - rozšiřuješ  nesvár,  netoleranci!  Dnes ještě ne - ale pakliže se Kristus nevrátí  brzy - budou za takovou "netoleranci" zavírat do vězení!  Křesťanství není tolerantní - ani nemůže být - jak už jsem vysvětlil dříve!!

                Dám malý, laskavý příklad. Dejme tomu, že máme rodinu. Dobrou, nadprůměrně vzdělanou, moderní rodinu. Nejsou vyložení  atheisté - nejsou ani Křesťané. Znají "náboženství", neznají Křesťanství! Podle nich ten, kdo si kupuje Lidové Noviny, je velmi pravděpodobně Křesťanem! Žijí si, takovým rodinným "laissez fair - laissez passez"  (v dnešním jazyku: Ty nech žít mně - já nechám žít tebe!). Prostě  takoví sympaťáci s hlediska "světa". Nemohu si pomoci - mám je rád,  i když - jsou "vedle"... A teď si představ, že jeden člen té rodiny se stane skutečným Křesťanem-Křesťankou. Víš co se stane? To nové,  křesťanské "baby" se začne doma vyptávat: "A proč vy - nevěříte?  Proč pro vás, ten Kristus nic neznamená? Povězte mi, co máte, vy?  Máte něco lepšího?“ A tom okamžiku Křesťanství začíná "narušovat", začne "obtěžovat"  svědomí! Už to není, to pohodlné, příjemné  náboženství, které hovoří tak krásně o "duchovních hodnotách  národa", kde si nikdo není jistý, o čem se hovoří! Je Švejk duchovní hodnotou národa? A co Popovický Kozel?  Není to nakonec  Libuše,  jak věští slávu, která se hvězd dotýká?"

           Křesťanství o toto nemá zájem! To  vrtá do mozku a srdce otázkami jako: Je tento život vše, co je?  A pakliže není - kdo říká, že není? Co on o tom ví? Dá se mu  věřit? A když tedy on, jak tvrdí očití svědkové, překonal  toho největšího nepřítele - Smrt - jaký to má význam pro mou osobu?  Udělal také něco pro mně? A pakliže ano, jak bych to získal? Kolik  to stojí? Je skutečně tou - jedinou cestou? Ale to přece lidi rozděluje! Říkáš, že On je tou jedinou pravdou? A tyhle všechny otázky "obtěžují" lidstvo, které není  ochotné se nad tím zamyslet a - hledat. Křesťanství je "dotěrné" -  a chce, v případě že s ním nesouhlasíš, abys ze sebe "vysypal" něco  lepšího! Nedá ti ani spát! Chce konečnou odpověď! A proto to pravé  Křesťanství, svět rád nemá!..... 1:4.. "Stalo se ke mně" - nechápu  ten smysl. V mé Bibli  čtu: " a přišlo ke mně slovo Boží".  Pakliže nejsi připraven přijmout tuto větu tak,  jak ji Jeremiáš  napsal, zavři tuhle knihu - a zapni si televizi! V tom  případě tato Bible - nemá pro Tebe  žádnou zprávu! Totéž, nakonec platí pro každé prohlášení Písma.        

           1:5.. "Než jsem tě ztvárnil v nitru tvé matky".. Dost často slyším otázku: Kdy je dítě - dítětem a kdy  už přestává dítětem být?  Nejsem odborník. Bůh je! Dítě  počne existovat v okamžiku početí! A proto, potrat - nebo chceš-li  použít eufemismus -"interrupce", je vraždou, pokud není ohrožen život matky! A opět jsme u názoru, který narušuje soužití mezi  lidmi, že? Ale tak se na to dívá Bůh: Znal jsem tě, nežli jsi se narodil"........   1:7. "A co ti přikáži, řekni". Dnes, ve všech těch  liberálních kongregacích, kostelech, kněží, kazatelé, pastoři  - dávají svým "ovečkám", theorie, ideje, "jak oni sami to vidí"..

         Většinou říkají to, co lidé slyšet chtějí ( podívej se teď hned, do  2 Timoteovi, kap. 4:3 !!). Nakonec i Ježíš, když jim řekl tvrdou  pravdu - ztratil téměř všechny "posluchače" (Jan 6:66). Chceš li  být "úspěšný(á) v tomto světě, říkej  jim to, co chtějí slyšet - svět tě  bude milovat! Miluješ li Boha, budeš  lidem říkat to, co On chce, abys  říkal(a) - a svět tě bude nenávidět!  1:14-15. Sto let dříve Bůh Jerusalém zachránil. Nyní běhají  falešní proroci kolem a říkají to, co lidé slyšet chtějí: Že to Bůh udělá znovu! V této době stojí Jeremiáš sám - jediný prorok, který  říká pravdu - a lidé ho nenávidí! Nakonec ve verši 19. to Bůh  říká: "A budou proti tobě - neobávej se,  jsem s tebou!" Na počátku druhé kapitoly jim Bůh vzkazuje: "Vzpomeňte si  jaké to bylo, když jsme byli spolu tak blízko - když jsem vás vedl  pouští - když jste mně milovali"...

            Potom, když jim Bůh dal zemi  a dostatek materiálního zabezpečení, odvrátili se od Něho a začali sloužit bůžkům...Podívej se na dnešní svět! Dnes vypadají ti bůžkové trochu jinak, ale podstata je stejná:  Nevěra! A opět, by se mohl Bůh s dávkou sarkasmu zeptat: Jakou nepravost, jakou nespravedlnost jste ve mně našli - že jste se obrátili ke mně zády? Vždy to začíná stejně: Nejdříve přijde spirituální apostazie - duchovní odpadnutí, potom morální,  a nakonec politická. Všude je slyšet ekologie, vyčistění vod, vzduchu, záchrana velryb a ohrožených druhů.....

           V první řadě je potřeba vyčistit  lidská srdce a potom to ostatní! Ale tohle "prádlo" si nemůžeme "vyprat" sami - bez Krista! Ostatně sám Jeremiáš to  vysvětluje v 13:23 až tam dojdeme. Stejně se domnívám, (i když je mi to zcela lhostejné), že tato Země je - už daleko - za "bodem  možného návratu". Já osobně už ztratil veškerou naději v lidstvo a rozhodl jsem se prostě čekat až se vrátí On.

Pokud se mne týče,  dospěl jsem k přesvědčení, že mě sem Bůh nepostavil abych vyčistil  "rybník", ale abych "chytal ryby!"

    

   Kapitola třetí jedná opět o "nevěře".. Já vám něco povím:  

  Když si člověk vytvoří boha podle vzoru své vlastní bytosti, udělá  si boha, který bude jako on sám - se zvětšenou nedokonalostí!  Navíc, tento bůh bude od člověka vyžadovat to, co je v povaze  tohoto člověka! Jednoduše: Lidé budou věrni takovým bohům, kteří na  ně nebudou činit požadavky, které by byly v nesouhlase s tužbami  jejich vlastních srdcí!! A jsme, opět tam, kde jsme byli před  chvílí:                                                                                                               

Ten skutečný Bůh člověka znepokojuje - narušuje jeho klid!

              Ta "vysoká hora" (nebo vysoká místa), ty "zelené stromy  a hájky" to jsou ta místa, kde měli své bůžky a oltáře těchto  bůžků, kde, jak Bůh říká, "smilnili s jinými bohy".. A ještě, stále  jim říká: "vraťte se, vezmu vás zpět!"....... Příteli, který říkáš že jsi  Křesťanem - co tím míníš? Možná, že odpovíš,  že jsi uvěřil Kristovi. Uvěřil co?

             Třebas odpovíš, že jsi Mu uvěřil  jako Spasiteli. To je dobré! Ano. Zachránil Tě od hříchu?  Nezapomeň, že Kristus zemřel na tom kříži aby tě osvobodil od  hříchu - ne, aby Ti dal novou "osobnost" a nebo z tebe udělal  milionáře! My všichni jsme se hnusili Bohu tou naší špínou. On nás  umyl ve své krvi! Nezapomeň, že Ta spása - pro Tebe - byla velmi  laciná, nic jsi neplatil - ale  pro  Něho byla šíleně drahá! Co  všechno to stálo z Jeho strany - to zde nikdy nepochopíme!      4:4.. Bůh nenařídil Abrahámovi obřízku - jako dnes se nosí  na klopě odznak! Jistě, měla jistou zdravotní hodnotu - ale primárně  to byla hodnota duchovní. Jejich srdce se měla obrátit  k Bohu.........

          5:1.. Pamatujete si starého Diogéna, jak chodí s lampou po ulicích  Athén - a hledá poctivého člověka? Nikdy ho nenašel!  Právě takové potíže by měl jeho potomek v Praze, Moskvě, New Yorku - všude.  "Pakliže najdu deset spravedlivých, ušetřím město".... pamatuješ?  Kapitoly  7-10 byly napsány až po tom, když byly nalezeny  svitky, na kterých byl napsán Možíšův (vlastně Boží) Zákon. To se stalo, když král Josiáš nařídil vyčistění a opravy Chrámu.  Jeremijáš a Josiáš byli přibližně stejného věku. Hilkijáš který  nalezl tyto spisy, byl zřejmě otcem Jeremijáše.... 7:3. Přes to že se "vraceli" k Bohu, žádná skutečná změna v jejich srdcích nenastala. Je to vidět v příštím verši - jakési nadšení ohledně opraveného Chrámu - ale vše jen napovrch. Bůh jim  vytýká, že přes to všechno - stále uctívají Baala! (verše 7:9-10)....

           7:16... To stejné, by řekl Bůh, pakliže by se rozhodl  promluvit dnes: "Nepros mně za uzdravení nespasených lidí  - neuslyším Tě! Jediné, v čem za ně můžeš intervenovat je aby otevřeli oči a srdce a poznali že potřebují spasitele! Dokud nejsou v mé rodině - nemám o nic jiného zájem!       7:26-27... Praktická rada pro dnes: Nepočítej, kolik jsi získal(a) nových Křesťanů - od Tebe to stejně nezávisí! Ty jsi zde, abys podal(a) svědectví o Kristu, který nabízí dar věčného života.  To je Tvůj úkol zde na Zemi!  Kristus Tě posílá abys šel - šla do celého světa a učil(a). A ten "celý svět" je tvá ulice, činžák,  škola, třída, rodina! To je ten Tvůj svět! Ty nejsi zodpovědný(á)  za to, kolik duší na tvůj popud přijmulo Krista - ale abys byl(a)  dobře připravený(á)  dát rozumnou a přesvědčivou odpověď, pakliže se  kdo zeptá! A tohle neříkám jen já - tohle učil už Petr (1 Petr  3:15). Podívej se na Jeremiáše! Pokud my víme, za celý svůj život  nezískal jednu jedinou duši! Ano, lidé hodnotí podle "úspěchu", můj  Bůh se dívá na srdce!

             7:31. "Tófet" bylo místo na vrchu v údolí Hinon, kde byly obětovány děti na žhavých mosazných rukách boha Molocha. Tento překlad to nijak moc nevysvětluje.... Něco k Jeremiášovi. To nebyl nějaký super-nadutý kritik,  který by se díval na tu "hříšnou lůzu" s patra! Ne! Stál tam a hlásil zprávu od Boha za zprávou, a oči plné hořkých slz!  Takových šest set třicet let později, jiný muž, také se slzami  v očích, předpovídal další vyhnanství - tentokráte to nejdelší.  Toto trvá prozatím, tisíc devět set dvacet čtyři let ....  9:23-24. "..Nechť se chlubí (v duchu Písma mi tento výraz  "nesedí"),"nechť se raduje - má zadostiučinění - oslavuje, ten,  který mi rozumí, a zná mne". Drtivá většina lidí je hrdá na  vzdělání, majetek, úspěch v životě, rodinu, dokonce i fyzickou  krásu, nebo sportovní výkon!.....   

                 A tohle všechno, lidičky, je tak strašně pomíjivé! My sami,  bez Boha, jsme jepice o půl dvanácté před půlnocí! A teď ještě být  hrdý na věci, které jsou právě tak pomíjivé! Podívej se - cokoliv  se vejde "do času" - i když je to třebas Beethovenova Osudová,  Cheopsova pyramida, nebo Taj Mahal - to všechno jednou nebude!!!  Dočasné hodnoty jsou zrádné!  Dají Ti, pakliže si to hned neuvědomíš  - takový falešný pocit pevnosti, bezpečnosti, jistotu báze pod  nohama. Pozor na ně! Jednou, budeš stát tam někde před svým  Stvořitelem a nikdo se tě nezeptá, zda umíš zapískat Šubertovu "Nedokončenou nazpamět  či vysvětlit theorii relativity! A dovol,  abych tě "šokoval" ještě víc:

          Nikdo se tě také nezeptá, kolik dobrých skutků jsi udělal, kolik babiček jsi převedl přes ulici, a zda jsi chodil pravidelně na "půlnoční" na Vánoce! Ani zda jsi byl ekologicky uvědomělý! Tam uslyšíš jednu jedinou otázku:

                 

                         "Co jsi  udělal s mým Synem?"

           Poslal jsem na svět svého Syna, aby se za  tebe obětoval !!!               Vidím, že tvé srdce je prázdné. On tam není".  "Odejdi, nikdy jsem tě neznal!

             A to je to finále, kde začínají  platit pouze věčné hodnoty.                               Pozor na to! Pokud žiješ bez Krista, všechny tvé "dobré  skutky" jsou v očích Boha špinavé hadry!

                Nevěříš li, vrať se do  Izajáše 64:5-6, a nevšímej si toho jejich překladu! Ty "špinavé  hadry" jsou v hebrejštině:"‘éd" = špinavý -- "beged" = hadr. ...

              Verše 10:3-4. Některé kulty - zejména Svědkové Jehovy, tyto verše  používají při argumentaci proti vánočnímu stromku, či oslavě Vánoc vůbec.  Nejsem sice žádný horlivý zastánce tohoto zvyku, který vznikl někde v Německu,  (nadělá to jehličí po celém bytě!) - ale tento názor je - s odpuštěním idiotský! V době Jeremiáše přece nikdo o vánočních  stromcích neměl ani potuchy! Jeremiáš zde napadá výrobu bůžků ze dřeva! Za svůj život jsem neviděl ani jednoho „Pohana“, který by  "uctíval" vánoční stromek!  Po "Třech králích" jde každý stromek do smetí!

                 12:4-5.. "Jak dlouho ještě - Bože?".. Jak dlouho ještě budou zlí lidé prosperovat - jak dlouho ještě bude zlo převládat? Kdy už, Bože začneš čistit Zemi od Zla?" Ta věčná otázka. Job se jí  zabýval, David jí pitvá v Žalmech... každému Křesťanu ji "vrazí"  první skeptik pod nos, když se mu poví o Bohu. "Jak může být Bůh,  když je všude zlo ve světě? A tak dále. A zde přichází na řadu  víra! Věříš li - bez jakýchkoliv výhrad Bohu, potom On jako by ti říkal:  "Neboj se, já vím co dělám. Až to všechno dozraje, já zasáhnu!" Tak to cítím já. Zde, Bůh odpovídá Jeremijášovi asi takto: (Dovolím  si - se vší úctou k Bohu, vyjádřit Jeho odpověď Jeremijášovi  v hovorové češtině :

                 "Podívej se milý Jeremijášku, jestli si myslíš, že tohle je vrchol vší bolesti, žalu, pláče a bídy - tak na  to zapomeň!  Nemáš ani představy, čím tě život ještě překvapí!"  A takhle je to s většinou z nás... bručíme, nadáváme, naříkáme,  a stěžujeme si kde můžeme a nemáme ani tušení, že to, co leží tam v předu je - a musí být - nevyhnutelně strašnější, surovější  a nebezpečnější než to nejhorší, co jsme dosud zažili! Proč?  Protože to říká Bůh!    Verš 13:23... Dovol mi můj překlad: "Pakliže by mohl Habešan  změnit barvu kůže, nebo levhart "vygumovat" své skvrny - potom by  jste mohli vy (lidstvo) dělat dobře (být dobří) - vy, kteří jste zvyklí dělat jenom zlo".

         Vysvětlení: Člověk, v jeho přirozeném  stavu - v jeho pohanské podstatě, není schopen vykonat (podle  Božího standardu, ovšem), ani jeden jediný dobrý čin! Jedině, když Bůh "zabydlí" Tvé srdce a ukáže Ti, co je dobré a co ne (stále máš  ještě svobodnou vůli kteroukoliv radu odmítnout!), potom jsi  schopen udělat něco dobrého podle Boha - a to je vlastně to, co rozhoduje o těch odměnách, jak vidíme v dopise do Korintu..........  Kapitola 16. Bůh připravuje svého proroka na všechny ty  hrůzy, které přijdou. Když se podíváš na žalm 137, uvidíš, že Bůh nepřeháněl. Ale i v jedné z nejtemnějších dob národa, Bůh - jako by chtěl ukázat Jeremiášovi nádhernou budoucnost Israele (16:14-15).

             17:5...Zní to silně, ale pakliže věříš v člověka, nespoléháš  se na Boha! Nemyslí  se tím, pochopitelně abys nevěřil(a),  když Ti někdo ukazuje cestu do Putimi!  Toto znamená věřit člověku ve  věcech, ve kterých by jsi měl věřit Bohu! Otázky dobra a zla.  Otázky správnosti a nesprávnosti vztahů mezi lidmi a lidmi - mezi  lidmi a Bohem, otázky ohledně výchovy dětí, výuku vůbec, smyslu  života a podobně.   

             7:9..  Jaký věrnější obraz lidského srdce by člověk mohl nakreslit! Tohle je, jak naše srdce vidí Bůh! Člověk opravdu není  schopen své srdce opravit, vyléčit, změnit. Naše srdce jsou nemocná  - a ani ten nejlepší lékař je nemůže "opravit" - protože i jeho  vlastní srdce je nemocné!       20:4.. Bůh praví skrze ústa proroka, že už nic neodvrátí osud země. Půjdou do Babylonského zajetí...

                21:8..  A právě tak dnes to říká Bůh tobě. "Postavil jsem před tebe cestu života a cestu smrti. Vyber si!"   Asi tak  šest set  třicet let později, Bůh-Syn visel šest hodin na tom krutém kříži a Bůh říká: "Zde máš tu cestu ke mně. Jiná není. Ber, nebo nech být!  Rozhodnutí je Tvoje. Nutit Tě nebudu". V tomto verši měli obyvatelé Judeje také volbu: Zůstat ve městě a zemřít, a nebo jít do zajetí  a žít.

             22:24-30. Bůh vynáší soud nad Jekoniášem. Proč ho nazývá  Koniášem? První slabika "Je" v jeho jménu znamená božské jméno,  nebo jinak předponu naznačující jméno Jehovah. V českém jazyce to  překladatelé někdy nechají,  někdy opomenou. Na příklad Jehoshua je  Jozue. Jehoahaz je Jehů. Zde se Bůh distancuje od Jehoiachina nebo  Jekoniáše tím, že mu odebírá ten božský prefix, a nazve ho  Koniášem.  Tak tedy: Žádný potomek Koniášův nebude vládnout na trůnu  Israele. A proto také Josef - manžel Marie, který pochází  z Koniášovy linie, nemohl být otcem Ježíše z Nazareta. Marie  i Josef jsou sice potomky krále Davida, ale pouze  Josef pochází  skrze Koniáše. Až budeš číst Matouše, uvidíš předky Josefa : David,  Šalamoun, Koniáš. V Lukáši jsou předkové Marie : David, Nathan  (další Davidův syn) atd. Na tuto řadu nespadá  žádná  kletba.

           Kapitola 23.. Bůh odsuzuje špatné vládce a opět slibuje  (verš 3) dobrou budoucnost. Verš 17 "budete mít mír"... Totéž  slyšíme dnes. Mírové sjezdy, organizace, smlouvy, modlitby za mír  - a já nevím co ještě. Bůh v Izajáši 48:22 jasně říká že "Zlí nikdy míru nedosáhnou!" Podívej se po tom světě dnes! Rwanda, Bosna, Jemen, Afganistan, Somálsko, Haiti, Kambodža, a možná i další! Není míru pro zlé! Na mír si musíme počkat až se vrátí ten náš Princ  Míru..

            25:11-12.. Tenkrát to bylo proroctví, dnes je to historie!

            Kapitola 28 začíná klasickým případem falešného proroka.  Říká přesně to, co chce publikum slyšet!  I dnes běhají po světě  falešní proroci, ať už s maskou "nábožníka" či kohokoliv jiného.  A když se Jeremiáš proti nim ozve, jsou to hlavně kněží, kteří ho chtějí zabít... Přesně tak o pár set let později to jsou opět kněží, kteří  začnou volat jako první: "Ukřižuj!". Tenkrát, na štěstí pro Jeremiáše, šlechta měla zájem o to co on říká - a to mu zachránilo  život - na čas. Když jsou civilní autority prolezlé korupcí, je to  pro národ špatné. Když jsou ale spirituální autority prolezlé korupcí, je to katastrofa pro všechny! Přečetli jste si někdy celý proces s Janem Husem?  A to je jen malý příklad z dlouhé řady případů v historii lidstva!  A toto odhaluje další klam, to známé: Vox populi - vox Dei.. jinak  Hlas lidu - hlas Boží. Je mnoho lidí, kteří tomu věří. A zatím ten  tak zvaný lid, se nechá nachytat na cokoliv! Lid se pobaveně díval na Křesťany umírající v aréně, lid se živil tím, že olizoval boty Nerónovi,  Atilovi, Napoleonovi, Leninovi, Stalinovi, Hitlerovi, Gotwaldovi  a podobným. Hlas Boží? Naopak, řekl bych, že "lid" je tou nejhorší  bází pro autoritu! Teď se na mně vrhnou všichni demokraté, že?

              Jen jednu poznámku, prosím:

                 Kdyby existence  Boží závisela na hlasu lidu, nikdy  bychom Boha neměli, a Kristus by nikdy nepřišel na tuto planetu! Jeden  takový mudrc kdysi řekl: Kdyby Boha nebylo, museli bychom si Ho vymyslet! Nesmysl! Člověk by si takového Boha - který vyžaduje od nás zodpovědnost za naše činy - nikdy nevymyslel a ani  by nikdy nenapsal  Bibli!  Knihu, která nastavuje zrcadlo naší špíně, každému z nás??   Nikdy !!  "Lid miluje bohy, kteří mu říkají, jak je dobrý, moudrý,  šlechetný, spravedlný. Takové bohy, kteří mu šeptají: "Jednou budeš  pánem celého vesmíru. Buď trpělivý - a jednou se staneš bohem"  Ale tohle přece už někdo říkal, že?  "Budete jako bozi - poznáním Dobra i Zla". Takového boha by volilo  99% lidstva!

           Během těch posledních strastných dnech před babylonským zajetím, Bůh praví skrze Jeremiáše, že vládci nemají pravdu, kněží nemají pravdu, a proroci prorokují lži. Jeremiáš si už pomalu není  jistý sám se sebou - jedno však ví: Hlásí slovo Boží. Boží slovo je  tou konečnou autoritou! Lidé se obracejí na horoskopy, kartářky,  věštce a podobně.   Na druhé straně máme i mezi křesťanskými kazateli  takové, kteří se domnívají, že oni jsou ta poslední autorita!  

Kapitoly 30-39 ukazují situaci národa v době,  kdy je  babylonská armáda před hradbami města a Nebúkadnezar to myslí  smrtelně vážně!

             Zdá se, že už to ani černější být nemůže - a přece Bůh jim říká že ta Velká Doba Strastí, (The Great Tribulation)  která je popisována v Apokalypse od kapitoly šesté, bude něco mnohem strašnějšího! Tedy, vojsko před městem -  Jeremiáš je zatčen a zavřen a Bůh jim říká, že přijdou ještě horší doby!.... Jeremiáš, přes to že je ve vězení, na pokyn od Boha kupuje pozemek od příbuzného. Je desátý rok vlády Sidkijášovy - rok, ve  kterém babylonská vojska zničí Jerusalém - a prorok kupuje kus půdy na znamení víry v Boha který pravil, že se jednou opět vrátí ze zajetí.   Nakonec i přes všechnu tu víru, to ani Jeremijášovi nedávalo smysl, a proto se ptá Boha.    

    V tom není nic špatného! Máš li, někdy pochyby, jdi za Ním a zeptej se Ho!

         Možná že Ti nedá vědět okamžitě - ale vědět Ti dá,  dává-li Tvá otázka smysl. Ano, budou chvíle, kdy budeš mít v srdci  otázku: A proč to děláš, Bože? To není nedostatek víry - to je  prostě chvíle,  kdy bys chtěl vědět proč - i když Mu věříš! Ale  dovol mi dovětek:                        

     Ta skutečně silná víra se nikdy neptá!  Ovšem, kolik lidí  takovou víru má?

          Kapitoly 43-44 jsou předpovědi proti tomu zbytku, který odešel - proti Boží vůli do Egypta. Tito lidé se zcela odvrátili od  Boha Yahwe a nehodlají na tom nic změnit! A přes to všechno, je ještě Bůh volá zpět!...... Konec knihy Jeremiáš je takový pohled zpět na zničení  Jerusaléma a babylonské zajetí... Jak už jsem napsal, Jeremiáš  zemřel v Egyptě a z celého národa Israel, který Bůh přivedl z Egypta nezbývá jak se zdá, nic. Severní Země Israel, je v zajetí  v Assyrii a Země Jižní - Judea, odchází na sedmdesát let do zajetí  Babylónského.

          Po vší té slávě a velikosti za Mojžíše, Jozue, potom  Saula, Davida a Šalamouna - je to velmi smutný obraz národa, který opustil Boha!

                                                     Jeremiáš - Konec.

 

Comments