Ezechiel

      

Ezechiel.

Autor této knihy byl knězem - ale vlastně nikdy jako kněz nesloužil, protože se dostal do babylónského zajetí. Ezechiel byl současníkem Jeremiáše i Daniela, ovšem Jeremiáš byl v té době již starým mužem. Ten, jak už jsme si řekli, zemřel nebo byl zabit v Egyptě. Daniel byl vzat ke královskému dvoru Nebúkadnesara, Ezechiel sloužil svému lidu... Israelští zajatci byli usídleni kolem kanálu řeky Eufratu, pár kilometrů od Babylónu. A tam s nimi žil i Ezechiel. Žalm 137 byl napsán v této době: " ...U řek babylónských jsme sedávali s pláčem.“ Ale v té samé době Ezechiel píše: "Nebe se otevřelo a já viděl vize Boží." (1:1) Jaký rozdíl! Jeremiáš, Ezechiel a Daniel byli proroci - ale každý z nich měl zvláštní charakteristickou úlohu pro ten, či onen druh lidí. Jak to vypadá, ti tři se nikdy nesešli. Víme pouze že Daniel znal Jeremiášova proroctví a Ezechiel se zmiňuje o Danielovi (14:14, 14:20). Ezechielova proroctví jsou nejspiritualistější ze všech proroctví Bible! Někdo kdysi poznamenal: Ezechiel je prorokem Ducha, Izaiáš Syna, a Jeremiáš Otce. Jsou tři, kteří psali svá proroctví mimo Israel. Byl to Ezechiel (Babylon), Daniel (Babylon) a Jan, (na ostrově Patmos-Apokalypsu). Všichni tři psali ve stylu, kterému říkáme apokalyptický. Všichni tři používali symbolickou řeč a přesto tito tři viděli to nejjasnější světlo. Ezechiel viděl Boží slávu která naplnila Šalamounův Chrám, když ho zasvěcovali. Tento prorok také viděl slávu toho - tak očekávaného Návratu. Viděl ji jako zpětnou projekci z budoucnosti: Ten slavný návrat našeho Boha-Syna, kterého každý v Mileniu uvidí.

Ano, Ezechiel se díval daleko dopředu - až za utrpení Ježíše Krista - Boha-Syna, a jasně viděl tu slávu, která teprve přijde. Jak to mnohem později řekl Petr (1Petr 1:11) že "viděli jak utrpení, tak i slávu, která přijde později." Zdá se že Ezechiel ji viděl mnohem jasněji než všichni ostatní....... Ezechielova vize Boží slávy, by mohla býti klíčem ku všem vizím Bible - ale každopádně je klíčem ke knize Ezechiel. Až budeš znát celou Bibli, poznáš velmi nápadnou podobnost mezi vizí v první kapitole Ezechiela a Apokalypsou kap. 4 a 5. Téměř každý přiznává, že tyto vize jsou velmi těžké k pochopení. Verš 1 by naznačoval, že Ezechiel byl 30 let starý, když toto popisoval. Někteří odborníci se domnívají, že se zde mluví o zcela jiném kalendáři - nebudu to rozebírat - nic o tom nevím a pokud já vím, nikdo jiný také ne - jsou to pouze dohady........ Kebar bylo jméno jednoho z kanálů řeky Eufratu, kde pravděpodobně židovští zajatci obdělávali půdu. Tam někde měl Ezechiel to vidění. Spousta lidí měla tendenci přirovnávat některé detaily k moderním mechanismům - jako kola = vrtule a pod. To je zcela dětské a nesmyslné! Nemá cenu to rozebírat. Ale slyšel jsem jedno pěkné přirovnání k těm čtyřem "živým tvorům". Prý to připomíná čtyři evangelia: Matouš: Království Boha-Syna, symbol=lev. Marek: Boží služebník, symbol = vůl. Lukáš: Kristovo dokonalé lidství, symbol = lidská tvář. Jan: Kristovo božství, symbol=letící orel. Bůh v této vizi není vystaven na pohled - je vidět pouze jeho "portrét." "Ukaž mi Tvou slávu!" říká Mojžíš. A Bůh ho schoval v trhlině skály aby mohl vidět Jeho slávu - ne samého Boha! (Exodus 33:18-23)

Bůh má na mysli inteligentní účel, plán, cíl. Nežijeme ve vesmíru, který se točí jako dětská káča bez jakéhokoliv smyslu a cíle. Věřím, že ten můj Bůh má plán pro každý atom, každou buňku, kterou stvořil! Už ta skutečnost, že Ty i já jsme naživu, poukazuje na to že Bůh má pro nás plán, účel. Protože, kdyby tomu tak nebylo, mohl bych citovat jednoho z těch křesťanských filosofů dvacátého století, C.S.Lewise: „Pakliže je pravdou, že lidské myšlení je závislé výlučně na mozku a mozky na biochemii, a biochemie na nesmyslném víření atomů - potom nedovedu pochopit, proč by myšlenky těchto mozků - měly mít větší důležitost či význam, nežli třebas hluk větru!“ Ano, pakliže je člověk náhodným produktem neosobních vývojových sil, potom jsou právě tak náhodné a nesmyslné jeho myšlenky - včetně evoluční theorie! Co tomu říkáš?...

Kapitoly 2 a 3, ukazují na Ezekielovo počáteční poslání: Být takovým hlídačem "na věži" a hlásit nebezpečí všem okolním obyvatelům. Duch Boží dal prorokovi sílu aby daný úkol mohl splnit. To stejné je dnes: Pakliže Tě Bůh povolá k nějakému poslání, vždy Ti dá dostatek sil toto poslání vykonat! Kapitoly 4 a 5 mluví o soudu nad Jerusalémem. V té době po Jerusalémě "pobíhaly" desítky samozvaných proroků, kteří "věštili" trvalý mír! Pouze Ezekiel mluvil o zničení města a zajetí. Známý C.K. Chesterton napsal na počátku dvacátého století: "Toto je věk pacifismu - ne však věk míru.“ Během historie člověk bojoval kolem patnácti tisíc válek, podepsal asi tak osm tisíc mírových smluv! A přesto během těch pěti, či šesti tisíc let historie, neměl více jak tři sta let skutečného míru! Člověk je tvor bojovný, válečný - ať už s tím souhlasí, nebo ne! Pavel to jasně píše v 1Tesalonským, 5:3.... Dovol, abych tuto úvahu uzavřel mým přesvědčením, že v celém vesmíru je jediný Princ Míru - náš Bůh-Syn, Ježíš Kristus! Ještě k tomu symbolismu v 5:1-3... Vypadá to možná jako reklama na holicí strojek - ale znamená to pravděpodobně toto: První třetina byla spálena uvnitř města. Poukazuje to na ty obyvatele, kteří uhoří při dobývání Jerusaléma. A tak se to přesně stalo! Druhá třetina představovala lidi odvedené do zajetí. Poslední část poukazovala na ty, kteří byli rozehnáni do světa a povětšině zemřeli v Egyptě. Těch pár vlasů zobrazovalo ty, kteří se nakonec po zajetí vrátili domů do Jerusaléma. Ovšem, jak víme, žádné varování "nezabralo!" 8:5-13... Tito lidé uctívají tvora - ne Stvořitele! Nakonec prohlásí (jako Deisté minulého století), že Bůh ztratil o Zemi zájem a že si „chodí někde jinde.“ „Seděly tam ženy a plakaly pro Tamúza..." Tamúz byl babylonský Dumuzi, který se nakonec přes Palestínce (Filištínské), dostal do Řecka, kde mu dali jméno Adonis. Ve verši 8:16 se lidé dokonce otočí zády k Chrámu a uctívají slunce! 9:2-3... Těch šest mužů - jsou bez pochyby andělé. Jiné vysvětlení nevidím. Proč? Andělé jsou téměř vždy - používáni Bohem k vykonávání soudu na světě. Jejich konání je, jak se zdá spojené s národem Israel. Andělé na příklad nemají nic co do činění s tím neviditelným Tělem Kristovým - Křesťanskou Církví! V ten den Pentacostu (Letnic) přišel Svatý Duch - ne andělé! Až se jednou pro nás Kristus vrátí v Rapture = Uchvácení), nebudou s ním také žádní andělé! Ale až se vrátí na Zem, aby ustavil své království, vyšle nejprve své anděly. (Matouš 13:41, Matouš 16:27) Nakonec to píše Pavel v 2Tesalonským 1:7-8. Po zakončení třetí kapitoly Apokalypsy není zmínky o Církvi na Zemi. Proč? Křesťané jsou s Kristem a andělé převzali vykonávání soudu nad Zemí....... 9:9. To je jakoby ti lidé říkali: Bůh je slepý, ten sem na Zem ani netrefí! To je stejné, jako dnes, když lidé tvrdí že "Bůh je mrtvý." Je velmi jednoduché takto "filosofovat", ale když se nad tím zamyslíš, je to směšně absurdní! Příteli, ten fakt, že jsi nikdy Boha neviděl, a že Ti Ho nikdo není schopen racionálně dokázat, neznamená že Bůh neexistuje! Židé se pokoušeli vlastně říci, že Bůh opustil Zemi, zatím co oni opustili Boha! Je to jako jednou se jeden človíček postavil na okraj vysoké skály, a prohlásil před větší skupinou lidí, kteří jej pozorovali: "Pakliže existuje Bůh, nechť mně do pěti minut srazí dolů!" Při tom se díval na hodinky. Po pěti minutách, když se nic nestalo, prohlásil hrdě: "Tak vidíte - žádný Bůh není!" Ten chlapík měl špatné hodinky! Jednou těch jeho "pět minut" vyprší - a potom pozná že Bůh je! Ano, můžeš se postavit Bohu se vzdorným srdcem. A bude se, možná, i zdát - podle tvých hodinek - že se na tebe Bůh "neodváží". Nenech se mýlit, podle Jeho hodinek si to jednou "odskáčeš", pakliže se k Němu zpět nevrátíš! Dnes, když Ti lidé řeknou že "nemohou uvěřit," není to problém mentální! Tohle je záležitost vůle = srdce! Někdo ti řekne že má "určité mentální výhrady", racionální "překážky", přes které se nemůže dostat. Lidská mysl není zdaleka tak mocná, aby byla schopna vytvořit i tu nejmrňavější "překážku"! Tento problém není nikdy v mysli ale ve vůli! Život je plný hříchu - a člověk se nechce obrátit k Bohu - nechce Mu uvěřit! Ezechiel nebyl jediný, kdo pronesl tuto pravdu! Podívej se na: Deuteronomy 29:4, Izaiáše 6:9-10, Jeremiáše 5:21 a nakonec do knihy Skutků 28:26-27. Israel je zde takovým malým modelem celého světa v této poslední fázi lidského systému na naší planetě. To přídavné jméno "poslední" je můj osobní názor - nic v čem by mně Bible přímo podporovala - spíše takové "přání otcem myšlenky".

Kapitola 16 ukazuje Jerusalém jako dítě, které Bůh adoptoval. Verš tři nemluví o národu - zde je v pohledu Jerusalém. Víme, že toto město patřilo kdysi Amoritům (Emorejcům). V Genesi 15:16 čteme, že "jejich (Amoritů) hřích se ještě nenavršil." Toto město bylo také kdysi kontrolováno Hittity (Chetejci). Tito byli kdysi velikým národem. Ano, Jerusalém neměl nijaké "slavné rodiče," nežli jej Bůh adoptoval. Malé špinavé, otrhané dítě. Vzal jej, umyl vodou a oblekl do čistého plátna. Z "dítěte" se později stalo zcela dítě nevěrné a dlouho uctívalo bohy jiné. A přesto On se vrátil a nakonec se nechal v tomto městě zabít na kříži- aby ti, kteří v Něho uvěří - mohli jednou žít navěky s Ním. Dokonce zde v této kapitole mluví o znovu-postavení Sodomy a jiných již dávno neexistujících měst. V kapitole 37 pak o restauraci celého národa Israel.....

Totiž, aby sis uvědomil jeden fakt - už jsem se o tom zmínil dříve: Starý Zákon nikde neslibuje těm, kteří poslechnou Yahweho - totéž co slibuje těm, kteří přijmou Krista za Spasitele v Zákoně Novém a naopak! Abrahámovi a jeho potomkům byl slíben věčný život na Zemi! To je to vzkříšení, na které se Abrahám těšil! Není možné "včíst" slib Ježíše Krista pro Jeho děti - Křesťany do Starého Zákona a udělat z toho guláš, který by se skládal jak ze slibů Boha Yahwe Israeli - tak i ze slibů Boha-Syna Jeho Církvi! Jistě, jak už jsem se zmínil dříve: Yahweh Starého Zákona, je Ježíš Zákona Nového a On je ten Spasitel světa. Spásu mají obě dvě skupiny stejnou: Víra v Mesiáše který příjde (Starý Zákon) a víra v Mesiáše-Krista, který přišel (Nový Zákon). Ovšem "destinace" čili místa určení jsou rozdílná! Židé mají věčný život na Zemi v Israeli, který bude tak veliký, jak ho původně Bůh Israelcům daroval - ne tento kousek země ve velikosti státu Massachusetts! Na druhé straně Křesťané mají věčný život v Novém Jerusalémě s Kristem! Alespoň tak to vidím podle toho, jak já pochopil Bibli. Nemusíš souhlasit, ale nejdříve se na to podívej, než vyřkneš soud!

Kapitola 14, poznámka: Nyní se musíme podívat na obě dvě knihy najednou - Ezechiela a Daniela, abych mohl poukázat na pošetilost těch, kteří tuto Bibli překládají - aniž by jí věřili! Pakliže podle nich byla kniha Daniel sepsána tak kolem 150 BC, jak je možné že Ezechiel, který žil v době babylónského zajetí se zmiňuje o Danielovi? Daniel byl současníkem Ezechiela - to dá rozum! A proč vlastně, taková snaha to vše zamotat? Protože, až budeš číst Daniela poznáš, že to co on píše je tak - až děsivě přesné, že to skeptik nemůže jen tak přejít! Pakliže psal Daniel z doby babylónského zajetí, pak se tato kniha - Bible - nedá vysvětlit jinak než jako dopis od Boha! Nikdo z lidí by - sám o sobě - nebyl schopen něco takového napsat! To je zcela vyloučeno!

Kapitola 17. Hádanka dvou orlů... První orel je, beze všech pochyb, Babylón a Nebúkadnesar, král Babylonský. Jeremiáš ho tak nazývá v 48:40 a 49:22. Tím stromem je národ Israel a speciálně královský dům Davidův. Ten druhý orel je Egypt. Král Sidkiáš byl posazen na trůn Nebúkadnesarem a udělal s ním smlouvu. Potom tu smlouvu porušil a obrátil se k Egyptu. Nakonec Babylón Egypt porazil a udělal z něj podřízený národ. Ironické je, že Nebúkadnesar - Pohan - smlouvu ze své strany dodržel! Někdy se stane, že Bůh dovolí národu bez Boha, aby téměř zničil národ, který byl pod Bohem a pak se k Němu obrátil zády.

Kapitoly 18-19: Zde by se zdálo, že Bůh trestá děti za špatné rodiče. Ne! Bůh vždy posuzuje jednotlivce podle jejich chování! Nedá se vytrhnout jeden verš a postavit na něm doktrínu! Mám na mysli na příklad Exodus 20:5 či Pláč 5:7. Děti jsou trestány pakliže se dají cestou svých rodičů! Podívej se na Deuteronomy 24:16. A ještě něco, abys neupadl do omylu: Někdy se zde mluví o soudu na Zemi ne o Soudu Posledním! Podívej se teď do 1Korintským, 5:1-5, a potom se zamysli nad veršem 5! Dnešní psychologie učí, že se stáváme uličníky, ničemy a i vrahy, protože jsme nedostali dostatek lásky v mládí byli jsme "nepochopeni". Bůh říká, že nejsme hříšníky proto že hřešíme - hřešíme proto, že jsme se jako hříšníci narodili! Naši otcové, naše matky byli hříšníci! Měl li jsi babičku, která chodila každou neděli do kostela? Byla hříšnice! Víte, takoví ti mudrci kteří občas "kouknou" do Bible, dostanou ze sebe takové "perličky moudrosti" jako třebas zde: Jsme stvořeni k obrazu Božímu," že?

Ne a ne ! Genesis 5:3 mi říká něco jiného, a to, že Adam zplodil Séta k "obrazu svému!" My jsme - každý z nás - od Adama přes Mojžíše a Marií se všemi apoštoly - hříšníci a to je ten důvod, proč nejsme schopni - i kdybychom chtěli - být dobří ( s pohledu Boha!). Pakliže se mnou nesouhlasíš, a domníváš se že jsi dobrý(á), podívej se laskavě na: Matouše 19:17, Marka 10:18, Lukáše 18:19 a na Pavlův dopis Římanům 3:12! Nikdy nepochopím, proč římsko-katolická církev prohlásila Marii za narozenou bez hříchu a dokonce - žijící bez hříchu! To jde proti všemu, co říká Bůh! Ještě něco: Verš 18:6, "hodovat na horách" znamenalo uctívání jejich bůžků v hájích na kopcích...

Kapitola 20. Bůh odmítá jakoukoliv výčitku, nebo kritiku za současný stav země. Zároveň se ve svém monologu vrací zpět v čase aby jim připomněl, co všechno pro ně udělal a jak oni se mu zavděčili. Ale i tak jim slibuje, že je jednou přivede zpět - ze všech těch národů, kam budou rozprášení. Je opravdu, velmi důležité studovat Ezekiela! Ten chlapík téměř monotónně opakuje: "Slovo Boží přišlo ke mně". Pakliže je to skutečně Boží Slovo, má to aplikaci i pro mně dnes, to je pochopitelné! Liberální theologové - ruku v ruce s theology římsko-katolickými, tvrdí že jak Ezekiel, tak i Apokalypsa jsou nesrozumitelné a tím nemají pro nás žádnou zprávu... Moje odpověď je, že Ezechiel je úžasný, a - Apokalypsa - no co bych říkal! Pakliže vydržíš v tomto komentáři až do konce, budeš li mít zájem, pošlu ti pět kazet Apokalypsy a pak se rozhodni sám(a), zda to je srozumitelné....

Verš 21:21 je až legrační. Babylonský král, totální Pohan, nechal střílet šípy do vzduchu nazdařbůh, aby mu pověděly jakým směrem napadnout Jerusalém! Poradil se s bůžky, se zvířecími játry (to tento překlad nezaznamenává) a dělá vše možné aby se dozvěděl budoucnost. Něco jako dnešní horoskopy v novinách.... Verš 21:25. Opět velmi špatný překlad. Za času Sidkiáše nepřestalo zlo! Správný překlad je: „V čase zla posledních dnů“ (období, časů, let atd). Daniel také používá tuto frázi "v čase konce." Nakonec i Ježíšovi učedníci se ptají v Matouši 24:3 o době konce "věcí". I Pavel v 2 Thesalonským o tom píše. Tento člověk, Sidkijáš, je předobraz zlého prince z budoucnosti. Obraz falešného mesiáše antikrista, který přijde na scénu v dobách konce. Kdykoliv Bible hovoří o konci zla, musí nevyhnutelně mít na mysli konec systému tohoto světa Nemyslím tím konec světa jako planety, protože v poslední kapitole Apokalypsy existuje Země v tom smyslu jak ji známe - i když nová ( pozměněná). - Zlo končí až odstraněním Satana.

22:30-31."Hledal jsem člověka, který by stál "v trhlině" mezi mnou a lidmi a nenašel jsem". Ten jediný, který stojí jako prostředník mezi Bohem a mnou, je Kristus. Nikdo jiný! A Pavel v 1Timothy 2:5, to říká lépe než já.

24:1-2.. Zde poprvé Ezekiel udává přesné datum dne, ve kterém vojska babylónského krále začala prorážet hradby Jerusaléma. Nezapomeň prosím, že Ezechiel je v Babylóně a tenkrát ještě televizní zprávy neměli! S tímto veršem měli moderní překladatelé vždy potíže! Jeden z nich kdysi podotknul:" Tyto verše nás ženou před dvě volby - buď byl Ezechiel chytrý podvodník - a nebo měl nějaký zvláštní dar vidět do dálky". Tito překladatelé to přecházejí bez poznámky. Uvědom si, příteli, jednu skutečnost: Buď přijmeš Bibli přesně tak jak před Tebou leží - a nebo ji musíš odmítnout celou!!

Podle veršů 24-15-16 Ezechielovi zemřela žena a Bůh nechce aby pro ní plakal či truchlil. Lidé to nechápali, ale verš 24 je vlastně klíčem k celému Ezechielovi... "Chci, aby lidé pochopili, že jsem Bůh, který zná budoucnost". V té chvíli Jerusalém hořel - zpráva přijde až za pár týdnů, a lidé si - možná - uvědomí, že prorok mluví za Boha. Ano, židovský národ měl být, podle Božího plánu, svědkem o tom jediném pravém Bohu pro celý svět! Když odpadli, Bůh se rozhodl zničit na čas ty, kteří měli být Jeho svědky. Jednou opět budou svědčit o Bohu, jak předpovídá Zachariáš 8:23. Ale to až v Mileniu, v tisícileté vládě Krista na Zemi.

Kapitola 25 pojednává většinou o národech, které už neexistují. Zmizely přesně tak, jak Bůh předpověděl. Ezechiel se ukázal být přesným co se předpovědí týkalo - a jelikož se nezabývá historií, přestává po zničení Jerusaléma o tomto městě hovořit a obrací se v proroctví na okolní země. Tato kapitola má pro nás úžasnou zprávu. Zde leží Boží Město v totálních ruinách - člověk by pomalu viděl stín starého Jeremiáše, jak mu tekou slzy po svraštělých lících - prorok zlomeného srdce. Je jakoby předobrazem Toho, který za nějakých pět set let bude stát tam někde, a se slzami v očích pronášet soud nad Jerusaléme! On také bude jednou sedět na Hoře Olivetské a předpovídat s těžkým srdcem další zničení, které se přivalí jako vlna - protože lidé tohoto města se opět obrátili k Bohu zády. Těžko bych našel ve své paměti smutnější obraz. Snad obraz Golgoty - ale ta byla obrazem vítězství a ne porážky, jako zde...

Potom je vidět další prorok. Tento nepláče - i když mu zemřela milovaná žena. Je to Ezechiel a Bůh mu řekl, aby neplakal. Ezechiel má v této chvíli tvář jako z mramoru! Jeremiáš a Ezechiel ukazují dvě tváře našeho Boha! A to je něco co si musí každý - hlavně dnes - uvědomit. Bůh je nezměřitelně laskavý a cítí s námi. Podívejte se na Syna! Nepřál si - aby i jeden z nás zahynul a proto zemřel na tom kříži. To je pohled na Boha s jedné strany. Teď si ale poslechněte si Krista v Lukáši 10:13-15 ! Poslechněte si Ho dále v Lukáši 11:44 !! To jsou pěkně silné řeči od laskavého Krista-Boha, že? Ano, jsou dva pohledy na Boha a On je stále stejný. Stále je slyšet: "Bůh je Láska, Bůh je Láska!" Ano. Ale Bůh je - s druhé strany svatý, čistý a nenávidí hřích! Víš vůbec můj příteli, přítelkyně, co je to hřích? Hřích je zaťatá pěst do Boží tváře! Hřích je ohavný, nesnesitelný zápach v Jeho nose! Hřích je ledová dýka vražená do Jeho srdce. Hřích je sprostá nadávka na Jeho osobu! Hřích je slina tekoucí po Jeho tváři, kterou na Něj člověk plivnul, hřích je nepopsatelná urážka Jeho nekonečné Lásky ! Chceš ještě víc? To je hřích! A Bůh bude hřích soudit! Buď přijmeš Kristovu oběť - a tvé hříchy padnou na Něj - a nebo odmítneš Jeho nabídku a budeš souzen. Je to tak jednoduché! Spousta lidí dnes běhá po světě a volá: Bůh nás miluje! Jistě - ale Bůh je také Soudce, a na to nezapomeň! Amónovci byli byli nomadický lid, který má svůj počátek v incestuálním spojení mezi Lotem a jeho mladší dcerou - vzpomínáš naGenesis 19:33-3? Jejich území se rozkládalo podél Mrtvého moře. Amónovci byli spojenci Babylónu a tak mu "fandili", když zničil Israel. Nakonec upadli do stejného poddanství. Dnes už nejsou.... Moábité byli trochu civilizovanější - ale jejich původ byl stejný: Lot a jeho starší dcera. Žili podél severní části Mrtvého moře. To je ta zem, odkud pocházela Rút. Edómci pocházejí z Ezaua. Zachovali se také nepřátelsky k Israeli - proto je Bůh soudí.

Kapitola 26. A zde opět, je jedna taková "ukázka", která mne donutila zamyslet se nad otázkou: Kdo je - vlastně - skutečným autorem Bible? Sleduj: Píše se rok 560 BC. Nebúkádnesar Druhý se vydal na tažení proti přístavním městům Palestíny (jak se to dnes nazývá). Přístav Týrus se však statečně bránil. Když už obléhání trvalo roky (tenkrát byli lidé paličatější!), Týřané došli k přesvědčení, že ten chlápek jen tak domů nepůjde a tak se rozhodli pro velmi radikální plán: V Týrském zálivu, asi tak 3/4 míle od pevniny ležel ostrov, asi tak míli dlouhý, a 3/4 míle napříč. Týřané počali odvážet vše, co měli na ten ostrov a postavili si tam město nové - město v moři. Třináctého roku obléhání došla králi trpělivost a nařídil frontální útok. Město sice dobyl, ale po kořisti ani vidu ani slechu. Vše už bylo na novém Týru. A teď když se podíváš do 29:18, Bůh to předpověděl ústy Ezechiela!

Teď dávej pozor: verš 26:11, "kopyta jeho koní" je v čísle jednotném! Toto je událost číslo jedna.. Událost číslo dvě: Píše se rok 333 BC. Alexandr Veliký se rozhodl proniknout přes Persii do Indie. Dříve však, než se střetne s miliónovou armádou krále Daria - chce mít krytá záda a proto se vydá po pobřeží a snaží se eliminovat jeden přístav za druhým. Všechny se mu vzdali - až přitáhl k Týru. Alexandr loďstvo neměl, a tak, když je ze břehu vyzval aby se vzdali - vysmáli se mu! Ale náš "Alex" byl jeden z nejhorších prohrávačů v historii!.... A tak začalo to známé obléhání Týru. A znovu pozor: Verš 26:12 je v originále v čísle množném! Zde se mluví o někom zcela jiném! To už není babylonský Nebúkadnesar!

Macedonská armáda počala rozebírat starý Týrus. Kameny, dřevo, ba i prach začali házet do moře, aby vytvořili molo až k ostrovu. Abych to zkrátil (mám o tom třetinu jedné knížky): Práce trvala mnoho měsíců, a jednou bouře zničila vše, co bylo postaveno. Ani Týřané nespali a bránili se, jak se dalo. Nakonec Alexandr Nový Týr dobyl, všechny pobil... Dnes na místě starého Týru (a i nového) je holá skála, kde si rybáři suší své sítě. Nový moderní Týrus je malá skoro-vesnice, postavená o kus dál. Tolik Bible. A teď si znovu přečti 26:7-14....

Celá kapitola 27 popisuje smutek nad zničením Týru. Týr byl skutečně velké a známé město. Připomíná mi to popis Babylónu v Apokalypse 18:12-14. Velké obchodní centrum. Verš 27:3 poukazuje na to, proč byl Týrus zničen: Pýcha. Týrus byl jako veliká loď, plná veškerého zboží, radovánek a sebepýchy, loď která se potopila..... Kapitola 28 Ti nebude srozumitelná dokud si neuvědomíš, ke komu se mluví! Žádný král z Týru nikdy neseděl v Boží zahradě a nebyl ozdoben drahokamy, jak se to zde popisuje! Izaiáš 14:2 a Lukáš 10:18 Ti poví, kdo je ten výtečník! Co se týče té hudby, jako bubínky a flétny, podívej se zpět do Genesis 4:21, a zjisti si kdo začal, nebo "vynalezl" hudbu. Ta dnešní mi - dost často - připomíná "krále Týru", jinak Satana! Verš 17 mi připomíná Šalamouna, který byl nejmoudřejší z lidí a skončil jako hlupák! Satan, kdysi Lucifer, byl nejkrásnějším a nejdokonalejším ze všech tvorů, které kdy Bůh postavil na tuto planetu a skončil jako hlupák! Abys mi porozuměl: Nikdo z nás, lidí na Satana nestačí vlastní inteligencí, moudrostí, silou i odvahou! Jistě že ne. Ale Satan skončil jako hlupák, protože se postavil ve své vzpouře proti svému Stvořiteli - proti Bohu! To je tak něco slabomyslného, i když se to může zdát velmi "bohatýrsky" odvážné! Ne - je to imbecilní a když nad tím chvíli uvažuješ - absurdní! Jak bych mohl vůbec uvažovat o povstání proti tomu, který znal, dokonale, všechny mé "tahy" a myšlénky ještě dříve, nežli jsem se narodil? Bojovat s Bohem je právě tak směšné a stupidní, jako kdyby chtělo dítě porazit matku, která ho právě kojí!! A proto já, osobně, nepovažuji Satana za někoho super-inteligentního, i když je mnohem inteligentnější, než jsem já! Inteligence není moudrost!

Verše 20-24 nám oznamují soud nad Sidónem. Mluví se o krvi na ulicích - ale ne o totálním zničení! A to je historické! Je zajímavé si povšimnout že Týrus, prominentní hlavní město, bylo zničeno "seškrábáno" až na holou skálu, aby už nikdy nebylo postaveno. Sidón, ležící asi tak 15 km dále byl sice také souzený, ale ne zničený! Toto město existuje podnes. Odváží se odsud nafta potrubím na lodě. Sidón relativně prosperuje - zatím co Týrus leží jako holá skála - a opodál je malá, rybářská vesnice stejného jména. Přečti si předpověď - podívej se na mapu. Dnes, asi tak před 2500 léty Sidón stojí, Týrus je mrtvý...

Verše 25-26. Víš, vyrostl jsem mezi Židy - bydleli jsme naproti židovské synagoze v Pařížské třídě. Nejméně 50 procent mých spolužáků byli Židé a proto jsem také nikdy neměl ani buňku antisemitismu v těle. Pokud má paměť sahá, po válce jsem už nepotkal ani jednoho... Ale kdybych v té mé školní době prohlásil - třebas jako "předpověď" že jednou bude opět existovat stát a národ Israel v původní zemi kam je Bůh kdysi přivedl - skončil bych v Bohnicích! Tak nesmyslné se to zdálo být po 1900 letech! A vidíš, Bůh to řekl - a Israel je znovu ve své zemi! Verše 28:25-26 to tak jasně předpovídají! Ale kdo by věřil knize, která je tři a půl tisíce let stará a ještě k tomu odřená v okrajích? Ten faraón, kterého oslovuje kapitola 29, je farao Hophra, jinak Apries v řečtině. Byl to vnuk faraa Nechoha, který porazil Judejského krále Josiáše v bitvě u Megidda. Josiáš v té bitvě padl. Králové Jojakím, Jojakín a Sidkiáš se všichni obraceli k Hophrovi v dobách ohrožení Jerusaléma. Jeremiáš předpověděl tomu faraónovi zkázu (Jeremiáš 46:25-26). Sedmnáct let od napsání Ezechielových kapitol 29 až 32 byl Egypt poražený a podrobený. Když se Bůh zmiňuje o "řekách" v 30:12, má na mysli kanály Nilu, kterých bylo mnoho. Tam blízko byla také země Gošen, kde byli Israelité 440 let v otroctví. Dnes je to jen bažina. Egypt byl později poražen Alexandrem Velikým a když on zemřel, jeho generálové si rozdělili poražené národy. Kleopatra, která nebyla Egypťanka ale Řekyně, vládla Egyptu. 30:13. Memphis bylo veliké, známé město plné bůžků a symbolů, jako snad žádné jiné. Dnes to, o čem se věří, že to jsou ruiny Memphisu, má jednu sochu, Ramsesse. Leží na zádech. Postavili kolem ní dům aby byla chráněná. Město Sin, jinak Pelusium (30:15), je zcela pohřbené v písku pouště.

Do kapitoly 32 se Písmo zaobíralo většinou národy kolem Israele. Od 33 až po 48 vidíme Boží slávu a "nakoukneme" do Mileniálního Království Krista na Zemi (Apokalypsa 20:5-6). Na začátku Bůh, jakoby znovu potvrdil Ezechielovu "funkci" strážného na věži. Strážného který sice není zodpovědný za skutky svých bližních - ale je povinen je varovat, jinak Bůh bude přisuzovat zodpovědnost jemu. Víme že Ezechiel - na rozdíl od ostatních současných proroků - varoval bez ustání. Verš 33:18 nemluví o ztrátě spásy! Bůh varuje své děti, že když se dostanou do hříchu, Bůh je bude soudit a trestat zde na Zemi! Podívej se do 1Korintským 11:31, kde Pavel říká:"Pakliže se budeme sami soudit, nebudeme souzeni." (volný překlad) Ano, my můžeme soudit sami sebe tím, že přijdeme k Bohu a řekneme Mu o naší špíně - i když On ví všechno. Naší povinností je souhlasit s Ním, že to co děláme je špatné. A tak se soudíme sami a nemusí nás soudit On, který to stejně rád nedělá" 33:20. Jistě, lidé si stěžují že Bůh není "fair". Že do zajetí šli jak špatní, tak i dobří lidé! A to jsme zpět u toho problému, který tak vrtal hlavou našemu starému Jobovi! Proč dobří lidé trpí a lumpové se mají dobře? A opět: V tom našem pohledu "pod sluncem" ("Kazatel", pamatuješ?) vidíme, jak Bůh tká veliký koberec. Ovšem z našeho pohledu je viditelná pouze ta spodní část, rub. Vidíme všechny ty uzlíky, smotanice, spleť provázků. Až jednou uvidíš ten koberec svrchu (pakliže jej uvidíš!), poznáš ten celý plán a láskyplnost našeho Boha! Konec kapitoly 30 popisuje, jak se konečně zpráva o pádu Jerusaléma dostala do Babylónu k zajatcům. Poznali, že Ezechiel jim mluvil pravdu. Myslíš si, že se nyní obrátili a poslouchali ho? Ale kdepak! Přesto že vědí, že jim přináší Boží slovo, neuvěří!

Příteli, nevíra je svéhlavá, rozmyšlená, záměrná! Pakliže vůle (srdce) řekne ne, můžeš přidávat důkaz za důkazem - vůle řekla ne - a tím to končí! Podívej se, příteli: Důkazů o Boží existenci je habaděj - důkazů o Ježíši z Nazareta, jak by smet! Máme očité svědky, haldy literatury, logické důkazy které Bůh pro nás zajistil, abychom se nemohli jednou vymlouvat! Pakliže někdo řekne ne - není to na základě nedostatků důkazů - je to proto, že se nechtěl vzdát hříchu - a proto bude jednou souzen! Dnes je velmi "moderní" si hrát na toho staro-řeckého "hrdinu", který spáchal sebevraždu, aby tak vyjádřil vzpouru proti Bohům! Je moderní, být novodobým Voltairem a vysmívat se všemu, o čem nemám potuchy co to je. Jistě, ale co ten konec? Jsi ochoten, máš tu odvahu udělat to, co Don Juan na konci hry? Možná že ne - ale uvědom si, že je to přesně to, co děláš, odmítneš li Krista!!

Kapitola 34 se zabývá falešnými proroky, učiteli, vůdci a podobně. Tak to se dodnes nezměnilo. Každou generaci vyleze někdo s "novou zprávou", s novým "zjevením", s novou pravdou. Už jsem o tom psal dříve, doufám, že jsi to ještě nezapomněl. Jenom tu poslední radu: Pakliže to "nehraje" s Božím dopisem - Biblí - jdi od toho! A k tomuto soudu potřebuješ znát dobře celou Bibli - tak neztrácej čas se "žrádlem pro krysy!" t.j. devadesát pět procent dobrého jídla a pět procent jedu! I jedno procento Tě může zabít! Od 34:11 je jasně vidět Boha-Syna-Pastýře, který se poctivě stará o ty své. Je jasné, že ten čas z verše 34:15 ještě nepřišel. Israel není v takovém bezpečí, že by mohl "ulehnout" v klidu. Ještě ne! A zase se tu ukazuje ten obraz budoucnosti: Israel, věčný život ve své, Bohem darované zemi a ti, co přijali Krista za svého Spasitele - v Novém Jerusalémě s Kristem. Takže: Nespoléhej se, jsi li Křesťanem, na nějaké "reality" zde, na Zemi! Raději si "posílej" dostatek "materiálu" tam k Němu "domů" abys, až tam jednou přijdeš, uslyšel něco jako ten věrný sluha v Matouši 25:21 a 25:23! To jsou ty jediné hodnoty, které budou platit za dvacet tisíc let - právě tak jako za dvacet tisíc milionů let! Ano, pouze to, co uděláš zde pro Krista - pouze to bude jednou platit. Kapitola 35 je ostré odsouzení Edomu (Seir). Edomité pocházejí z Esaua, bratra Jakuba-Israele. Edom stál tam, kde dnes ještě zůstává Petra, město vytesané ve skále. Je málo desolátnějších míst na této planetě. Edomité, ač blízcí příbuzní s Israelem, ublížili možná Israeli víc, než většina jeho zavilých nepřátel! Edom představuje Božího nepřítele v tomto světě - a tento nepřítel jednou povstane proti Bohu v čele s tím největším nepřítelem z lidí, Antikristem. Nakonec bude i Israel souzen Bohem. Souzen a potrestán - ale ne odsouzen! To není ze mně. To říká Pavel v dopise Římanům 11:26.

36:26.. "Jak se může člověk znovu narodit?" kroutí hlavou Nikodémus, když mu, ve třetí kapitole Jana, desátý verš, Ježíš říká: Ty jsi učitel Israele - a tohle nevíš?" Nikodémus měl tento verš znát! Kapitola 37. Údolí suchých kostí... Bůh zde skrze proroka slibuje, že Israel bude jednoho dne vzkříšený - nejenom jako národ - ale i jako duchovní tělo. Že se opět jednou celý národ vrátí k tomu Bohu, který jej vlastně počal z Abraháma. V kapitole 8 byl Ezechiel "přenesen" ve vizi do Jerusaléma. Nyní jej Bůh "vzal" do pouště, aby mu ukázal ty suché, mrtvé kosti. "Mohou tyto kosti opět ožít?" ptá se Bůh Ezechiella. A ten odpovídá zcela prostě: "Jak já bych to mohl vědět? To je za hranicí mého chápání! Podle mně, je to nemožnost - ale Ty jsi Bůh, tak Ty to víš!.

Verš čtyři znovu ukazuje Boží smysl pro humor. Pakliže nevidíš tu veselou stránku, je to OK. Přeskoč to a jdi dál! Dovedeš si představit, jak se asi cítil Ezechiel, když měl udělat proslov ke hromadě vyschlých kostí? "Bože, přece nechceš, abych s nimi konversoval! Někdo to uvidí a přivolají záchranku z Bohnic!" Skutečně to nebylo to nejvhodnější prostředí pro kázání? Prakticky - každý týden kazatelé a učitelé Bible jsou v pozici Ezechiela! Každá kongregace věřících (zde kostel) má - jak ty, kteří jsou skuteční, spasení Křesťané, tak i haldu suchých, mrtvých kostí!.. A pakliže si to uvědomují - jsou ve stejné pozici - jako kdysi Ezechiel! Jediné jak lze začít - v obou případech je: Poslouchejte, co vám chce říci Bůh!" Ano, jediné co můžeme my Křesťané dělat, je promluvit k mrtvým kostem a doufat, že Bůh zasáhne! Já nejsem schopen spasit ani morče! Jediné co dělám je že říkám: "Poslechněte si, co vám chce říci Bůh!" Tečka. Nic víc se nedá udělat! Jenom Bůh je schopen ty suché kosti "obalit" masem!

Na tomto světě - v každém okamžiku jeho existence - jsou pouze dva druhy lidí. Boží děti a suché kosti! Pakliže se vám tento pohled nelíbí, nestěžujte si na mně! Já s tím nepřišel! Stížnosti, či námitky, podávejte na příslušnou "instanci! Já to jen tlumočím! A pakliže mi řeknete, že je to příliš úzkoprsé, dogmatické - budu s vámi na sto procent souhlasit! Zákon gravitace je také úzkoprsý, bez vyjímky! Skočíš li s Eiflovky, skončíš nevyhnutelně jako placka dole na dlažbě! Sáhneš-li holou rukou na horkou plotnu - spálíš se. Dvakrát dvě jsou čtyři! Bez vyjímky! A odmítneš-li uvěřit Bohu a prohlásíš Ho tím za lháře, skončíš jednou v Pekle! Pravda je vždy dogmatická - nesnese vedle sebe nic! Jsou mudrci, kteří ztotožňují vzkříšení těchto kostí ke vzkříšení Božích dětí z Apokalypsy 20:6... Toto je nesmysl, jelikož zde Bůh nazývá tyto kosti domem israelským ve verši 11! A opětně ten náš Bůh slibuje budoucí - nejenom existenci - ale i slávu a blahobyt národu Israel.To vše přijde v době nazvané Milenium. David Ben Gurion, první ministerský předseda Israele prohlásil: "Ezechiel 37 se splnil a národ Israel již slyší kroky přicházejícího Mesiáše." Obávám se,že trochu předběhl dobu....

Kapitoly 38 a 39....Tyto dvě kapitoly jsou nejznámější ze všech, které Ezechiel napsal. Každý student Bible je zná. A opět tak stejná písnička: Pakliže jsi stejného názoru jako překladatelé tohoto vydání - potom to celé přeskoč - nebude se Ti to líbit! Odmítneš to přijmout - je to příliš fantastické! Ovšem, pakliže jsi příjal první větu Bible a toto odmítneš - pak ta Tvá logika, je mimo mé chápání! V kapitole 37 jsme viděli, že Bůh má definitivní plán pro národ Israel. Tyto dvě kapitoly o tom pojednávají. Říkají nám o tom posledním nepříteli, který přepadne Israel v těch "posledních dnech". Ten nepřítel je Rusko! A teď se na to podívejme. Máme tři referenční "body" První je bod jazykový. Verš 1: "Postav se proti Gógovi ze země Magog hlavnímu princi Mešeku a Túbalu!" Gog je „střecha“, „diktátor.“ Těžko by se nalezlo přiměřenější jméno pro diktátora, než je Gog. Magog je: a) Syn Jáfeta, b) barbarská oblast na severu. Dr.D.Stanley ve své bohaté knize: "Historie Východní Církve" má poznámku, založenou na tvrzení Gesenia, velkého hebrejského učence, že správně místo Roš má být Rusko (Rossia). Stanley dodává, že toto je jediná biblická reference k modernímu národu! Biskup Lawther tvrdil, že Roš, vzato jako jméno vlastní, vyznačuje obyvatele Scythie, od kterých moderní Rusko převzalo své jméno. Rusko bylo v počátku nazýváno "Muscovy" (nemám český přepis), a to bylo odvozeno od Mešek (Meshech). Ivan Čtvrtý, jinak také "Hrozný", zasedl na Muscovytský trůn 1533 a počal titul car.

Doufám, že jsi shledal zvláštní podobnost mezi Mešek - Túbal a Moskva - Tobolsk... Jazykový poukaz nás vede jasně k závěru, že Ezechiel píše o Rusku. Jednu věc asi nepochopím: Tento překladatel má na spodu stránky poznámku, že "jméno Magog zůstává temné" (a právě tak musí být mysl tohoto "autora"), jelikož už v 10 kapitole Genese se toto jméno vyskytuje! Být jím, alespoň bych se o tom zmínil! Ovšem je tu ještě jeden pohled: V několika letech se může vytvořit fundamentální islámská fronta od Pakistánu přes Afganistan a Irán až po Turecko - to nemluvím o Kazachstanu a okolních republikách! Ti by dlouho o invazi do Israele neuvažovali! Ovšem to je jen má spekulace!

Teď, co se týče zeměpisného bodu. Verš 6: "Gomér a všechny jeho bandy, Bét-togarmu (Proč? To jméno je Togarmah!). Gomér představuje Německo a Togarmah Turecko. Verš 38:15: „Z nejzazšího severu,“ a 39:2: "z nejzazšího severu." I ten nejslabší student zeměpisu ví, že "nejzazší sever" od země Israel je Rusko! Chceš li jít ještě dál, narazíš na Zemi Františka Josefa a Špitzberky, odkud by se - na invazi do Israele - dali naverbovat tak jedině polární medvědi! Zeměpisné poukazy v Bibli jsou vždy v relaci k Israeli! Filosofický, či ideologický bod. 38:3. Toto je podivná řeč! V Ezechielovi je několik referencí k národům, o kterých Bůh říká, že je proti nim: Babylon, Egypt, a další. Rozdíl je, že všechny ty pohanské národy byly v existenci, když Bůh proti nim mluvil!

Příteli, ty, já a celý svět vidíme něco, co tu ještě nebylo! Nic nového pod sluncem? Ano! Po prvé v historii lidstva je tu národ, jehož základní filosofií je atheismus! Celá politická ekonomie Ruska je založena na premise (předpokladu), že není žádný Bůh! Mohl bys mi namítnout: "A co ty pohanské národy v minulosti? Nebyly také atheistické? Ne nebyly! Ty byly polytheistické! Věřili v několik, či mnoho bohů. Už krátce po samém začátku se lidé dostali na "vedlejší kolej" - ale nestali se atheisty! Nakonec - ani v době Noého, nebyli žádní atheisté! Všechny ty veliké národy byly polytheistické - a Bůh je za to odsoudil...... Uvědomuješ si, že není ani jedno přikázání proti atheismu? Atheismus je tak absurdní, že se s ním Bible ani nezabývá!

Exodus 20:3 a 4, varuje před polytheismem (nebudeš mít jiné bohy atd.) ale nikde ani slovo o atheismu! Až teprve v žalmu 14:1 se objeví poznámka na adresu těch, kteří tvrdí že Bůh neexistuje. Je to směšný a arogantní pohled! Josef Stalin, blahé paměti, jednou prohlásil: "Svrhli jsme cary, svrhneme i Boha s jeho trůnu. Zlomíme chomout té Kristově zprávě a jeho pošleme do říše mythologie!" "Byli jsme blízko hvězd - a žádného Boha jsme tam nepotkali", prohlásil jeden ruský kosmonaut. Ještě než Rusko přišlo do existence, Bůh pravil: "Jsem proti Tobě". Ano a tyto dvě kapitoly nám říkají, že v budoucnu tento národ, ještě s jinými, vytáhne proti Israeli...

38:4. Další otázka by byla: A proč, by, vlastně Rusko - a další - napadli Israel?...Tento verš nám napovídá. Co je to za háky v těch čelistích?. Hák číslo jedna: Rusko potřebuje teplovodní přístup ke světovým oceánům a Středozemní moře je velmi atraktivní! Který národ, na východní straně Středozemního moře by byl nejvhodnější? Hák číslo dvě: Nafta. Naftové zásoby Blízkého Východu jsou životně nutné pro přežití moderních národů. Zda je nafta přímo v Israeli, to není důležité. Toto je silný "hák" v ruské čelisti.

Třetí hák je Mrtvé moře. Není možné ani odhadnout v miliardách dolarů, ceny minerálních depositů na dnešním trhu. Tyto představují téměř bájný poklad! Odhady: Přes 2 miliardy tun potaše (potassium chloride), potřebné k obohacení vyčerpané zemědělské půdy, 22 miliard tun magnesia (magnesium chloride), 12 miliard tun sodia (sodium chloride), 6 miliard tun vápníku (calcium chloride). K tomu všemu ještě Mrtvé moře obsahuje cerium, cobalt, mangan a - dokonce i zlato! Kdyby jsi se býval v těch končinách zastavil v době, když Bůh to všechno dával dohromady - a zeptal se Ho, proč to moře zahrazuje, vždyť to jednou bude samá sůl, jistě by Ti odvětil: "Já zde připravuji jeden z háků na Goga"...

Potom je zde také ta druhá možnost islámské invaze, která by - s hlediska biblické předpovědi nebyla nijakým překvapením také! K tomu "hladu" po bohatství Israele bych jenom přidal jejich nezměrnou nenávist vůči Židům. Poslední otázka: Kdy Rusko (nebo Muslimové?) napadne Israel? A zde už jsme rozděleni! Jeden staví tuto invazi těsně před Rapture (Uchvácení), jiný opět do času Velké Tribulace (Času Strastí), Apokalypsa, kapitola 4 - 20. Nemohu s tímto pohledem souhlasit z jednoduchého důvodu: 39:9 mi říká, že budou sbírat zbraně na otop po "sedm let". A podle Daniela, celá ta doba bude trvat sedm let!

Je vidět, že se to musí odehrát před kapitolou 4 v Apokalypse, jinak to nehraje časově! Bible mi říká, že to bude "na sklonku dnů" (verš 38:16) a víc se asi nedozvím. Můj starý dobrý učitel, Vernon McGee, (už je "doma") tvrdil že to bude v první polovici Doby Strastí. Domníval se, že ten termín "na sklonku dnů" patří tomuto období. Znovu: Na počátku tohoto období, se Antikristovi podaří nastolit celosvětový mír - proto ho také všichni přijmou - tam není místo pro invazi do Israele! A spojit toto s Armageddonem je nesmysl! Ta poslední bitva je Kristus - versus armády světa! V jednom jsem si jistý: Stane se to jednou právě tak, jako se stalo zničení Jerusaléma, Babylonské zajetí, příchod Krista-Mesiáše, Jeho smrt na Kalvárii a desítky dalších předpovědí! Je jich už vyplněných příliš mnoho, než abych si dovolil pochybovat!

Výsledek té invaze bude hrozný! Mrtvá těla všude na pláních Israele, zbraněmi budou topit. Sedm let budou čistit zemi. Bůh kdysi řekl Abrahámovi: "Požehnám tomu, kdo ti bude žehnat, prokleji toho, kdo ti bude klít!" (Genese 12:3)... Rusko bylo vždy silně antisemitské a Bůh drží vždy své slovo, i když soud nemá rád.

Bůh soudí nerad! Izaiáš 28:21 říká, že Bůh považuje soud za cizí, nezvyklé a nepříjemné konání. Raději lidi zachraňuje, než soudí! Plakal nad Jerusalémem - ale netruchlil! To co udělal, udělat musel, protože kromě toho že je láska, je také spravedlnost! Bůh musí trestat hřích! Modernisté, liberální theologové a jim podobní, mají problémy s tím, že Bůh zničí, to, co se samo určilo k zničení, nebo, třebas, prokleje fíkovník (Marek 11:13-14) a třebas několik prasat (Matouš 8:30-32)! Lidé, kteří kritisují Boha za to že soudí, si nevidí na špičku nosu! Toto je Jeho vesmír - a On si jej bude řídit jak On považuje za správné!

Kapitoly 40-48 jsou pohled na budoucí Chrám v Mileniu. Podle toho je vidět, že bude znovu obnoven Mozaický systém tak, jak to Mojžíš ustanovil podle Božího nařízení už při putování pouští. Zde jsem slyšel námitky: Proč bude třeba znovu zvířecích obětí, pakliže Kristus byl tou konečnou obětí? Zdá se, že tyto budou jakoby připomínka Jeho smrti na kříži - tak jako my, Křesťané máme Večeři Páně jako vzpomínku. "To čiňte na mou památku" říká Ježíš v Lukáši 22:19. Je také možné, že mi, lidé potřebujeme stálou připomínku toho co pro nás Bůh udělal! Trvá nám to hrozně dlouho - než se něco naučíme a přijmeme.

Věřím i že i Křesťané v Novém Jerusalému budou mít možnost si připomenout v jaké špíně žili, že nikdo jiný než Bůh je zachránit nemohl - a že to byla strašně drahá akce!

Ezechiel - konec.

Comments