Ester

Ester.

Není zcela jasné, kdo tuto knihu napsal - je možné, že to byl Mordokaj, snad podle 9:29 ? Kniha Ester Je zvláštní několika skutečnostmi. Za prvé, v celé knize není zmínka o Bohu! To ji činí unikátní v celé Bibli! Dále zde není ani řádka o modlitbě - vlastně ke komu, nemluví-li o Bohu? Jako třetí podivuhodnost je ten fakt, že toto je jediná kniha, ze které nenajdeš ani jedno slovíčku citátu v Novém Zákonu! Ani zmínka o nějaké Ester.. V knize Deuteronomy, naznačil Bůh historii Israele. Řekl jim i - o Babylonském zajetí, a také jim řekl o tom, že Řím zničí Jerusalém. Také se to stalo. V Deuteronomy 31:18 praví Yahwe: "A já před nimi skryji svou tvář..." V Ester je Jeho tvář skutečně ukryta! Snad pouze Jeho Prozřetelnost - nebo Vůle, chceš-li, je vidět v záchraně i těch Židů, kteří se měli vrátit, ale nevrátili zpět do Zaslíbené Země. Tak vlastně Ester nám dává záznam o lidech, kteří žili mimo Boží vůli. Ezdráš, Nehemiáš , Ageus a Zachariáš nás informují o tom, že asi pouze šedesát tisíc Židů se vrátilo zpět. Právě tak jako dnes. Mluvíme-li o národě Israel: Ano, asi tak dva miliony se vrátily zpět do země - ale přibližně šestnáct milionů je jich po celém světě! Boží Prozřetelnost bych nakreslil asi tímto obrazem: Malé dítě plave v košíku po Nilu, a Bůh tam -v ten přesný záhyb času - přivede dceru faraóna...To je Prozřetelnost.

Začíná to "krizovou" situací na královském dvoře. Královna odmítne uposlechnout a tak se musí poraněná ješitnost krále Xerxese ukonejšit tím, že si najde královnu jinou! Tenkrát měli časy! A tím, pochopitelně se připravuje celá scéna pro Ester. Byla to taková soutěž krásy "Miss Persie a okolí". Nejsem si zcela jist, že Bůh schvaluje soutěže podobného druhu ale i On - občas - použije něco nezvyklého, když chce, aby se Jeho děti poučily! Mimochodem: Mordokaj tam u toho perského dvora, neměl vůbec co pohledávat! Je přece z královské rodiny Israel! Patří do příbuzenstva krále Saula!

Ester, jak se dalo očekávat, soutěž vyhraje. Ester je vlastně sirotek, adoptovaná Mordokajem. Její židovské jméno je Hadasu, což v Hebrejštině znamená "hvězda." Pakliže se někdy rozčiluješ, že Tvé ženě trvá "šlechtění" hodinu - a i více, povšimni si, že u perského dvora to trvalo 12 měsíců, jak prozrazuje verš 2:12!.... "Seděl v královské bráně" (2:19) znamená, že zastával funkci soudce. Je pozoruhodné že Ester už je královnou a poslouchá rady svého "adoptivního otce."

2:21-23 Mordokaj vlastně překazí atentát na krále. Jedna věc je na této události překvapující: Mordokaj nebyl odměněn, ani pochválen! Ani nějakou tu "medaili!“ Bůh ve své moudrosti, toto přehlasoval, aby se tato události mohla použít později...... Kapitola třetí by se mohla odehrát ve kterémkoliv století. Za jméno Haman můžeš dosadit faraóna, Hitlera, Násira, Eichmana či kteréhokoliv antisemitu dnešní doby! Jen se podívej na televizní zprávy - a nemusí to být ani z Německa! Nebyla chvíle od té doby co se Israel stal v Egyptě národem - aby někdo neplánoval jeho zničení!... Ať už Mordokaj byl mimo Boží vůli nebo ne - ať už v této knize je zmínka o Bohu - nebo ne - Mordokaj dodržoval Boží zákon a odmítl se klanět komukoliv! Hamanovi se to, pochopitelně nelíbilo a proto se chtěl pomstit - a to nejen na Mordokajovi........ Je vidět, že lidský život neznamenal mnoho pro tohoto krále. Ani se neptá Hamana co je to za lidi, které Haman hodlá vyhubit. Možná že doufal, že si naplní pokladnice zabaveným majetkem těchto "nepřátel." Zákon, který král vydal, není možné pozměnit. Ani král sám to nemůže udělat!........

Jediná možnost je - vydat zákon nový! A Bůh zasáhl právě tak jako když císař Augustus podepsal dekret o sčítání lidu - také neměl tušení, že vlastně splňuje Boží předpověď! Všimni si, že ani v této době (4:3) není zmínka o modlitbě k Bohu! Tito lidé jsou od Něho velmi daleko! V té době bylo v Persii asi patnáct milionů Židů! Víš jaký by to byl hrozný masakr? ....... A tak Ester, po poradě s Mordokajem, se odhodlá riskovat svůj život a předstoupit před krále. Když král jí nabídne své žezlo k dotknutí - nabídne jí tím život.. Potom si Ester naplánuje celý ten "scénář..." Kapitola šestá je opět krásnou ukázkou Boží Prozřetelnosti. Král "nemůže spát" a při tom objeví starý záznam, který zachrání několik milionů Židů! Další, sedmá kapitola je o člověku, který přišel na večeři a místo toho zemřel na šibenici. A zase:

Až do této doby, král neměl nejmenší potuchy o tom, kdo jsou ti lidé, které dovolil Hamanovi "exterminovat" natož aby věděl, že jeho oblíbená žena patří do té skupiny! Jak je vidět, král byl nejenom vyšetřovatelem, ale i soudcem. Na druhé straně - i když ten hlavní inspirátor visel na šibenici, dekret o vyhubení Židů stále platil! A tak to jediné, co král mohl udělat, bylo vydat nový dekret, kde se povoluje všem Židům v Persii bránit se proti komukoliv, kdo by usiloval o jejich život............. Verše 9:10 a 9:13, byly hádankou po staletí: Jak může Ester žádat o něco ve verši 13, když už to bylo vykonáno ve verši 10 ? Sleduj mně pozorně, příteli:

V roce 1946 bylo popraveno z nařízení Norimberského procesu 10 hlavních nacistů. Odsouzeno k trestu smrti jich bylo jedenáct ale Herman Goering, hodinu před popravou, spáchal sebevraždu. Potom přišly počítače - computery. Hlavní klíč k celé té záhadě jsou tři hebrejská písmena: "taf," "shin," "zayin," která se objevila (v hebrejské verzi), v seznamu deseti popravených Hamanových synů. Jsou napsána menší, než ostatní písmena.... A teď dávej pozor:"Taf, shin a zayin" znamenají čísla datumu židovského kalendáře 1946! Ze zcela neznámého důvodu, jeden z těch odsouzených, Julius Streicher, několik vteřin před tím, než se mu zatáhla smyčka, zvolal: „Purim 1946!" Jak Streicher,tak i Goering, byli instrumenty k vyplnění verše 9:13!

Jsem Křesťan - pragmatik - nemám rád senzace! Ale když jsem si tohle přečetl v roce 1986, v nedělních "St. Petersburg Times“ (Petersburg-Florida, ne Rusko!), měl jsem podivné mrazení na kůži! Udělal jsem pochopitelně kopie. Jsi-li schopen či schopna (angličtina!) si to zkontrolovat, zavolej - pošlu! Je toho tam mnohem víc - ale ten rok 1946 je skutečná bomba! A to i pro mně, který nemá už téměř dvacet let, ani stín pochyby o tom, že Bible je dopis od Boha! Ale i tak, když člověk narazí na něco tak úžasného, stejně se ještě "otřese..." Jinak, na závěr, nemám pochyb o tom že ta krásná, moudrá Ester a její - tak trochu potrhlý král - žili šťastně až do smrti. Abych nezapoměl: Mordokaj jistě také! Ester - Konec....

Comments