EfezskýmEfezským.

Úvod.

Biblické autority se neshodují na tom, komu byl tento dopis napsán. V lepších rukopisech "en Epheso" není. Je zcela možné, že Pavlova poznámka v Koloským 4:16, se týká tohoto dopisu, který potom byl jakýmsi "oběžníkem," a četl se na více místech. I to oslovení je nezvykle krátké. Podle odborníků, byl napsán v Římě, jako první z "vězeňských dopisů," roku AD 64, a poslaný zároveň s dopisem do Kolosu, a dopisem Filemonu po Tychikusovi. (Skutky 20:4, Efezs.6:21, 2 Timot. 4:12) "Celé Písmo je dáno inspirací, celé je nám prospěšné!" (2 Timot.3:16) Zde v tomto dopise to uvidíš! Boží proroci Starého Zákona prohlašovali lidem Jeho orakula - apoštolové Ježíše Krista psali dopisy svým bratřím v Kristu. Dopisy, které byly napsány pro určité kongregace, ale které nesly v sobě zprávy, které jsou právě tak aktuální dnes. V jeho epištolách, (dopisech) učí Pavel doktríny Církve tak, jak byl informován Božím Duchem. V jeho dopisech církvím v Římě, Korintu, Galacie, Efezu, Filipi, Kolosu a Tesaloniky, (a nakonec i nám) poznáváme jedinečné místo, které má Církev v Božím plánu. Skrze tyto dopisy poznáváme naše povinnosti, naší svobodu, naší budoucnost v pravdách, které byly skryty v Bohu od počátku. Církev, o které se zmiňuje Ježíš v Matouši 16, je živý organismus - Tělo Kristovo - které jednou bude uchváceno v oblacích, do svého věčného domova s Kristem. Tato Církev bude na věky ukázkou Boží milosti, trpělivosti a bezmezné lásky pro celý vesmír....

Byl to Pavel, který nás poučil v předešlém dopise, že jsme spaseni pouze milostí, skrze víru, bez skutků. Pavel dává jasně najevo - a to nejednou - že jeho zpráva nepochází z lidské moudrosti, ale z Božího Zdroje. Tento muž, který studoval u nohou slavného Gamaliela, Farizej z Farizejů, člen proslulého Sanhedrinu, ten mohl klidně prohlásit: Nepotřebuji žádné instrukce - jsem zcela schopný rozpoznat, co mi mé srdce ukazuje jako správnou cestu! Ale Pavel to neřekl! V hlase Ježíše Krista pocítil sílu, kterou před tím nikdy nepoznal! A proto se ptá: "A co chceš, abych udělal?" Potom šel, a do své smrti nepřestal dělat to, co mu Kristus nařídil! Obrácení Saula z Tarsu, je počátek jedné z největších osobnosti, které kdy žily. Pokud se mého názoru týče - větší osobnost na této planetě nežila - kromě Ježíše Krista! Pro historické pozadí tohoto dopisu, se musíš vrátit do Skutků, kapitoly 19 a 20. Bůh Yahweh - Pavlovým perem, a skrze svého Ducha nám dal - nejenom plán, ale i mapu pro naše pozemské životy. Uzavřu tento úvod Pavlovými slovy v Římanech 1:1: Pavel, Služebník Ježíše Krista.....

Úvod - Konec.

Efezským.

1:1-23. V celé Bibli není Boží vůle tak vyzdvižena, jako zde - a přesto je tak nádherně spojená s Jeho milostí! Bůh je absolutně svrchovaným vládcem - ale jeho suverenita nepotlačuje svobodnou lidskou vůli! A opět: "Svatý" (hagios) je jméno, či název každého znovu-narozeného člověka. Všichni Křesťané jsou "hagios," protože všichni Křesťané jsou "v Kristu." Pavel byl učitelem "milosti." Všimni si, jak píše: "Milost a mír" - ne opačně - protože bez milosti nemůžeš mít mír s Bohem! Když obdržíme Jeho milost, máme ihned mír, který je za hranicí pochopení. A veškerá tato milost je v Kristu. Víš, v češtině je to nezvyklé, (ne tak v angličtině) psát Kristus Ježíš - ale bylo by to tak správnější: Ježíš je Jeho pozemské jméno, Kristus je titul..

V původním jazyku - řečtině, je Efezským 1:3-14 jedna souvislá věta. Nejdelší věta v Bibli. Otec, Syn a Duch jsou v těchto verších neoddělitelní - snad proto ta jedna věta bez rozdělení. Proč se Pavel tolikrát zmiňuje o darech shora? Jistě, nakonec všechny dary jsou shora, ale je tu ještě jeden pohled:

Křesťané jsou cizinci na této Zemi! Tento svět není náším domovem! Naše občanství je v nebi, a my jsme ztotožněni s Kristem! Lidé znovu-zrození, jsou obyvatelé nebe. (Židům 3:1, 1Petr 2:11) Pamatuješ se, jak Ježíš mluví s Otcem, aby nás nevzal ze Země, ale aby se o nás staral, pokud na Zemi jsme. (Jan 17) Proč? Podívej se: Člověk, který se potápí pod vodu, musí mít zásobu vzduchu - jinak tam vydržet nemůže. Člověk narozený z Boha nemůže žít spirituální život, pakliže nemá stálou dodávku síly, moci a požehnání. Jediný způsob pro člověka, jak potěšit Boha - je být v Kristu! Proč? Ježíš z Nazareta přišel na tuto Zemi za jedním, jediným účelem: Splnit vůli Otce! A proto také Bůh-Otec spasí toho nejšpinavějšího hříšníka, kvůli Kristovi. Jestli jednou uslyšíš Boha Otce, jak říká: "Dobře jsi učinil, můj věrný služebníku," bude to jenom proto, že stojíš před Ním v Kristu! Není pastor, evangelista, kněz, učitel, který by Tě mohl vyznat Bohu-Otci! Ani jeden! Je pouze jeden prostředník, mezi Bohem a člověkem - Ježíš Kristus! (1Timot.2:5). A proto Kristus je pro nás Alfou i Omegou! Jsou lidé kteří věří, že doktrína Trojice vznikla v římsko-katolické církvi. To je omyl! Trojice tu byla před počátkem: Genese 1:1: Na počátku Bůh. TO JE OTEC! Jan 1:1: Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo Bůh. TO JE SYN! Na počátku Bůh stvořil všechno skrze Syna.. Z důvodů, které neznáme, soud udeřil Zemi, a ta byla "bez formy a prázdná." A zde máme Třetí Osobu: A To je DUCH BOŽÍ! „se vznášel nad vodami.“ Každá Osoba Boha má podíl na naší spáse. Jak už jsem to kdysi přijmul: Otec Stvořitel, Syn Spasitel, Duch učitel....

1:4... Už se o tom zmiňuji od samého počátku: Obsah tohoto verše, je jedním z nejtěžších k pochopení a zároveň je nenáviděný "přirozeným" člověkem. Vlastně i průměrný Křesťan, přijímá s velkými obtížemi celou jeho koncepci! Viz, lidská logika: "Pakliže někoho zvolil, určil, vybral - ještě před počátkem světa - tak co se snažit? Jestliže jsem "vyvolený," zůstávám vyvoleným, ať dělám, co dělám - nejsem-li mezi vyvolenými, zůstanu nevyvolený, ať dělám, co dělám!" Zdá se to být tvrdý oříšek - ale když ho rozlouskneš, dostaneš se "na dobroty." Celá myšlenka je: Otevři ten ořech, abys viděl, co pro Tebe Kristus udělal! Potom to VÍROU „dej do kapsy“ a žij z toho! Jsi božím synem - tvůj Otec Ti připravil nespočetné množství požehnání - využij je už zde! Podívejme se tedy na to v příkladech. Po starých, dobrých Křesťanech, jako D.L.Moody, Charles Spurgeon, O.B.Greene, Harry Ironside, Vernon McGee, Campbell Morgan a jiných jsem jich "zdědil" několik. Sám se domnívám, že dobrý příklad vydá za hodiny studování: Na nebeské bráně z naší strany je nápis:"Kdokoliv chce, může vejít!" "Já jsem ta brána - kdo vejde skrze mně.." „KAŽDÝ,“ to znamená i Ty! Vejdeš, najdeš pastvu, najdeš Život. Ale když vejdeš a obrátíš se zpět, budeš číst nápis jiný:"Buď vítán, vyvolený v Kristu, ještě před počátkem světa"........... Mohl bych to podat jinak:

Kdokoliv chce, je zvolený - kdokoliv nechce, je odmítnutý...

Hyper-Kalvinista, by mi mohl namítnout: "Pakliže je už o lidech rozhodnuto "před počátkem světa," proč se potíš u těchto papírů?" Odvětil bych asi takto: "Všichni mohou být spaseni. Kdyby býval Bůh každému "vyvolenému" namaloval žluté pruhy na záda, podíval bych se každému pod košili, a pak bych učil, nebo neučil. Ale Bůh to neudělal a řekl mi: "Jdi do světa, a uč mou zprávu každého tvora!" a dodal, že "kdokoliv bude chtít, nechť přijde"...

Pamatuješ se, jak Pavel jede na lodi - najednou přijde ta hrozná bouře, že už se loď nakláněla, a vypadalo to všelijak? Pavel jde za kapitánem a řekne: "Nebojte se, mějte dobrou náladu. Nikdo, kromě lodi, se neztratí!" (Skutky 27:22-24) TO BYLA BOŽÍ ZNALOST BUDOUCNOSTI. TO JE JEHO "VOLBA!" Teď dále. O chvíli později Pavel shledal, že skupina lodníků, chce odplavat v záchranném člunu. Říká kapitánovi:"Nemůžete být zachráněni, pakliže tito nezůstanou na palubě!" Kapitán mohl klidně říci: "Tak moment, neřekl jsi před chvílí, že nikdo nezahyne?" (a měl by pravdu!) Pavel to tak řekl! To byla strana Boží. Ale podmínkou bylo: Pakliže všichni zůstanou na palubě. To byla strana člověka! Bůh dal podmínku: "Kdokoliv uvěří mému Synu," to je ta podmínka.. Ta volba je na Tobě!...

Dr. Campbell Morgan to položil takto: To ovšem znamená, že zodpovědnost je na straně Boha! Pakliže On vybírá, On je zodpovědný! Není to nádherné?

Dr.Ironside se jednou zeptal malého chlapce v kostele: "Naleznul jsi Krista?" Ten odvětil: "Neměl jsem tušení, že byl Kristus ztracený! Já jsem ale ztracený byl, a On našel mně!" Příteli, Ty Boha nenajdeš - On najde Tebe! On je Ten, který šel hledat ztracenou ovci! On je Tím, kdo tu ovci našel a zachránil!

Mladý muž z Memfisu, Tennessee, se chtěl stát členem fundamentální kongregace. Zeptali se ho:"Jak jste byl spasený?" Odpověděl:"Já jsem udělal svůj podíl, Bůh udělal Jeho podíl". Teď si mysleli, že ho chytili, a tak se zeptali, jaký byl jeho podíl, a jaký byl podíl Boha."Můj podíl byly mé hříchy. Utíkal jsem od Boha, jak jsem uměl nejrychleji. Ale, víte, On běžel za mnou tak dlouho, až mně dohonil. To byl Jeho podíl!" Bráško, sestřičko - není ani jedna teologická kniha na tomto světě, která by to pověděla lépe! My děláme hříchy - Bůh spásu.

Jeden dědic britského šlechtice žil v chudobě - a jen tak tak se držel nad vodou. Když šlechtic zemřel, po dlouhém hledání našli tohoto chudého muže, a sdělili mu, že na něj čeká veliké bohatství. Víš co udělal? Šel do obchodu, koupil si pěkné šaty a vrátil se první třídou do Londýna. Víš proč? UVĚŘIL, ŽE DĚDICTVÍ JE JEHO - A V TÉ VÍŘE JEDNAL TAK, JAK JEDNAL! Přátelé: Můžete cestovat vaším křesťanským životem první třídou - nebo v dobytčáku! Můžeš jet druhou, třetí, čtvrtou třídou - můžeš jet vzadu na nárazníku! ALE BŮH CHCE, ABYS VĚDĚL, ŽE ON PRO TEBE PŘIPRAVIL VŠECHNY SPIRITUÁLNÍ "BONUSY!" Nemluvím o vile v Monte Carlu s jachtou v přístavu - mám na mysli spokojenost, radost, štěstí, lásku a mír v srdci do doby, než půjdeš domů! Pamatuješ se, jak jsem Ti psal o té Řece Života, jak tam jedeš s různými lidmi? Jedeš-li třídou čtvrtou, až se bude loď přibližovat k Niagáře - zpotíš se a budeš pádlovat o život! Pojedeš-li první třídou, opřeš se pohodlně dozadu a řekneš si:

No a co ? O tomhle jsem věděl celou tu dobu! Konečně jdu domů!

Pochopil(a) jsi, co chci říct? Verš 5. A opět to "hrozné" slovo "predestinace"= předurčení. Přátelé, to je jedno z nejkrásnějších slov v Písmu! Je to sice silná medicina, ale když ji vypiješ, udělá Ti dobře! A potřebuješ to! Musíš vědět, kde stojíš, abys nekráčel(a) životem jako bábovka! Jak říká McGee: Zde kráčíme na vrcholcích hor tohoto dopisu!, Jsme v hluboké minulosti věčnosti, kdy Bůh Církev plánoval. Zde mi Bůh říká, jak to udělal, a není ochoten o tom diskutovat! "Ber to, jak to leží, nebo jdi od stolu!" Je možné, že se to někomu nelíbí - ale maximální 60 km rychlost po Praze se Ti také nemusí líbit - někdo rozhodl bez Tebe. Můžeš ji ignorovat a bude Tě to něco stát. U Boha je to mnohem dražší...Znovu, přátelé: Lidé nejsou ztraceni proto, že je Bůh nevyvolil - jsou ztraceni proto, že jsou hříšníky - a to je, jak chtějí zůstat! To je cesta, na které trvají, z vlastní svobodné vůle! Je nemožné pro Boha aby Tě "našel", dokud nepřiznáš sám(a) sobě, že jsi ztracený(á)!

BŮH ZNÁ KONEC UŽ NA POČÁTKU. PROTOŽE JE SVRCHOVANÝ A VÍ VŠE, CO SE VĚDĚT DÁ. VĚDĚL UŽ TENKRÁT KDO BUDE SPASENÝ, KDO BUDE ČÁSTÍ KRISTOVA TĚLA..... ALE JEHO "PŘED-ZNALOST," NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S MOU, ČI TVOU SVOBODNOU VŮLÍ!! BŮH MNE NENUTIL, ABYCH PŘIJAL JEŽÍŠE KRISTA! TO BYLO MÉ SVOBODNÉ ROZHODNUTÍ POTOM, CO JSEM UVÁŽIL ALTERNATIVY! PRÁVĚ TAK NIKOHO NENUTÍ, ABY ODMÍTNUL JEŽÍŠE KRISTA!

Vymaž si už jednou pro vždy z hlavy determinismus, reinkarnaci, Karmu (ne tu na vodu!), existencialismus, slepé síly vesmíru, "osud" a všechny ty nesmysly, které si člověk vymyslil, aby mohl odmítnout (jak naivní!) zodpovědnost za svůj život Bohu! To je ten důvod všech těch filosofií už od Nimroda! Nenech se podvést! "KDYŽ OCHUTNÁTE OVOCE POZNÁNÍ, BUDETE JAKO BOZI!" TO JE PŘECE TA STARÁ LEŽ, STARÁ JAKO ČLOVĚK SÁM! A POŘÁD TO TEN HOMO SAPIENS ŽERE I S NAVIJÁKEM!

Upomeň si, co říká Ježíš svému milovanému národu Israel: „Kolikrát jsem si přál shromáždit Tvé děti tak, jako kvočna shromažďuje svá kuřata pod křídla a vy jste nechtěli" (Matouš 23:37) Hrozně rád bych viděl, jak do tohoto verše "nacpeš" Boží predestinaci! Nevím, co by na to hyper-kalvínista řekl, jak by to vysvětlil. Ne mně - mně je to jasné i bez teologické fakulty! Dívej se na to jak chceš, ale já Ti- na Boží autoritu povím, že: Pakliže nejsi spasený(á), půjdeš rovnou do pekla až zemřeš! A NEBUDE TO Z BOŽÍ VŮLE!! "Není Jeho vůlí, aby kdokoliv zahynul, ale aby všichni k Němu přišli.“ (2 Petr 3:9)

Drahý křesťanský bráško-sestro: Nikdy nezapomeň, že Tě Bůh nespasil pro to, že jsi dobrý, či jak jsi krásná - ALE JENOM A JENOM KVŮLI KRISTOVI!! ZNOVU TI - ZCELA DŮRAZNĚ PŘIPOMÍNÁM, ŽE: KDYBY TENKRÁT BŮH-SYN ŘEKL OTCI: "MYSLÍM SI, ŽE ZA TO, CO MÁM UDĚLAT, CO MÁM V SOBĚ NÉST - TU ŠPÍNU, BOLEST, HANBU, NEVDĚK, ZLO, NENÁVIST, VÝSMĚCH, TEN TVOR ČLOVĚK, VŮBEC NESTOJÍ, TAK BYS MOHL CHODIT ZBOŽNĚ PO UŠÍCH, A KLANĚT SE K MEKCE 7X ZA DEN, A SKONČIL BYS V PEKLE!!! VŠECHNA SPÁSA JE V KRISTU....

Já věřím v biblickou Boží volbu - predestinaci. Nejsem si jistý, že tomu všemu rozumím, ale nečetl jsem nikoho - a také jsem ještě nikoho nepotkal, kdo by tomu rozuměl víc. Jedno vím jistě: Predestinace se týká pouze Božích dětí! Zamysli se nad tím, a neobviňuj Božího Ducha z neupřímnosti, nebo pokrytectví! Kdyby lidé byli předurčeni k životu v nebi, a existenci v pekle, nikdy by nemohl Svatý Duch, skrze autora "Židům" napsat, že: Ježíš, z milosti Boží, ochutnal smrt za "všechny lidi. Zde, v rozpravě o tomto dopise bude vhodné, abychom si znovu popsali to nejdůležitější, co v našem životě je. Myslím, že i když o tom píši často - je to stejně ještě málo, vzhledem k důležitosti předmětu. Tak tedy: Třetí kapitola Jana nám podává interview mezi Ježíšem a Nikodémem. Nikodém byl význačným "nábožníkem ,ale zároveň měl hladové srdce. Ježíš odpovídá: "Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže uvidět Království nebeské!.Na Nikodémovu námitku,"jak to může být?" Ježíš odpovídá: „Pakliže se člověk nenarodí z vody a Ducha - nemůže vstoupit do Království nebeského.". Tak, a co s tím?

A zase: Nejlepší komentář na Bibli - je Bible! Tak se podíváme tam. Ta "voda" je - podle Písma - Slovo Boží. Proč? Podívej se do Jana 4:10, 4:14, 4:26-27, 15:3, Efezským 5:26, 1Petr 1:23. Ta "voda" není řeka Jordán, nebo křtitelnice kostelů tohoto světa! Ten Duch v Jan 3:5, je Duch Svatý. Dovol, abych ukázal tu část naší spásy, na které má On podíl: Bůh-Otec, plánoval naší spásu v minulé věčnosti. Bůh-Syn, ji zajistil a vykoupil, když se naplnil čas. Duch Svatý je bezprostředním faktorem, který nás "přemlouvá," abychom věřili. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Boží... (1Korint.2:14)

Není člověka, který by mohl uvěřit bez pomoci Svatého Ducha! Ježíš o Něm mluví:"Až On přijde, nebude mluvit o sobě - oznámí Vám co uslyší, a ukáže Vám to!" Svatý Duch je na Zemi od okamžiku, kdy vznikla Církev, a ukazuje lidem cestu k Bohu. Je na světě, aby ukázal Boží dar: Spásu, skrze prolitou krev Božího Syna. V Janu 6:44 čteme: "Nikdo ke mně nemůže přijít, jenom když Otec, který mne poslal, toho člověka přitahuje." Hříšníci jsou přitahováni k Bohu, skrze sílu Ducha. (Jan 16:7-9) Když hříšník slyší to Slovo, Svatý Duch - skrze toto Slovo - otevírá oči porozumění. Svatý Duch otevírá oči ducha, a porozumění srdce. A při tom nám dává slavnou zprávu o tom, že Ježíš splnil všechny požadavky Boha pro naší spásu. Toto je počáteční práce Svatého Ducha mezi námi.

2:1-22.. "A vás přivedl k životu - vás, kteří jste byli mrtvi v hříchu." Pavel ve skutečnosti říká Efezským, že byli vzkříšeni z mrtvých. A zde máš to "druhé zrození!" Je mnoho teorií, a učení o tom, odkud Člověk přišel do existence, jak dlouho to trvalo, než došel tam, kam došel. Ale pokud nejsi ateista nebo evolucionista, (žádný velký rozdíl nevidím) pak je pro Tebe jen jedna odpověď: "A Bůh pravil - udělejme člověka, podle našeho obrazu, k naší podobě." Buď člověka stvořil Bůh - anebo? Víš, každou chvíli čtu něco nového, co by se dalo použít k poukazu na nesmyslnost evoluční teorie. Na příklad: V Los Alamos nedávno instalovali nejrychlejší computer světa. Autor Danny Hills přišel na systém, jak zpracovat informace pararelně - ne jednu za druhou. Něco na způsob lidského mozku. V tomto počítači, kterému říkají "Connection Machine," je místo nervových buněk spojeno víc než 60 tisíc počítačů! Za jednu vteřinu provede tolik operací, že kdybys chtěl tyto provést kapesní kalkulačkou, zabralo by Ti to 1000 let! Ovšem, odborníci tvrdí, že skutečnému lidskému mozku se přirovnat nedá! Lidský mozek obsahuje miliardy podobných počítačů, a navíc je schopen pracovat s intuicí, inspirací, emocí. Je vůbec možné opravdu věřit, že takový mozek vznikl z tupé, neživé hmoty?

Je Boží radostí dát svým dětem vše, co potřebují pro radost, jistotu, štěstí, spokojenost. Adam byl Jeho dítětem, skrze akt stvoření. Bůh dal Adamovi Evu - beze všech pochyb, královnu veškerého stvoření! Eva byla prvním miláčkem této planety. Ani na líbánky nikam jet nemuseli - Eden byl nejkrásnějším místem tehdejšího světa... Čas plynul... Jak dlouho ti dva žili v nádheře Božího ráje, nevím - ale pojednou přišla tragedie. Zhřešili, a tím se vzdali svého radostného spojení s Bohem. Uplynulo mnoho staletí, mnoho věcí se změnilo. Máme radio, telefon, barevnou televizi, byli jsme na Měsíci, máme elektronické mozky. Jedna věc se však nezměnila, a to lidská závislost na Bohu! Největší otázkou lidstva není spor Východ-Západ, Komunismus - Kapitalismus, Bohatí - chudí, Islam - Křesťanství. Největší otázkou je, zda lidstvo může přežít bez Boha! Chudák Adam! Když zhřešil, uvědomil si, že je nahý! Od té doby každý nevěřící - stojí před Bohem nahý...

Když ti první dva přetrhli tu "pupeční šňůru", která je spojovala s Bohem, a jejich oči se otevřely - okamžitě dali "rozum dohromady," a - ušili si zástěry z fíkových listů! Jistě, v jejich očích to vypadalo elegantně - byli přesvědčeni, že jsou "kryti." Ale jejich spirituální mysl se zatemnila - zčernělá a zaslepená hříchem. Domnívali se, že je všechno OK do té doby, než uslyšeli hlas Boha. V tom okamžiku se jim úsměv ztratil, a snažili se schovat.

Jedno se Adam naučil. Poznal, že ani výmluva, (svedl to na Evu) ani skutek, (udělal si zástěru) ho neochránily před Božím odsouzením. A přesto si dodnes miliony lidí vyrábí zástěrky: "Bůh neexistuje!""Evoluce je prokázaný fakt!" "Já jsem docela dobrý: Nezabíjím, nekradu, platím daně!" "Bůh je láska - On by nikdy svět nezničil!" "Projdu reinkarnacemi - až se mi podaří ta konečná dokonalost!" "Když člověk zemře, tak je konec! Potom už nic neexistuje!""Život po smrti je nevědecký, jsou to jen pohádky pro lidi, kteří se bojí smrti!" To všechno jsou zástěrky a dudlíky pro dospělé, které nikdy nefungovaly a fungovat nebudou! Jednou tam, náš moudrý ateisto, budeš stát před tím, který Tě stvořil - zcela nahý! Pouč se z toho prvního páru: Bůh odmítnul fíkové listy (vlastní práci) a dal jim kůže zvířat (oběť). To jediné, co mohl Adam udělat, bylo přijmout přikrytí, "zástěru," očištění, od Boha, a poděkovat!...Moderní skeptik, či ateista je, jako ten malý kluk, který přijde k mámě:“Mami, já jsem vlastně tři metry vysoký, opravdu!" A jak jsi k tomu přišel, chlapče?" "No, já jsem si udělal vlastní metr!"... Ano drtivá většina lidí této planety si udělala vlastní metry, přepsala pravidla hry, změnila "dopravní předpisy.“ Prohlásili se za měřítko všech hodnot, za soudce toho, co je správné a nesprávné, "tvůrce svých osudů." Jeden, kdysi velmi oblíbený šlágr byl: "I did it my way." (Dělal jsem to, jak jsem chtěl JÁ - žil jsem podle sebe). Zpíval to Framk Sinatra - a lidi to hřálo u srdce - mluvil jim z duše! Ale co potom, ty konce? Vlastně bych se měl zeptat: Ale co potom, ty začátky? Ano, "budeme jako bozi," budeme jednou vládci vesmíru.

Zní to fajn, jistě - ale je to nesmysl!

Můžeme si, pro vlastní potěchu, natočit filmy, jako „Star Wars,“ „ET,“ „Starman,“ „Star Trek,“ „Last Starfighter,“ „Independence Day,“ či „Armageddon.“ Človíček se cítí príma u televize, s nějakými "brambůrky" a Colou, ale jsou to právě takové pohádky, jako "Punctual equilibrium," kde jednoho dne snesla ještěrka vejce, a vyletěl z toho ptáček! Nebo když neracionální hmota "stvoří" lidský mozek! Tohle jsou, skutečně "násilné zástěrky!"

Jaký to ošklivý, hnusný, obraz! Miliardy "mrtvých" těl pochodují podle svých pravidel ve světě plném špíny a hříchu! Odmítají se podřídit pravidlům Architekta, kterému se musí zdvihat žaludek při pohledu na toto smetiště, ve které člověk změnil Jeho ráj! Ten první pár měl všechno! Adam byl diktátorem, svrchovaným vládcem této planety (a možná, i víc - nevím). Dostal perfektní ženu - a Bůh žádal pouze jedno:"Nejezte ovoce ze stromu poznání dobra a zla!" Výsledek známe. Ve verších této kapitoly, Pavel kreslí obraz hříšného člověka - ale přes naší špínu, Bůh nás miluje! Přečti si verše 4-10! Zdá se to být možná podivné - ale Bůh pro Tebe nemůže udělat nic, dokud nepřijmeš Krista! Musíš si uvědomit, že spása nedělá nějakou generální opravu na starém člověku - spása vytváří člověka nového! Bůh vlastně touží po tom, aby mohl člověka spasit! Je hrozně jednoduché, milovat někoho, kdo miluje Tbe, kdo stále pro Tebe něco dobrého dělá, kdo o Tobě hezky mluví. Ale Bůh nás miloval, když se Mu z nás muselo dělat špatně. když jsme byli, v Jeho očích odporní! "Dám vám nové srdce, dám vám nového ducha. Odstraním vaše kamenná srdce - dám vám nová!" (Ezekiel 36:26). Přirozený člověk - co svět světem stojí - nebyl schopen opravit si svůj vztah k Bohu, a proto jako takový se nalézá v temnotě a zoufalství (i když to nepřizná). Ale Bůh, který je plný milosrdenství se přesto sehnul, a pozdvihl padlého člověka s láskou a laskavostí které mi nejsme schopní pochopit!

Když Ježíš zemřel, my jsme zemřeli s Ním. Byli jsme pochováni, vstali s Ním z hrobu - a NYNÍ ŽIJEME V NĚM (čas přítomný!) tam, kde je On! Přátelé, nechci vám tvrdit že tomu rozumím - ale neodvážím se to odmítnout - protože mě tuto pravdu dal Bůh do srdce! Pakliže namítneš: "Tohle nemohu přijmout, tomu nejsem schopen uvěřit." Je to to, co říkáš? V tom případě se zastav, opravdu zastav, a prozkoumej zdali jsi kdysi, (nebo teprve včera), opravdu, upřímně uvěřil! Proto Pavel, ve 2Korint. 13:5 nabádá, abychom si zkontrolovali, zda je naše víra opravdu víra, která není jen maskou - ať už uvnitř, nebo napovrch! Ve verších 2:8-10 máme původ, a výsledek spásy. Zde máš také JISTOTU své spásy. Jsi spasený skrze víru. VĚŘÍŠ TOMU, CO O KRISTOVI PÍŠE PÍSMO? PAKLIŽE MŮŽEŠ ODPOVĚDĚT KLADNĚ, JSI SPASENÝ! Tvé pochybnosti jsou bezpředmětné! V ten nádherný den, kdy Kristus bude manifestován před celým vesmírem ve své moci a slávě, pak Jeho Nevěsta - Církev, počne žít v Novém Jerusalémě, v Perlově Bílém Městě, které On pro nás připravuje. (Jan 14:1-6, Apokalypsa 21:1-27). V Apokalypse 21:9, jeden z těch starších praví k Janovi:"Pojď, ukáži Ti nevěstu, Beránkovu ženu!" A Jan uviděl, jak Nový Jerusalém, přichází z nebe. Písmo se zmiňuje o třech nebesích. Ve 2 Korint. 12:1-3, se Pavel jasně zmiňuje o třetím nebi. První nebe je prostor, kde létají ptáci. Druhé nebe je prostor, kde jsou hvězdy, galaxie, mlhoviny - prostě to, co lze, a i to, co ještě vidět nelze. Třetí nebe je prostor, kde "bydlí" Bůh. My budeme mít nové nebe (atmosférický prostor), novou Zemi (2 Petr 3:10-13), a Nový Jerusalém. Pakliže má někdo problém tomuto uvěřit - potom má jistě problém uvěřit Janu 3:16, a - nakonec Genesi 1:1..

Když nám kdysi náš profesor na střední škole, s velikým patosem citoval Sokratovo "Vím, že nic nevím," počítal s tím, že ho nikdo nebude chytat za slovo, protože jak se mi zdálo - měl to trochu zamotané! Když se ho totiž jeden student zeptal, zda existuje Bůh, náš starý, dobrý profesor "věděl ," že Bůh určitě neexistuje!

"Jděte a povězte každému tvoru zprávu o mé lásce, o mém daru, o mém míru"... Tento náš svět nepotřebuje řiditelné střely, člověka na Měsíci, ohromné radioteleskopy na přijímání "zpráv z vesmíru! To mi připadá, jak to židovské čekání na Mesiáše! Ten Mesiáš už tu byl, tu zprávu z vesmíru si můžeš přečíst z knihy, kterou dnes prodávají v každém knihkupectví! Svět dává miliardy na "kosmický výzkum," na nové a nové zbraně - a haléře na rozšíření té - opravdu relevantní "zprávy z vesmíru!" Někdo by se mohl otázat: Ta mise Boha-Syna - nevyšla na prázdno? Neztroskotala? Jak to, že není na světě mír? Ježíš z Nazareta přece kázal mír! Mír na Zemi, a pokoj lidem dobré vůle! Kde to všechno je? Tento věk je věkem jatek, zabíjení, nenávisti, bolesti, hromadné smrti! Ano, ale uvědom si, že toto není ještě čas PRINCE MÍRU! Ještě nás čeká 1Tesal. 5:3: "Až b0udou říkat mír a bezpečnost, pak teprve propukne!!

Dopisy apoštola Pavla jsou pokračováním pravdy... Pravdy, která počala v evangeliích ve slovech Toho, který řekl "Já jsem Pravda." Ale tyto pravdy jdou mnohem hlouběji a jsou nám převzácné, protože když je pochopíme a potom přijmeme za vlastní, v prvé řadě nás to usmíří s Bohem, staneme se podílníky na Jeho Životě, a jsme jedni s Ním, v Kristu! Tak krev, která protékala žilami Toho, který prohlásil: "Přišel jsem zemřít, aby vy jste měli život"... ta krev, která tekla po Jeho skráních pod dlouhými trny, ta krev stačila na pokrytí a očistění každého, "kdo chtěl a chce!" Ta krev vytvořila nové Tělo, ve kterém jsou všichni kteří uvěřili - a jsou JEDNA OSOBA - KRISTUS. On je Hlava, my jsme Tělo. Nádherné? Ano. Za hranicemi našeho porozumění? Ano. Ale přesto je to Boží pravda.....

Jak se tak člověk dívá po tom našem světě, vidí mnoho a mnoho "svatých" míst, památek, monumentů. Tisíce poutních kopečků, kopců, řek i hor. Lidé chodí, modlí a klaní se těmto místům, obrazům, sochám, katedrálám, hrobům a podobně. Za ta léta, co jsem Křesťanem a studuji Písmo - za ta dlouhá léta jsem přišel - ne k názoru - ale poznání, ŽE TO MÍSTO, KTERÉ SI NÁŠ BŮH ZAMILOVAL - KDE POBÝVÁ NEJRADĚJI - NEJSOU ANI CHRÁMY, ANI "SVATÁ" MÍSTA, ČI COKOLIV JINÉHO - NEJMILEJŠÍ MÍSTO, KTERÉ NÁŠ BŮH MILUJE, JE SRDCE KŘESŤANA! "Ne já, ale Kristus žije ve mně..." Pavel to vystihl přesně!...

3:1-21... V kapitole druhé, jsme měli "my v Kristu". Tato kapitola je "Kristus v nás". Tuto pravdu vidíme v Janu 15. "Já jsem ten pravý vinný kmen, vy jste větve".. "Kdo je ve mně, a já v něm, přinese mnoho ovoce, protože BEZE MNE, NESVEDETE NIC!".... Tento "nový člověk" (Efez.2:15), přivedený do existence skrze Kristovu oběť je jak Žid, tak i Pohan, chudý i bohatý, muž či žena spojeni jedním principem: Víra v zakončené dílo Ježíše Krista. A proto tito, kteří jsou shromážděni v novém "organismu" jsou částí "lidí Boha." Znovu-zrození věřící, jsou spoluobčané Božího státu. Celou touto kapitolou se Pavel představuje, jako Bohem ustanovený kazatel-učitel, této Nové Smlouvy, této Boží stavby. Pavel to nezačal jako povolání, z vlastního rozhodnutí. Pavel byl určen Kristem, tam před branami Damašku. Jenom se zeptal: "Co si přeješ, Pane?" Kristus mu to řekl, a od té doby, do posledního dne ve věznici Marmora, Pavel nedělal nic jiného! Tím chci říci, že Bůh poslal Pavla, aby vyhlásil učení, pravidla a regule pro "řízení" chodu "nové budovy," Církve. Srdce učení Církve najdeš v Pavlových dopisech, jak je psal pod inspirací Božího Ducha. Pouze v Pavlových epištolách najdeme postavení, učení a věčné určení Kristova Těla - Kristovy Nevěsty - Novozákonní Církve. Veliké mystérie našeho Boha můžeme poznat pouze, dá-li nám je přímo On sám. V Matouši prohlašuje Ježíš tuto mystérii Mat.16:13), a skrze Pavla, později, nám ji vysvětluje. Představ si to! Ta zpráva, ten celý plán, který byl "skryt v Bohu," ta zpráva byla svěřena nepatrnému človíčku - z nepatrného národa! Tato skutečnost Pavla ohromila. On, "největší z hříšníků," je pověřen učením toho, na co celá příroda v bolesti čekala (Římanům 8:19-22), a co by ty miriády nebeských tvorů, tak rády poznaly! (1 Petr 1:12).Kdyby se tak mohli ti vědci, astronomové, chemici - všichni, kteří se snaží "odhalit" tajemství vesmíru kolem nás, kdyby se bývali mohli zeptat Pavla! Pravda, Pavel neměl teleskopy, laboratoře, či celou moderní mašinérii po ruce, ale Pavel znal Boha, který to všechno stvořil, který vesmír stvořil - a potom do něj vdechl život! Žijeme ve věku skepticismu a nevíry. Ti, kteří uvěřili v Písmo, dobře vědí jak "se to všechno stvořilo!" Jenom v první kapitole Genese, je slovo Bůh 31x, a tato skutečnost dostatečně obhajuje pravdu, že Bůh je Stvořitelem vesmíru. On ustavil řád, který je tak dokonalý, že si podle něj řídíme naše hodinky po věky! První věta Bible zní: "Na počátku Bůh"... Nemám nejmenší potíže uvěřit zbytku té knihy...

Verš 10 v tomto překladu, dává dojem že ty "nebeské vlády a mocnosti" jsou síly kladné. Omyl! V kapitole 6, verš 12, se potom dozvíme, o jaké "mocnosti" vlastně jde! Pavel jim tuto zprávu dává pouze na vědomí, aby věděli, že jsou na "vedlejší koleji," která vede zcela jinam, a že Bůh vždy své Slovo drží! Satan je velmi inteligentní - i když ve zvráceném smyslu slova - a ví, že už je téměř dva tisíce let poražený. A snad z toho důvodu je pilný jako včelička, a snaží se oddálit svůj konec, jak jen může! A jak už jsem jednou psal: Jemu udělá radost i když - na příklad - mi vnukne myšlenku, že bych měl - místo toho že to zde píši - vyluxovat koberec, vyčistit si boty, nebo - třebas jen narovnat obraz na zdi! Každá vteřina, minuta, kterou se mu podaří získat zbytečnou pro učení evangelia - každá ta chvilka je pro Satana jako cukrdle!

Verš 12 by snadno člověk přelétnul očima, a četl dál. Tento verš je kolosální! Na první pohled to nevypadá jako moc, ale zamysli se! My můžeme přijít před Boha směle! To řecké "Parrhćsia" znamená "jistota," "samozřejmost," "smělost." (ne sebevědomá arogance, pochopitelně!). Ten stejný výraz je použit v Efez.6:20, Židům 4:16, a 13:6. Bůh si nepřeje, abychom k Němu přicházeli jako robotník, který bázlivě žmoulá v rukou čepici, a stojí tam s nejistotou toho, co se asi stane! Ne! Náš Bůh si přeje, abychom k Němu přicházeli jako JEHO DĚTI - s respektem a úctou - jistě - je to náš Otec - ale hlavně s důvěrou a láskou! S jistotou, že se nám nemůže nic stát, kdo se nás může dotknout, je li Bůh vedle nás?) a s láskou, protože On nás miloval již v době, kdy jsme byli k Němu ještě otočeni zády! Nakonec: Co Mu může udělat větší potěšení, než věrná, upřímná a dobrovolná láska!! ----- Nezáleží na tom, kolik znalosti a moudrosti máme, co se Boha týče. pakliže nemáme v sobě skutečnou, nepředstíranou lásku - jsme pro Jeho účel bezcenní! Nakonec to Pavel přece říká v 1 Korintským 13:1-3, pamatuješ se? Bez ohledu na to, co děláme, pakliže nejsme "prosáknutí" láskou k Bohu, jsme jedna velká nula! Je mnoho lidí, kteří se modlí za všechno možné. Klečí jakoby pokorně se skloněnou hlavou - a jejich srdce je jako mrazák!

Uvědom si: Boží děti - rodina našeho Boha, je dnes rozdělená. Tím chci říci, že mnoho našich "sourozenců" je už s Kristem a odpočívají, (nespí!) zatím co zbytek ještě chodí po Zemi a pracuje - každý podle svého uvážení. Ale Boží Rodina, je jedna celistvá rodina a nese jméno Krista.. Písmo jasně učí, že někteří Křesťané pocítí stud, až jednou budou stát před Kristem. Spása je totálně od Boha - jako dar - ale odměny jsou za vykonanou práci - ale nezapomeňte :

Věrnost k Němu, bude také odměněna! Raději bych to pozměnil: Ne, kolik toho uděláme - ale jak jsme byli věrní! Stará, plachá babička, nebude schopná podat Boží pravdy jako někdo, kdo dostal od Boha dar porozumění - ale její věrnost a příklad jejího života, se cení právě tak! Povšimni si, že Kristus má žít ve Tvém srdci VÍROU - ne pocity! Je mnoho lidí, kteří se spoléhají na své pocity - a když se někdy necítí, jak by se - podle nich - měl Křesťan "cítit," mají strach že nejsou spasení! ALE, NENÍ TO SKRZE POCITY - TY JSOU VRTKAVÉ - JE TO SKRZE VÍRU! BŮH NĚCO SLÍBIL, A TY JEDNÁŠ NA PODKLADĚ JEHO SLIBU - AŤ UŽ SE PRÁVĚ "CÍTÍŠ DUCHOVNĚ," NEBO SE DÍVÁŠ NA FOTBAL! VÍRA SPOČÍVÁ NA SLOVU BOHA - PROTOŽE "BŮH NEMŮŽE LHÁT" (Židům 6:18, Titus 1:2). Je to víra, která dává nádherné, transformující zážitky v životě Křesťanů, když začnou studovat Písmo...

4:1-32... V této kapitole Pavel nastínil, jak se má Křesťan chovat, a jaká by měla být jeho služba pro Krista. "Vězeň Ježíše Krista" neznamená, že někde něco ukradl! Pavel je v dobrovolném "vězení" kde nedělá nic jiného, než prohlašuje evangelium Ježíše Krista. Život Křesťana nejsou pravidla, přikázání, předpisy, které si vymyslil člověk! To znamená, že při vstupu do Boží rodiny podepisujeme nějaké to prohlášení o tom, co budeme, či nebudeme dělat, jíst, pít, mluvit! Máme jít životem tak, aby to dělalo Kristu čest - ne hanbu! On v nás žije, chodí s námi! Svět se dívá, (i když to někdy nevidíš) a posuzuje Krista podle toho, jak my Ho ukazujeme! Naším životem dokazujeme, zdali jsme skutečně změnu srdce prodělali! Nezapomeň, že my Křesťané představujeme toho jediného přátelského Krista, kterého svět kdy uvidí! Příští Kristus, kterého budou vidět, sedí na Velkém Bílém Trůnu v 20:11-15 Apokalypsy. Tam už jim to nebude nic platné....

Ve spojení s verši 4-6, přečti si znovu celou sedmnáctou kapitolu Jana! Poslechni si Krista, jak intervenuje za jednotu Církve. Pamatuji se, jak v USA se jednou postavilo několik evangelistů proti falešnému učení Bible. "Náboženští bigoti!" "Puntičkáři!" "Nesnášenlivci!" Tak podobně se ozývalo ze všech stran.

Kdykoliv prohlásíš, že je jenom jedna Cesta k Bohu, pouze jedna pravda, budeš považován za tupce a "náboženského potrhlíka!

Budeš informován, že každý člověk má právo na náboženství, které mu vyhovuje, obraz Boha, který se mu hodí, a předpisy pro život takové, jaké on schválí. Nejšpinavější "Mafií" je gang lupičů, kteří „orvou" Boží Slovo, strhají s Krista vše božské a udělají z Něj smrtelníka jako jsou oni sami! Je pouze jedna Církev! Pravda, je mnoho spasených Křesťanů v mnoha denominacích, mnoha kongregacích, ale Tělo Kristovo je pouze jedno, a všichni skuteční Křesťané jsou jeho částí. Verš 8 je nesmyslně přeložen. "Vystoupil nahoru a vzal s sebou (osvobodil) zajatce ty, co byli v Šeolu s Abrahámem. Vím, o moc nejde, ale zde se dozvídáme, že tato část Šeolu je vyprázdněna, že tito jsou již s Kristem. Kde jinde bych se to dozvěděl? Když Ježíš zemřel, sestoupil vlastně do pekla. Ne do té části, kde byl ten bohatý muž z Lukáše 16:19-31, ale tam, kde byl Lazarus. Po svém vzkříšení, vzal všechny obyvatele této části domů do nebe.

Je pouze jeden Duch. To je, proč nás Jan nabádá, abychom nevěřili každému duchu - ale ověřili si jej, zda odpovídá Duchu, který žije v nás. (1Jan 4:1) Odmítni každého ducha, který popírá: Nerození z panny, spásu skrze Jeho krev, Jeho božství, (.."a to Slovo bylo Bůh"..) neomylnost Bible, Jeho tělesné vzkříšení, realitu zla a hříchu. Dávej pozor na falešné učitele, protože "mnoho falešných proroků vyšlo do světa!" Ať už jsou jakkoliv upřímní - jejich upřímnost Tě nevezme do nebe! Spasí Tě víra v prolitou krev Ježíše Krista - jeden Pán, jeden křest. A tém nemám na mysli vodu v řece, ale křest (zapečetění) Duchem Svatým!

VŠECHNO, CO TĚ JEDNOU VEZME DO NEBE - JE V SINGULÁRU - NIKDY V PLURÁLU! JEDEN SPASITEL, JEDEN DUCH, JEDNA SPÁSA, JEDEN NOVÝ JERUSALÉM!!

My jsme Boží děti, protože jsme demonstrovali jedinou víru, kterou nás učil, když prohlásil: "Kdo ve mně věří, má život věčný." Pavel žádá Křesťany v Efezu, aby nebyli jako děti, které strhne každá nová idea - ať už je jakákoliv. Toto je dobrá rada i pro dnes. Ty, můj křesťanský bráško, či sestřičko - studuj Boží Slovo, nedej na to co Ti různé denominace dávají "pod nos" jako "tu" pravdu! Většina z vás, zde v Čechách, jste začínali u nějaké církve, kde vám sdělili co je pravda, jaká jsou pravidla, a co stojí ten lístek do nebe. Dobrá. Je možné, že tomu tak je - ale Jan ti říká: "Překontroluj sebe a to, v co věříš!" Buď si jistý(á), že je to to pravé "zboží." Nenech se oklamat!

5:1-33. Boží děti mají kráčet v Jeho stopách. Něco Ti povím: My dnes máme dvě, početně zastoupené větve. Jsou to liberálové, a legalizátoři. Liberálové, ve snaze "být moderní," "jít s dobou," oškubou Křesťanství jako husu - nenechají na něm ani trochu nadpřirozeného. Ježíš je učitel, možná filosof, a celá ta Bible je vlastně kompilace lidské moudrosti a poznání, od krále Ječmínka a ještě dříve.

Nenajdeš tam spásu - nenajdeš tam jistotu. „Ježíš, když slibuje, že se pro nás vrátí, mluví v symbolech,“ (jak by se mohl vrátit, když zemřel, že?) Prostě: Takové Křesťanství je pro kočku! To je náboženství těch, kteří "vyprodukovali" tuto ekumenickou Bibli! ......... Potom máš "zákoníky." Už jsem Ti je vykreslil. Volají: "Boží Milost," a přidávají k tomu Zákon, jako příkrm! Uvědom si, že máš svobodu, o jaké se nikomu ani nezdá! Snažil jsem se Ti to ukázat v Pavlových dopisech - nemohu to do Tebe "naočkovat," musíš to absorbovat sám, jako svobodný lidský agent! Možná že mi věříš, možná, že ne. Nedělej ani jedno! Jdi, zakousni se do Božího Slova! Řekni Bohu, že chceš poznat Jeho pravdu. Pamatuj si - Bůh nemůže lhát! On Ti ji ukáže! Podívej se: My jsme děti moudrosti. Překvapen(a)? Jsme "počatí" Bohem a "jsme v Kristu." Kristus je Moudrost (Přísloví 1:7, 1Korint. 1:29-31. Tudíž, my jsme děti Moudrosti... Nepodceňuj se!

6:1-24.. Už ta první připomínka je tak aktuální! Snad od Adama, nebyly děti tak vzdorovité, vzpurné, a neposlušné! Někde jsem slyšel obraz dnešní mládeže: Kamenná srdce a prázdné hlavy. Plně s tím souhlasím. Na druhé straně jsou děti, které mají Krista - jejich rodiče ne. Viděl bych to asi takto: Děti, milujte své rodiče, a při tom nedělejte Bohu hanbu! Ctěte je do chvíle, kdy by jste museli udělat hřích proti Němu! V tom okamžiku nejste povinni své rodiče poslechnout! Může Vás to něco stát, jistě. Ale On musí být číslo jedna! Je mnohem lehčí být vyděděný(á) od rodičů - než od Boha! Na druhé straně jsou rodiče kteří neví, jak zacházet se svými dětmi. Netrestej dítě, pokud jsi rozlobený(á)! Bůh říká: Uč dítě cestu, kterou má jít - až dospěje, nesejde s ní!Verše 6-9 nám vzbouří krev do doby, než si uvědomíme, že tento život je jen vteřina - vlastně nic v porovnání s tím, co máme před sebou! Kdyby zaměstnavatelé a zaměstnanci praktikovali pravdu, kterou zde podává Pavel - bylo by po sociálních nepokojích! Jeden starý evangelista na Jihu USA kdysi řekl: Je hřích dělat méně, než umíš nejlépe! Na závěr bych chtěl, aby se každý z vás zeptal sám(a) sebe: Jsem skutečně spasený(á) z milosti? A potom si, opět řekni:

Z milosti jste spasení skrze víru - ne z vás.

Je to dar od Boha, ne za Vaše skutky -

aby se nikdo nemohl vychloubat....

Efezským - Konec..

 

Comments