Daniel

Daniel

Kniha Daniel je snad "nejnapínavější" knihou Starého Zákona! Jistě, každý máme jinou vnitřní "chemii" a tak je zcela možné, že ne všichni budou sdílet můj názor. Jak už jsme to viděli v předešlých prorockých knihách : Bible je - jako žádná jiná kniha na světě - doslova "nabitá" předpověďmi! A teď:

Vezměte Korán, Bhagavad-Gítu, Védy. Přečtěte si Zarathuštru (Zoroaster), podívejte se co říká usměvavý Budha! Zkontrolujte si Knihu Mormonů i s jejich druhou knihou "Perla Veliké Ceny," Konfuciovy "Analekty," výplody moudrosti Mary Baker Eddy, Ellen G. White, Charlese T. Russela či jiných!

Vezměte všechny tyto knihy společně s celou řeckou filosofickou literaturou a navršte je - všechny - na jednu stranu stolu! Na tu druhou můžete dát pouze Bibli - protože všechna ta "kila" dříve zmíněného materiálu, nevyváží jednu stránku Božího Slova - Bible!

Viděl jsem několik komentářů k Danielovi v češtině. Většina se zabývá tou popisnou stránkou. Daniel, jako mladík odveden do zajetí, to všechno kolem něho - až se dostal na to vysoké postavení u babylónského dvora. Potom Daniel ve lví jámě, ti tři mládenci v ohnivé peci a tak dále. To vše je i v dětské Bibli s pěknými obrázky. Aby jste mi rozuměli. Nemám v úmyslu něco ironizovat! Tohle všechno je pravda - každé jednotlivé slovo v této knize je pravda, ale k tomu není třeba komentáře! Tomu každý porozumí! ..... Mně jde hlavně o pohled na to, čemu se většina komentátorů vyhýbá! O to, co vlastně odděluje tuto knihu ode všech ostatních, tak zvaných svatých knih! Jde mi o tu prorockou část. To je to, co má dnes - na konci dvacátého století - tak velikou důležitost! Nezapomínej, že velká část všech biblických proroctví je již historií! Jde mi mráz po zádech, když vidím, jak většina - i fundovaných Křesťanů - béře předpovědi Bible - jako něco bizarního - něco jako na příklad orakulum delfské, či kouzelné zmizení slona ve Varieté! Většina má snahu se tomu vyhnout - co kdyby - Ó Světe!! - chtěl někdo nějaké to proroctví vysvětlit! Tak tu celou knihu, raději "vrazí" o 400 let dopředu, právě tak jako ti, kteří "spáchali" tento překlad, poznámky a vysvětlivky! Ale příteli, to není nic originálního! Tohle dělal každý skeptik, každý atheista, každý nepřítel Boha už od pradávna! Žádná jiná kniha Starého Zákona - s vyjímkou snad Izaiáše - nevyvolává takovou reakci, jako kniha Daniel! A proč dávám takový důraz na znalosti a pochopení proroctví?

Zde si vypůjčím několik vět od jednoho z nejlepších křesťanských autorů dnešní doby, Dave Hunta. Četl jsem - a mám téměř všechny jeho knihy. Ani jednou za posledních patnáct let - ani jednou se nestalo, že by Dave vybočil za "hranice" Bible, že by napsal něco, co by se rozcházelo s duchem Písma! Tak si zde vypůjčím jeho nápad. Jak ho za ta léta znám, ať už z diskusí na televizi či z literatury, vím že by se nezlobil! V knize "How Close Are We?" podává takovou myšlenku: Co by musel Bůh udělat - jak by se musel "prokázat", aby lidé uvěřili že On opravdu existuje?Zahřmíš-li - i když třeba slyšitelným hlase z nebe - skeptik usoudí že to byl přírodní úkaz. Uděláš - li nějaký zázrak, vezmou to jako trik - a pakliže to bude něco nevysvětlitelného, něco ohromujícího jako třebas vzkříšení biologicky (ne klinicky!) mrtvého člověka, řeknou že jsi - možná - tvor z nějaké té planety, kde jsou o pár set tisíc let vpředu a proto i když nám se to jeví jako zázrak, pro takovou inteligenci je to zřejmě zcela běžné! Jak se tedy, Bůh "dokáže?" Nebo: Co by jsi Ty, skeptiku, přijal jako finální důkaz Boží existence? Co má tedy Bůh udělat?....... Přemění se v člověka a přijde přímo mezi lidi?

Ale to už zde jednou bylo, a výsledek zná kde kdo!

Ukáže-li se v nějaké té formě, kterou našimi slepičími mozky nejsme schopni pochopit - k čemu to bude dobré? To je stejné, jako by ses postavil nad mraveníště a snažil se jim říci, že tudy za půl hodiny pojede traktor! Při nejlepším získáš pár štípanců!! Co tedy? Dave Hunt navrhuje: Jediná schopnost, kterou nebude mít ani ten příslušník té super-inteligentní civilisace je znalost budoucnosti! Myslím tím dokonalou, stoprocentní znalost všeho, co se kdy v jakékoliv vzdálené budoucnosti stane. Na sto procent - bez jediného omylu! A proto, kdybych byl skeptikem a někdo by ke mně přišel s tím, že on je Bůh, jako důkaz bych žádal - řekněme - osud jednoho tisíce lidí po dobu jednoho roku! V tomto úkolu je tolik neznámých, že je zcela vyloučeno aby to někdo, kromě Boha mohl vědět! A teď tu pertinentní otázku:

Proč dal Bůh tolik, snadno zkontrolovatelných předpovědí do Bible?No přece proto, aby jsi se jednou nemohl vymlouvat na nedostatek důkazů! A tak když se podívám na tuto knihu Bibli, a zjistím si kolik těch předpovědí se již splnilo, nepotřebuji žádný "extérní" důkaz Boží existence! A dále: Protože se tyto předpovědi splňují - jedna za druhou - proto bych také chtěl vědět (dá-li se to vědět), kde jsem já, nebo kde jsme my - na té "Řece Času" dnes - s pohledu Boha? A znovu tu otázku: Je to možné vědět?........ Na mně nedejte - já nic nevím! Ale co říká Ježíš? "Když pak uvidíte to odporné, jak stojí na svatém místě, o němž mluví prorok Daniel.." (Matouš 24:15 volný překlad). Ježíš neříká: "Kdyby jste viděli," ale "Až uvidíte" a to je rozdíl! Tato část se sice týká roku 70 AD. - dobytí Jerusaléma, ale Ježíš poukazuje na to, že je třeba znát proroctví. Ta druhá část, Matouš 24:32-33, tam už to platí té konečné generaci! A zase: "Až toto všecko uvidíte".. To znamená, že to jedna z těch generací uvidí! Ježíš nemluvil aby jen tak posílal slova do větru! Bůh nám zde něco říká! A proto se poctivě podívejme, co nám Bůh, zkrze Daniela říká.

Co když jsme my, tou poslední generací?

Kdo z vás mi může s jistotou říci že nejsme? Podívej se, symbol Israele byl vždy fíkovník." Když už jeho větev raší a vyráží list". (Marek 13:28) Israel je zpět doma! Měl Bůh-Syn na mysli toto? Ale vezměme to pěkně od začátku... Ještě jednu poznámku: Tato kniha Daniel, byla - po staletí - bitevním polem mezi konzervativními a liberálními studenty Bible! Hlavni "boj" se týká datování této knihy! Porphyry, jeden ze zastánců Neo-Platonismu kolem poloviny čtvrtého století, při útoku na Křesťanství prohlásil, že kniha Daniel je podvrh, který byl sepsán kolem doby Antiocha Epiphanes a Makabejců. To by bylo asi tak 170 BC - téměř 400 let po Danielovi! Potom se přišlo na to, že Septuagint, (překlad Bible do řečtiny z doby před Epiphanem, obsahuje knihu Daniel!

To stejné bylo s těmi "třemi Izaiáši," pamatuješ? Potom přišly na světlo Boží "Dead Sea Scrolls" (Svitky nalezené v jeskyni u Qumránu v r. 1947) a hle: jeden Izaiáš! Jako pokaždé: Heretik, atheista, kritik, skeptik - se vždy "vrhne" na tu část Bible, kde ještě nemáme plné časové údaje! Josephus Flavius, (už jsem se o něm zmínil jako o "drbně Říma") napsal ve své knize "Antiquities of the Jews" z roku asi tak 80 AD, Svazek první, strana 388 (mám ji doma, proto ta přesnost) o jedné události o které jsem se už, letmo zmínil. Je rok 333 BC. Alexandr Veliký stojí před branami Jerusaléma. Jelikož vždy bez vyjímky, ten náš dobrý vojevůdce zničil každé město, které dobyl - nevypadalo to zcela růžově! Nebylo co ztratit - a tak Jaddue, v tom čase velekněz, vyšel za bránu aby se setkal s "Alexem," a ukázal mu kopii knihy Daniel, kde je Alexandr jasně vidět. (7:6, 8:3-8, 8:20.22, 11:3) A k tomu něco z historie: Po Alexandrově smrti, si království rozdělili 4 jeho generálové! Na Alexandra to udělalo tak silný dojem, že nejenom město nezplundroval a nezničil, ale nechal se dovést do Chrámu, kde vzdal poctu Bohu Israele!.

Co k tomu datování dodat? Tito kritici, právě tak, jako atheisté, začínají premisou (předpokladem), že nic nadpřirozeného neexistuje! Nadpřirozeno je nesmysl! A jelikož znalost budoucnosti je pochopitelně, nadpřirozený jev, každá předpověď, každé proroctví musí být podvod, humbuk! Isaak Newton kdysi prohlásil: "Odmítnutí Daniela se rovná - odmítnutí Křesťanství". Prostě je to takhle: Mladý muž, jménem Daniel byl odvlečen do Babylónu v třetím roce vlády krále Jojakíma - asi 606 BC. Jeho život překlenuje asi osmdesát let. A tento muž, napsal tuto knihu Daniel. I náš Bůh-Syn nazývá Daniela prorokem - a On se nikdy nezmýlil - nemám, co bych dodal... Klíčovým veršem celé této knihy je 2:44:

"A ve dnech těchto králů (presidentů, ministerských předsedů, vládců), Bůh Nebes ustaví království, které už nikdy nebude zničeno!“ (ovládne všechny ostatní.).." Daniel je kniha totální suverénity Boha!

Začněme s první předpovědí, která zasahuje do naší doby a možná ještě o kousek dále. Bůh skrze Daniela, který správně přiznává že to není "z něj", vysvětluje představiteli prvního lidského imperia budoucnost - nejenom té jeho pohanské říše, ale vlastně systémů lidských vlád do doby konce. Ta hlava ze zlata je Babylón, představovaný Nebúkadnesarem. Svět znal čtyři skutečné vládce, kteří se pokusili ovládnout svět. Král Babylónu je prvním z nich. Každé následující království je podřazenější, méně dokonalé než to předešlé. Stříbrná část té sochy představuje Medo-Perské imperium. Daniel 5:28 mluví o tom, co se stane. Perský král Cyrus Druhý (přirozeně také "Veliký") přemůže Lidyi, Medy i Babylón, a nastolí obrovskou říši......

Jeho syn, Cambyses (nemám český přepis) k tomu ještě připojil Egypt, (asi 525 BC). Třetí království bude "bronzové", a to je to Graeco-Macedonské s našim známým Alexandrem - také pochopitelně "Velikým"! Jeho konec znamenal konec imperia. Alexandr se zadusil, na mol opilý, ve vlastních zvratcích někde mezi ruinami Babylónu, ze kterého chtěl postavit hlavní město světa. Jak už jsme se zmínili, jeho čtyři generálové, si království rozdělili na čtyři díly. A to nás přivádí k tomu království čtvrtému. Dovoluji si upozornit, že po tomto už nebude žádné jiné království! Ale k tomu dojdeme. To čtvrté království železo, je Řím. Zbytek té sochy je ze železa a hlíny. Nezapomeň, že ten poslední symbol je právě tím důvodem, proč Bůh vlastně tohle všechno ukazuje! Kvalita těch kovů, se zřetelně stupňuje dolů, že? Bůh se - možná pro někoho překvapivě - nezmiňuje o Sovětském Svazu, či USA, že? Ano, žádná jiná velmoc nenastupuje po Římu. Římská říše je tou poslední - a bude znovu obnovena - v těch "posledních dnech".Všechna předešlá imperia zanikla, byla poražena nepřítelem "z venku. Ne tak Řím! Atilla Hun přišel, dobyl, vydrancoval Řím - ale v úžasu nad tím co viděl si uvědomil, že na to nestačí - a odtáhl! Ano, Řím se rozpadl zevnitř a "žije" stále ve velkých národech Evropy dodnes! Francie, Itálie, Velká Británie, Německo a Španělsko jsou částmi starého římského imperia. Římské zákony žijí podnes právě tak jako jeho jazyk. Jistě, latinu nemluví nikdo - ale je pevně zakotvena v každém z těchto jazyků. Válečný duch Říma také nezemřel - jen se podívej na historii Evropy! Co se děje dnes? Mladí lidé by dali přednost nazývat se Evropany - než Němci, Italy, Francouzi atd. A to pomalu ( jak pomalu - nemám tušení! ) připravuje půdu pro toho, který to jednou dá opět dohromady! Ne vzkřísí - Řím nikdy nezemřel - jenom části se rozpadly! Bible ho nazývá Antikristem. Kristus se o něm zmiňuje v Janovi 5:43. Tento překlad je opět zpotvořený, nepatří tam ten podmiňovací způsob! "Až přijde jeden". Bylo již hodně těch, kteří se snažili obnovit římskou říši. V první řadě římsko-katolická církev, že? Potom Charlemagne, po něm Napoleon a několik německých císařů. Hitler i Musolini se pokoušeli o totéž. Je vidět, že to Bůh dovolí až tomu pravému Antikristu. A to bude až po Rapture (Uchvácení), někdy na počátku čtvrté kapitoly Janovy Apokalypsy...

A jaký bude konec tohoto posledního Impéria, které je jako železo a hlína? Ta hlína vypadá jako masy lidí deseti různých národů. Železo jakoby naznačovalo, že Řím stále ještě žije, i když už v té finální formě bývalé říše. A jak to všechno skončí? Máme na to odpověď ve verších 2:44-45. Antikrist, (tato postava má asi 35 různých pojmenování v Bibli), bude jednou světovým diktátorem a dá opět dohromady římskou říši ( Apokalypsa kap.13). Diktatura je (nevyskakuj, prosím!) ideální formou vlády ale jako vždy: Jádro problému je v tom, že lidský diktátor ideální nikdy nebude! To stejné se stalo s Nebúkadnesarem, jak budeš číst později. Ten kámen, který rozdrtil tu celou sochu až na prach který odvál vítr, není nikdo jiný než Kristus, viz Matouš 21:44. Pakliže padneš na ten kámen - to je když Ho přijmeš za Spasitele, zachrání tě. Jinak tě rozdrtí. V těchto verších mluví Daniel o době, kdy Kristus přichází na tento svět jako vojevůdce a soudce, který přišel potlačit rebelii. Toto je ten Druhý Příchod Ježíše Krista na Zem. Před tím, v té tak zvané Rapture-Vytržení, Kristus zůstává v prostoru a jen si ty své, "vytáhne".

Lidské vychloubání o vytvoření celosvětové vlády - New Age Society, skončí strašným fiaskem a zničením toho, čemu říkáme civilizace. Příteli, nestav se na stranu Člověka! Bez Boha nemáš atom naděje! A jestli myslíš, že ta troška "náboženství" tě zachrání, podívej se na to znova! Tato kniha - a my nemáme nic jiného! - Ti říká, že musíš být narozen(a) znovu! "Pánové, jak mohu být spasený?“ se ptá se vystrašený žalářník ve Skutcích 16:30. "Věř v Ježíše Krista," zní odpověď. Uvěř, že za Tebe zemřel, přijmi Ho za svého Spasitele! To je ta odpověď! Po tom král padnul na zem a udělal to, co jsem na americké televizi viděl stokrát! Slzy, sliby - a - "skutek utek!" To stejné se stalo s naším králem později. Nepotřebuješ placku na klopu a kilový kříž na krk! Potřebuješ opravdově uvěřit to je vše! Ty sám(a) nejsi schopen ničeho více! On Tě pomalu změní sám. Pamatuj si, že Křesťanství je změna! Ne násilná, a ne jen tak "napovrch!" Skutečná, poctivá změna, které my sami nejsme schopni! (Jeremiáš 13:23,) pamatuješ?. My nemůžeme udělat nic víc, než uvěřit! A i to nám dá někdy "fušku!"

Uzávěr tohoto prvního proroctví je: Někdy v budoucnosti ( já osobně se domnívám, že ne příliš vzdálené, viz Kristův popis v Matouši 24:32-33 ), čeká na lidstvo ( bez Křesťanů ) velmi zlá doba. Je to doba těch "Posledních Dnů." Jak dlouhá tato doba bude, to se dozvíme od Boha, skrze Daniela později. I když jsem si předsevzal psát u Daniela jen o proroctvích, nemohu odolat, abych nepoznamenal něco k 3:17-18. Už jsem se o tom zmínil u Joba 13:15 a vrátím se k tomu u Abakuka 3:17, ale to je tak krásná ukázka skutečné víry - že na to musím pokaždé upozornit!

Kapitola čtvrtá. Toto proroctví se týká přímo pouze krále Babylónu - ale nepřímo každého z nás. Totiž, pýcha je jeden z těch primárních hříchů - vlastně první ze všech! Ale podívejme se na to: Ve verších 4-1-3 se ještě Nebúkadnesar sice ukazuje jako tvor, který uznává nad sebou Stvořitele, ale zřejmě je to jen "show" napovrch, protože přes všechno to varování, které mu Bůh posílá skrze Daniela, král se opět nafoukne jako ropucha a prokáže to jasně ve verších 4:28-30. Potom už proběhne těch sedm let tak, jak Bůh pravil, že se stane - my, lidé, jsme nepoučitelní...... Boží spása kategoricky vylučuje pýchu! To je jedna z vlastností, se kterou před Krista nechoďte! Pavel říká v Prvním Dopisu do Korintu 2:2 : „Rozhodl jsem se neznat mezi vámi nic, kromě ukřižovaného Krista"(volný překlad). My nemáme nic - ale vůbec nic, s čím bychom se mohli chlubit! 1Korintským 4:7 :"Čím se lišíš od druhého? A co máš, co jsi nedostal? A pakliže jsi todostal, co se vytahuješ? (volný překlad). Bůh nenávidí hřích pýchy (Přísloví 6:16-19). Ano, v tomto směru je v zde poučení i pro nás, lidi konce dvacátého století. Ještě trochu historie: Josefus Flavius (už ho známe, že?), připisuje babylónskému historiku Berosus-ovi, poznámku, která pojednávala o velmi zvláštní chorobě Nebúkádnezarově nějaký čas před jeho smrtí....

Kapitola 5.. I když opět tato událost nemá pro nás zvláštní důležitosti, musím se - alespoň dotknout stránky historické: Kdo to byl Belšasar a jak se dostal na trůn Babylónu? Tento chlapík byl velmi kontroversální postavou. Až do určité doby historikové popírali jeho existenci ( něco jako případ národa Hittitů a později prokurátora Piláta). Po objevení Nabonidova (Nabonidus) "cylindru", kde byla napsána historie té doby, je psáno také o Belšasarovi (Bel-shar-usur), který byl synem krále Nabodinuse. Dovol mi malý přehled: Po smrti Nebúkadnesara nastoupil jeho jediný syn Evil-merodach, kolem 561 BC. (viz 2Královská 25:27). Tento byl zavražděn chlapíkem, který se jmenoval Nergal-sharezel. Ten si vzal jednu z dcer Nebúkadnesarových. Po Nergal-sharezerovi nastoupil jeho syn, který vládl pár měsíců, nežli byl zavražděn Nabonidusem (manžel další z Nebúkadnesarových dcer!).

Nabonidus, poslední vládce babylonského imperia, byl většinou někde ve světě na výbojích a tak jeho syn Belšasar zůstal jako co-regent v zemi. Je vidět, že to byl zcela nekulturní hulvát a také se mu to nevyplatilo! Překlad těch slov na zdi je: "Mene" znamená "číslo" a tím se naznačuje, že dny Babylónu byly spočítány, navršeny. "Tekel" znamená váhu. Babylón byl postaven na Boží váhy a shledán nedostačujícím. "Peres", jednotné číslo od "Upharsin", (verš 25) znamená "rozdělení". Království babylónské má být nyní rozděleno mezi zemi Médskou a Perskou. Tím končí ta hlava ze zlata. Tu samou noc, zatím co v paláci byla velká "party", médská armáda, pod vedením Gobryase, pochodovala pod hradbami skrze odvodněný kanál řeky Eufratu, do města. Historie (řecký historik Xenophon) zaznamenává, že Médové byli už ve vnitřním městě, než je hlídky zpozorovaly. Belšazar byl pochopitelně zamordován a Darius-Méd počal království ze stříbra.

V budoucnosti Babylón padne ještě jednou - naposled - z rukou Boha (Apokalypsa 18). Ale to ještě není historie.... Kapitola sedmá, otevírá zcela odlišnou tvář knihy Daniel. Prvních šest kapitol obsahovalo "historickou noc s prorockým světlem". Příštích šest je "prorockým světlem v historické noci." Tohle není ze mně - to vymyslel můj starý učitel Písma Vernon McGee! Zatím co v první polovině knihy je důraz na historii, v druhé zase na proroctví - ale stále s historickým pozadím. Bůh dává Danielovi několik vidění čtyřech pozoruhodných zvířat, v různém čase. Vidění kapitoly 7 je z prvního roku vlády Belšazara, kapitola 8 je z třetího roku vlády stejného krále. Kapitola 9 je z doby prvního roku vlády krále Daria, Kapitola 10 je třetí rok vlády krále Kýra (Cyrus) a kapitoly 11 a 12 jsou z prvního roku Daria. Daniel prostě nedal tato vidění do historické části jeho knihy, ale rozhodl se je všechny shromáždit do druhé, prorocké poloviny.Babylónský král Nebúkadnesar byl velmi inteligentní člověk, který se - pojednou - ocitnul na místě vládce prvního světového imperia. Území jeho říše se rozkládalo na třech kontinentech. Patřil k tomu Egypt v Africe, území v Evropě a pochopitelně v Asii. Král uvažoval: Co se jednou stane s mou říší? Bůh mu dal odpověď v kapitole 2. Ta socha se skládala ze čtyř rozličných kovů - ne z pěti, ale ze čtyřech! Danielova vise v této kapitole ukazuje na čtyři zvířata: lev, medvěd leopard a takovou nepopsatelnou komposici posledního zvířete. Toto bylo jako nějaké divé, nebezpečné zvíře, které nikdo nikdy nespatřil ani na zemi, ani v moři, ani ve vzduchu. Jednoduše - toto zvíře jako skutečná šelma neexistuje! Dá se usoudit, že Daniel po visi té ohromné sochy mnoho nespal. Jistě musel být velice zmatený. Proč? Jako dobrý student Starého Zákona, Daniel jistě věděl o smlouvě, kterou Bůh uzavřel s Davidem. Jeden z Davidovy linie, bude vládcem bez konce! A teď tu vidí čtyři království - a jistě uvažoval, jak tohle všechno zapadá do sebe.

Zbytek knihy Daniel nám dá odpověď na tuto otázku. Dá nám předpověď světové historie, která se splňuje do nejmenšího detailu za posledních 2500 let, od doby kdy byla napsána.... Ve visi, kterou Bůh Nebúkadnesarovi dal, je vidět nádheru a slávu těch království. Bůh věděl, že toto chytne královu pozornost. Ale ve visi kterou dostal Daniel, je popsán nejenom pravý charakter, ale také skutečná přirozenost těchto imperií. Co jsou zač? Bůh nám je ukazuje jako divoké bestie, masožravé, každá z nich ničivý zabiják...... Tyto čtyři bestie jsou pochopitelně jen jiným pohledem na ty čtyři části sochy-postavy. Ve své světoznámé knize "Decline and Fall of the Roman Empire", historik Edward Gibbon, ač ne-Křesťan, píše: "Tato čtyři imperia jsou tak jasně vykreslena - jejich neporazitelné armády zobrazeny lépe v Danielových proroctvích, nežli v historických popisech Justina a Diodoruse!"

Pokusím se udělat grafické srovnání:

Socha. Čtyři bestie. Národ.

--------------------------------- -------------- ------------------------

Zlatá hlava Lev Babylón

Stříbrné paže Medvěd Médo-Persie

Bronzové boky Leopard Graeco-Macedonie

Nohy- železo Komposice bestie Řím.

Chodidla železo, hlína Řím, složený z původních částí..

Doba té vise je zde dána. První rok Belšazarovy vlády, to znamená téměř konec "zlaté hlavy". To množné číslo slova "vidění" naznačuje, že první tři bestie jsou ukázány ve visi první, ve druhé visi pouze bestie čtvrtá. Třetí visí je pak scéna v nebi. Jak to vypadá, jedná se o tři vise. Daniel, v této době, byl tak jak bych řekl "mimo", nebyl právě v důležitosti - a tak měl čas na psaní. Možná, že zde také napsal tu první část své knihy. "Velké moře" zde znamená moře Středozemní.

Ty "větry" v překladu jsou: agitace, vzruch, propaganda, všeobecné mínění. Biblicky "moře" je masa lidí, Pohanstvo, davy, viz (Matouš 13:47, Apokalypsa 13:1, Izaiáš 57:20. Podle Apokalypsy 17:1 17:15 znamená "moře" celkovou pohanskou populaci světa. Zdá se, že jsme u konce posledního stadia čtvrtého království, a - možná - velmi blízko době, kdy bude Římské Impérium (v jakékoliv podobě) znovu obnoveno. A bude to ten "malý roh", který upoutá masy lidí. Ne - pozor, aby jste mi rozuměli: Netvrdím že toto, co vidíte kolem sebe ve světě, je již naplnění proroctví - jenom chci říci, že "vítr" začíná "foukat". Může to být dost dlouhá "bouře". Babylón = lev s křídly orla. To odrané peří, zřejmě poukazuje na ponížení krále v době jeho mentální nestability. "Bylo mu dáno lidské srdce" - jakoby naznačovalo jeho obrácení k víře v pravého Boha... Babylon - aby jste se nemýlili - nebyla nějaká primitivní vesnice! Ještě dnes, v jeho ruinách stojí socha hrdého lva, stojícího na podstavci. Všechny vykopávky poukazují na tehdejší slávu. Visuté zahrady byly jedním ze sedmi divů světa.

Nebúkadnesar se oženil s dívkou z hor - a tak, aby se jí nestýskalo po domově, nechal tuto visutou nádheru zhotovit, protože Babylón ležel v rovině....... Byl zde též vysoký ziggurat (něco jako bábelská věž z Genese). Postavená z cihel a až na vrchol vedla cesta, kde se konaly lidské oběti. Babylóňané měli poštovní systém bez konkurence své doby. Měli vnitřní vany s mosazným potrubím! Byli to lidé, kteří uměli číst a psát. Ve městě měli velikou knihovnu. Kolem celého města byla obranná zeď devadesát metrů vysoká! Byla tak široká, že tam mohly závodit čtyři vozy vedle sebe! Na druhé straně ten lev symbolisuje brutální Pohanství. Ten medvěd, jinak stříbrné paže, representuje království Médo-Perské. Médové dobyli Babylón, potom Persie Egypt. Ta tři žebra v tlamě značí tři království, ze kterých se skládalo celé imperium: Babylón, Lydia a Egypt. "Vstaň a požer hodně masa". Armáda Médo-Perská se pohybovala v obrovských počtech. Dokonce s sebou brali své rodiny. Byl to Xerxes, který vedl asi 300 tisíc bojovníků a 300 lodí proti Řecku u Thermopyl. Byl poražen. Bůh zřejmě nechtěl, aby Východ ovládl Západ v tom čase.... Místo "pardál", či "leopard", by se možná hodilo lépe "panther". Panther, který jako blesk, znenadání skočí na nepřipravenou obět - to je Graeco-Macedonie. Čtyři křídla.. Alexandr se pohyboval se svou armádou jako panther ve skoku. Jako blesk. V porovnání k němu, by byla babylónská armáda jako šnek! Ty "čtyři" hlavy naznačují rozdělení Alexandrovy říše po jeho smrti. Babylón padl v "ožralství", právě tak jako Alexandr. Cassandr si vzal Macedonii, Lysimachus Malou Asii, Seleucus Syrii, Ptolemy, Egypt a po něm přišla Kleopatra.

Graeco-Macedónské imperium přichází mezi Starým a Novým Zákonem, proto se o něm Písmo nezmiňuje. Bylo to ale v té době, kdy ten malý pozůstatek v Palestině zažil tolik utrpení - jak od Syrie, tak od Egypta. Ta odporná, monstrózní bestie s deseti rohy představuje Římské Impérium, právě tak, jako nohy ze železa u té sochy. Toto je přesně popsáno ve verších 7:19-28.. Nechci - ani bych si nedovoli - přidat jedno jediné slovo z vlastní fantasie. Této čtvrté bestii je věnováno mnohem více pozornosti, než všem těm třem před ním dohromady... Tato část je pro nás životně důležitá! Žijeme v čase čtvrté bestie - v čase, kdy se ukáže těch deset prstů nohy a deset rohů... Toto neskutečné zvíře je totálně odlišné od všeho co známe. Lva, medvěda, pantera každý viděl - tuto bestii nikdo. Železná pata Říma byla na krku světa po jedno tisíciletí. Dr.Robert Culver, ve své knize "Daniel, Vykladač Snů" píše : Před dvěma tisíciletími dal Řím světu ekumenickou soudržnost, kterou Liga Národů, či Organisace Spojených Národů se snažily a snaží dosáhnout.

Toto jsou pouze chabé pokusy o oživení staro-římského ideálu, který je od Augusta Césara ztracen... Římská říše se prostě rozpadla, a žije ve mnoha národech jak v Evropě, tak i v národech Severni Afriky. Řím nikdo nepřemohl - pouze se rozpadl na tyto národy! Toto neobyčejné zvíře mělo deset rohů, které zřejmě korespondují s chodidlem sochy, která měla deset prstů. Důraz zde není na původu této bestie - ale na dobu konce - dobu deseti rohů. Tato vise je pro nás nejdůležitější, protože je to budoucnost. Zřejmě žijeme někde v období, které nás přibližuje ku konečné fázi tohoto proroctví. Vise těch tří zvířat jsou již dávno historií, což znamená, že tři čtvrtiny předpovědi se již naplnily! Zbývá pouze doba "deseti rohů". To čtvrté království již na scénu přišlo. A přesto že se rozpadlo, jednou přijde ten, který jej dá zpět dohromady. Bible ho nazývá Antikristem. Povšimněte si, že tyto rohy nepředstavují páté království, jsou, jakoby vývoj království čtvrtého! Jako ty prsty u sochy: Ano, železo-Řím je ještě zde - ale hlína-slabost převládá. Je to jakoby síla autokracie se mísila se slabostí - demokracií.

Ideální Boží vláda, jak už jsem se zmínil, je diktatura - ne demokracie! Až se náš Kristus vrátí na tuto Zemi, nebude se nikoho ptát "jak by se to jako mělo dělat?" Volby jsou Jeho a Země se bude točit, jak On rozhodne! Na to se laskavě připravte, aby jste se necítili potom, jaksi "nepohodlně!" Dalším klíčem je ten "malý roh", který nejprve "vykořenil" tři z původních rohů. Tento je - bez jakékoliv pochyby - poslední vládce, Antikrist. Jak se tak Daniel dívá - tento "malý roh" je něco nového. Těch deset prstů nemělo "malý prstíček", který by z nich vyrůstal! Kromě toho - "oči a ústa" tohoto rohu prozrazují inteligenci. Strašnou, krutou inteligenci a to už není jen divoká bestie.

To je něco jako hrůzný nelidský démon, i když "vyšel z moře!" Je to sice druh rodu "homo sapiens", ale tu super-sílu a super-inteligenci dostane odjinud, než z "moře"! Odhadnout, které tři "rohy" přijdou na řadu první je tak nesmyslné, jako se snažit vypočítat jestli se Kristus vrátí v pondělí, nebo ve čtvrtek , ráno, nebo odpoledne! Daniel neměl mnoho času na přemýšlení o tomto jevu, když už mu Bůh posílá další "video" z vesmíru. Pro toho kdo je obeznámen s Biblí, je tato scéna už známá. Jsou to kapitoly 4 a 5 Apokalypsy. Je to příprava na soud v době Strastí (The Great Tribulation) před Druhým Příchodem Krista na Zem.. 7:9 přesně odpovídá Apokalypse 4:4. Daniel pochopitelně nevidí těch 24 "starších."..Jeho vise se netýká Křesťanů! Dále: Je zcela možné, že Daniel viděl "trůny ve vzduchu", my ale víme, že Kristus bude jednou soudit na soudní stolici - jak ve vzduchu, tak i na Zemi, jelikož Bible jasně říká, že není pouze jeden jediný soud! Zde se ještě nejedná o ten soud Velkého Bílého Trůnu z Apokalypsy 20:11-15.

Než budeme pokračovat dále, podívejme se na ty soudy, jak je Bible podává: "Soud Kříže", Jan 5:24, Římanům 5:9 a 8:1, 2 Korint. 5:21, Galackým 3:13, Židům 9:26-28,10:10. "Očisťující soud nad Božími dětmi", 1Korint.11:31-32 Židům 12:5-11. "Křesťanův "sebe-soud", (1Jan 1:9, 1Korint. 11:31, Žalm 32:5, Žalm 51). Soud skutků Křesťana, (Římanům 4:10, 1 Korint. 3:11-15, 4:5, 2 Korint. 5:10). Kromě toho posledního, všechny tyto soudy se budou konat zde na Zemi. Ten poslední někde v prostoru, až si pro nás Kristus přijde v Uchvácení, či Rapture. Další hrozné soudy: Soud nad národem Israel, (Ezechiel 20:37-38, Zachariáš 13:8-9). Soud nad národy: (Matouš 25:31-46, Isaiáš 34:1-2, Jóel 3:11-16). Soud nad padlými anděly: Juda verš 6. A naposled ten strašný Soud Velikého Bílého Trůnu: (Apokalypsa 20:11-15). Jak vidíte, když prostudujete poctivě Bibli, zjistíte že není jenom jeden všeobecný soud, jak se tak ledabyle prohlašuje!

Zatím co Bůh v nebesích sestavuje celou to scénu, kde se rozhodne o tom, kdo vejde do království nebo ne, ten "malý roh" si pokřikuje po Zemi a chrlí urážky na Boha. Toto jeho objevení na jevišti historie se odehraje krátce (7 let) před Druhým Příchodem Boha-Syna na Zem. Verš 7:12 jasně ukazuje na skutečnost, že i když tyto tři předešlé bestie byly zničeny, jejich ideologie a filosofie zůstávají, a- zřejmě se objeví hlavně v Období Strastí .

Verš 13 ukazuje, jak Syn Boží je pověřen autoritou nade všemi národy tohoto světa. Odebere vládu pohanským vůdcům, a založí království bez konce. Ježíš sám na tuto scénu naráží, když je vzatý pod přísahu, a velekněz se táže:"Jsi Ty, ten Mesiáš (Kristus), syn Boha živého?" A Ježíš odpovídá:" Já jsem, a jednou uvidíte Syna člověka jak sedí po pravici Boha, a přichází v oblacích nebe"..(Marek 14:61-62, volný překlad). Zde je jasně vidět, že Kristus je ten "kámen vytržený bez zásahu rukou", který rozdrtí na prach celý ten lidský humanisticko-atheistický systém.... Ten termín "věčná vláda" se zdá být v kontradikcí Kristově vládě v Mileniu, která bude trvat tisíc let, avšak ta doba vzpoury proti Kristově vládě bude velmi krátká - Bůh s ní udělá rychlý konec, takže to Milenium je pouze jako první "fáze" věčné vlády Krista. Toto celé je jasně popsáno v Apokalypse 20. Bible zřetelně vysvětluje, že toto království je zde na Zemi. Přečti si Micheáše 4:2.

Právě tak jako Nebúkadnesar byl znepokojen svým snem o soše, Daniel měl stejné pocity s jeho visemi, a tak si jde pro "informaci" k jedné z těch nebeských bytostí. Verš 17 jsme si jakž takž objasnili. Verš 18. Totožnost těchto "svatých" je důležitá pro pochopení celé té doby. V této kapitole je o nich zmínka v pěti verších, 21, 22, 25 a 27. Potom ještě v 8:24. První reakce jedné skupiny "prorockých vykladatelů" byla, že toto jsou Křesťané. Jiní, z jedné "speciální" kategorie se domnívají, že je to právě ta jejich denominace, o které se píše! Příteli, Bůh má velikou rodinu! Starý Zákon měl starozákonní svaté. Národ Israel byl zván národem svatých. Pohané kteří přijmuli Judaismus, se nazývají svatými. Toto je zcela jiná "společnost" na rozdíl od novozákonních svatých, jak je známe z Pavlových dopisů!

Bůh uděloval svou spásu od Genese až po Letnice (Pentacost) a bude pokračovat i po Rapture! Později v 8:24 Daniel píše:"Jeho moc bude veliká, ale ne ve zbrani. Bude ničit překvapujícím způsobem. Bude mít úspěch ve všem, co podnikne. Rozdrtí mocné protivníky - i svatý lid." (volný překlad). Exodus 19:6 poukazuje na Israel, jako na svaté, svatý lid... Řecké slovo pro "svatý" je "hagios" a v Novém Zákonu se vyskytuje dvěstěkrát. Devadesát dvakrát ve spojení se slovem "duch", a míní se tím Duch Svatý. Zároveň je používán v pojmenování věřících Křesťanů, což správně znamená hříšníka, který byl prohlášen (Bohem) za spravedlivého skrze víru v Krista. Hagios se používá i pro věřící Starého Zákona (Matouš 27:52-53) a pro věřící, kteří žijí v Době Strastí. Kniha Daniel tudíž "svatými" označuje lid Israele - ovšem pouze věřící zbytek. V žádném případě se zde nejedná o Křesťany, i když mi tak trochu mátne hlavu ten ohromný dav z Apokalypsy 7:9. Ovšem verš 14 je identifikuje jako ty, "kteří vyšli z velikého soužení". Vypadá to jako by byli "vytaženi" (možná) a stojí před Kristem! Téměř každý druhý verš mluví o krutosti a síle té bestie. Železné zuby, mosazné drápy - Řím byl nenáviděn porobenými národy. Hanibal přísahal Římu pomstu a dožil se toho - i když, nakonec přece jenom podlehl. Řím odmítl Boha-Syna-Spasitele, skrze slabou loutku prokurátora Piláta, který se cynicky ptá Krista: "Co je, pravda?" Řím vykonal popravu Ježíše Krista a pronásledoval Jeho přívržence. Ano i v Apokalypse se předpovídá obnovená síla té čtvrté bestie. Apokalypsa 13:7: "... a bylo mu dáno, aby bojoval se svatými a aby je přemohl - moc mu byla dána nad všemi kmeny, jazyky a národy". Když Bůh říká nad všemi, myslí nad všemi!

7:22. Ten název "Věkovitý" je snad ten nejméně šťastný z desítek jiných možností. Je to Kristus. On je také jediný, kdo je schopen přemoci Antikrista. Ti "svatí" nejsou Křesťané! Nechme Bibli ať sama poví, co chce říci - než abychom chtěli všechno "navléci" na "šňůrky" našich doktrin! Další verš identifikuje tu bestii jako království i jako krále. Ti dva k sobě patří, jako hlava a lev na minci. Verš 24. Těch deset rohů které "vyrostou" z hlavy čtvrté bestie, vytvoří finální, konečnou formu čtvrtého království. Potom "vyroste" jedenáctý král, "malý roh", a ten se stane posledním lidským diktátorem světa (Apokalypsa 13:7).... Verš 25."a urážel Boha, jeho Chrám a všechny, kteří žijí v nebesích." Tak to popisuje Apokalypsa 13:5-6. To je totéž, jako zde. A zde máme to vyznačení času. Budeme to brát popořadě, abych to nezamotal. Od doby, kdy se "pustí" do svatých a bude urážet Boha má, do svého konce:

Čas................ 1 rok

Časů.............. 2 roky

Poloviny času..... 1/2 roku

-------------------------------

3 1/2 roku = 42 měsíců.

Jak nám to Bůh ukazuje, tak Antikristova vláda nad celým světem bude trvat 3 1/2 roku. Jeho vláda musí potom skončit, a příchodem Krista na Zem (Armageddon) končí "Čas Pohanů", který počal Nebúkadnesarem. Daniel nikomu toto všechno, co uviděl, nepověděl. Nakonec to nepatřilo jim - ale nám. .... (možná?)

Víš, příteli, studie proroctví není něco jako "seance s duchy" večer kolem stolu! To je nesmysl a přitom to Bůh zakazuje! Proroctví nám Bůh dal podle mne, ze dvou důvodů: A) Abychom si uvědomili že existuje Bůh, který jediný v celém tom našem vesmíru je schopen vidět "konec před začátkem"... B) Abychom se mohli připravit - a hlavně připravit ty druhé, kteří nám dnes neuvěří, aby až to jednou "vypukne", alespoň někdo z nich uvěřil a zachránil se! Bůh, jak já věřím, je ochoten spasit ještě minutu před Armageddonem!!!

Kapitola 8...Počínaje kapitolou osm až do konce této knihy, psal Daniel v hebrejštině. První kapitola a první tři verše kapitoly druhé jsou též psány v hebrejštině. Od verše 4, kapitoly druhé, až do konce kapitoly sedmé - je Daniel napsaný v aramejštině. Aramejci byli semitský národ. Víme že asi tak 2000 let BC žili někde na západ od řeky Eufrates. Vyskytovali se jak v Babylónii, tak i v Assýrii. Později se stali spolutvůrci Chaldejské říše. Proč je to tak napsáno? V poslední době jsem Daniela "nikde nepotkal", abych se ho mohl "optat", a proto spekuluji: Od verše 4 kapitoly druhé, se jedná o čtyři světové pohanské mocnosti. Kapitola osm, až do konce knihy, pojednává výhradně o Židech a Jerusalémě. O znesvěcení Chrámu a persekuci Židů v Době Strastí - až do Armageddonu. Tyto hebrejské části ukazují, co se stane s Israelem v "posledních dnech". Proč tohle všechno píši? Protože jsem si jist, že někdo z vás, jednou v životě narazí na nějakého toho skeptika, který by toto na vás mohl "vybafnout", a mé přání je, aby jste byli připraveni!! Podívejte se co píše 1Petr 3:15!!

Vise, kterou Daniel zaznamenal v této kapitole, je již dnes historií. A opět nám podává neuvěřitelně dokonalý rozbor konfliktu mezi Východem a Západem (beran kontra kozel), zápasu mezi Médo-Persií a Graeco-Macedónií! Tato vise také ukazuje "malý roh" který - podle lidí s větším mozkem než je můj, se ukázal být Antiochus Epiphanes, jinak také zvaný "Nero židovské historie". Ano, je možné, že tento výtečník byl - jakoby předobraz toho posledního vládce - Antikrista. Nemůže se však - podle mně - jednat pouze o Antiocha, protože verš 17 mi říká, že tato vise je "pro čas konce". A "čas konce" je biblické označení Doby Strastí, posledních 42 měsíců, Danielových "70 týdnů". Ale tam se dostaneme.

Verš deset je téměř nemožné zodpovědně vysvětlit! Přirozená reakce by byla, že Antiochus (pakliže se to vztahuje na něj), jakoby vyzval Boha a bylo mu dovoleno, aby dobyl a opanoval Jerusalém. Tento chlapík byl antisemita až do morku kosti! Za obřezání dítěte byl trest smrti. Matka byla oběšena - a dítě potom oběšeno na jejích střevech! Za učení Starého Zákona byl trest smrti. Epiphanes postavil v Chrámu sochu Jupitera a po stěnách vnitřní svatyně nechal rozstříkat - krev z prasete! Antiochus byl "fanda" boha Jupitera a nazval sám sebe "Theos Epiphanes". Znamená to "Manifestovaný bůh, t.j. "bůh, kterého je možno vidět". Vtělená skromnost, že? Ale vraťme se na začátek:.........

Ve verši 2 se Daniel ocitne u Shushanu (jinak Susa, hlavní město Médo-Persie). Toto proroctví se zcela splnilo během 200 let. Řeka "Ulai," je řeka Kerkah tekoucí poblíž města Susa. "Beran se dvěma rohy" je Médo-Persia (viz verš 20). "Vyšší“ roh přišel po „nižším." Média byla na vrcholu, když Gobryas (pamatuješ?) přepadl a porazil Babylón tu osudnou noc. Později perští vládci převzali otěže a přivedli empirium až na nejvyšší metu. „Beran“ se tlačil na západ, sever a jih. (zde je nedostatečný překlad). Perská expanse byla hlavně na západ. Toto je ten "medvěd" z kapitoly 7. Kozel přichází tak rychle, že se jakoby ani země nedotýká. Kozel je Řecko, což vysvětluje verš 21 a roh náš Alexandr. Za vlády Xerxese se Persie snažila roztáhnout na západ.

Xerxes byl posledním velikým vládcem Perské říše. Podnikl výpad proti Evropě, proti Řecku. Vydal se na pochod se svou 300 tisícovou armádou (celé rodiny si brali s sebou). Řekové byli chytří, nevyšli mu vstříc. Počkali si, až přitáhnul k Thermopylám, kde byl úzký průsmyk, kde se armáda v síle nevešla. Jelikož jeden řecký voják vydal za deset perských, Řekové u Thermopyl, Xerxese porazili. Potom ještě u Salamis bouře zničila flotilu 300 perských lodí. Xerxes sám, když se to dozvěděl, sešel k pobřeží a "bil mořské vlny svým opaskem," jako "trest" za zničení jeho loďstva! Toto byl poslední vážný pokus Východu ovládnout Západ. Jistě, přišly hordy Mohamedovy - Maurové skrze Španělsko - ale Karel Martel je zastavil v bitvě u Tours. Potom se Turkové snažili dostat přes Balkán, ale byli opět zastaveni.. Prostě verše 6 a 7 předpovídají porážku Médo-Persie, kterou jim zasadí "kozel" Alexandr.

Verš 8 popisuje konec "velkého rohu". V roce 323 BC ve věku 32 let se Alexandr sám "odlomil", někde mezi ruinami Babylónu. Teď pozor: "malý roh" z předešlé kapitoly není "malý roh" této kapitoly! Ten první vyšel ze čtvrtého království, zde vychází z království třetího! Tento je náš dobře známý Antiochus Epiphanes! Tento "malý roh" je historie, "malý roh" předešlý je budoucnost! Antioch Epiphanes, byl Židy nazván "Epimanes" jinak v jazyce českém "cvok, magor". Přišel na trůn v roce 175 BC, a hned zaútočil na Jerusalém. To je ta doba, kdy vznikli Makabejští - s cílem porazit Antiocha... Teď začneme s veršem 13... V tomto případě ten název "svatý", patří nějaké té - nám neznámé Bohem stvořené inteligenci, kterou bychom nazvali nadpřirozenou bytostí. Napadlo mně: Jak asi tito tvorové nazývají nás? Těch "2300 dní" ve verši 14 bylo, "jablkem sváru" po staletí - možná ještě déle. Adventisté Sedmého Dne ve skutečnosti vznikli z interpretace, že "den" tohoto verše znamená "rok" a datumem Druhého Příchodu Krista byl ustanoven rok 1843. William Miller, jeho přívrženci a následovníci, mezi kterými byla i Ellen G. White se domnívali, že ta "svatyně" z verše 14 představuje Zemi, která bude Jeho Příchodem očistěna. Nemám tušení, proč to přeložili jako "dojde spravedlnosti!" Miller byl velmi upřímný - ale udělal velký omyl v interpretaci! A zde jsme opět, (po kolikáté?) u toho účelu, proč tohle všechno dělám: Aby jste si uvědomili omyly, kterých se dopustili naší bratří před námi a vyhnuli se jim! Už je budete znát! Vy, kteří chcete později učit druhé, musíte znát historii našich křesťanských omylů, které stály tolik, tolik krve!

Jedno nikdy nezapomeňte: O mnoha našich doktrinách lze přátelsky diskutovat - a třeba i přistoupit na bratrský kompromis. Je ale několik - skutečně životně důležitých článků naší křesťanské víry, kde se nedá kompromisovat! Zopakujme si je: 1) Spása je dar, z Boží milosti - ne mzda za "dobré skutky" (Efezským 2:8). 2) Ježíš Kristus je Bůh - ne stvoření! (Jan 10:33, Jan 11:25, Jan 14:9). 3) Kdo uvěří že Kristus za něj zemřel ten má - už nyní - věčný život, který mu nikdo nikdy nemůže vzít! (Jan 3:16, 10:27-29). 4) Celá Bible (ne pouze část), je neomylné Boží Slovo, které se splní do poslední tečky! (Matouš 5:18, 24:35). 5) Pakliže Ti není něco jasné, požádej Boha, On Ti to vysvětlí - je li nutné abys to věděl (Jakub 1:5). 6). Kristus, jak kdysi odešel, tak se jednou vrátí, aby vládl světu! O těchto s nikým kompromis nedělejte, nebo vám "vyjde" zcela jiný Kristus! Dále: Budete se - možná - hádat o nějaké okrajové názory ale nikdy se nesnažte určit neurčitelné!! Kdykoliv dostanete "chuť" na datování, přečtěte si, prosím, Matouše 24:36, a uvědomte si, že nejste moudřejší nežli Bůh!

Ale abych se ještě vrátil k těm 2300 dnům. Jsou někteří, kteří to počítají jako doslovné dny, a snaží se to srovnat s dobou, kdy Epiphanes počal své lumpárny, až do doby kdy židovský kněz, Juda Makabejský vyhnal syrskou armádu. Po tom byl Chrám vydrhnut a znovu zasvěcen Bohu. (Jan 10:22). Nevím.... Ve verši 15 a 16 se nám poprvé představuje Gabriel. Daniel slyší jakoby lidský hlas, který přikazuje Gabrielovi, aby to Danielovi vysvětlil. V tomto vysvětlení vidíme, že pakliže e část jednala o Epiphanesi, týká se to hlavně času konce. Teď to Gabriel vysvětluje - my už jsme o tom mluvili.

Verš 24 má chybný překlad - správný je: "a jeho síla bude mocná - ale nebude z něho".. Antikrist dostane moc od Satana. (Apokalypsa 13:2). Jak to tak vypadá, tak ten poslední vládce bude horší, než všichni ti Epiphanus-ové, Neronové, Hunové, Hitlerové a podobní výtečníci. Jak je vidět, bude kontrolovat i ekonomii (Apokalypsa 13:7), bude pyšný jako Satan a s počátku přijde jako neviňátko, pokojně, v míru. V Apokalypse 6 je to ten jezdec na bílém koni - po něm přichází kůň červený - válka. Na konci kapitoly je Danielovi řečeno, že tato vise je pro dalekou budoucnost.Kapitola devátá - Danielových sedmdesát týdnů... Toto je největší kapitola této knihy - a jedna z největších kapitol Bible. "První rok krále Daria.." ( přepis Darjaveš je ohavný) A hned máme dvě otázky: Kdo byl Darius a o jaký datum se jedná? Darius Méd by mohl být ve světské historii) jako Cyaxares Druhý (Daniel 5:31 a nebo 6:1). "Darius" zde se zdá spíše být titulem. Spíše někdo jako car, král či emperor, než jako skutečné jméno. Přesný datum je sporný. Newell tvrdí že je to 538 BC, Culber 536. (oba se tím zaobírají po léta) Kterýkoliv z nich může být správný. Tento vládce dobyl Babylón v roce 538 BC. Daniel je už asi tak 85 - 90 let starý. Do zajetí přišel někdy v roce 606 BC a studuje proroctví Jeremiášovo o 70tých letech babylónského zajetí. To znamená, že v této době se již blíží konec poroby. Vidíme, že ten rozhodující faktor, který přivedl Daniela k následující modlitbě, byla studie Bible. Daniel byl vším tím velmi znepokojen: "Malý Roh", znesvěcení Chrámu, pronásledování "svatého lidu"... Tak se obrací s prosbou o porozumění na Boha. Ten člověk se uměl modlit! Ztotožňuje se s národem a říká: "my jsme zhřešili....."

Dále nádherně kontrastuje hřích Israele, s Boží dobrotou a spravedlností. Verš devatenáct je vrchol Danielovy prosby. Netrvá víc, než několik okamžiků, a odpověď, v podobě Gabriela se objevuje. "V době večerního obětního daru," jsou tři hodiny odpoledne. Ano, ta odpověď byla vskutku "expresní!" Nakonec Bůh říká "A stane se - ještě než zavolají, já odpovím, ještě budou mluvit, já uslyším..." Izaiáš 65:24, volný překlad.

9:24. Teď jsem v tom nejtěžším z celé Bible - alespoň jak se to jeví mně (ne, beru to zpět! Druhá kapitola Římanům bude ještě těžší!). Ale i tak: Venku je dnes 35 stupňů Celsia a to myšlení nepomůže! Ale pojedeme: "Sedmdesát týdnů (sedmí) je rozhodnuto (odříznuto) pro Tvůj lid a svaté město (Jerusalém). Je to proto aby se skončila nevěrnost a ukončil hřích. Aby se dosáhlo smíření pro nepravost a byla nastolena věčná spravedlnost. Aby skončily vize i proroctví a byla pomazána svatyně..."

A teď sleduj pomalu a pozorně!

Tato vise sedmdesáti "sedmí" je vlastně nejdůležitější ze všech visí Bible (nebo alespoň jedna z nich), protože nám dává porozumění biblické chronologie! Prozrazuje nám časové období, kdy jsou Židé ve své zemi - a pozor: Netýká se vůbec období, kdy Židé ve své zemi nejsou!! To znamená, že se to netýká období 1878 let od AD 70 (zničení Jerusaléma a začátek Diaspory = rozehnání Židů), až do 14.5.1948, kdy byl vyhlášen stát Israel.

Tak tedy: Sedmdesát týdnů neznamená týdny sedmi dnů! Hebrejské slovo pro "sedm" je "shäbůa" a znamená měrnou jednotku. Něco jako náš tucet. Když stojí samo o sobě, může znamenat tucet banánů, brambor a podobně. Tak tedy zde to znamená sedmdesát "sedmiček", nebo "sedmí". To mohou být jednotky dnů, měsíců, roků. V kontextu tohoto verše je jasné, že Daniel četl Jeremiáše a jeho předpověď sedmdesáti let poroby. (Jerem. 25:11-12, 29:10). Těchto sedmdesát let zajetí byl specifický trest za porušení sedmdesáti "sabatických roků". Tedy sedmdesát "sedmí" = 490 let. Vrať se zpět do 2 Letopisů 36:21 od verše 15, ale odpověď je ve verši 21! A teď si udělejme malý graf:

1 týden = sedm roků

70 týdnů = 490 roků

70 týdnů rozdělených (rozříznutých) na 3 období:

7 týdnů -- 62 týdnů -- 1 týden.

Daniela počal trápit problém, jak těch sedmdesát let zajetí "srovnat" s velmi dlouhou dobou světovlády Pohanstva v kapitolách 7 a 8 ! Zřejmě se domníval, že po vypršení těch sedmdesáti let, se Israel vrátí do své země - a slíbený Mesiáš přijde, aby začal to "Království, které nikdy nekončí." Jak může být pravdou ta, i ona předpověď? Těch "sedmdesát sedmí" na to odpovídá! Království Israel okamžitě nepříjde. Těch "sedmdesát sedmí" musí projít v určených periodách! Tyto zapadají do "Doby Pohanů" a probíhají zároveň s nimi. Jsou vlastně "rozlomené" na tři období. Ten výraz "je stanoveno" ve verši 24 (anglicky "determined") je v hebrejštině "chäthäk" , což lze přeložit jako "odříznout" (a bylo "odříznuto - přerušeno v r. 70 AD !) Těchto sedmdesát "sedmí" pro národ Israel a "Doba Pohanů" končí - ve stejný okamžik - kdesi v budoucnu lidské historie - přesněji řečeno - končí Druhým Příchodem Ježíše Krista na Zem. Těch "sedmdesát sedmí" se týká "Tvého lidu" (verš 24) a to je Israel. Potom tu máme z toho stejného verše 6. skutečnosti, které se musí naplnit. Opět pro Israel, s vyjímkou třetího ("zproštění viny"). To je Kristus a Jeho oběť - a to jak pro Židy, tak i pro nás! Toto by patřilo mezi příští odstavec - nebudu to ale trhat: Verš 26.. Vrtalo mi hlavou, proč má Antikrist "končit v povodni?" Slovo "shětěh", které je zde použito, neznamená vodní záplavu, ale "záplavu zla, násilí, viny, nenávisti. To pravé slovo pro "povodeň" je "mäbbůwl" - a to je také ten výraz, který se používá pro Potopu světa....

9:25-27... Zde je životně důležité, abychom zjistili "startovní dobu", jinak nic nepochopíme! Start těch 490 roků. Kdy to začalo? Jelikož toto období je v "Době Pohanů", musí nevyhnutelně zapadat do naší historie. Zde máme několik návrhů: 1) Dekret krále Kýra = Cyrus, (Ezdráš 1:1-4). 2) Dekret krále Daria (Ezdráš 6:1-12),Dekret Ataxerxesův v sedmém roce jeho vlády (Nehemiáš 2: 1-8). Ten poslední se zdá nejlépe souhlasit s veršem 25. Nařízení k obnovení města Jerusalém bylo vydáno v měsíci Nisan r. 445 BC. A to bude náš "startovací" bod! Těch prvních sedm "sedmí" = 49 let nás zavede do r. 397 BC, do doby Malachiáše a konce Starého Zákona. „Toto byla velmi strastiplná doba,“ píše jak Nehemiáš, tak i Malachiáš. Šedesát dva sedmí, či 434 roků, nás přivede k Mesiáši. Sir Robert Anderson ve své knize "The Coming Prince" vypracoval přehled: Od prvního dne měsíce Nisan 445, do desátého dne měsíce Nisan AD 32, je 173 880 dní. Dělil je podle židovského kalendáře 360 dny a došel k 483 dnům (69 sedmí). Ten samý den vjel Ježíš na oslíku do Jerusaléma a nabídl se - po prvé, veřejně, jako Mesiáš národu Israel. Po 69 "sedmách", nebo 483 letech je zlom. Mezi 69tým a sedmdesátým týdnem se odehrají události nesmírné důležitosti: 1). Mesiáš-Kristus bude zahlazen, ukřižován. Zde je ta veliká mystérie a zároveň pravda Kristovy zprávy: "a od toho času počal Ježíš vysvětlovat svým učedníkům, že musí jít do Jerusaléma, vytrpět mnoho od starších v židovské radě, od hlavních kněží a zákoníků být od nich zabit - a vstát z mrtvých na třetí den.." Matouš 16:21). "aby kdokoliv v Něj uvěří nezemřel, ale měl věčný život"..Jan 3:16.

2). Zničení Jerusaléma, se stalo v r. 70. Božím nástrojem. Byl jím Říman Titus. Poslední "týden" (sedma), či období sedmi let je ještě v budoucnosti - a nenásleduje chronologicky prvních 69. Ta časová mezera mezi 69tým a 70tým "týdnem" je období Boží milosti - které bylo starozákonním prorokům neznámé (Efezkým 3:1-12, 1 Petr 1:10-12). Sedmdesátý Týden je eschatologický = leží v neznámé budoucnosti. Ten "princ" je ten "malý roh" z Daniela 7, a Apokalypsy 13. Israel ho na čas přijme jako Mesiáše. Ale uprostřed "týdne" (3 1/2 roku) poruší "princ" smlouvu, bude mít vlastni sochu v Chrámu a prohlásí se za Boha. Doba, kterou Israel považoval za Zlatý Věk Milenia, se ukáže být Dobou Strastí!

Příteli: Ty a já žijeme v době Milosti, a "Sedmdesátý týden" je někde před námi!

Poslední tři kapitoly Daniela by se měly považovat za jednu visi. Tato se vztahuje jak k bezprostřední budoucnosti Israele, tak i k těm "finálním dnům". Na příklad tu máme ten "malý roh" který je pro nás historií (Epiphanes) a "malý roh", který je eschatologický (Antikrist). V těchto třech kapitolách jsou části, zcela odlišné od celého Daniela! Další pozoruhodností je skutečnost, že přidávají mnoho podrobností předešlým kapitolám. V době vzniku byly všechny prorocké - dnes je jich většina historií - i když, občas, tato "demarkační" čára není zcela jasná - nakonec jsme pouze lidé! Klíčový verš je verš 14. Opět bych chtěl varovat před "vsunutím" křesťanské církve do této vize! "Tvůj lid" je lid Danielův, národ Israel! Teď se budeme občas pohybovat v jakési "tajemné" oblasti. Ten duchovní svět, jakoby na okamžik zmizel - a my se díváme na svět - ne neviditelný - ale svět, který nikdo nikdy neviděl! Tento pohled nám představí oba řády těch inteligentních bytostí - andělů - jak ty věrné, tak i ty padlé a s nimi také malý pohled na říši Satana. Jako vždy: Je nutné se držet fakt, jak je podává Bible. Tyto bytosti, andělé, mají zřejmě svobodnou vůli - protože se někteří z nich rozhodli pro Satana, jiní pro Boha. Z těch prvních někteří patří k řádu démonů o nichž je častá zmínka v evangeliích. Jsou andělé rozličných řádů, hodností, posicí, mocí a schopností (Koloským 1:16). Toto činí takové rozdělení v Božím tvorstvu - nejenom mezi těmi, kteří jsou na zemi a těmi, kteří jsou v nebi - ale i mezi těmi, kteří jsou viditelní a těmi, kteří jsou neviditelní. Objevuji s úžasem, kolik je v tomto energo-prostoru věcí, či bytostí, které vůbec neznáme! 10:1. „Ve třetím roce vlády Kýra“ (Cyrus) znamená 534 BC, což je asi 4 roky po vizi těch "70 týdnů". Daniel byl starým mužem a pravděpodobně také už mimo veřejný úřad (na penzi). "Bylo mu zjeveno slovo. "To slovo bylo pravda," ale jeho vyplnění bylo v daleké budoucnosti. V tomto případě Daniel porozuměl. Dozvídáme se, že truchlil tři týdny - aniž by sdělil příčinu. Verš 4 nám dává dost přesná data, to je také jedna z těch potíží, které skeptik má! Ta řeka Hiddekel je Tygris. Datum je Nisan 24. (24 duben 534 BC)......

Ten "muž" kterého Daniel uviděl, je tak nápadně podobný Kristovi, který se zjevil Janovi na ostrově Patmos v Apokalypse, že to ani nebudu rozebírat! Ta skutečnost, že Daniel sám viděl tu postavu, je opět něco podobného jako zážitek Pavla na cestě do Damašku (Skutky, kapitola 9). Něco vám prozradím: Chcete-li se setkat s Bohem, nechoďte na hromadné modlitby a meditace! Zůstaňte někde sami a čekejte, zda vás Bůh ten den potká - nebo možná až příště! Po tomto upadl Daniel zřejmě do bezvědomí - jak dlouho, neví. Když se probudí, Kristus je již pryč, a stojí u něho anděl aby mu pomohl. Verše 10:12-13 nám dávají rychlý pohled na tu, pro nás neviditelnou válku, která už tak dlouho zuří! Nebudu se v tom "vrtat", nic o tom nevím. Poukazuje to na konflikt - ten dlouhý konflikt - mezi Dobrem a Zlem, Světlem a Tmou, Bohem a Satanem. Víme tímto, že jsou síly (armády) nebeské a pekelné. Ty celé dva verše jsou ohromující prohlášení. Připomíná to tak trochu Pavla v Efezkým 6:11-12! Poznámku k té modlitbě. Daniel to zřejmě znal! Dnešní modlitby jsou povětšině velmi květnaté, vznosné - jako když posloucháš monolog z Hamleta! Pavel v Římanům 15:30 říká:"..pomáhejte mi v boji!" Anglicky je to blíže řečtině:" strive with me!" To slovo "strive" je řecky "sunagônizom". Od toho je anglické "agonize." Ano, skutečná modlitba je "agonie," hluboce emocionální záležitost! Dnes už to ani moc neumíme! A proč je zapotřebí takovéto modlitby?

Příteli, rozhlédni se kolem sebe! Jsi-li opravdu Křesťanem, pak jsi na frontě - na bitevním poli a potřebuješ pomoc každým okamžikem svého života! Kolem sebe máš bariéry z ostnatých drátů, hradby, zákopy, proti-tankové zábrany a hlavně silnou elektronickou "rušičku", která utápí Tvé volání o posilu!! Ten anděl v Izaiáši 37:36 si dovedl poradit se 185 tisíci Assyřanů v okamžiku, že? Co to bylo za sílu, která byla schopná zadržet tohoto anděla po 21 dní? Žádný lidský "princ Persie" by to nemohl dokázat! Nakonec, podle vyprávění, musel přijít na pomoc Michael, ten jediný druhý archanděl, jehož jméno známe. Vlastně, ve skutečnosti, známe pouze tato dvě jména, že? A znovu, křesťanský příteli: Kolem Tebe zuří nepředstavitelná bitva! Jistě, její výsledek je už dávno rozhodnutý - ale zatím hvízdají kulky, vybuchují granáty - a hlavně: padají oběti!!

Konec verše 13 je pro mně nejasný. Je to - přibližně v době, kdy měl Daniel "problém" s těmi lvy a je zcela možné, (nezapomeň že žil v Persii), že mu ten anděl před tím (nebo potom) pomáhal proti králi Persie, se kterým Daniel ten spor měl - aniž by si to sám Daniel uvědomil...

Jak už jsem předeslal, verš 14 je klíčem k této visi:

1) Tato vise je pro "Tvé lidi". To znamená Israel.

2). Skončí v "pozdní dny". To znamená Dobu Strastí, 70tý "týden".

3). Bude to ještě dlouho trvat, než k tomu dojde.

10:15-16... Toto setkání udělalo na Daniela neuvěřitelně silný dojem a opět potřeboval "povzbudit"! Ve verších 19 a 20 se mluví o další satanické personalitě - nazývá jí "králem Řecka". Ten "spis pravdy" je, samozřejmě Bible, že? Michael byl, nepochybně nějakým spojencem této bytosti... 11:1.. Toto proroctví je jakýmsi mostem mezi Médo-Persií a Řeckem, od Asie k Evropě. Je také, přiznávám, dosti komplikované, než aby se kdekdo chtěl skutečně do toho zahloubat. Většina lidí má ráda to "vzrušující", "senzační" a při tom ovšem dost zřejmé - aby to nedalo moc práce. Zde mluví pochopitelně, jedna z těch Božích bytostí. a je to vlastně pokračování kapitoly předešlé. Chápej, že je to psáno někdy kolem té doby, kdy Darius proti své vůli (byl chycen do pasti vlastního dekretu!), nechal vhodit Daniela do "jámy lvové." "Stál jsem při něm..." Tento anděl zřejmě pomáhal králi překonat tuto krizi.

11:2. Odsud, až do verše 34, uvidíš tu nejpozoruhodnější ukázku předpověděné historie! Hlavně tato část způsobila, že kritikové všech dob žádali "předatování" knihy Daniel! Anděl předpovídá čtyři význačné perské krále po Kýrovi. Zdá se že je můžeme identifikovat: 1) Cambyses 529 BC, 2) Pseudo-Smerdis 522 BC, 3) Darius Histaspis 521 BC a Xerxes, který napadl Řecko v r. 480 BC. Byl poražen a tím končily ambice Médo-Persie na ovládnutí světa. Zdá se, že Xerxes je král Ahasuerus z knihy Ester.

11:3... Tento „mocný král" je Alexandr Makedonský. Přišel k moci v r. 335 BC, porazil Médo-Persii a stal se světovým vládcem. Ve verši 11:4 máme opět ty čtyři generály, kteří si po Alexandrovo smrti rozdělili říši. Jak už je v lidské povaze, začali se prát mezi sebou a nakonec všichni své dominie ztratili, když se dal na pochod Řím. Verš 11:5. Král z jihu. Z jihu odkud? Všechny zeměpisné údaje v Bibli jsou vždy v poměru ke státu Israel. To tedy znamená Egypt. Král Jihu bude jeden z Ptolemajovců. "Král Severu.." musí poukazovat na linii Seleukovců. Tento verš nás přivádí do roku 250 BC. Historikové nesouhlasí v menších podrobnostech - ale faktem je, že Ptolemy Philadelphus z Egypta - aby zabránil bojům - dal svou dceru Bereniku syrskému králi, jménem Antiochus Theos (!!) za ženu.

Antiochus byl již ženat s Laodicí a tak se rozvedl. Dva roky po svatbě Ptolemy zemřel a Antiochus Theos odvrhnul od sebe Bereniku i se synem a vzal si opět Laodicii. Ta v krátké době Antiocha otrávila a nařídila smrt Bereniky i jejího syna. Posléze dosadila svého vlastního syna, Seleuca Callinicuse na trůn. Není to kouzelný obrázek lidské povahy? A teď se podívej na předešlou předpověď! 11:7. Zde se jedná o Ptolemy-ho Euergetes-e, který přitáhl s armádou a porazil Sýrii. Přitom obsadil pevnost která byla přístavem Antiochu v těch dobách... 11:8-9.. Je zaznamenáno, že Ptolemy Euergetes přivezl s sebou do Egypta kořist čtyři tisíce talentů zlata, čtyřicet tisíc talentů stříbra a dva tisíce pět set sošek bůžků! 11:10-13.. Toto byl neustálý válečný stav mezi Syrií a Egyptem. Zdá se, že v té době Israel dělal jednu taktickou chybu za druhou - vždy se spojoval se stranou prohrávájící a vždy to také "odskákal!" V té době bylo zabito mnoho Israelitů, jak tak armády přecházely sem a tam.

11:15-16... „Nádherná země" je pochopitelně Israel. Tyto dva verše předpověděly to, co je dnes zaznamenáno v historických knihách, jako vítězství Antiocha Velikého nad Egyptem. Kdyby měl někdo z vás možnost, podívat se do "International Standard Bible Encyclopedia," uviděl by, jak toto období 125 let je do podrobností předpověděno v Bibli! 11:17 nás přivádí do doby mezi 198 až 195 B.C., kdy Antiochus Veliký uzavřel smlouvu s Egyptem, a dal svou dceru Kleopatru, za manželku králi, který se jmenoval Ptolemy Epiphanes,.

11:18-20.. "Obrátí tvář k ostrovům" poukazuje na Řecko a řecké ostrovy. Antiochus se v tomto čase počal zaměřovat nejenom proti Ptolemy-ovi na jihu, ale také proti Lysimachus-ovi na západě. A zde je zmínka o Římu, který začíná povstávat na západě, ale už se pomalu pohybuje na východ. Římané byli snad nejúspěšnějšímí výběrčími daní v historii lidstva! Jak tak Řím rostl, počal budovat jednu z největších říší světa pomocí daní, které vybíral od porobených národů. Jeho nadutost neznala mezí!

Pamatuji se, ze svých studentských let - už jenom úryvek... Je to rozhovor Antiocha Velikého s římským senátorem : "O Antiochu světa půl ti mluví!" chlubí se Antioch. "O Římu - Řím," dí senátor. Jaká to hluboká skromnost těch dvou, že? 11:21. většina fundamentálmích překladatelů Bible se shoduje na tom, že tento verš poukazuje přímo na ten historický "malý roh", jinak náš známý, Antiochus Epiphanes. Je to vlastně stejný typ člověka, jako Antikrist z Doby Strastí. Jejich "kariéry" jsou zcela podobné. Antiochus přišel na trůn v r. 175 BC. Přišel vlastně s "mírovým programem". Právě tak se jednou objeví Antikrist, a zajistí 3 1/2 roku (42 měsíců) míru.

11:22-24.. "Vůdce smlouvy" je velekněz Onias Třetí, který byl sesazen a zavražděn, jakmile se Antiochu podařila jeho politická lest. 11:25-28.. Zde je popisováno Antiochovo tažení a vítězství proti Egyptu, které mu přineslo nezměrné bohatství. "Lži kolem stolu": Antiochus byl nespolehlivým lhářem. Jeho "smlouvy" se staly cárem popsaného papíru v okamžiku, kdy už je nepotřeboval. Něco jako Adolf Hitler blahé paměti. 11:29-30. Antiochus počal druhé tažení proti Egyptu - tentokráte neúspěšné, díky "loďstvu Kitejců" což znamená římskou námořní sílu. Poruší smlouvu s Israelem ale bude jednat s těmi Židy, kteří Israel zradili ...

11:31.. Tedy souhrn: Antiochus přitáhl proti Jerusalému v r. 170 BC. V tomto boji zahynulo 170 tisíc Židů! Zakázal pod trestem smrti denní oběti v Chrámu. Nechal postříkat oltář prasečí krví a postavil do Chrámu sochu Jupitera. Toto ovšem nemůže být ta "znesvěcující ohavnost", o které mluví Ježíš v Matouši 24:15, to dá rozum! Toto je budoucnost! Antiochus postavil do Chrámu sochu Jupitera, Antikrist, postaví do Chrámu sochu sama sebe!11:32... Bylo několik "Jidášů" v národě Israel, ale mnohem více bylo těch, kteří stáli na straně Boha. V těchto časech použil Bůh rodinu Makabejců. V 166 BC, kněz Mattathias Makabejský, vedl revoluci proti této urážce Boha Israele. Verše 33 a 34 dále ukazují tu ságu lidského utrpení. Josephus Flavius ji popisuje. 11:35-36. "Čas konce." Zde jsme dostali, velikým skokem z historie do eschatologie - od Antiocha k Antikristovi. Veršem 36 končí historie a začíná předpověď. Antiochus Epiphanes byl jistě veliká lidská mrcha - ale Antikristovi nejde ani po kolena! Bude, v první řadě, Antikristem politickým - Pohanem. (pardon, dnes by se řeklo New-Ager). Ten vystoupí z "moře" bývalé římské říše. Potom zde bude také náboženský Antikrist, který se bude vydávat za Krista a ten se zdá přicházet z národa Israel, podle verše 37. "Bude dělat podle své vůle" - na rozdíl od Krista v Janu 5:30! Na druhé straně opět obrázek Antikrista v 2 Tesalonským 2:4, kde ho Pavel popisuje velmi živě! A co Apokalypsa 13:8? Antikrist bude tím typickým obrazem toho, co bych nazval logickým výsledkem humanismu. Podívej se do Římanům 8:7-8!.

Verše 11:38-39... V Matouši 4:8-9 a v Lukáši 4:5-6, nabídl Satan celý svět Ježíši. Ten odmítnul. Antikrist tuto nabídku přijme a vytvoří na krátký čas celosvětovou diktaturu. Všimněte si laskavě, že Ježíš nezpochybnil Satanovo právo takovou nabídku udělat! Tento konec bude Satanova hodina! Jistě se bude snažit z toho "vyrazit" co nejvíc - ví že jeho konec se blíží - viz Apokalypsa 12:12. Verš 11:40 jedná o období "konce". Je to ten čas, který Ježíš nazývá "Dobou Strastí." "Král Jihu" je zřetelně vládce ( diktátor, president, min. předseda, atd.) Egypta, který bude v té době vládnout. Egypt nemíval dobré vládce a ani ne z vlastního národa - ale tentokrát se zřejmě podaří tomuto egyptskému vládci sjednotit, když ne větší část Afriky, tak alespoň státy okolní, a postavit se proti Antikristu.

"Krále Severu" není těžké určit. Domnívám se že je to ten, který přichází z "nejzazšího severu," Ezechiel 38 a 39. Král Severu je Rusko (a nebo, jak jsem už poznamenal v Ezekielovi - spojené muslimské státy, které se mohou vytvořit na sever od Israele). Tato armáda bude brzy na počátku poražena Bohem, nějakým, nadpřirozeným zásahem, viz Ezechiel 39:4. Nejsem si ale - na rozdíl od mých starých učitelů Písma, Vernona McGee-ho a O.B.Greena tak zcela jist, do kterého období tuto invasi ze severu dát.

Oni - alespoň McGee každopádně - jsou přesvědčeni, že toto je předehra k Armageddonu. Já s tím nesouhlasím, ale nevyřeším to také! Je to velmi složité: Proti mému pohledu zde stojí ta skutečnost, že armáda z "nejzazšího severu" padne na pláních Israele, kdežto tento král porazí jak Egypt, tak i Libyi a Habeš! Já mám pouze problém s Ezechielem 39:9, kde v Israeli "topí" ukořistěnými zbraněmi po sedm let - to znamená dlouho do Milenia, už v době Kristovy vlády na Zemi! Prostě nevím. Verše 44 a 45 naznačují, že Antikrist (je li to již on), dostane znepokojující zprávy z východu a ukončí tažení. Postaví své stany kolem "svaté hory" (Jerusalém) a "už mu nikdo nepomůže"..

Je toto konec Antikrista? Ano, v té poslední bitvě Armageddonu, Antikrist bude zajmutý Kristem hned krátce po vypuknutí boje. Apokalypsa 19:19 nijak nenaznačuje, jak dlouho to trvalo. Ale opět: Začátek prvního verše poslední kapitoly navazuje jakoby okamžitě! Podívejme se na to! Kapitola 12. "V té době povstane.." Ve které době? Je to doba, kdy Antikrist se svou armádou leží kolem svaté hory? A co když je to teprve počátek Doby Strastí, jak naznačuje budoucí tvar ve větě: "a bude to doba"? Tento stejný popis posledních dnů použil Ježíš v Matouši, 24:15-26. Jestliže někdo na této zemi věděl o čem mluví - byl to Ježíš a já to také tak beru.. "V oné době," je jasně to časové období, které také označuje jako takové Bůh, skrze Daniela 11:35, 11:40, 10:14.12:2... Opět pozor! Nesnažte se sem - do tohoto verše, "nacpat" Křesťanství! Tak tedy: Zbytek Israele, který přežije Dobu Strastí, bude zachován právě tak, jako příslušníci jiných národů, kteří byli spaseni (přijmuli Krista) během Doby Strastí. Tito budou na konci této doby přijmuti do Kristovy rodiny a připojí se k těm, kteří odešli v Rapture před Dobou Strastí... Rapture se vztahovala pouze na ty, kteří "spali v Kristu" (1Tesal. 4:16). Proč? Protože světci ze Starého Zákona mají vejít v království - a to začne až po Armageddonu! Znovu: Národ Israel dostal slib věčného života v Zemi Zaslíbené, Křesťané pak život s Kristem v Novém Jerusalému! "Někteří k hanbě a věčnému opovržení." To je poukaz na Velký Bílý Trůn a soud všech nespasených lidí na konci Milenia (Apokalypsa 20:11-15). Verš 3 je zcela jasný. Jediná moudrost pro člověka v tomto světě je znát Boží slovo a učit druhé! To je to jediné, co bude jednou platit! Ve verši 4 dostává Daniel příkaz, aby tuto visi zatím "zapečetil," nezveřejňoval. Proč? Protože skutečné poznání těch vizí přijde ke "konci." Lidé budou běhat v touze po poznání, (po informacích!) a poznání se zvýší. A to je pravda! Ještě stále tápáme v několika verších této knihy - ale ten rozdíl v poznání Bible, za posledních pár set let je úžasný!!

Verše 5-7 se vrací opět na začátek kapitoly 10. Ta postava oblečená v lněném šatu je pochopitelně Kristus. Na tu otázku "jak dlouho?" odpovídá, že 3 1/2 roku. To znamená, že ta židovská "rebelie" proti Bohu, která trvala tak dlouho, skončí v poslední polovině Danielova "sedmdesátého týdne." "Roztříštění moci svatého lidu" je podivná fráze. Znamená to konec odmítání Mesiáše? Přestože Daniel je očitým svědkem toho všeho - nerozumí. Je mu řečeno něco jako ve smyslu toho, že poslední generace porozumí. Jsme my, tou poslední generací?

Dále máme tři principy: Mnoho bude očištěno (spaseno vírou v Krista). Přirozený člověk (bez Krista) neporozumí (1 Korint. 2:14). Ale moudří = ti, kteří se nechají vésti Božím Duchem, porozumí (Jan 16:13!). Jedenáctý verš je velmi důležitý! Ježíš to opakuje v Matouši 24:15. To bude ten signál, že Doba Strastí (42 měsíců=3 1/2 roku), začala! Těch 1290 dní se zdá být doba, po kterou bude socha Antikrista v Chrámu. Je to doba o třicet dnů delší, nežli Doba Strastí! Jelikož pochybuji, že by zůstala socha Antikrista po té poslední bitvě v Chrámu - domnívám se, že tam byla postavena 30 dní (možná zprvu tajně), před počátkem Doby Strastí (???).

Pokud vím, nikdo nemá vysvětlení pro verš 12. Možná že to čeká až na samou dobu před Antikristem, kdo ví? Poslední verš praví Danielovi "že si půjde odpočinout" a bude vzkříšen na počátku Milenia s ostatními starozákonními světci. "Konec dnů" nás přivádí k bráně Kristova království. Jistě, můj příteli - už ta tak očekávaná Rapture bude něco nádherného, něco, co si nedovedu ani představit. A což potom ten život s Ním! A tohle je vše co vím....

Daniel - Konec.

 

Comments