2. Timoteovi

2. Timoteovi.

Úvod

2. Timoteovi je posledním dopisem, který Pavel napsal. Apoštol Pavel, povolaný Bohem aby přinesl Kristovu zprávu k nám Pohanům. V čase, kdy psal tento dopis byl (opět nebo stále?) ve vězení a za krátký čas potom podal největší důkaz své víry - skončil pod římským mečem.

V tomto druhém dopise Pavel varuje, vyzývá a učí v jistotě, že je to ten poslední. Dalo by se zeptat: A proč dopisy dva? Nemohl to všechno shrnout do jednoho? Je veliký rozdíl mezi prvním a druhým dopisem! V prvním se zdá být „dům Boží,“ (kongregace, dnes možná místní křesťanské shromáždění) v úplném pořádku. Nemá v sobě neshody, („světovost“) omyly a Pavel učí, jak to tak udržet. Ve druhém dopise to není „dům Boží,“ ale ve 2:20 čteme o „velikém domě,“ (veliké domácnosti), který má „nádoby“ čestné a nečestné. Křesťanství je zde zobrazené jako veliký dům a tento veliký dům již nemá tu soudržnost, společnou vůli a stejné učení jako malý „Boží dům!“ A jak ten dům roste, dostává se do většího a většího nepořádku, rozkolu, nesouhlasu - ještě více, než popisuje Pavel! Ježíš pravil: “Na této skále postavím svou Církev - a brány pekelné ji nepřemohou.“ Nemohl mít na mysli lokální církve, protože víme, že „brány pekel“ nad některými kongregacemi a církvemi zvítězily. Ale toto se nestalo s Církví živého Boha, s Tělem Krista. Byl to Pavel - víc, než kterýkoliv jiný z apoštolů - kdo zakládal, stavěl a udržoval místní křesťanské kongregace! Byla to radost jeho srdce! A nyní, na konci svého života vidí, jak některé místní „církve“ opouštějí čisté učení - čisté evangelium, které Pavel dostal od Boha. Ty hereze, které zůstaly až podnes, se už pomalu vkrádaly do církví! Učitelé jako Hymenaeus, Filetus a další, přinesli lež a omyl do Kristova evangelia. Pavel věděl že to nebyla Boží chyba, či selhání Jeho moci - bylo to selhání člověka!

Ve druhém dopise jsou nesváry, omyly a bitva o pravdu jasně předpověděné. Povšimni si, že Pavel nenabízí ani slovo poučení, jak se těchto hrozeb zbavit! Úpadek lokálních církví bude pokračovat až do Rapture! Zlo v lidech se bude zvětšovat - a nikde není zmínka o nějakém „oživení!“ Jistě, budou místní hnutí, lidé pod vlivem evangelistů, misionářů a - hlavně drobných, jednotlivých Křesťanů a Křesťanek přijmou Krista - ale celosvětově? Něco takového jsem nikde v Bibli nenašel! Ne přátelé, už to lepší nebude. Co zachráníte, to zachráníte individuálním úsilím skrze Jeho milost!

Kazatelé, kteří káží, že přede dnem Rapture bude ještě velká obroda, neznají řádně Bibli!

Nominální Křesťanství bude stále horší až do doby kdy Církev uslyší Jeho hlas, bude vytržená ze Země a potká Krista v prostoru. Ti, tak zvaní Křesťané - ten vlažný dav zůstanou zde. (Tesalonským 4:13-18, Apokalypsa 3:17-22) Věř mi, že budou takové církve, kde druhý den po Rapture nebude scházet jediný človíček! Až bude Tělo Kristovo odstraněno, církev Antikrista - ten „Veliký Babylónský dům“ - přijde na scénu a co se s ním stane, to se dočteš v Apokalypse kapitoly 17 a 18. „Dům“ bude totálně opuštěn Bohem, přenechán ďáblu a jeho armádě démonů. Jaký obrázek! Ale už dnes se to formuje! Podívej se na snahy ekumenismu „svařit“ všechny ty církve dohromady - ale pod čí vlajkou? Tito lidé budou (a už jsou) ochotní pozapomenout na některá učení Písma, aby odstranili to co jednotlivé církve rozděluje a přijmou to, co bude přijatelné celosvětovému náboženství.

Uvědomte si laskavě, že nám Kristus nepřikázal obrátit svět na Jeho evangelium! Co vlastně říká? „Budete mými svědky!“

Naším úkolem a poviností je říkat všem, kteří jsou ochotní naslouchat o tom daru, který Bůh nabízí. Věřím že to, co se stalo Pavlovi na konci jeho života, se stane mnohým věrným a odvážným Křesťanům a Křesťankám na konci éry Boží milosti! Podívej se na Pavla! Člověk, který od setkání s Kristem, neměl na mysli nic jiného nežli spásu lidské duše - je v řetězech v chladném a vlhkém vězení „..a jenom Lukáš je se mnou!“ Nakonec Pavel ten konflikt popisuje ke konci svého posledního dopisu - konflikt, který každý věrný a opravdový Kristův voják jednou v životě prožije...

Pavel popisuje ty, kteří odpadnou od víry. V tom smyslu nám dává náčrt cesty, kterou Křesťan musí následovat. Třetí kapitola popisuje poslední dny systému Boží milosti, kdy to zlo bude tak silné, jako nikdy před tím! Čtvrtá kapitola podává Pavlovo konečné svědectví - jeho věrnost vůči Bohu a Boží věrnost vůči apoštolu Pavlovi....

Konec úvodu.

2 Timoteovi.1:1-18. Tento dopis začíná rozloučením - a to jedním z nejnádhernějších, které kdy bylo napsané! Dnešním zvykem je uzavírat dopis podpisem, za Pavlových časů se podpisem dopis otevíral. Převládá názor, že Pavel byl téměř slepý. Je tudíž pravděpodobné, že tento dopis diktoval Lukášovi, svému jedinému společníku v římské vězeňské kobce. Víte, už je tomu víc než tisíc devět set let, co Pavel chodil po této zemi - ale skrze anály lidské historie bylo, a je - jeho jméno synonymní s odvahou, věrnou horlivostí, utrpením a nekompromisní vírou. Myslím, že Pavel neměl žádného „dvojníka,“ který by se mu vyrovnal, co svět světem stojí! Kromě Ježíše Krista, byl Pavel - jak já to vidím - poctěn Bohem nejvíc! Jemu nadiktoval více knih Nového Zákona, než komukoliv jinému. Pavel stál o hlavu výše než kterákoliv jiná lidská bytost! Byl jedním z nejvzdělanějších lidí své doby a přesto ve své hluboké pokoře oslavoval pouze Ježíše Krista na kříži. Nebyl fyzicky silný - ale jeho síla v Kristu zcela zastínila sílu kteréhokoliv z jeho současníků! Ve 2Korint. 12:9 mu Bůh říká:“Má milost je pro Tebe dostačující - ve slabosti se ukáže má síla!“ Pavel doslova hořel láskou pro Boha, a zároveň pro lidstvo. Podívej se na Řím. 9:1-3, a pověz mi, zda ještě někdo z lidí se dostal tak vysoko! Ty nejhlubší pravdy, ta nejslavnější fakta, ta nejsrozumitelnější vysvětlení pro Křesťana této doby před zakončením druhého tisíciletí, jsou nám dány Bohem skrze Pavla. Kdo může upřímně říci: “Já žiji, ale nejsem to já - je to Kristus ve mně!“... Pavel nebojoval za náboženství, za denominaci, za učení a tradice lidí. Byl služebníkem Ježíše Krista, a Ježíš Kristus byl jeho život. Jen se podívejte, co nám Bůh skrze Pavla napsal! „Kristus je základním kamenem věčné pravdy a stvoření. Všechno bylo stvořeno skrze Něho a pro Něho. On je přede všemi a všechno na Něm závisí.“ (Kol. 1:16-17) Jednoho slavného dne přátelé, ten stejný Kristus přijde v oblacích aby si vzal svou Nevěstu s sebou domů! Všichni ti Jeho budou uchváceni do vzduchu, kde se s Ním potkají a už s Ním zůstanou navždy. (1Tesal. 4:13-18, Skutky 1:10-18, Židům 9:28) Podle Pavla není bez Krista život, naděje, mír, odpočinek, vykoupení, radost.

Kristus je všechno, co Křesťan potřebuje!

Od Pavla také vím jedno: Nezáleží na tom, kolik kostelů jsi navštívil(a), kolikrát jsi byl)a) pokřtěný(á), biřmovaný(á) - kolik peněz jsi dal(a) na kostel, či na svatého Antoníčka - PAKLIŽE NEMÁŠ V SOBĚ JEŽÍŠE KRISTA, JSI MRTVÝ(Á) A NEMÁŠ NADĚJI! To všechno vím, protože Pavel to napsal tak, jak mu to Bůh sdělil! Kdysi Pavel učil Ježíše ukřižovaného, pohřbeného a vstávajícího z hrobu a Timoteus byl spasený. Dnes, skrze ta stejná slova jsem to já, Ty, on, ona a tisíce jiných......

„Děkuji Bohu“.. Uvědomuješ si, za jakých okolností diktuje tato slova? Poloslepý ve vlhkém vězení, bez lidských přátel až na jednoho, konec života se blíží - on to ví - A DĚKUJE BOHU! Vše co měl, obětoval Bohu pro Jeho evangelium - teď ve vězení očekává smrt a děkuje Bohu! Kolik z nás by tak..... Dnes většina Křesťanů bude kňučet a stěžovat si Bohu, když jim během dovolené na Malorce prší

Správně chválí Pavel jak babičku, tak i matku Timotea. Když Bůh dovolí, aby dítě vešlo do rodiny, svěřuje Ti duši, která už nikdy nezemře! Chápeš tu zodpovědnost? Pakliže vychováš své děti v lásce a poslušnosti k Bohu, nikdy Ho nezapomenou až se z nich stanou muži a ženy! Už Šalamounovo přísloví 22:6 to učí. Tragedií dneška je, že auto, chata či zahrádka - někdy i kočka či pes - dostanou více péče, než dítě! Jednou se bude „potit“ tolik lidí! Obávám se, že i mnozí Křesťané budou červení studem! Když Adam zhřešil, Bůh byl uražený - a když se Adam snažil zakrýt svou hanbu vlastní snahou (fíkové listy), Bůh byl uražený ještě víc! Na úkor nevinných zvířat (kožešiny), zaopatřil Adama i Evu pokrytím z těchto obětí. Potom slíbil že sešle Jednoho, který nakonec Satana porazí. Ten byl jak Bohem, tak i dokonalým člověkem. Ježíš zrušil smrt: „Já jsem ten který byl mrtvý a pohleď - jsem živý - na věky! A mám klíče od pekla i smrti.“ Pochop to: Ježíš je naším životem a stranou Něj je smrt. Tato smrt ale není anihilací Tvé existence - je to existence bez Boha.

Vím, je téměř nemožné si to představit - nemáme nic k čemu bychom to přirovnali - ale určitě smrt v této formě není nic, na co by se jeden mohl těšit! Jistě, bolesti, zlomená srdce, loučení a jiná „bolíska,“ nevyhnutelně přijdou navštívit každého z nás. Ale přes to všechno, pakliže Mu věříš, (netvrdím, že Tě nebude bolet srdce, když se Ti něco přihodí) ale věř toto: On je tím nejsilnějším Aspirinem na všechny ty bolesti! Uvědom si - Křesťane, Křesťanko, že už Teď máš své místo, svůj „apartment“ v Novém Jerusalému, který je zaregistrovaný na Tvé jméno! Není možné aby nějaký Městský Bytový Úřad Nového Jerusaléma tuto „bytovou jednotku“ přidělil někomu jinému! Proč vlastně Ježíš hojil, uzdravoval, krmil a povzbuzoval tisíce lidí za svého pobytu zde? Jistě, aby upozornil že je skutečně poslaný Bohem, aby si lidé uvědomili že On není obyčejným člověkem - ano. Ale také, aby Ti ukázal, co všechno pro Tebe může udělat potom! Neexistuje nic, nad čím by se Bůh-Syn poškrábal v rozpacích na hlavě a řekl:“Víš, tak tohle nesvedu!“ Nic takového neexistuje! A tak, když na Tebe někdy přijde „bolehlav“ z toho našeho „smetiště,“ zastav se na chvíli, sedni si do kouta a zamysli se nad Jeho slibem: „A když teď odejdu, abych pro vás připravil obydlí, opět se jednou vrátím a vezmu vás k sobě, aby jste byli se mnou tam, kde jsem já“..“A já jsem s vámi až do konce času.“ Věříš Jeho slibům? Když ano, tak proč ty starosti - nebo dokonce strach? Čteš dopis člověka, který stál před smrtí. Vidíš někde strach ? Co píše Pavel? „Nejsem zklamaný tím jak to končí, co na mně v několika dnech čeká. Kdybych měl všechno prožívat znovu, udělal bych to přesně tak jak jsem to udělal! Nestydím se za evangelium Ježíše Krista a svou víru nezapřu. Přesto že jsem ve vězení a čekám na popravu, ničeho nelituji, PROTOŽE VÍM, KOMU JSEM UVĚŘIL! Vím že vše, co jsem Mu svěřil, On je schopen udržet až do toho dne, kdy budu stát před ním tváří v tvář...“

Je mnoho členů všech možných církví a náboženství, kteří Ti okamžitě řeknou co věří. Mají nastudovaný katechismus, prostudovali to či ono co jejich denominace učí, a - naučili se nazpaměť všechny příkazy a nařízení své organisace. Ale zeptej se jich: Jste si jistí, že jste spasení? Nikdy nedostaneš positivní odpověď! „Doufám, že jsem.“ Já si myslím, že jsem.“ „Snažím se, jak nejlépe umím!“ Pavel věděl co věří, ale také komu věří! Opakuji - po kolikáté už: Křesťanství nejsou pravidla, předpisy, smlouvy, dogmata či doktríny lidí! Křesťanství je „Kristus v Tobě!“ Pavel potkal Krista na cestě do Damašku - viděl světlo, slyšel hlas a otázal se: „Kdo jsi, Pane?“ Hlas odpověděl:“Já jsem Ježíš.“ Pavel věděl že se potkal s osobou, ne s nějakým náboženstvím! Jestliže víš komu jsi uvěřil(a), pak jsi na cestě překonat pochyby, starosti, strach! Ježíš řekl: „Nejprve hledejte království Boží a jeho spravedlnost - to ostatní vám bude přidáno!“ Pakliže postavíš Boha na první místo ve svém životě - potom je Jeho povinností se o Tebe postarat - a On to udělá! Něco Ti povím: Když jsi Jeho dítětem - a máš starosti o tento, či ten příští život - potom hřešíš, protože projevuješ nedůvěru!

..David neměl Nový Zákon a přesto věděl, že se o něj Bůh postará (Žalm 23:1-3). Proč to Bůh dělá? .... Jsem Křesťan - Jeho syn - a Ježíš je milionkrát více zainteresován na mém křesťanském životě, na mém ÚSPĚŠNÉM křesťanském životě - než já sám!! Chápeš, co Ti říkám? Já jsem finitní, konečný tvor! On je infinitní, nekonečný Bůh! On mně vede, On mi dává vše, co potřebuji! Přiznám se, že občas z té Jeho cesty vybočím - ale velmi rychle se opět vracím! On mně vede celým mým životem a - nakonec se mnou půjde i tím údolím stínů. A proto strach z konce tohoto života zde je pro mně absurdní! Tím bych popřel všechno to, co Tě učím!

Prosím, podívej se ještě jednou na Pavla: „Nestydím se, nelituji ničeho. Nemám strach. Moje smrt je „za rohem“ - ani nevím kolik dnů či jen hodin mám. Jsem starý, nemocný, všichni přátelé kromě Lukáš mně opustili - ALE JÁ VÍM, KOMU JSEM DAL DAL SVOU DŮVĚRU! „Drahý Time: Buď věrný, uč to Slovo tak, jak jsi jej dostal ode mně - čisté, nezředěné.. Lidičky, můžete chtít od života víc? Žádný faraón, nebo král neodcházel bohatší, než Pavel! 2:12-26. Jenom ten, kdo se snaží učit ty druhé evangelium Ježíše Krista pochopí, co myslí Pavel tím: Buď silný v milosti Ježíše Krista!“ Pakliže jsi se pustil(a) do bitvy, musí Ti být jasné, že ji nemůžeš vyhrát bez Boží pomoci! A to bylo přesně to, co Timoteus potřeboval! Pavlovi dobře věděl, že Satan mladého pastora napadne se vším, co peklo má! Dobře znal obavy, které navštíví osamělého Křesťana - když je celý svět proti němu a všichni přátelé ho opustí. Chtěl aby se Timoteus díval na Krista - ne na okolnosti kolem sebe!

To platí pro každého, kdo se rozhodne sloužit Kristu: Musíš se spoléhat na Něj - ne na sebe! Jsme drženi Boží silou - ničím jiným! Je to pouze skrze Něj, když jsme vítězní! „Kristus žije v našich srdcích - skrze víru.“ (Efezským 3:17) Pavel poznal že „Boží milost je postačující pro každou eventualitu!“ (2 Korint. 12:8-10) Věděl, že jsme nejsilnější když víme, že jsme slabí. Když si myslíš, že jsi silný(á), stojíš na nebezpečné půdě! Pavlova zpráva byla velmi jednoduchá - podívej se znovu na 1Korint. 15:1-11. Křesťanský život - zvláště těch, kteří se rozhodli jít do boje za Kristovo evangelium - není v žádném případě klidná procházka růžovým parkem! Neúspěchy, nezájem, výsměch, a někdy vlastní chyby, Tě budou provázet na cestě životem.

To co já považuji za nejtěžší v oblasti „svědčení“ je skutečnost, že jsme každý jiný, na každého z nás zapůsobí jiný přístup, směr debaty, způsob začátku, jak tomu či té, začneme mluvit o daru Božího Syna. Na někoho „zabere“ rozbití Darwinovy teorie, na někoho smysl lidského života, na někoho pohled na ten kříž a představa, že je to dobrovolná oběť z lásky ke každému z nás. A zde to je, kde potřebujeme Boží pomoc v první řadě! Můžeš mít „našprtané“ důkazy, chytré příklady - můžeš mít hlavu jako Einstein - ale když „nebrnkneš“ na tu správnou strunu - nedostaneš se dál! Jistě, je možné že to co jsi zasel(a), se jednou probudí a vyklíčí - ale Ty se to dozvíš „až jednou!“ A proto rozšiřování Kristovy zprávy, je většinou „srdcebol.“ Jediné, co Tě může utěšit je fakt že ten „kdo má žízeň,“ určitě nakonec „zabere,“ PROTOŽE MÁ ŽÍZEŇ!!

Je mnoho Křesťanů kteří se domnívají, že v „ten Den“ dostanou všichni odměny - stejné odměny. Obávám se, že někteří budou šokováni! KAŽDÝ KŘESŤAN BUDE ODMĚNĚN PODLE TOHO, JAK VĚRNĚ SLOUŽIL!! Podívej se znovu na 2Korint. 5:10! Přiznávám se že nemám tušení, jaké to bude v nebi bez jakékoliv odměny - ale vím, že tam budou stát někteří Křesťané a uvidí, jak jejich „skutky“ či „zásluhy“ mizí v ohni soudu! Jak mnoho je takových kteří uvěřili. On je spasil, a tam to končilo! Pouč se z 2Jana verš osm! Jestli chceš odměny, buď v první řadě věrný(á)! Nedívej se kolik lidí přijme Krista - to není Tvá práce! Bůh sám si vybírá! Ty buď věrný(á) v rozšiřování evangelia! Studuj Písmo a připravuj se jak nejlépe umíš na to, abys vždy měl(a) odpověď když se Tě někdo zeptá proč věříš! (1 Petr 3:15). Něco ti povím: Není nic tak silného, co by nás vedlo k lepšímu křesťanskému životu, jako uvědomění si Jeho návratu! „Jakou lásku nám věnoval!“ říká 1 Jan 3:1-3.

Víš, Satan je mnohem chytřejší než si lidé uvědomují; když Tě nebude moci zatáhnout do modernistického liberalismu (á la překladatelé tohoto vydání), tak se Tě bude snažit naočkovat „spirituálním koníčkem.“ To znamená, že budeš denně bojovat o „pravdy“ té či jiné denominace místo abys říkal(a) lidem o ukřižovaném Kristu! Lidské tradice mají více děr, než holandský ementál a když je začneš porovnávat s Písmem, poznáš že to není od Boha! Může to vypadat „nábožně“ a „svatě,“ ale je to z člověka který si chtěl postavit vlastní malý pomníček na poli věčné pravdy! Pavel žádá Timotea, aby se vyhnul náboženským debatám, které rozdělují shromáždění, působí hořké vztahy a opomíjejí to podstatné, co vede ke spáse duše! Mnoho takových kontroverzí nezapříčiní nic, než katastrofy pro slabší Křesťany! Ti se stanou zmatenými, ztratí iluze a nebudou vědět, kde vlastně ta pravda je - i když toto nebude mít s tou skutečnou pravdou nic společného! Víš, to že někteří si libují „mluvit v jazycích“ od rána do večera, a druzí se na to dívají skepticky. To že někteří hledají zázraky a jiné neobvyklé jevy a druzí se tomu vyhýbají - tyto rozdílné pohledy nemají se spásou duše nic společného! To je to v čem Pavel Timotea varuje! Říkej lidem, že jediná cesta k Bohu je Ježíš Kristus - plus nic! Verš 15 je: Správně rozdělovat „ôrthômćô,“ je jako rovná brázda při orání. Co tím chce Pavel říci (velmi důležité!) je abys rozděloval(a), porovnával(a) spirituální se spirituálním!

Nemíchej do toho části Bible, které se na Tebe nevztahují! Dám příklad: Exodus 20:8-10. A teď to porovnej s Galackými 4:10 a nebo Koloskými 2:16! Chceš-li aby Bůh schválil to co děláš, MUSÍŠ ZNÁT DOBŘE JEHO SLOVO!! Musíš znát ducha Bible, abys okamžitě věděl(a) co je pro Tebe a co bylo pouze pro vyvolený národ Israel! Bůh nechce abys plnil(a) Deuteronomy 22:10 a 110, ale chce, abys dodržoval(a) na příklad Leviticus 18:22, 19:9-17, 19:31, 20:6-15. To snad chápeš! Přece jsi už poznal(a) Krista a Jeho názory. Ty musíš vědět co od Tebe Bůh očekává - a to najdeš pouze v Bibli! Žádná jiná „svatá“ kniha Ti to nepoví! Ano, studie Bible je pomalá. Hloubání „unaví tělo.“ (Kazatel 2:12) Ale uvědom si jak Tě Bůh miluje! Žádný člověk Tě tak nikdy milovat nebude - a ani nemůže! Vrať Mu to tím, že se budeš zajímat o to, co On Ti napsal! Chceš-li „krmit“ druhé, musíš nejprve „nakrmit“ sebe!

Normální knihu přečteš a máš-li dostatek inteligence, většinu pochopíš a budeš ji schopen-schopna říci druhým. BIBLE JE ŽIVÁ KNIHA, KTEROU MUSÍŠ STUDOVAT ABYS POCHOPIL(A) HLUBOKÉ BOŽÍ PRAVDY! I takový zdravý selský rozum Ti řekne, co na Tebe v Bibli platí a co ne! Tvůj vlastní rozum Ti dá, že Bůh od Tebe nechce třebas nařízení z Leviticusu 19:19! Už samo Tvé srdce Ti řekne, co je správné a co není! „Plané řeči.“ Satan je velmi produktivní! Už v době Pavla byli „povídálkové“ a „diskutálkové,“ kteří byli ochotní mluvit o všem možném - jenom ne o Bohu-Synu na kříži! „Pane, copak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?“ „TO UDĚLAL NEPŘÍTEL!“ (Matouš 13:27-28) Bráško, sestřičko v Kristu: Buďte opatrní co - či koho posloucháte - co čtete! Už za Pavla to začalo. Gnosticismus učil že pouhá prostá víra v to co Ježíš Kristus pro nás vykonal - nestačí. Gnostikové tvrdili, že povedou své učedníky na „vyšší“ platformu, na „vyšší“ úroveň, kde skrze „dokonalé poznání“ budou osvobozeni od „otroctví hmoty,“ a vejdou do „svobody ducha.“ Učili, že duše je imateriální, (není vůbec hmotná) a tím je čistá poznáním (vědomostí) ne sebe - ne hříchu - ne Boha - ale poznáním mystických pravd spirituálního světa! Někteří z Gnostiků trestali svá těla a domnívali se, že hmota je zlo už proto, že je hmotná! Jejich logika mi uniká, ale bylo mnoho lidí, kteří se tímto dali zmást.

Na druhé straně - na opačném pólu byli takoví, kteří dopřáli tělu co si tělo vyžadovalo. Domnívali se, že zatím co tělo prožívalo své smyslnosti - duše transcendentálně prožívala svobodu. K tomu nemám komentář - udělej si vlastní! Ale tato doktrína přežila až podnes. Dnes se vysmívají kříži, a považují jej za bláznovství. Těm, kteří učí o krvi která zachrání, říkají „učitelé jatek.“ Dnešní mudrci žijí v období jak „vyššího“ učení, tak i „vyššího“ poznání skrze Darwina, Russella, Sartra a dalších velikánů „Člověk-je-měřítkem-všech-hodnot“ teorie. A proto dávej pozor- nejprve si rozhodni komu budeš věřit: Bohu, nebo člověku? Jestliže jsi Jeho dítě - nemáš se čeho obávat! Bůh ví, že jsi Jeho a nikdo se nemůže - bez Jeho povolení - dotknout ani Tvého mozku, ani Tvého srdce. Patříš-li Mu, poznáš Jeho hlas. Nevím jak, ale poznáš - protože On to řekl! A nikdo Tě „neoblafne“ pokud se týče Boží pravdy!

Slovo „nepoučení“ ve verši 23 znamená spíše „nedisciplovaní.“ Jsou lidé, kteří se Tě budou ptát hloupé otázky jako: A když Bůh může všechno, proč nezabije ďábla? Může stvořit balvan, který by sám nemohl unést? Odkud přišel Bůh? Kde vzal Kain svou ženu? Byla Potopa skutečně celosvětová? Jak mohl Jonáš přežít tři dny v břiše ryby? A tak dále. Pamatuj si, že většinu z těch kteří žízeň nemají nepřesvědčíš, i kdybys jim pustil video Potopy či Jonáše, jak vylézá z břicha ryby a v ruce drží tři dny staré noviny!

Nemá cenu takto diskutovat! Jako Boží dítě Ty sám(a) musíš být co nejlépe informovaný(á) o všech těch otázkách - ale nedebatuj o nesmyslech! Boží Slovo se nedebatuje, to se čte, studuje, káže, učí a prohlašuje! Až dojdeš k 2Timoteovi 4:2, zamysli se nad tím! 3:1-17. Pavel náhle mění předmět a máme zde pohled na to, čemu se říká „apostazie,“ čili všeobecný odpad od víry. V této kapitole se jedná o charakteristice období, které bude krátce před Rapture, neboli „Uchvácením“ Církve. „Věz“! Bible není zpráva o předpokladech či teoriích - je to kniha pravdy! Není to kniha otazníků - ale jednoho ohromného vykřičníku: PODÍVEJ SE! Když slyšíš kazatele mluvit: „Podle mého skromného názoru,“ „Došel jsem k přesvědčení,“ „Jak já to vidím,“ JDI OD TOHO! Až uslyšíš: „Takto mluví Bůh!“ - takového podporuj, jak jen můžeš! Co to znamená „zlé časy?“ Řečtina naznačuje nebezpečí, implikací „zuřivost.“ A myslím, že to už začíná. „Velikáni,“ kteří vedou národy přiznávají, že nemají odpověď téměř na nic. Politika, ekonomie, stav planety, zhoršující se morálka lidí, školství, náboženství - nemají tušení, co je „tam vpředu!“ Kdo zná Bibli, ten to ví...

Největší změna je vidět na dětech! Arogantní, sobecké. Jsou přesvědčené, že ví víc, než jejich rodiče! Zde vidím i já, tu strašnou změnu od dob mého mládí! Ve Švédsku se dítě může soudně „rozvést“ s vlastními rodiči! Na druhé straně ohromné procento rozvodů vychovává mládež bez příkladu „muže v rodině.“ Vyrůstá generace mladých lidí, kteří mají tvrdá srdce a prázdné hlavy! Nevěřím, že by byl Pavel překvapený, kdyby se dnes na Zemi objevil!

Nevděčnost je snad jedna z nejhorších vlastností člověka! Když vezmu průměrnou americkou rodinu, vím že vyhazují denně do odpadu více zbytků, než v mnohých zemích mají za den k jídlu! Žijí si lépe než kdysi králové či faraónové - a přece nejsou za nic vděční! Bůh nám dává jídlo které jíme, oblečení které nosíme, domy ve kterých žijeme - i vzduch který dýcháme - a přesto drtivá většina lidí této planety žije, jakoby Bůh vůbec neexistoval! Je to věk kdy lidé ztratili úctu, vděk a lásku k tomu, který je vlastně udržuje při životě!

„Budou se tvářit zbožně.“... Ano, máme kostely na každém rohu, a přesto tak osmnáct procent z tohoto národa, přiznává víru v Boha a to si ještě nejsou jistí, o jakého „boha“ vůbec jde! Boží Slovo neznají a tak je možné že třebas vyznavač Hare Krišna může vykládat o jakémsi Kristu, a oni se budou domnívat že jde o Křesťanství! Ano, lidé se učí a učí - kolem stánků s knihami je vždy plno - ale nejsou schopní objevit a pochopit pravdu!

Verš 16.. Zde dávej pozor! V případě tohoto překladu mně překvapilo to, že je to psané přesně tak, jak to Pavel zamýšlel a také napsal! Je totiž rozdíl mezi:“Celé Písmo je inspirované Bohem a je dobré k učení...“ a nebo: “Písmo, které je inspirováno Bohem je dobré k učení.“ Vidíš ten rozdíl? Zde můžeš logicky vyvodit že: „Jen to Písmo, které je inspirováno..“ A teď máme opět tu otázku: Kdo mi, prosím vás poví, KTERÉ ČÁSTI JSOU A KTERÉ NEJSOU INSPIROVANÉ? Vidíš ten strašný rozdíl? Buď je celá Bible „vdechlá“ Bohem nebo to nemá cenu číst!!

4:1-21...Pavlova poslední výzva... Velmi důrazně nabádá Timotea, aby učil Slovo bez jakýchkoliv dodatků. Bible je jediná, Bohem autorizovaná kniha o Bohu a o tom, co Jeho láska k lidem už vykonala - a ještě vykoná. Bible nám říká, proč Bůh-Syn zemřel tam na tom kříži - a co se tím změnilo. Bible je jediná kniha která nám říká, že ještě před tím nežli stvořil Zemi a člověka, Bůh již naplánoval naší spásu .(1 Petr 1:20) Bible nám říká, že není Božím přáním, aby kdokoliv zahynul, ale aby všichni lidé se k Němu vrátili! Bible prohlašuje že je - tímto Bohem inspirovaná - jediná živá kniha na Zemi.

Pavel měl - z lidského hlediska starosti. Vím, už jsem o tom psal, že věříš-li Bohu skutečně, neměl(a) bys mít starosti - ale i když víme že Bůh má všechno pod kontrolou, stejně se nám budou v hlavě honit myšlenky na to či ono. „Řekli jsme to tomu či té, jak jsme nejlépe uměli? „Byli jsme dostatečně moudří, abychom věděli z kterého konce začít?“ Jeden zabere na to, druhý na něco jiného! A tak si děláme starosti, jestli z toho včerejšího „semínka“ něco vyroste! A tak to bylo s Pavlem. Pavel se nebál smrti! Pavel se těšil na cestu domů! Ale měl lidské, zcela pochopitelné starosti o to, jak mladý Timoteus obstojí sám - v moři nepřátel. Timoteus a Pavel zažili obrovský úspěch. Měli nepřátele? Jistě. Ale ti byli tenkrát ještě v menšině v porovnání s těmi, kteří Krista přijmuli. V té době bylo stále mnoho lidí, kteří byli ochotní naslouchat. Ale Pavel věděl že se blíží noc - a měl pravdu! Velmi brzy se začaly kongregace tříštit novými doktrínami, novými výmysly, novou „filosofií.“ Lidé se počali odvracet od evangelia Ukřižovaného. Začali poslouchat mýty, pohádky, báje. Začali zkoumat záhady učení o učení, umění pro umění, poznání pro poznání - až se splnilo to, co píše Pavel: „Stále se učí a nikdy pravdu neobjeví!“ (2 Tim.3:7) Podívej se kolem sebe! Lidé hledají UFO „talíře,“ zelené mužíky z Marsu, příšery z druhého konce Galaxie, Astronauty, kteří nás zde před věky „zaseli,“ hledají bytosti „čtvrté dimenze.“. Jenom Toho, který jediný může pomoci - toho nehledají! Evangelium mýtů lechtá uši - evangelium kříže dělá zázraky v srdci! „Poznali Boha, ale nevzdali Mu čest jako Bohu, ani Mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich mysl upadla do tmy. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se hlupáky. Zaměnili slávu věčného Boha za podobu smrtelného člověka, i ptáků, čtvernožců a plazů.“ (Tenkrát ještě UFO neznali!) Ano, zde máš obrázek toho, čeho se Pavel tolik obával! Jak je možné že jsou lidé tak slepí, arogantní, sebevědomí? A tak: “Proto je Bůh zanechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí. Vyměnili Boží pravdu za lež a místo Stvořiteli, se klanějí stvoření!“ „A proto také ty, který odmítáš Kristův dar, nemáš nic - zhola nic na svou omluvu, ať už jsi kdokoliv!“ Je možné, že to stále někdo nechápe? Povšimni si, jak tak posloucháš různá učení a kázání, že většina se rozhodla pro cestu nejmenšího odporu - nejmenší kontroverze. Vždy to bude menšina, která sleduje čisté evangelium - ale většina se zprávě kříže a krve vyhýbá! Takové společenské evangelium - to dnes letí! A Pavel, jak tak diktuje (pravděpodobně Lukášovi) tento dopis, a pomalu slyší kroky svých katů, tohle všechno vidí! Za několik dní, možná za několik hodin, podá to finální svědectví o své lásce k Tomu, který ho spasil. Ale o to mu teď vůbec nejde! Pavel chce aby to co učil a žil, zachytilo kořeny a rostlo do té doby než se splní slib, který tak dobře znám:“A když dnes odejdu, opět se vrátím, abych...“ Timoteus si toto všechno musí uvědomit! Musí zapomenout na vlastní ambice, touhy, přání. Bude se muset postavit - už sám bez Pavla - proti všem těm falešným učitelům. Bude se muset spoléhat totálně na Krista a na nikoho jiného! Přijdou dny, kdy mu bude zima, bude mít hlad, bude stát sám proti celým městům - ale nesmí polevit v boji. Jedná se o to nejdražší na Zemi: Nesmrtelné lidské duše!

Pavlovo poslední svědectví: „Jsem připravený se obětovat - čas mého odchodu je přede dveřmi..“ Pamatuješ, jak píše:“Život pro mne je Kristus - smrt ziskem?“ SMRT JE ZISKEM - jaká slova! Pavel neuhnul ani o milimetr, nevyhýbal se bolesti ani smrti! Tento člověk v hadrech, čekající na římské vojáky kteří ho vyvedou na dvůr, kde mu kat usekne hlavu - tento muž je věrný Kristu do posledního dechu! Pavel o sobě mohl říci: „Byl jsem dobrým vojákem, bojoval jsem statečně jak jsem nejlépe uměl - svůj boj jsem dobojoval, teď si půjdu odpočnout. Ale ještě než odejdu, budu se snažit aby to, co jsem zde zanechal, zůstalo tak čisté a nezředěné, jak jsem to obdržel já a jak jsem to učil druhé. Ještě než půjdu tam, kde vyměním svou přilbu a štít za nepomíjitelnou korunu chci, aby ten kdo převezme boj ode mne, byl co nejlépe připravený..“ „Dokončil jsem to, co jsem počal tam na té cestě před Damaškem. Když falešní učitelé zaútočili v Galacii, držel jsem svou víru právě tak, jako když Filetus a Hymenaeus kázali lži. Byl jsem věrný, když mně kamenovali v Lystře. Neztratil jsem víru když naše loď ztroskotala u Malty.

Nebyl jsem naplněný pýchou, když jsem přivedl k životu toho mladého muže v Troádě, nebo uzdravil mrzáka v Lystře! Ani jsem se nestyděl za své okovy ve vězeních. Byl jsem vždy poslušný tomu který mne vyslal!“ Pavel poslechnul ten Hlas, uvěřil a byl spasený. Poslechnul ten hlas a vydal se do bitvy, kterou nemohl prohrát! Nakonec svůj boj skončil a svou víru si udržel. Jaké prohlášení! Všichni ti „velikáni“ lidské historie se všemi jejich pomníky, jsou tak mrňaví vedle Pavla, že bys na ně potřeboval mikroskop!

Poslední osobní zprávy... Pavel zřejmě toužil ještě naposled vidět Timotea a proto ho žádá aby brzy přišel. Další verše: O Demasi a Lukáši jsou zmínky také v Koloským 4:14 a ve Filemonovi 24. O Titovi čteme ve 2 Korint.7:6, 13, 14, 8:6, 16, 23. Jediná zmínka o Krescensovi je zde. Ti všichni - kromě Lukáše a Tita se rozešli do všech směrů kam je táhly jejich touhy. Demas, jak se zdá, počal nějaký obchod v Tesalonice. Je to stará pravda: Business a služba pro Krista nejdou tak nějak dohromady! Ano - teď můj osobní pohled: Máme hodně spasených bohatých mužů v Bibli. Abrahám, David, Šalamoun. Potom bylo několik dobrých králů jako Asa a další. Boáz i Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých také nebyli chudí.

Ale pakliže chceš skutečné odměny, pakliže chceš skutečně roznášet zprávu o Jeho daru a věrně Mu sloužit, pak zapomeň na velké plány v tomto životě! Z těch všech, o kterých jsem se zmínil snad pouze Mojžíš se vzdal bohatství - a podívej se, co z něho Bůh udělal! „Mojžíš rozmlouval s Bohem jako přítel s přítelem!“ (Exodus 33:11) Ano, nemůžeš mít velké plány na materiálně bohatý život a při tom sloužit Bohu na plný úvazek! Zpět k Pavlově poznámce. Pavel neříká, že Demas ztratil spásu! Prostě konstatuje, že když už je na prahu smrti, Demas se k němu otočil zády.

V době kdy Pavel skutečně potřeboval nějaké blízké lidské duše, Demas ho opustil. Proč jej opustili Titus a Krescens se Pavel nezmiňuje. Je zcela možné, že dali přednost službě Bohu. „Pouze Lukáš je se mnou...“ Starý dobrý doktor Lukáš! Tento přítel nebyl sice jediným, který zůstal s Pavlem, protože později ve verši 21 posílá pozdravy i od jiných Timoteovi, ale Lukáš s ním zřejmě bydlel ve vězení! Přítel až do konce, jak přítel být má! Také je zde zmínka o Markovi. Pamatuješ se, jak se Pavel rozešel s Barnabášem právě kvůli Markovi, kterému došla odvaha a vrátil se domů z misionářské cesty? (Skutky 15:36-39) Tady je - zřejmě už zcela v pořádku. Dokonce Pavel prohlašuje, že je pro něj užitečný! Ano, padneš na „ksicht“ - padneš mockrát - ale jestli jsi opravdový(á), pokaždé vstaneš a půjdeš dál!

„Ale Bůh stál se mnou“..

I když tě ti nejlepší přátelé opustí, Bůh Tě nikdy neopustí - vždyť to slíbil!

Toto jsou poslední slova Pavlova posledního dopisu. Toto je ten „Farewell“ apoštola Pavla - misionáře k nám, Pohanům. Člověka, který byl věrný a odevzdaný Bohu jako pravděpodobně žádný jiný lidský tvor! Jeho zpráva byla čisté evangelium - spása jako dar - bez skutků! „Jste spaseni milostí, skrze vaší víru - ne skrze vaše skutky - aby se nikdo nemohl vychloubat“. To jenáš přítel Pavel. Doufám, že Ty nebo ta, kteří to budete číst a jste stále ještě v „náboženství“, pochopíte a přijmete Boží milost - hned teď! A pro Tebe, bráško či sestro, kteří patříte do rodiny - bych končil stejnými slovy jako Pavel v jeho posledním verši....

2 Timoteovi - Konec

5. 8. 1995

Comments