1. Timoteovi1. Timoteovi.

Úvod.

Dva dopisy Timoteovi a jeden Titovi se jmenují Pastorální Epištoly, protože byly určeny pro - dnes bych řekl pastory - dvou kongregací. Timoteus se staral o Křesťany v Efezu, (1 Tim.1:3) a Titus o kongregaci na Krétě. (Titus 1:5) První zmínku o Timoteovi najdeš ve Skutcích 16:1. Jeho matka se jmenovala Euniké. (2 Tim.1:5) Byla Židovkou, zatím co jeho otec byl pohanského původu. (Skutky 16:1) O Timoteovi se Pavel zmiňuje jako o "svém vlastním synu ve víře." Z toho se usuzuje, že Timoteus konvertoval na Křesťanství pod vlivem Pavlova učení. Timoteus měl výbornou pověst mezi Křesťany v Lystře a Ikonii. Kvůli židovským "zákoníkům," nechal Pavel mladého Timotea obřezat a ten se potom stal jeho spolupracovníkem. (Skutky 16:1) Timoteus také zřejmě doprovázel Pavla na cestě Makedonií. Posléze ho Pavel nechal spolu se Silasem v Beroji. (Skutky 14:14) Později, na Pavlovu žádost, Timoteus navštívil kongregaci v Tesalonice a když se vrátil s dobrou zprávou, zůstal s Pavlem v Korintu. Později odcestoval s Pavlem do Efezu, odkud byl poslán s Erastem do Macedónie a Korintu. Dále víme, že později žil s Pavlem v Římě, kde byl Pavel ve vězení. Odborníci se neshodují v určení data prvního dopisu, protože není jasné zda byl Pavel ve vězení dvakrát, či pouze jednou. (Skutky 28:30) Jestliže byl zavřený dvakrát, pak 1Timoteovi byl napsaný v období mezi vězením. Pakliže byl zavřený pouze jednou, potom napsal tento dopis krátce před poslední cestou do Jerusaléma. Pavel přišel do Říma jako vězeň v r. 61 AD. Byl tam dva roky, během kterých napsal dopisy Efezským, Koloským, Filipským a Filemonovi. V každém z těchto dopisů píše o sobě jako o "vězni." Povšimni si, že tak nepíše v tomto dopise. Když píše Titovi, mluví o zimě, kterou ztrávil v Nikopolis. (Titus 3:12) 2Timoteovi byl psaný z Říma, když byl ve vězení podruhé, byl-li ve vězení dvakrát! Zanedlouho po tom dopisu, potvrdil Pavel svou víru a svědectví vlastním životem. Účelem tohoto psaní bylo poučit Timotea "jak si počínat v Božím domě.." (verše 3:14) 1Timoteovi obsahuje důležité a praktické instrukce, které se týkají života v místní kongregaci. Timoteus byl pověřen učit vedoucí ve shromáždění. Hlavní tři náměty byly: Čistá doktrína (Jenom Ježíš), čisté uctívání (pouze Krista) a věrná služba. (učit pouze milost Boží) Vřelé přátelství mezi Pavlem a Timotem, je jedním z nejkrásnějších v historii.Úvod - konec.1 Timoteovi.1:1-20. Slovo "apoštol" znamená "poslaný," "vyslaný," "vyslanec." Pavel byl vyslancem od Krista k Pohanům, aby jim řekl o Boží milosti, o spáse z milosti skrze víru v Ježíše Krista. Každý z nás je - vlastně stejným "vyslancem," i když ne třeba v takovém rozsahu jako byl Pavel. Pavel píše: "Apoštol Ježíše Krista z nařízení Boha, našeho Spasitele," aby se nikdo nedomníval, že tuto ohromnou zodpovědnost vzal na sebe sám z vlastní vůle. Pavel měl stále stejné evangelium: Ježíš ukřižovaný, pohřbený a "tak, jak píše Písmo,"znovu vstávající. Nevíme kolik lidí přijmulo Krista v Lystře - ale o jednom víme a tím byl Timoteus. Přísloví 11:30 nám říká: "Ten kdo získává duše, je moudrý." Daniel 12:3 učí:"Moudří budou zářit jako hvězdná obloha." Už jste někdy zažili tu radost, přivést někoho ke Kristu? Mnohokrát, když dítě přijímá Ježíše Krista za Spasitele, člověk si říká: Ví vlastně co dělá? Zůstane to v něm, nebo to "vybledne" ve světlech tohoto světa? Jistě, stává se to - ale u Timotea to bylo skutečné pravé. Několik let přešlo od doby, kdy Pavel učil v Lystře a kdy Timoteus konvertoval. Jaký byl? Skutky 16:2 mají odpověď. Třetí dopis Jana, verš 4, popisuje podobnou radost! Zřejmě se Timoteus ukázal takovým být, protože ho Pavel ustanovil do služby, jak píše v 2 Tim. 1:6. Ve Filipským 2:22, je o Timoteovi opět milá zmínka.

Pavel dobře věděl, že nikdo bez Boží milosti nezmůže nic - a tak tu stejnou milost žádá od Boha pro Timotea. "To co jsem, jsem pouze z milosti Boží," píše v 1Korint. 15:10. Když Pavel tyto řádky psal, Timoteus byl ještě v Efezu, kde dohlížel na místní shromáždění. Efezská kongregace zřejmě rostla za pomoci Apolla, Aquilly a Priscilly. Pavel sám věnoval hodně času a péče Efezským Křesťanům a při druhé misionářské cestě se tam nakrátko zastavil. (Skutky 18:19) Na samém počátku jeho třetí cesty tam ztrávil víc jak tři roky. (Skutky 19:1, 20:31) Satan nikdy nelení když vidí, jak se někde rozrůstá pravé, nefalšované Křesťanství a bude se snažit zasévat plevel mezi dobré obilí! Jaké bylo nebezpečí, kterému museli čelit Efezští? Nezapomeň, že tito nežili v zemi kde evangelium Ježíše Krista se učí a prohlašuje po staletí jako zde! My si dnes ani nedovedeme představit jakým úskalím názorů, filosofií a pohanských pověr musely tyto "děti v Kristu" procházet! Věřící byli obklíčeni zlou silou Pohanství organisovaného Satanem, který je největším nepřítelem našich duší. Na příklad fanatický kult bohyně Diany byl velmi silně centralisovaný právě v Efezu. Skutky 19:27) V ranných počátcích mladičké Církve, když ještě nebyly Bible v každém knihkupectví - bylo velmi snadné pro heretiky a falešné učitele zavádět omyly tím, že si sami sestavovali povídky a báje o Ježíši. Některé z těchto fantastických bajek existují podnes. Já sám vlastním "Ztracené Knihy Bible," a "Zapomenuté Knihy z Edenu!" Dnes, když mám možnost porovnání s Písmem, je to vlastně četba pro zasmání - ale před více jak devatenácti stoletími? Timoteus tam setrvával, aby varoval věřící před těmito výmysly. Ta poznámka "nekonečné rodokmeny," se týkala učitelů a kazatelů, kteří omílali kolem dokola všechny patriarchy Starého Zákona. Přidávali si a ubírali jména podle toho, jak se jim to hodilo! Vynášeli na světlo nesčetné otázky na proroctví aby docílili jednoho: Vzbudit pochyby o pravosti mesiášství Ježíše z Nazareta! A to byl ten důvod, proč Pavel zanechal Timotea v Efezu! Nemysli si, že je to dnes jiné! Je mnoho starých drahých Křesťanů, kteří ještě dnes nerozeznají pravé evangelium Ježíše Krista, i kdybys jim je vykládal od rána do večera! Když se objeví (mám na mysli hlavně USA) nějaký ten evangelista, kazatel, učitel, který má dokonalou výřečnost a vtip, dovede lidi jak rozesmát tak i rozplakat, budou to považovat za pravé evangelium - ať už učí cokoliv! Přijde-li další a bude kázat čisté nerozředěné Slovo Boží, bude hovořit o prolité krvi Boha-Syna, o jediné cestě k Bohu, pomalu v kostele usnou! Dále byli v Efezu (a vlastně všude!) ti, kteří učili každé slovo a i čárku Zákona a odmítli porozumět Římanům 10:4! A opět ještě dnes je mnoho těch, kteří odmítají uvěřit tomuto úžasnému prohlášení, které kdysi napsal Pavel z Boží inspirace! Ten, kdo dnes učí "čistou milost," je obviňován z ničení Božího Zákona - a to ovšem není pravda! Boží Zákon je čistý i spravedlivý, a Pavel učí Timotea, že Zákon není zrušený či neplatný. Bůh nezměnil názor na svůj Zákon, ale Ježíš tím, že Zákon splnil, zajistil milost která je větší, než všechny naše hříchy! Evangelium je Boží pravda daná lidem skrze inspiraci. Jejím srdcem je zpráva, že Boží Zákon byl dokonale uspokojen i v nejmenším detailu Bohem-Synem na Golgotě! Evangelium nám vlastně odhaluje Boží vůli. Jasně říká jaká je povinnost člověka vůči Bohu. Evangelium je v dokonalé harmonii s Božím Zákonem a nedovoluje nic, co Zákon zakazuje! Pavel tím chce říci, že nejlepší vysvětlení Zákona, je obsaženo v milosti Boží. Jsou věci, které lidé považují za neškodné před tím, než přijmou Krista. Pojednou se jim otevřou oči a zjistí, že se mýlili! Dokonce i znovu-narození Křesťané, kteří nejsou příliš spirituální, dělají věci, které se ukáží být - ne zcela nevinné - když se na ně podívají očima Křesťana "dospělého!"

Ve verši 13 Pavel netvrdí že byl "omluven," protože to všechno dělal z nevědomosti. "Neznalost zákona neomlouvá!" Pavel nedostal milost proto že byl ignorantní, ale proto že Bůh je neskonale laskavý a trpělivý!!! A když to Bůh udělal pro toho, kdo Církev pronásledoval a nenáviděl, potom je jasné že šanci má každý kdo chce! Ale podívej se co udělal Pavel v okamžiku, kdy si uvědomil svůj omyl! (Skutky 9:20) Osobně se domnívám že lidé, kteří žijí špatné životy a domnívají se v ignoranci, že žijí životy dobré, mají větší šanci než lidé, kteří žijí právě tak špatné životy, ale vědí že je to špatné... V Pavlovi vidíš další zákonitost: Pravá, skutečná spása je vždy následovaná skutky té víry, která tu spásu umožnila! Bůh spasí - aby ten kterého spasil, začal sloužit! Nikdy nespasí, abychom zůstali sedět na "derriérech," a dívali se, jak se většina světa řítí do zkázy! Bůh nás spasil, abychom to řekli druhým! Na druhé straně - nikdy nezapomeň, že Bůh Tě nepošle do nějaké "akce," aniž by Tě vyzbrojil tím co budeš potřebovat.........

Ano, Ježíš zemřel za všechny - ne pro nějakou elitní menšinu! Ovšem musíš si o to říci! Kdyby býval zemřel pouze za část lidské rasy, potom by verš 15 nemohl znít (v řečtině), že si „zaslouží akceptování všemi.“ Jsou takoví, kteří učí a káží "částečné vyplacení." Jsou to hyper-Kalvinisté a ultra-Predestináři. Ti učí, že pakliže jsi vybráný(á) budeš spasený(á), nejsi-li - nebudeš! Nevěř tomu! Ježíš Kristus zemřel ZA VŠECHNY, KTEŘÍ K NĚMU PŘÍJDOU!! Spása je zdarma pro všechny, kteří přijmou Krista skrze víru v to, co vykonal na tom kříži! Bez ohledu na rasu, společenské postavení! On je tou jedinou Cestou, On je tím jediným Pastýřem, On je ten jediným skutečným přítelem! Čtenáři. Pakliže nejsi spasený(á) - nebo si nejsi jistý(á), že spasený(á) jsi, vše co potřebuješ je přiznat Bohu, že jsi hříšník a že věříš že Ježíš za Tebe zemřel na tom kříži. Není nikdo jiný, který by to pro Tebe mohl udělat! Jenom prosím neříkej: Ale já nejsem tak špatný(á)! Jsou horší, než jsem já! Pozor na to! Pokud nepříjmeš Krista do srdce jsi ztracený(á), ať děláš co děláš! Kdyby tomu tak nebylo - proč, pověz mi, Ježíš na tom kříži zemřel?. Timoteus se stal Křesťanem skrze Pavlovu evangelizaci a přesto konverze je výsledkem mnoha článků jednoho řetězu. Jeho babička, jeho matka, jeho přátelé neměli na tom také podíl? Nikdy nemůžeme říci: Tento Křesťan je výsledkem pouze mé snahy. Ne! Kdo ví kdo s ním, či s ní hovořil před Tebou! A - nakonec - jediným skutečným faktorem je Bůh, který skrze Božího Ducha k sobě lidi přitahuje! Bůh nás používá - ano, ale finálně je to On sám, kdo spásu udělí! My jsme jenom pěšáci na Jeho šachovnici! Ale i když tu naší "zásluhu" zredukuji - i tak je to radost být v Jeho Armádě! Konečné verše... Přiznám se, že jim plně nerozumím - ale je to Boží Slovo - Bůh to řekl - a já to musím před Tebe položit! Nemám ani potuchy zda Hymenaeus a Alexandr otevřeli oči v pekle či v nebi! Právě tak nevím, zda Ananiáš a Safíra jsou dnes tam či tam, i když se domnívám, že tito byli spasení Křesťané! Jedno však vím: Ten mladý Korinťan, který žil se ženou svého otce (1 Korint. 5:5) je s Kristem! Proč? Protože to říká Bible! Opakuji: Nejsem schopen to plně pochopit - ale je to Bible! Věřím tomu, i když to plně nechápu. Jedno vím ale jistě: Mnoho zla, bolestí, katastrof a "ztracenosti" by mohlo být zabráněno v zárodku, kdyby spirituální Křesťané ztrávili více času v upřímných modlitbách.....

2:1-15. Bůh si přeje, aby každodenní život Křesťana byl odrazem Jeho vůle! Silně pochybuji, že Bůh se zajímá o naše velké objevy, o naše "slavná" vítězství, naše bohatství, či vědecké objevy. "Hledejte Boha a Jeho Království - to ostatní vám bude přidáno!" "Spravedlnost národy povyšuje - hřích je jejich potupou." Ano, je zcela jasné, co od nás Bůh očekává! Přál bych si aby lidé, kteří učí omezenou spásu, si pořádně přečetli verš 4. Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni! Jistě, to řecké "etheló" znamená "přání," protože je tu ještě faktor svobodné lidské vůle - ale On by si přál, (i když se to nestane!) aby všichni lidé byli Jeho přátelé! Není Jeho přáním, aby byl kdokoliv ztracený. NENÍ A NIKDY NEBYL NA TVÁŘI TÉTO PLANETY ČLOVĚK, KTERÉHO BY BŮH NEMILOVAL! Jestliže čteš tyto řádky a na konci svého života sklouzneš do pekla - není to vina Boha - je to proto, že jsi odmítnul dar Ježíše Krista! Boží pozvání je zcela stejné dnes, jako bylo v době Izaiáše. (1:18-20) Bůh stvořil člověka ku své podobě - svobodně myslícího tvora a kdyby omezil jeho svobodu, měl by Zemi plnou robotů - ne volných tvorů! Většina lidí tohoto světa, (kromě snad ateistů) se shodne na první polovině verše 5. Ta druhá polovina je pro většinu nepřijatelná! A to nemám na mysli pouze mimokřesťanská náboženství! Podívej se na římsko-katolickou církev! Kolik mají prostředníků mezi Bohem a člověkem? Můžeš počít Marií a končit Kryšpiánem! Už od svého zrození, měla Církev mnoho falešných učitelů a falešného učení. Dnes se nedají spočítat! Kolik lidí se dnes prohlašuje za zástupce Boha na Zemi! V době Timoteova života to byl hlavně Gnosticismus, který učil mnoho prostředníků, a odmítl uznat pouze Krista. Podívej se zpět - přečti si znovu ten nádherný povzdech patriarcha Joba, kterého by verš 5 potěšil: "Není mezi námi rozhodčí, který by vložil ruce na nás oba?" (Job 9:33) A tak v Ježíši Kristu-Bohu máme jak stranu obviňující, (Bůh) tak i stranu obviněnou. (Ježíš jako člověk) Jobovi by se to bývalo jistě velmi líbilo! Bylo zvykem, že když se Žid modlil, držel dlaně otočené vzhůru jakoby očekával odpověď. Podívej se do První Královské 8:22! Veršem 9 se obrací Pavel k ženám. Vím, žijeme na konci dvacátého století a společnost se změnila - ale křesťanská dívka či žena by měla vždy representovat Toho, který jí miluje ze všech nejvíc! Není dobrým svědectvím, když dělá dojem - ať už oblekem, či chováním - holky z ulice! Jak potom chceš někomu mluvit o čistotě Kristovy lásky, kterou vlastně představuješ!

Ne, neodvážil bych se navrhnout co máš nosit. Křesťanko, to musíš vědět sama! Možná, že si to můžeš vyzkoušet otázkou: Kdybych teď měla schůzku s Kristem, co bych si oblekla, jak bych se chovala, kam bych Ho pozvala? Co říkáš? Zdá se, že podobné problémy s Křesťankami měl i Petr, když se o tom zmiňuje v 1Petru 3:3-4. Verše 11-14 se týkají vztahu mezi ženami a kongregací. Nejprve bych chtěl prohlásit, že nebýt pravých křesťanských matek a babiček, (mám na mysli hlavně USA) bylo by ztraceno mnohem více lidí než je! Na druhé straně, některé ženy nejsou právě vzorem křesťanského chování. Pavel měl dvě takové ve Filipi, (Eudias a Syntyche) které tam působily rozruch. (Filipským 4:2) Pavel je nakonec žádá, aby měli stejnou mysl v Kristu. Pavel prostě učí Timotea, jak tyto případné problémy řešit. Nemá cenu se dohadovat o těchto verších. Já jsem příliš malá "inštance!" Pakliže se Ti nezamlouvají, jdi si diskutovat s Bohem! Já je nenapsal, ani jsem si je nevymyslel! Verš 12 je tak jasný, že nemá cenu snažit se najít nějaký jiný "skrytý" význam! A jestli si myslíš že Bůh od té doby změnil názor, protože společenské vztahy se změnily - jsi na omylu! Prostě žádná žena nemá právo postavit se ve shromáždění a diskutovat s pastorem, učitelem či kazatelem o výkladu Bible či pravdě toho, či onoho učení! Věřící Křesťanka se prostě tomuto nařízení podrobí - feministky většinou Křesťankami nejsou - alespoň jsem žádnou mezi nimi nepotkal. Ten verš je zcela jasný! Učit a vykládat Písmo, je záležitost mužů. Proč? Verše 13 a 14 Ti odpovídají. Na druhé straně Bůh udělil ženě tu největší poctu, jakou jí mohl dát: Žena se stala matkou Božího Syna! Muž s tím neměl nic společného! Uvědomuješ si, že Bůh, který může všechno, mohl přijít jako dospělý člověk, mohl se objevit jako samostatné dítě - prostě mohl zvolit jakýkoliv způsob příchodu na Zemi? Vybral si ženu. Žena... Uvědom si, že Bůh stvořil všechno původní - kromě ženy! Ta je přece z Adama! Nikde v Bibli není zakázáno, aby žena učila hodiny Bible - ať už v kostele, nebo doma. Pouze jí není dána autorita nad muži. Když Apollos mluvil v synagoze (Skutky 18:26), Priscilla a Aquila si ho vzali stranou a poučili ho o tom, co neznal. Ano, Křesťanka má svaté právo svědčit a získávat duše pro Krista, učit Písmo - jenom nemá přebírat autoritu nad muži! Verš 15 má tolik výkladů, že nevím kde bych začal. Nebudu to nijak rozebírat. Jedno je Ti přece jasné, už od počátku Nového Zákona: Jsi spasený(á) vírou a ne skrze Tvé skutky! Takže žena nemůže získat spásu tím, že rodí děti! Osobně souhlasím s Oliverem B. Greenem (jeden z mých učitelů), že Písmo v tomto obtížném verši říká: Přesto, že verše 11-14 se zdají ženu odsuzovat, ona bude spasena - právě tak, jako muž skrze semeno - to nezničitelné semeno Božího Slova. "Na počátku bylo Slovo - to Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh." Je to velmi obtížný verš, ale jedno znamenat nemůže: Spásu skrze skutky!

3:1-16. Biskupský úřad v dobách Pavla byl něco diametrálně odlišného od dnešních novodobých biskupů a jiných církevních potentátů! Výraz biskup, "ćpiskôpôs," znamená "dohlížitel," "inspektor," "ten, který má péči o ..“ Kvalifikace pro takového byla stejná, jako pro staršího či děkana, nebo jakéhokoliv vedoucího v kongregaci. Můžeš se vsadit o cokoliv, že Timoteus nenosil na sobě něco, co vidíš na dnešní církevní honoraci od kněze až po papeže! V ranné Církvi nebylo vůbec lehké toto místo obsadit! Bylo to smrtelně nebezpečné postavení! Mnoho takových zahynulo mučednickou smrtí v dobách pronásledování Křesťanů, viz Polykarp. Přátelé, tito lidé byli - ve srovnání s námi - supermani, co se odvahy a snášení příkoří týče! My jsme vedle nich trpaslíci! Každý si dnes na něco stěžuje! Jakékoliv malé nepohodlí jej vyšine z míry! Jednou nám bude tak trochu trapně, až si tam na lavičce parku Nového Jerusaléma k nám přisedne bráška, či sestra z doby časného Křesťanství a jen tak přátelsky se nás zeptá, jak jsme "trpěli" my, v těch posledních létech před Rapture! Asi bych se velmi ošíval a snažil bych se velmi rychle změnit směr konverzace! Když čtu 2Korint. 11:23-28, cítím se zcela bezvýznamný! Můžete si být jisti, že biskup té doby neměl prostornou kancelář s otáčecím křeslem a vyleštěným stolem! Jistě také neměl zdarma "uniformu," alespoň jednoho sekretáře a tučný plat! Kvalifikace na toto "místo," popisuje Pavel pečlivě v této kapitole. On byl inspirován Bohem aby učil, že biskup má mít pouze jednu ženu i když toto nebude celý význam této věty. Proč? Protože i když Židé občas praktikovali polygamii, tato byla zcela neznámá mezi Řeky a Pohany! Bylo to něco, co by si žádný Křesťan nemohl dovolit v pohanské společnosti, aniž by se úplně znevážil v jejich očích! Domnívám se proto, že to spíše znamená že vedoucí ve shromáždění má být ženatý, protože tak to naznačuje verš 5.

Satanovou zbraní číslo jedna proti nám - je veliký červený otazník - pakliže se mu ho podaří namalovat do našich myslí. Otazník, který se týká neomylnosti Božího Slova - Bible! Kdyby byl schopen zničit Písmo, zatratil by každou duši, která žije na povrchu této planety! My nikdy nepochopíme - na této straně věčnosti - důležitost Bible! "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha A TO SLOVO BYLO BŮH." "A TO SLOVO NA SEBE VZALO LIDSKÉ TĚLO A PŘEBÝVALO MEZI NÁMI." "JSME SPASENI Z BOŽÍ MILOSTI - NE Z NAŠICH SKUTKŮ - ABY SE NEMOHL NIKDO VYCHLOUBAT." Přátelé, není divu, že se Satan snaží vrazit otazníkový klín mezi nás a takováto slova! Falešní učitelé, kněží, kazatelé, proroci a jim podobní, po staletí citují Písmo plnými ústy, snaží se dokázat ať už to, či ono, a zamotat hlavy těm, kteří nejsou ještě dostatečně s Písmem obeznámeni! Vytrhnou text zde, slovo támhle a strčí Ti to pod nos: "Vidíš, tohle je pravda!" Buďte velmi opatrní - Satan je mnohem inteligentnější, nežli kdokoliv z nás - a zná naše slabé stránky! Nevěřte lidem, držte se Bible, věřte svému Spasiteli a On vás nenechá padnout do pochyb a omylů! Nakonec ani učitele nepotřebujete! Podívejte se do 1Jana 2:27. To píše Bůh! Máte pár základních, opěrných bodů: 1). Neexistuje a ani nikdy neexistoval - jeden jediný čistý člověk. Na každém z nás leží rozsudek věčné smrti. 2). Ježíš z Nazareta je tou jedinou cestou k věčnému životu. Jiná není! 3). Jediný způsob jak tuto spásu získat, je upřímné přiznání vlastní "ztracenosti" a víra ve Spasitele, který sám musí být bez hříchu. Jakýkoliv "dobrý" život, "dobré" skutky ke spáse nepomáhají! 4). Boží Slovo - Bible je "theopneustos" vdechlá Bohem a proto je tou jedinou dokonalou pravdou, kterou můžeme poznat. A teď se pusť sám(a) do hledání toho, co najít chceš! Pakliže něco, o co na tvé cestě "zakopneš," bude odporovat některému z těchto čtyřech bodů - jdi od toho!

Peníze... Samy o sobě peníze zlem nejsou. Poznal jsem několik velmi bohatých lidí, kteří byli výbornými Křesťany. Nakonec se podívej na Abraháma! Peněz jako smetí, a byl nazván přítelem Boha! Josef z Arimatie byl bohatý, a přesto si od něj Bůh-Syn vypůjčil na tři dny hrob! Peníze se stávají zlem, pakliže Tvá láska k nim převýší Tvou lásku k Bohu! Peníze se mohou stát jak požehnáním, tak i kletbou - pozor na to! Mohou být poslané Bohem jako pomoc, mohou být poslané Satanem, jako vnadidlo! Poslední verš je skutečně veliké tajemství: Bůh v lidském těle. Ospravedlněn Duchem. Toto není ve stejném smyslu, jako naše ospravedlnění skrze Krista! Kristus byl "ospravedlněn" prokázán že je Bohem, skrze své vzkříšení! Jeho účel na Zemi byl jeden: Zaplatit náš dluh, abychom my mohli být ospravedlněni skrze Něj. Ne všichni lidé, kteří uslyší Jeho zprávu uvěří. Ale člověk je nevyléčitelný nábožník! Něco či někoho uctívat, je pro něj životní nutností! Někteří uvěří, jiní odmítnou a vytvoří si vlastního boha, vlastní spásu. Ale to už je jiná historie

4:1-16... Někdo kdysi řekl že Bible je taková kniha, kterou by člověk nebyl schopen napsat i kdyby chtěl - a nikdy by nenapsal - kdyby mohl. Bible nám sděluje všechno, nic neskrývá. Píše nám o velikých lidech zašlých dob jako Abrahám, Mojžíš, Eliáš, David, Gideon, Šalamoun. Když člověk píše o slavném člověku, uvádí jen to veliké, dobré, pochvalující. Když čteš Bibli, vidíš všechno - jak to dobré tak to zlé. Pavel chce, aby Timoteus nalezl radost a potěšení ve vedení kongregace, ale zároveň ho varuje, že najde také zlo, nenávist, ošklivost. Nepřátelé Kristova evangelia se určitě objeví, Satan určitě zaútočí! Bůh "netiskne" slova pouze proto, aby zaplnil řádky. Každý ten výraz - každá věta je tam pro nějaký účel. Zde dokonce uvádí výraz "výlučně," čímž upozorňuje na důležitost informace. Správný překlad je "v pozdějších časech" na rozdíl od "v posledních časech" z 2Timoteovi 3:1. Proč o tom píši? Tato zpráva byla pro mladého Timotea - ne pro nás! Mluví se o učitelích, kteří odpadnou od víry a začnou učit lži - nebezpečné lži! A znovu: Satan udělal svůj první útok tím, že pouze položil otázku: "A opravdu Bůh řekl?" Tato otázka kterou položil Evě, se zdá být zcela bezpečná a přece počala věčnou smrt pro miliardy lidí! Čteme na příklad v Matouši:" Pane, Pane - neprorokovali jsme ve Tvém jménu? Nekonali jsme nádherné skutky pro Tvé jméno?" A jaká je odpověď? "Nikdy jsem vás neznal!".. Příteli, většina dnešních lidí je zaměstnána náboženskými programy a aktivitou tak, že nemají ani čas se dát od Krista spasit! Bible jasně učí že jsou takoví, kteří se domnívají že mají tu víru která spasí, ale není tomu tak! Zahrabali se v náboženských doktrínách, tradicích i pověrách - a neměli čas na Krista! Tak to je skutečná tragedie!

Křesťan musí být stále ve střehu! Podívej se na Petra. Jeden den prohlásí Ježíše za Božího Syna - druhý den mu Ježíš říká:"Jdi ode mně, satane!" (Matouš 16:23) Bylo jasné že z Petra nemluví Svatý Duch ale Satan - a Ježíš to okamžitě poznal... V této kapitole také vidíme co falešní učitelé učí. Zakazují sňatky, zakazují různá jídla - nebo maso v pátek. Nebudu to komentovat - každý ví, kdo tak činí! Pravý Křesťan učený Duchem ví, že Křesťanství není sbírka zákonů a nařízení - že to není náboženství "dobrých skutků."

Křesťanství je Kristus v Tobě - ne zdržování se jídel, pití, či manželství! Důvod, proč je tolik nedorostlých Křesťanů po světě, je skutečnost že je nikdo "nekrmil masem," ale pouze mlékem tradicí a pověr! Marek 4:24 nařizuje: Dávej pozor CO slyšíš!" Na druhé straně Lukáš 8:18 učí: "Dávej pozor JAK slyšíš!" Jediná zpráva, kterou svět potřebuje je Boží Slovo. Ostatní informace blednou v porovnání! Jednou až tam budeš stát, nikdo se Tě nezeptá na teorii relativity! Dostaneš jenom jednu jedinou otázku: "Co jsi udělal s Kristem?"

5:1-25. Pavel pokračuje v instrukcích jak se má Timoteus, jako pastor kongregace chovat a jak jednat. Křesťanství je v základě čistě osobní a individualistické. Tím mám na mysli to, že každý si musí pro ten dar přijít k Bohu sám - žádná babička, máma, či přítel Tě do nebe nedostane! Bůh má pouze děti - nikoliv vnuky! Na druhé straně ale Pavel učí: "Nikdo z nás nežije pouze pro sebe - nikdo z nás také neumírá pro sebe."(Řím. 14:7) Dále nás učí, že když je nebezpečí, že to co děláme - i když to není závadné - by zmátlo slabšího bratra či sestru v Kristu - prostě to v jejich společnosti dělat nebudeme! Jsou případy, kdy nemůžeme žít tak jak bychom chtěli, z ohledu na ty druhé. Verš 12 neznamená, že by vdova, která se znovu provdá ztratila spásu! Víš dobře že spásu ztratit nelze - ale odměny ano. Zde se jedná o odměny, které může ztratit, chová-li se tak jak by se Křesťanka chovat neměla.. Proto radí aby do skupiny vdov nebrali ženy mladé, nestálé... V tom stejném principu varuje ve verši 22, proti ukvapenému dosazování lidí do vedení kongregace.. U verše 23 se vždy tak trochu usměji, když si vzpomenu na mé dva hlavní učitele Olivera Greena a Vernona McGee-ho! Oba byli vyloženě proti jakémukoliv pití alkoholických nápojů a tvrdili že Ježíš V Káně Galilejské stvořil jakousi vinnou šťávu! Nikdy se ovšem ani jeden z nich nezmínil o Deuteronomy 14:26, Řím.14:22, a Koloským 2:16. Zmiňuji se o tom proto, aby sis uvědomil(a), že my Křesťané máme právo se lišit v názorech na okrajové otázky našich životů! Pití není hříchem - opilost ano!

6:1-21.. Je zajímavé, že Ježíš nikdy neschválil ani neodsoudil otroctví. Jistě, otroctví je špatné a také během let, jak Kristovo evangelium pronikalo do srdcí lidí, otroctví mizelo. Ovšem, pakliže si plně uvědomuješ svou budoucnost s Kristem, těch šedesát či o něco více let na Zemi nic neznamená! Vůbec nic! Pamatuj si jednu rovnici: Čím silnější bude Tvůj vztah ke Kristu, tím méně se budeš honit za "poklady země!"

Ten poměr je zákonitý. Nevím zda mi porozumíš, ale kdybych měl následující volbu: A) Být bohatým člověkem - Křesťanem - a nezískat za celý život jedinou lidskou duši pro Krista; B) Žít jako chudák, otrok, chceš-li a mít nastřádané odměny u Krista - co myslíš, že bych si vybral? Mimo to, znal jsem některé opravdové boháče - a nepamatuji se, že byli kdy skutečně šťastní! Nikdo ještě nikdy neměl tolik peněz, kolik by jich chtěl! Ovšem peníze nejsou zdrojem zla - láska k nim je. Člověk, který tvrdí že je spasený a dovolí, aby peníze dominovaly jeho život, si lže do vlastní kapsy! Poznámka k posledním veršům:

Pakliže jsi skutečně spasený (á), je vyloučeno abys jsi se dostal (a) do vážných omylů! Boží Duch Tě vždy upozorní a poučí. Jsi-li Jeho, Bůh Tě nenechá zabloudit!

1 Timoteovi - konec.

Podřízené stránky (1): 2. Timoteovi
Comments