2. Petrova

2 Petr.

Úvod.

Trvalo to dost dlouho, než byl tento dopis přijat do Písma! Až teprve na Sněmu v Laodicei AD 372, se rozhodli zahrnout tuto Petrovu epištolu do Písma, jako Bohem inspirovanou literaturu. V AD 397, to další Sněm už jen potvrdil. Někteří z prvních křesťanských myslitelů tento dopis odmítli (Eusebius), jiní jej přijali (Klement z Alexandrie, na příklad). Předposlední kniha Bible - Juda z tohoto dopisu čerpá a tím jej zřejmě považuje za autentický. Nechápu, proč ta kontroverze - tento dopis se mi zdá být více "Petrovský," než dopis Židům "Pavlínský!".

Jak 2 Timoteovi, tak tento 2 Petr jsou takové dopisy „na rozloučenou.“ Oba dva - jak Pavel tak i Petr, jsou si jistí blízkou smrtí a snaží se ještě upozornit Křesťany na pomalu přicházející apostázii, což znamená odpadnutí od té původní čisté zprávy Kristova evangelia... Oba apoštolové také upozorňují na ten jediný "pevný bod," kterého se v takové době můžeš podržet - Boží Slovo! Víš, dám to do "rámečku" konce 20tého století: Naším úkolem je:

Vzít to, co je nadčasové, (Židům 13:8, na příklad) a dát to do jazyka naší doby!

Dnešní "učitelé", (a’la tvůrci tohoto ekumenického vydání Bible) vezmou dnešní ideje, zabalí je do biblického jazyka a budou hrdě prohlašovat že "přiblížili" Písmo modernímu člověku!

Ano, jedině znalost Boha - ne znalost o Bohu - Tě bude držet pevně na nohou, i když všechno kolem Tebe se bude hroutit! "A život věčný je v tom, že poznají Tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista". Tohle máš z "první ruky", od Boha-Syna (Jan 17:3). Je jediná cesta říká Petr a je to cesta poznání. Nejenom vírou v Krista ne pouze věřit Mu - ale také Ho poznat a milovat!!

Hlavním námětem tohoto dopisu je nejenom apostázie ale také to, co vytváří naší obranu: Znalost! Nejenom o Kristovi vědět, ale také Ho poznat je to, co budeš potřebovat! Víte přátelé, křesťanský život není jen "narodit se!" Je v tom také růst!! Klíčem k celému dopisu je : "Kéž rosteš v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista."

Úvod - konec.

2 Petr.

1:1-13... "Vzácná víra". Tento výraz použil Petr v obou dopisech 7x. V tomto verši je to řecké "isôtimôs" a Petr je jediný, který jej používá v celém Novém Zákonu. Ano, to co jsme dostali skrze "naší" víru (kterou jsme - nakonec - dostali také), je hrozně vzácné. Je to vlastně zcela unikátní v celé historii lidstva. Dám ti ještě jeden, zcela jiný, pohled na to, čeho jsi částí:

Křesťanství nemíří na nic méně, než na totální svržení všech náboženských systémů! Prohlašuje o nich, že jsou zcela nedostatečné potřebám člověka právě tak, jako jsou falešné ve svých základech a nebezpečné v tendencích.

Bohužel, čím více důkazů předvedeš, tím zuřivější bude reakce opozice..... A opět jsme u slova "poznání". V tomto dopise je velmi častým hostem, protože v očích Petra je tak důležité! Nakonec i Pavel to zdůrazňuje:"Abych Ho mohl poznat, sílu Jeho vzkříšení, i účast na Jeho utrpení". (Filip. 3:10). Nejenom Mu uvěřit, ale také Ho poznat, přátelé.

"Vzácné" sliby. Opět to slovo. Chceš nějaké vzácné sliby? Tak tedy: "Přijděte ke mně všichni kteří se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinek". "Kdo ve mně věří, má věčný život a nebude souzen". "Aby ten kdo v Něj uvěří, měl život věčný".. "Nevyženu nikoho, kdo ke mně přijde". "A když nyní odejdu, vrátím se jednou pro vás".. To jsou skutečně převzácné sliby! A víš proč? Protože Tomu kdo je vyslovil, se dá věřit na tisíc procent!!!

"Uniknout zhoubě, která se žene".. Většina "slušných" lidí se snaží umýt, odstranit špínu tohoto světa. Přivádí je k tomu myšlenka že pakliže vyčistíme moře, vzduch, lesy a podobně, budeme mluvit spisovně a nebudeme plivat na podlahu - stanou se z nás lepší lidé! Ta hlavní špína není vně, ale uvnitř srdcí lidí - a ta špína je zažraná! Potřebujeme Boha aby nám pomohl s naším "starým člověkem" v nás!

MODERNÍ PADĚLEK BIBLICKÉHO KŘESŤANSTVÍ JE SMRTELNĚ NEBEZPEČNÝ V TOM SMĚRU, ŽE BEZNADĚJNĚ NEMOCNÝ ČLOVĚK, KTERÝ JE PŘESVĚDČENÝ, ŽE JE ZCELA ZDRÁV - NEBUDE NIKDY HLEDAT LÉKAŘE!!

Dokud neuvěříme že jsme tak špatní, jak Bůh říká že špatní jsme, do té doby budeme mít problémy! Podívej se znovu na tu povídku o marnotratném synu! Povšimni si, že ten syn mohl jít do cizí země, mohl prohýřit vše co měl - a mohl se dokonce, dostat až mezi prasata, protože měl v sobě tu starou přirozenost, kterou každý z nás máme. Ale měl také v sobě přirozenost svého otce, který obýval nádherný palác a nikdy mezi prasaty nežil! A právě proto si mohl ten syn jednoho dne říci, že půjde domů. Musel to říci! Ale nenalezli by jste jedno jediné prase, které by řeklo totéž! Ani jedno z nich nešlo se synem do otcova paláce!

Víte, ti lidé kteří mají nějaké to náboženství, jdou jednou za týden "očistit" se skrze rituály - a v pondělí už vypadají opět tak, jak vypadali v sobotu! Proč? Je totiž zcela možné že někdo má náboženství "jako řemen" a Boha nikdy nepozná! Náboženství mu poteče z úst plným proudem a uvnitř bude mít srdce tak černé, jak černý je Habešan o půlnoci v tunelu! ...... Petr mluví dále o rozvoji, o růstu Křesťana. Když se narodíš tak přece rosteš - a neříkáš jen stále v kolébce či kočárku: "ta-ta-ta, ma-ma-ma!" Vstaneš a dáš si místo mléka, pořádnou stravu! Občas někdo přijde, abych mu doporučil nějakou literaturu, která by "dokázala", že Bible je skutečně Božím Slovem. Chápu, dělával jsem přesně totéž! Kdykoliv někdo někde vykopnul motyčkou nějaký "nový důkaz" o pravdivosti Bible, tleskal jsem radostí jako malý kluk! Dnes už to nedělám!

Moje víra nepotřebuje nějaké berličky! Ne, nejsem dogmatický - jenom jsem si jistý! Jsou lidé, kteří se v noci vzbudí a přemýšlí o tom, zda jsou skutečně spasení. Je to jako bych se v noci vzbudil a počal přemýšlet o tom, zda jsem - posledních třicet tři let ženatý! Obojí je přece tak jasné! Na jedno mám Boží slib, na druhé okolkované papíry! Ale na obou - i když jsou na sto procent jisté - musíš pracovat, aby nezůstaly v nějakém tom dětském stadiu! ---- Povšimni si, že Petr nepíše o Rapture ale o založení Kristova království. Proč? Protože Petr věděl od samého Krista, jakou smrtí zemře (Jan kap.21:18-19). Petrovi bylo jasné že on se, v tomto těle, příchodu Krista nedočká! Také to píše ve verši 14. Ale "opustit tělo" je nádherný obraz smrti Křesťana. To řecké "apôthétis" znamená "odložit na stranu". Něco, jako když odkládáš šaty před odpočinkem .... Verš 16 je vášnivým výkřikem, hlasitým svědectvím, které je slyšet ještě po téměř dvou tisíci letech! Bible není hromada lží, bajek a výmyslů! Bible není ani nějaký mythus. Bible je historická, založená na skutečnostech! Pakliže je kdo upřímný a chce se smířit s Bohem - Bůh pro něho udělá Písmo skutečné, srozumitelné! Pakliže to někdo nevidí, není to nějakou mentální slepotou - je proto že se nechce vzdát svých hříchů!

1:17...Petr to okamžitě dále vysvětluje svým prožitkem na hoře, kde se Kristus na chvíli oblekl do své slávy. Bylo celkem nešťastné že autoři rozdělení Bible na verše (které před tím neexistovaly), udělali konec kapitoly za Matoušem 16:28, když to hlavní vysvětlení začíná v Matouši 17:1-2! Ještě jeden obrázek: Po tom co sešli s hory, máme tu scénku jak učedníci nejsou schopní vyléčit démonem posedlého chlapce! Vidíš tu analogii s naší dobou? To je obraz dnešních církví! Tam se lidé vysmívali učedníkům, že nejsou schopní vyléčit posedlého chlapce, (Matouš 17:16) zde nás - s posměškem - pozoruje nevěřící svět a dívá se, jak jsme zcela neschopní doručit důvěryhodně a účinně zprávu Ježíše Krista světu, který je posedlý démony! Nevěříš li tomu, otevři noviny, podívej se na televizi! My máme lék a nejsme schopni ho pořádně použít! A víš proč? Charles Colson, jeden z těch, kteří se tenkrát dostali před soud v záležitosti "Watergate" se stal ve vězení Křesťanem. Když se dostal na svobodu, pustil se do toho celou svou duší i srdcem. Napsal několik knih - dobrá křesťanská literatura! V jedné z nich přivádí pozornost na otřesnou skutečnost biblického analfabetismu. Ne v Africe či v Mongolsku - ale v USA! Poukazuje na průzkumy, které ukazují, že 81 procent otázaných se považovalo za Křesťany ale pouze 42 procent z nich vědělo že Ježíš pronesl Kázání na Hoře! Mezi 1963 a 1982, procento Američanů, kteří byli přesvědčeni o tom, že Bible je skrz naskrz pravdivá - kleslo ze 65 procent, na 37 procent! Když 1382 lidí mělo odpovědět na otázku: "Která kniha nejvíce ovlivnila váš život?" Patnáct z nich odpovědělo, že Bible! Trochu víc, než jedno procento! Říkej si co chceš - dala by se napsat rovnice kde pokles zájmu o Písmo, je přímo úměrný růstu zločinnosti, poklesu morálky, vzrůstu vyzývavé otevřené homosexuality a lesbianismu! Ano, můžeš mít náboženství, aniž bys měl Boha!

Nakonec, Satan proti náboženství nic nemá - stejně většinu z nich si vymyslel on sám! Ještě něco, co považuji za velmi důležitý verš této kapitoly. Je to verš 20. Petr tím říká, že žádný verš, žádná část Písma se nesmí vysvětlovat sama o sobě! Vždy to musíš porovnat s celým duchem Bible! Kolik je na světě Křesťanů, kteří založili svou víru na jednom či několika verších! Raději to ještě lépe objasním: Žádná část Písma se nesmí vysvětlovat bez poukazu na další části, které mluví o tom stejném námětu! PAKLIŽE NEJSI SCHOPNÝ POTVRDIT SVŮJ NÁZOR, ČI DOKTRÍNU, CELÝM PÍSMEM - POTOM SI RADĚJI NAJDI DOKTRÍNU JINOU

Víš, my musíme být tak hrozně opatrní v naší snaze a i nadšení sdělit Kristovu zprávu druhým - abychom se zároveň nesnažili toto evangelium pozměnit tak, aby bylo přijatelné těm, které chceme získat!

McGee kdysi vyprávěl o kazateli který prohlašoval, že on sám nevěří že celé Písmo je Božím Slovem. To je něco tak hloupého jako ten chlapík v blázinci, kterého jeden návštěvník pozoruje, jak podkopává krumpáčem dům aby se dostal na základy. "Co to děláte?" ptá se návštěvník. "Chci odstranit základy - copak to nevidíte?" "Ano, chápu - ale nebydlíte také v tomto domě?" "Jistě, ale já mám pokoj až ve druhém poschodí!" A tento případ je přesně tak šílený, jako když se někdo snaží vyvrátit základy Bible! Vrať se ve svých vzpomínkách do Starého Zákona, kde tito modernisté "vynalezli" 3 Izaiáše, protože přece "Jak by mohl ten chlapík vědět něco co se stane v budoucnosti?" A co jejich datování Daniela, z toho stejného důvodu? Tito lidé asi bydlí také až "ve druhém poschodí"

Pamatuj si, že je mnohem bezpečnější věřit slovu Boha, než se spoléhat na vlastní oči, uši nebo rozum! Jistě že se na ně spoléháme v běžných oblastech našeho života - to je zcela normální! Na to nám Bůh ty oči, uši a mozek dal. Ale spoléhat se na naše smysly v otázkách života a smrti - v otázkách které jsou pro mně závažnější, než zdali mám třebas terminální rakovinu či co - tam se nemohu spoléhat na sebe - tam mohu jen říci: "Pakliže je to Tvá vůle Otče, vysvětli mi to!" Skutečným problémem je skutečnost, že Křesťané - v drtivé většině - nejsou ochotní, přijmout zprávu Ježíše Krista v tom jak skutečně je! Bůh nám neříká nic jiného, než jak spasit naše duše! ----- Nesnaž se "nacpat"do Bible kosmologicky - biologicky- filosoficky - archeologicky - geneticky - ontologicky - eticky "navoněné" úvahy, nápady, nesmysly a jiné "teorie," které zde zanechali všichni ti učenci kteří, místo aby pokorně přijali Boha a tak dostali všechny ty správné odpovědi- a hlavně mír duše - si řekli - právě tak jako kdysi Lucifer:"Vyletím výše, než je Boží trůn, nad Jeho Kongregaci - budu svým vlastním bohem - odpovědným pouze sobě!" Dám Ti jeden pohled. Není to moc to víš, jsem jen obyčejný človíček, ale možná, že jednou přijdeš na to, že tomu tak opravdu je - poslouchej:

Ta pravá víra vlastně nikdy neví, kam je vedená,proč je tam vedená - ale zná a miluje Toho, který vede!

2:1-22.... Mezi lidem byli falešní proroci. Tím má na mysli národ Israel a varuje, před falešnými učiteli mezi křesťany. Kdysi jsem se naučil od McGee-ho, že není třeba se obávat falešných proroků ale že je životně důležité si prověřovat každého učitele! Je tak imperativní aby jste si všichni prověřovali všechno co se vám kdo snaží "imputovat" - včetně mně - podle Bible!! A opět: Ne, podle jednoho verše - ale všech veršů Písma na ten stejný námět! Nemůžeš se - na příklad - chytit Matouše 18:19 a domnívat se že máš doživotně všechno zdarma a vyhnout se, třeba dost "nepříjemné informaci" ve 2 Timoteovi 3:12!

Přečti si dialog Ahába s Jehošafatem v 1 Královské kap. 22. "Copak zde nemáš skutečného Božího proroka?" "Ale jistě že mám. Toho ale držíme pod zámkem, protože nikdy nic dobrého o mně neřekne!"..... Pozor na falešné učitele! Osobně nevěřím že opravdové Boží dítě může být svedeno nějakým kultem! Zdá se, že Bůh povoluje všechny ty falešné sekty a spolky aby ti, kteří to jen hrají, neotravovali mezi pravými Křesťany vzduch! Právě tak to píše Pavel v 1Korint. 11:19. Co říká Ježíš? "Moje ovce slyší můj hlas, a následují mně" (Jan 10:27). Jeho ovce nemůže nikdo natrvalo oklamat!

"Temná propast podsvětí" ve verši 4. je řecké slovo "Tartarus", které se mnohokrát v Bibli nevyskytuje. Moje anglická Bible "King James Version" má v tomto verši slovo "hell" (peklo). Ale to peklo, o kterém mluví Jan v Apokalypse, to ještě není v provozu! Ďábel není v pekle - ďábel stále hledá nějaké oběti po této planetě a většina(?) jeho pomocníků - říkáme jim démoni - také ještě není "pod zámkem". Proč někteří jsou a druzí ne - to se mně neptej! Bůh je všechny prohlásil za vinné a teď jen čekají na rozsudek.

Peklo. Takový výraz, který se hodí do amerického hororu, že? Poslouchej dobře, Křesťane, Křesťanko: Nemůžeš učit Boží Slovo, a vyhnout se pojmu pekla! Ani Ježíš to neudělal! Jak bys mohl(a) vysvětlovat Matouše a vyhnout se námětu pekla? A co Genese, Numeri, Deuteronomy, 2Samuel, Job, Žalmy, Přísloví, Izaiáš, Ezechiel, Ámos, Jonáš, Abakuk? Zkus učit Marka, Lukáše, Jana, Skutky, Římany, Korintské, Tesalonské - až po Apokalypsu a vyhni se pojmu pekla! Pakliže jsi rozhodnutý(á) učit to Slovo poctivě, nemůžeš se nezmínit o Božím odporu vůči hříchu a o Jeho hněvu, který přijde! --- "Neušetřil starý svět"... "přivedl Potopu na svět bezbožných"... Něco Ti povím, i když se Ti to možná líbit nebude: Člověk bez Boha, je na této Zemi, pouze krvežíznivé kruté zvíře - a to se ještě obávám, že by mně mohla zvířata zažalovat pro urážku na cti! Totiž, je pouze Jeden který udává hodnoty, morální standardy, pravdy. Ani jedna z těchto skutečností není a nikdy nebyla inherentně obsažena ve tvoru, který si hrdě říká homo sapiens! A také okamžitě po Potopě, aby omezil zločinnost, vydal Bůh nařízení Genese 9:6! Je proto nesmysl argumentovat proti trestu smrti tím, že "Bůh přece přikázal "nezavraždíš!" Toto přikázání se vztahuje na jednotlivce, kteří mají v srdci nenávist vůči druhým a z té nenávisti potom vraždí! Ano, to je vražda! Ale Bůh dal právo vládám zemí aby popravily každého, kdo vezme lidský život!

Od verše 17 až do konce kapitoly, Petr velmi ostře útočí na falešné učitele. A není divu, tito jsou mnohem nebezpečnější vašemu zdraví, než cigarety nebo alkohol! Proto také první Křesťané se mnohem více báli heretiků, podvodných učitelů, než římských katů. Ti byli schopni zabít tělo - ti druzí duši..

Verš 22 v moderním jazyku: Příteli, pakliže jsi neměl Krista než jsi tohle celé přečetl a odmítneš to - a zároveň s tím i svého jediného Spasitele - potom já jsem Tvým největším nepřítelem, kterého jsi kdy v životě potkal! Proč? Protože už se nemůžeš jednou postavit před Boha a říci Mu, že jsi nikdy Kristovo evangelium neslyšel! Slyšel jsi ho a když Ho odmítneš, Tvůj trest budem tím strašnější!

3:1-18... Ten výraz "čisté" smýšlení "ćilikrinćs" bych raději přeložil jako "upřímné", protože jsem ještě za svůj - dost dlouhý život - nepotkal nikoho, kdo by měl "čisté" smýšlení! A silně pochybuji, že v době, kdy Petr žil měli lidé čistější smýšlení, než lidé žijící na konci dvacátého století! Jednou jeden chlapík řekl: "Já mám velmi dobrého "pamatováka" - problém spočívá v tom, že můj "zapomínák" je ještě lepší!" Jistě, my všichni máme něco podobného. Nakonec i sám Petr velmi rychle zapomněl, co mu Ježíš při večeři řekl. Nebylo to dlouho po tom, Petr se zapomněl hlídat, a udělal přesně to, co Ježíš řekl že udělá! A co jim chce Petr připomenout? "Svatí proroci" jsou pisatelé Starého Zákona. Povšimni si, že se Petr nijak nestaví "nad" ostatní apoštoly - je jedním z nich! Ještě než skončí tento dopis, zmíní se o něčem co napsal Pavel. To znamená, že řadí Pavla mezi apoštoly!

A teď si povšimni o čem hovoří. "Především" znamená, že je to to nejdůležitější. Příteli, přítelkyně - jsem pevně přesvědčený, že Petr píše o době, ve které žiješ Ty a já. To jsou dny, které budou pokračovat až do Doby Strastí, kdy už nenajdeš jediného Křesťana na povrchu této Země. Ti "posměváčkové" jsou ti, o kterých se píše v kapitole 2. A samozřejmě i další - vždyť je vidíte všude! V práci, ve škole, bohužel i doma. "Co je to s Tebou? Vždyť už je to pomalu dva tisíce let! Myslíš racionálně? Jsme na konci dvacátého století! Je vědecky dokázáno!" Ale to přece všichni znáte! A teď i tak zvaní "Křesťané" popírají Jeho Druhý Příchod! Jen si dobře pročti tuto moderní,"ekumenickou" Bibli!

Byl to Ježíš sám který slíbil, že se jednou pro ty "své" vrátí. To místo, které pro nás šel připravit, nebylo zde na Zemi. To je přece logické! On se vrátil zpět domů a tam pro nás připravil místa. Dovol abych to osvětlil: Starý Zákon píše o Mesiáši který přichází, aby založil své království na této Zemi. Nový Zákon předpovídá že nejprve vezme domů ty své před tím, než to království založí.

"Tito jsou úmyslně nevědomí" je správný překlad. To jsou všichni ti "vědci," "mudrci," filosofové," "profesoři" a další chytráci. Nemá cenu se s nimi přít. Oni "studovali," oni "přemýšleli," oni "ví..." 3:5-6. A zde se opět dovolím "rozejít" s mým učitelem McGee. On je přesvědčený, že byly mnohé "pre-adamické" civilizace, právě tak, jako to učil Derek Prince. Už jsme to probírali na stránce 2, hned na počátku Genese. Jak už jsem jednou prohlásil: Nemůžeš-li to dokázat celým Písmem, najdi si něco jiného!

Petr píše, že tento svět jednou projde obrovským ohněm - žárem. Vypadá to, že sedíme přímo na vodíkové bombě! Podle toho jak Petrovi rozumím, to zničení Země a viditelných nebes se uskuteční během Dne Boha, což zahrnuje také celé Milenium. Kristus se vrátí a zavede dočasnou "renovaci". Ale po té poslední vzpouře, (Apokalypsa 20 a 21) Bůh vytvoří novou Zemi a nová nebesa. To chce Petr naznačit ve verši 10. Nezapomeň, že Den Boha zahrnuje mimo tohoto, také Boží Soud u Velkého Bílého Trůnu.

"Ve světle toho, co vám zde popisuji, měli by jste si uvědomit, jak je důležité, aby jste žili v Kristu.". To je tak, jak já čtu verš 14. očima dnešního člověka. Ano, náš Bůh je neuvěřitelně trpělivý! Jednou tam - v Novém Jerusalémě - budou možná statisíce a i miliony lidí, kteří by se tam nikdy nedostali, kdyby On nebyl tolik trpělivý!

Petr ve svých posledních verších prohlašuje že to, co napsal Pavel, je Písmo jako všechno ostatní, co my za Písmo uznáváme. Ještě něco přátelé: Neexistuje něco jako "Zkrácený biblický kurs!" Něco co si naplánujete na půl roku, a po skončení jste odborníci Písma! Zkuste dvě stě let, pět set let - a stejně nebudete znát tento Boží dopis dokonale! Nespokojte se se znalostí několika veršů, aby jste "oslnili!..." Jistě, jde o to aby jste byli schopní předat tuto Kristovu zprávu dalším - ale jde to mnohem dále! Tento Boží dopis Ti dá radost, jistotu a mír do srdce. Vyloučí strach i starosti. Tohle píši z vlastní zkušenosti - ne že jsem to přečetl od někoho jiného! Zkus to, nelituj času a věř mi - nikdy nebudeš "sorry!"

2 Petr - konec.

Comments